/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto (Pareiginės algos koeficientas – 6,4 (baziniais dydžiais) pareigoms eiti.
2019 m. sausio 14 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto (Pareiginės algos koeficientas – 6,4 (baziniais dydžiais) pareigoms eiti.

PASKIRTIS

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga stebėti ir vertinti ugdymo procesą Varėnos rajono savivaldybės mokyklose, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą.

VEIKLOS SRITIS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – viešojo administravimo švietimo srityje – funkcijas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.
 3. Mokėti anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų kalbas ne žemesniu nei A2 lygiu.
 4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.
 5. Mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.
 6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.
 7. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas.
 8. Gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą.
 9. Gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas.
 10. Žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. Tiria ir vertina švietimo būklę Varėnos rajono savivaldybės mokyklose, analizuoja, kaip tenkinami vaikų ir mokinių švietimo poreikiai.
 2. Dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, metinį savivaldybės administracijos veiklos planą, bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą, prisideda prie jų įgyvendinimo ir ataskaitų apie planų įgyvendinimą rengimo.
 3. Dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą, rengia tikslinių švietimo programų projektus.
 4. Teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas.
 5. Rengia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės institucijoms.
 6. Pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius ir tvarką vykdo švietimo stebėseną Savivaldybės mokyklose; atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą.
 7. Vertina Savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų veiklą, rengia vertinimo dokumentus.
 8. Stebi, analizuoja švietimo kokybę savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, kuruoja mokyklų veiklos kokybės tobulinimo programas ir projektus.
 9. Inicijuoja mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir veiklos kokybės išorės vertinimo atlikimą savivaldybės mokyklose, teikia siūlymus veiklai tobulinti.
 10. Kuruoja mokyklų pažangos ataskaitų rengimą, atlieka jų analizę.
 11. Koordinuoja Bendrųjų ugdymo programų turinio atnaujinimo projektus.
 12. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus.
 13. Rengia informaciją Savivaldybės internetinei svetainei.
 14. Dirba Savivaldybės mero ar administracijos direktoriaus sudarytose komisijose ir darbo grupėse.
 15. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Dokumentai teikiami iki 2019 m. sausio 31 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija.
 2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.
 3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Konkurso į valstybės tarnautojo pareigas organizavimą bei dokumentų pateikimą numato Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2002 m. birželio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Asmenys, išlaikę bendrųjų gebėjimų testą, atitinkantys bendruosius ir pareigybės aprašyme nurodytus specialiuosius reikalavimus, galės dalyvauti konkurse.

Konkursas vyks žodžiu (gali būti pateikta ir praktinė užduotis).

Išsamesnė informacija telefonu (8 310) 33 085, el. p. ilona.radzeviciene@varena.lt; gintare.juonyte@varena.lt.

2019-01-14T09:33:03+00:00