/Kontaktai
Kontaktai 2019-10-01T12:28:31+00:00

Struktūra ir kontaktai

Atnaujinta 2019-10-01

Algis Kašėta

Meras

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 500

El. paštas meras@varena.lt

Kabineto Nr. 37

Giedrius Samulevičius

Mero pavaduotojas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 501

El. paštas giedrius.samulevicius@varena.lt

Kabineto Nr. 37

Jonas Kleponis

Mero patarėjas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 088; Mob. 8 606 06 669

El. paštas jonas.kleponis@varena.lt

Kabineto Nr. 38

Algis Kašėta

Meras

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 500

El. paštas meras@varena.lt

Kabineto Nr. 37

Giedrius Samulevičius

Mero pavaduotojas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 501

El. paštas giedrius.samulevicius@varena.lt

Kabineto Nr. 37

Bučinskas Virginijus

Lietuvos socialdemokratų darbo partija

Kontaktai

Telefonas 8 698 77 060

El. paštas virginijus.bucinskas@varena.lt

Budėnas Kęstutis

Visuomeninis rinkimų komitetas „Algio Kašėtos sąrašas „Drauge su Jumis“

Kontaktai

Telefonas 8 698 76 606

El. paštas kestutis.budenas@varena.lt

Čapkovskis Marijonas

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Kontaktai

Telefonas 8 686 48 630

El. paštas marijonas.capkovskis@varena.lt

Denutienė Laima

Visuomeninis rinkimų komitetas „Algio Kašėtos sąrašas „Drauge su Jumis“

Kontaktai

Telefonas 8 612 15 971

El. paštas laima.denutiene@varena.lt

Druskinienė Virginija

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Kontaktai

Telefonas 8 611 58 536

El. paštas virginija.druskiniene@varena.lt

Golubevas Michailas

Visuomeninis rinkimų komitetas „Algio Kašėtos sąrašas „Drauge su Jumis“

Kontaktai

Telefonas 8 617 14 058

El. paštas michailas.golubevas@varena.lt

Grikšas Jaunius

Visuomeninis rinkimų komitetas „Algio Kašėtos sąrašas „Drauge su Jumis“

Kontaktai

Telefonas 8 614 20 906

El. paštas jaunius.griksas@varena.lt

Ivanauskas Saulius

Visuomeninis rinkimų komitetas „Algio Kašėtos sąrašas „Drauge su Jumis“

Kontaktai

Telefonas 8 686 25 175

El. paštas saulius.ivanauskas@varena.lt

Kanauka Gintautas

Visuomeninis rinkimų komitetas „Algio Kašėtos sąrašas „Drauge su Jumis“

Kontaktai

Telefonas 8 699 82 456

El. paštas gintautas.kanauka@varena.lt

Karalevičienė Danutė

Visuomeninis rinkimų komitetas „Algio Kašėtos sąrašas „Drauge su Jumis“

Kontaktai

Telefonas 8 612 11 264

El. paštas danute.karaleviciene@varena.lt

Kukulskis Valdas

Visuomeninis rinkimų komitetas „Algio Kašėtos sąrašas „Drauge su Jumis“

Kontaktai

Telefonas 8 686 67643

El. paštas valdas.kukulskis@varena.lt

Malinovskienė Angelė

Lietuvos socialdemokratų partija

Kontaktai

Telefonas 8 615 40 031

El. paštas angele.malinovskiene@varena.lt

Mikalauskas Vidas

Lietuvos centro partija

Kontaktai

Telefonas 8 686 87888

El. paštas vidas.mikalauskas@varena.lt

Kačiurinienė Rasa

Visuomeninis rinkimų komitetas „Algio Kašėtos sąrašas „Drauge su Jumis“

Kontaktai

Telefonas 8 698 32 872

El. paštas rasa.kaciuriniene@varena.lt

Miškinis Algis

Lietuvos socialdemokratų partija

Kontaktai

Telefonas 8 687 18 981

El. paštas algis.miskinis@varena.lt

Katelynas Martynas

Lietuvos centro partija

Kontaktai

Telefonas 8 624 72 931

El. paštas martynas.katelynas@varena.lt

Krakauskas Marius

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

Kontaktai

Telefonas 8 686 34 084

El. paštas marius.krakauskas@varena.lt

Saulevičius Povilas

Lietuvos socialdemokratų partija

Kontaktai

Telefonas 8 615 47 871

El. paštas povilas.saulevicius@varena.lt

Saulynas Audrius

Visuomeninis rinkimų komitetas „Algio Kašėtos sąrašas „Drauge su Jumis“

Kontaktai

Telefonas 8 686 60 699

El. paštas audrius.saulynas@varena.lt

Kuprys Ąžuolas

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Kontaktai

Telefonas 8 629 98 524

El. paštas azuolas.kuprys@varena.lt

Varanavičius Virginijus

Lietuvos socialdemokratų darbo partija

Kontaktai

Telefonas 8 687 94 490

El. paštas virginijus.varanavicius@varena.lt

Tamulevičienė Daiva

Lietuvos centro partija

Kontaktai

Telefonas 8 656 77 282

El. paštas daiva.tamuleviciene@varena.lt

Amšiejus Rytis

Visuomeninis rinkimų komitetas „Algio Kašėtos sąrašas „Drauge su Jumis“

Kontaktai

Telefonas 8 624 41 787

El. paštas rytis.amsiejus@varena.lt

Savivaldybės priimamasis

