/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Kultūros ir sporto skyriaus specialisto pareigoms eiti.
2019 m. kovo 13 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Kultūros ir sporto skyriaus specialisto pareigoms eiti.

Kultūros ir sporto skyriaus specialistas yra Varėnos rajono savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistų, pareigybės lygis – A2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,3 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinę darbo patirtį.
 3. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
 4. Išmanyti sporto veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.
 5. Žinoti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas.
 6. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus, dirbti komandoje bei teikti konsultacijas.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus sporto veiklos klausimais.
 2. Rengia informaciją Savivaldybės strateginio plėtros plano, Savivaldybės strateginio veiklos plano, metinio administracijos veiklos plano projektams ir prisideda prie jų įgyvendinimo.
 3. Rengia Savivaldybės strateginio veiklos plano ir strateginio plėtros plano, metinės veiklos programos, sporto statistinių duomenų ataskaitas.
 4. Rengia Savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros, visuomenės sveikatinimo programas, koordinuoja ir prižiūri jų vykdymą Savivaldybės teritorijoje.
 5. Organizuoja kūno kultūros ir sporto programų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, konkursus, tvarko konkursų dokumentus.
 6. Kaupia, sistemina Savivaldybės sporto įstaigų metinius, ketvirtinius, mėnesio planus ir prisideda prie jų įgyvendinimo.
 7. Koordinuoja sporto renginius ir varžybas.
 8. Bendradarbiauja su Varėnos sporto centru kūno kultūros ir sporto planavimo ir organizavimo, renginių organizavimo, projektų rengimo klausimais.
 9. Bendradarbiauja su sporto organizatoriais seniūnijose, sporto klubais, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis sportinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos, projektų rėmimo.
 10. Rūpinasi Savivaldybės sporto sklaida Lietuvoje ir užsienyje.
 11. Dirba Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytose komisijose ir darbo grupėse.
 12. Teikia metodinę pagalbą sporto organizatoriams organizuojant sportinę veiklą seniūnijose.
 13. Renka, sistemina informaciją apie Savivaldybės teritorijoje vykstančius sporto renginius ir varžybas.
 14. Tvarko Savivaldybės interneto svetainės skiltį „Sportas“.
 15. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus Skyriui priskirtiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

 

Atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją).
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (kopiją).
 4. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami iki 2019-03-27 imtinai Varėnos rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje (48 kabinetas, III aukštas, Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna), tiesiogiai, elektroniniu arba registruotu laišku. Išsamesnė informacija tel. (8 310) 32 010, (8 310) 33 085 arba el. p. ilona.radzeviciene@varena.lt, gintare.juonyte@varena.lt.

 

2019-03-13T10:30:50+00:00