Kontaktai

Telefonas 8 (310) 32 001

El. paštas info@varena.lt

Darbo laikas

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.

Varėnos rajono savivaldybės administracija nustato  dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandas per savaitę pasibaigus institucijos darbo dienos laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 valandos. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

Mero priimamasis

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 500

El. paštas meras@varena.lt

Kabineto Nr. 37

Gintautas Šakalis

Savivaldybės kontrolierius

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 003; Mob. 8 687 34 842

El. paštas gintautas.sakalis@varena.lt

Kabineto Nr. 14, J.Basanavičiaus g. 40, LT-65210 Varėna

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse stažą.
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vidaus kontrolę ir vidaus auditą, savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, strateginį planavimą, akcinių bendrovių, biudžetinių bei viešųjų įstaigų veiklą ir buhalterinę apskaitą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje;
4. būti susipažinęs su Valstybinio audito reikalavimais, išmanyti audito atlikimo tvarką ir audito teoriją, išmanyti Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5. gebėti strategiškai planuoti ir organizuoti Tarnybos veiklą;
6. gebėti sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas;
7. gebėti atstovauti Tarnybai savivaldybės ir kitose institucijose, ginti jos teisėtus interesus;
8. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programų paketu;
9. savo veiklą grįsti nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. tvirtina Tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas Tarnybos personalo valdymo funkcijas;
2. leidžia įsakymus, organizuoja Tarnybos darbą, valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;
3. sudaro Tarnybos veiklos plano projektą, gavęs savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą jį tvirtina, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas;
4. atlieka ir (arba) skiria Tarnybos valstybės tarnautojus atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą, įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;
5. kiekvienais metais iki liepos 15 dienos parengia ir savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka pateikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;
6. rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;
7. priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai;
8. teikia savivaldybės merui, savivaldybės vykdomajai institucijai, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų;
9. finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;
10. imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;
11. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;
12. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms;
13. savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia Tarnybos veiklos ataskaitą;
14. savivaldybės tarybos arba savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją.
15. atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą;
16. atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose savivaldybės kontrolieriui numatytų įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą;
17. teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie savivaldybės kontrolieriaus teiktas išvadas ir rekomendacijas;
18. sudaro sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audite tokiu mastu, kad Valstybės kontrolės pareigūnai surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti, ir teikia duomenis Valstybės kontrolei apie savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus;
19. rengia Tarnybos išlaidų sąmatos projektą ir atsako už lėšų naudojimą pagal patvirtintą sąmatą;
20. valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti Tarnybos valstybės tarnautojams pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;
21. turi teisę dalyvauti savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos (jei ji įsteigta), komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais;
22. Tarnybos valstybės tarnautojams paveda vykdyti užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą;
23. atstovauja Tarnybai santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

Laima Ulbinienė

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 004; Mob. 8 616 81 849

El. paštas laima.ulbiniene@varena.lt

Kabineto Nr. 13, J.Basanavičiaus g. 40, LT-65210 Varėna

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 1 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse stažą;
2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių, kurių steigėja ar akcijų turėtoja yra savivaldybė, organizacijų veiklą, Valstybinio audito reikalavimus, reikalingus savo funkcijoms atlikti;
3. išmanyti nacionalinius ir tarptautinius audito standartus, verslo ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, sugebėti atlikti audito procedūras;
4. mokėti analizuoti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų ūkinę ir finansinę veiklą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas;
5. sugebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus, mokėti sisteminiu požiūriu vertinti gautą informaciją, priimti sprendimus;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti pateiktą medžiagą arba informaciją, rengti ataskaitas ir išvadas;
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitų teisės norminių aktų rengimo tvarką;
8. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžius;
9. būti pareigingam, sąžiningam, darbščiam, gebėti bendrauti, laikytis valstybės tarnybos principų ir etikos taisyklių;
10. savo veiklą grįsti nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais;
11. savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas negali būti savivaldybės tarybos nariu ir darbo metu negali dalyvauti politinių partijų veikloje. Be to, savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis renkamomis pareigomis valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse;
12. dalykiškai ir mandagiai bendrauti su įvairių pažiūrų, išsilavinimo asmenimis ir kolegomis, atvykstančiais ar skambinančiais į Tarnybą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
1.Varėnos rajono savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka eilinius arba veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus bei patikrinimus savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose bei savivaldybės valdomose įmonėse ir įstaigose;
2. finansinio ir (ar) veiklos audito metu nustatęs valstybės ar savivaldybės lėšų ir (ar) turto apskaitos pažeidimą, turėjusį įtakos institucijos ar įstaigos finansinių ar biudžeto vykdymo ataskaitų, konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių ir (ar) kitų ataskaitų duomenų teisingumui, ar nustatęs valstybės ar savivaldybės lėšų, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo pažeidimą, nedelsiant apie tai informuoja Varėnos rajono savivaldybės kontrolierių, rengia dokumentus, reikalingus Varėnos rajono savivaldybės kontrolieriaus sprendimui priimti.
3. vykdo audito ir audito kokybės priežiūrą, siekiant, kad auditas būtų atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, Valstybės kontrolės parengtas metodikas ir kitus teisės aktus;
4. laiku parengia audito darbo dokumentus ir pateikia Varėnos rajono savivaldybės kontrolieriui ar kitam asmeniui, vadovaujančiam auditui, dėl jų peržiūros;
5. atlikęs auditą apibendrina surinktą medžiagą; suderinęs su Varėnos rajono savivaldybės kontrolieriumi parengia audito ataskaitą bei išvadą (ir/ar jų projektus) pagal Valstybinio audito reikalavimus, Tarptautinių audito standartų ir teisės aktų reikalavimus; atskleidžia audituojamų subjektų veiklos tobulinimo galimybes, teikia rekomendacijas, sutvarko audito darbo dokumentus;
6. finansinio ar veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių nedelsiant apie tai praneša Varėnos rajono savivaldybės kontrolieriui, rengia medžiagą teisėsaugos institucijoms;
7. kontroliuoja, kaip įgyvendinamos finansinio ar veiklos audito metu subjektams pateiktos rekomendacijos, atlieka kontrolinius, poauditinius patikrinimus ir apie jų rezultatus informuoja Varėnos rajono savivaldybės kontrolierių;
8. imasi prevencinių priemonių, kad nepasikartotų finansinio ir veiklos audito metu nustatyti teisės aktų pažeidimai;
9. Varėnos rajono savivaldybės kontrolieriaus pavedimu, nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;
10. Varėnos rajono savivaldybės kontrolieriaus pavedimu dalyvauja Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;
11. apibendrina auditų, tikrinimų rezultatus ir jų pagrindu teikia išvadas bei pasiūlymus šio darbo gerinimui;
12. kaupia informacinę medžiagą, reikalingą finansiniam ir veiklos auditui atlikti;
13. teikia pasiūlymus Varėnos rajono savivaldybės kontrolieriui dėl Kontrolės ir audito tarnybos metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos sudarymo;
14. bendradarbiauja su kitomis kontrolės ir audito įstaigomis;
15. vykdo Varėnos rajono savivaldybės kontrolieriaus pavedimus ir užduotis pagal jo nustatytus atlikimo metodus;
16. organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
17. tvarko įstaigos raštvedybą, dokumentaciją ir archyvą;
18. vykdo tarnybos materialinių vertybių apskaitos kontrolę, nurašymą, inventorizacijas.
19. veda darbo laiko apskaitą;
20. Varėnos rajono savivaldybės kontrolieriui nesant (ligos, atostogų, komandiruočių metu ir kitais atvejais), laikinai vykdo savivaldybės kontrolieriaus funkcijas, išskyrus:
- kontrolės ir audito tarnybos struktūros, pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir pareiginių nuostatų tvirtinimą;
- valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų.
21. atsako už nepagrįstos ir neteisingos audito ataskaitos ir išvados pateikimą.

Nikolajus Lysenkovas

Varėnos rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistas (civilinei saugai)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 801

El. paštas nikolajus.lysenkovas@varena.lt

Kabineto Nr. 2, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą, Varėnos rajono savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
1.3. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu;
1.4. sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Civilinės saugos specialistas vykdo šias funkcijas:
1. prognozuoja savivaldybės teritorijoje galimas ekstremaliąsias situacijas ir planuoja atsakomuosius veiksmus, siekiant suvaldyti galimas grėsmes;
2. organizuoja civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą ir nuolatinį jo atnaujinimą, įtraukdamas į šį darbą reikalingas tarnybas ir organizacijas, ne rečiau kaip kas treji metai patikslina jo priedą (rizikos analizė), siekdamas sumažinti riziką ekstremaliosioms situacijoms susidaryti;
3. Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas, organizuoja savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais;
4. renka iš visų savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos subjektų gyventojų duomenis, reikalingus civilinės saugos uždaviniams vykdyti, ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) direktoriaus nustatyta tvarka juos kaupia ir tvarko;
5. teikia informaciją, reikalingą civilinės saugos užduotims vykdyti, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui, savivaldybės teritorijoje esantiems ūkio subjektams, siekiant užtikrinti parengtį ekstremaliosioms situacijoms;
6. nustato savivaldybės seniūnijoms civilinės saugos uždavinius, derina savivaldybės teritorijoje esančių valstybės ir savivaldybės įstaigų ir ūkio subjektų parengtus dokumentus, reglamentuojančius civilinę saugą;
7. kontroliuoja, kaip ūkio subjektuose ir kitose įstaigose vykdomi civilinės saugos sistemos uždaviniai, laikomasi šio įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
8. kontroliuoja rajono civilinės saugos perspėjimo sistemos būklę, planuoja jos plėtotę ir modernizavimą, teikdamas pasiūlymus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui;
9. dalyvauja Varėnos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos darbe, organizuodamas ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbą;
10. perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus ekstremaliosios situacijos padarinius ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
11. Vyriausybės nustatyta tvarka nustato kolektyvinės apsaugos statinių poreikį;
12. organizuoja ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu nutrauktų komunalinių paslaugų teikimo atnaujinimą;
13. atstovauja Savivaldybės administracijai tarpžinybinėse darbo grupėse įgyvendinant priemones civilinės saugos srityje, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir jo pavaldžių įstaigų organizuojamuose renginiuose;
14. pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintą metodiką apskaičiuoja civilinės saugos funkcijoms atlikti reikalingų lėšų poreikį, nustatyta tvarka derina ir teikia informaciją;
15. rūpinasi slėptuvių įrengimu, vertina statinių funkcionalumą ekstremaliųjų situacijų atveju;
16. administruoja ir įgyvendina Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimus;
17. pagal kompetenciją rengia Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
18. vykdo kitus Administracijos direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus siekiant įgyvendinti Administracijai pavestus uždavinius ir funkcijas, susijusias su civiline ar darbuotojų sauga.

Irma Lukminienė

Varėnos rajono savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 20 704

El. paštas irma.lukminiene@varena.lt

Kabineto Nr. 1, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos ar reabilitacijos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne trumpesnį kaip 1 metų darbo stažą administracinio darbo srityje. Darbo stažo reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems medicinos studijų krypties sveikatos apsaugos administravimo rezidentūrą ar visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos magistrantūrą (visuomenės sveikatos vadybos programą), papildomai baigusiems vadybos ar viešojo administravimo studijų krypčių bakalauro ar magistrantūros studijas.
3. Žinoti ir išmanyti:
3.1. valstybės tarnybos, viešojo administravimo, vietos savivaldos, sveikatos politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos, sveikatos priežiūros vadybos, strateginio valdymo, žmonių išteklių vadybos pagrindus;
3.2. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacinės veiklos organizavimą, socialinį darbą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, sugebėti jais vadovautis.
4. Gebėti:
4.1. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis („Microsoft Office“ programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
4.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;
4.3. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.4. mokėti ne mažiau kaip vieną iš Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).
5. Būti nepriekaištingos profesinės reputacijos: elgesys ar veikla nepažeidžiant profesinės etikos, deontologijos normų, valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. dalyvauja įgyvendinant savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką;
2 savivaldybės teritorijoje organizuoja Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;
3. organizuoja savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytų savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo, kitų savivaldybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;
4. nuolat analizuoja savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jos rizikos veiksnius, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;
5. pagal kompetenciją vykdo savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoja jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;
6. organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais;
7. koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į savivaldybių sveikatinimo veiklą;
8. koordinuoja savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmus jų metu;
9. vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas;
10. teikia savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl:
10.1. lėšų savivaldybės sveikatinimo veiklai finansuoti poreikio bei panaudojimo;
10.2. dėl griežtesnių negu teisės aktuose numatyti reikalavimų nustatymo visuomenės sveikatos priežiūros srityje savivaldybės teritorijoje, kai tai numato įstatymai;
10.3. kitas išvadas ir pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;
11. pagal kompetenciją prižiūri, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;
12. pagal kompetenciją užtikrina valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę;
13. pagal savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės mero įgaliojimus rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja kontroliuojant, kaip jų laikomasi;
14. rengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus;
15. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, epidemijų, ekologinių katastrofų padarinius;
16. nagrinėja pareiškimus ir skundus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais, sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti savivaldybės administracijai pagal kompetenciją;
17. vykdo kitus su savivaldybės gydytojo funkcijomis susijusius savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos uždaviniai.

Daiva Grigėnė

Varėnos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 972

El. paštas daiva.grigene@varena.lt

Kabineto Nr. 15

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. išmanyti ir gebėti vadovautis jaunimo politiką reglamentuojančiais teisės aktais, turėti žinių apie Lietuvos jaunimo politiką, Europos Sąjungos jaunimo politikos kryptis;
3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, interneto naršykle ir elektroniniu paštu);
4. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
5. turėti bendravimo ir organizavimo įgūdžių, reikalingų bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovais, jaunimo organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, neorganizuotu jaunimu;
6. turėti projektų vadybos žinių ir įgūdžių.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. koordinuoja visų su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą savivaldybėje;
2. renka ir sistemina duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;
3. pagal kompetenciją teikia siūlymus savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje;
4. inicijuoja ilgalaikių savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių planų rengimą, užtikrina jų įgyvendinimą ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje;
5. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą;
6. teikia siūlymus dėl socialinių paslaugų plėtros jaunimui savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams;
7. inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje rengimą, siekdamas įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą bei skatindamas jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas aktyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatytas funkcijas;
8. teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas;
9. teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos, jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais;
10. koordinuoja savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą;
11. organizuoja savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais;
12. dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais ir teikia jaunimo interesus atitinkančius pasiūlymus;
13. bendradarbiauja su savivaldybės administracijos tarnautojais, savivaldybės jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, regionine jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis;
14. dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo savivaldybėje klausimais;
15. bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis jaunimo politikos formavimo savivaldybėje klausimais;
16. inicijuoja ir dalyvauja vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei analizuoja jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius;
17. inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei savivaldybės jaunimo politikos patirties perdavimą užsienio šalims;
18. pagal kompetenciją atlieka kitus darbus ir vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Orinta Lakickienė

Vedėja (vyriausioji architektė)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 515

El. paštas orinta.lakickiene@varena.lt

Kabineto Nr. 24

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne mažesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją);
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teritorijų planavimo ar statinių projektavimo srityje;
3. turėti atestuoto architekto profesinės veiklos dokumentus (architekto kvalifikacijos atestatą);
4. išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, nuostatas;
5. būti susipažinę su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą teritorijų planavimą, statybas, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis ir nuostatais, Architektūros skyriaus nuostatais, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Darbo tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. gebėti planuoti ir organizuoti darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja ir koordinuoja skyriaus darbą, atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
2. organizuoja ir vykdo užsakovo bei teritorijų planavimo organizatoriaus funkcijas rengiant savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus;
3. tikrina ir tvirtina teritorijų planavimo sąlygas, planavimo sąlygų sąvadus, teritorijų planavimo darbų programas teritorijų planavimo dokumentams rengti, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimus;
4. organizuoja prašymų organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą nagrinėjimą bei žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimų parengimą;
5. organizuoja prašymų nagrinėjimą specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti, jų parengimą ir išdavimą, tikrina ir tvirtina nustatytus specialiuosius architektūros reikalavimus;
6. organizuoja paraiškų dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo nagrinėjimą, teikia pagrįstas išvadas dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimo;
7. organizuoja gautų statybą leidžiančių dokumentų tikrinimą, prašymų įregistravimą IS „Infostatyba“, projektų sprendinių atitikties nustatytiems teisės aktų reikalavimams tikrinimą, dokumentų parengimą ir išdavimą;
8. Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka pagal kompetenciją tikrina statybos, rekonstravimo ir kitų statybos rūšių projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimas, priima sprendimus dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo ar neišdavimo;
9. organizuoja statinių naudojimo priežiūrą, statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai yra nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras;
10. organizuoja Varėnos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos darbą tikrinant ir derinant savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus;
11. organizuoja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų viešinimą, dalyvauja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstyme su visuomene ir kitų subjektų organizuojamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, organizuoja gyventojų skundų ir pasiūlymų dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų sprendinių nagrinėjimą, dalyvauja statybos projektų ir statybos projektinių pasiūlymų nagrinėjime, rengia dokumentaciją ir konsultuoja sprendžiant ginčus;
12. organizuoja teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūras naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (TPDRIS) ir žemėtvarkos projektų rengimo procedūras naudodamasis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);
13. derina teritorijų planavimo dokumentus naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (TPDRIS) ir žemėtvarkos projektus naudodamasis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);
14. organizuoja savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną per Teritorijų planavimo stebėsenos informacinę sistemą (TPSIS);
15. organizuoja ir vykdo Europos kraštovaizdžio konvencijos, Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo ir Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo įgyvendinimą;
16. organizuoja pavadinimų administraciniams vienetams suteikimo bei keitimo, adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų bei gyvenamųjų namų ir butų numerių) suteikimo ir keitimo darbus;
17. organizuoja savivaldybės geodezijos ir kartografijos darbų, kitų teisės aktuose reglamentuotų geodezijos ir kartografijos srities funkcijų vykdymą bei planų tikrinimą, derinimą ir kontrolę, derina žemės sklypų kadastrinius planus, kai atlikta jų patikra;
18. analizuoja inžinerinės infrastruktūros būklę ir plėtrą, dalyvauja rengiant specialiuosius susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros planus bei dalyvauja jų įgyvendinime;
19. dalyvauja rengiant rajono teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;
20. organizuoja Varėnos rajono savivaldybės išorinės reklamos komisijos darbą, išduoda išorinės reklamos leidimus, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir panaikina leidimų galiojimą;
21. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir realizavimo savivaldybės teritorijoje;
22. rengia ir teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų ir seniūnijų ribų keitimo;
23. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis teritorijų planavimo, statinių projektavimo, statinių statybos, statinių naudojimo priežiūros, žemėtvarkos, geodezijos, pavadinimų administraciniams vienetams suteikimo, adresų suteikimo ir keitimo, išorinės reklamos ir kitais klausimais;
24. nustatyta tvarka teikia ataskaitas nustatytoms institucijoms;
25. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
26. rengia skyriaus veiklos planą ir skyriaus veiklos kasmetinę ataskaitą;
27. rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
28. organizuoja Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
29. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos vadovams dėl skyriaus darbo tobulinimo ir kitais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
30. tiria administracinius nusižengimus ir surašo administracinių nusižengimų protokolus vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 144 straipsnio 1,4, 5 dalimis, 359 straipsniu, 360 straipsniu, 589 straipsnio 82, 84 dalimi, 608 straipsniu, 609 straipsniu ir 610 straipsniu;
31. rengia ir tikslina skyriaus veiklos nuostatus, skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginius nuostatus;
32. organizuoja skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos tvarkymo, dokumentacijos plano projekto parengimą;
33. atstovauja Savivaldybės administracijai statybos užbaigimo komisijose;
34. vykdo kitus skyriaus kompetencijai priskirtus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Erika Zaleskienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 025

El. paštas erika.zaleskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 27

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties arba technologijų mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kraštovaizdžio architektūros, teritorijų planavimo ar teritorijų planavimo srityse;
3. būti susipažinę su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, želdynų ir želdinių tvarkymą teritorijų planavimą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis ir nuostatais, Architektūros skyriaus nuostatais, išmanyti Dokumentų rengimo taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja savo darbą ir atsako už priskirtų funkcijų įgyvendinimą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir valdymą;
2. vykdo Europos kraštovaizdžio konvencijos, Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo ir Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo įgyvendinimą;
3. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną, kuria ir tvarko jų duomenų bazes (skaitmenines ir geoinformacines);
4. organizuoja valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje eančių želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, želdynų kūrimą ir naujų želdinių veisimą, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektų rengimą, juos derina;
5. teikia informaciją ir pasiūlymus dėl kraštovaizdžio architektūros formavimo principų ir jų realizavimo savivaldybės teritorijoje;
6. rengia programas, taisykles ir kitus dokumentus, taip pat organizuoja posėdžius, pasitarimus želdinių priežiūros ir atnaujinimo klausimais;
7. organizuoja želdynų teritorijų planavimą, rengia technines užduotis bendro naudojimo teritorijų apželdinimo techniniams projektams rengti, prižiūri projektavimo darbų eigą, administruoja pasirašytas paslaugų teikimo sutartis;
8. atlieka statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras ir administruoja šių pastatų realizavimo arba likvidavimo darbus;
9. nagrinėja prašymus ir tikrina, ar pateikti derinti Kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje atitinka nustatytus reikalavimus, vykdo Teritorijų planavimo komisijos sekretoriaus funkcijas;
10. derina Teritorijų planavimo žemėtvarkos projektus naudodamasis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);
11. dalyvauja Varėnos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos darbe tikrinant ir derinant savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus;
12. dalyvauja rengiant rajono teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;
13. dalyvauja vykdant savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną ir teikia pasiūlymus;
14. administruoja išorinės reklamos įrengimą ir leidimų išdavimą;
15. nagrinėja prašymus išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą ir prie jų pateiktą išorinės reklamos įrengimo projektinę dokumentaciją bei kitus dokumentus;
16. pateikia svarstyti Išorinės reklamos komisijai prašymą išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą ir prie jo pateiktus dokumentus, jeigu jie parengti pagal teisės aktų reikalavimus;
17. apskaičiuoja vietinės rinkliavos mokestį už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą ir vykdo mokesčio už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo surinkimo kontrolę;
18. skelbia informaciją apie išorinės reklamos leidimų išdavimą, leidimų galiojimo sustabdymą, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimą, leidimų galiojimo panaikinimą Savivaldybės interneto svetainėje;
19. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis kraštovaizdžio, želdynų ir želdinių apsaugos bei kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų derinimo klausimais, statinių pripažinimo bešeimininkiais, išorinės reklamos leidimų išdavimo, teritorijų planavimo klausimais;
20. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
21. rengia informaciją skyriaus veiklos planui ir skyriaus veiklos kasmetinei ataskaitai;
22. rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
23. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas;
24. tiria administracinius nusižengimus ir surašo administracinių nusižengimų protokolus vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 144 straipsnio 1,4, 5 dalimis ir 589 straipsnio 82 dalimi, 608 straipsniu, 609 straipsniu ir 610 straipsniu;
25. rengia skyriaus dokumentacijos planą, priima iš skyriaus darbuotojų pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą Dokumentacijos planą suarchyvuotus dokumentus ir perduoda juos saugoti Savivaldybės archyvui;
26. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Silvija Kalanavičiūtė – Čirienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 025

El. paštas silvija.kalanaviciute@varena.lt

Kabineto Nr. 27

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties ar lygiavertį aukštąjį universitetinį architektūrinį išsilavinimą arba technologijų mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešo administravimo srityje;
3. būti susipažinę su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir statybą leidžiančių dokumentų nustatytus reikalavimus, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis ir nuostatais, Architektūros skyriaus nuostatais, išmanyti Dokumentų rengimo taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. tikrina prašymus išduoti leidimą statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti kapitalinį ar paprastąjį remontą, pastato paskirties keitimą, panaikinti statybą leidžiantį dokumentą ir kitus prašymus, gautus tiesiogiai arba per IS „Infostatyba“, ar jie visiškai užpildyti pagal nustatytus reikalavimus, ar prie jų pridėti visi reikiami dokumentai;
2. tikrina, ar projektas pasirašytas (patvirtintas) elektroniniais projekto vadovo ir projekto dalių vadovų parašais;
3. tikrina, ar pateikti visi privalomi dokumentai, ar jie atitinka nustatytus reikalavimus, ar sumokėtas privaloma Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava už statybą leidžiančio dokumento išdavimą;
4. tikrina, ar statinių projektinė dokumentacija suformuota pagal teisės aktų reikalavimus;
5. tikrina, ar prašyme nurodytas statytojas (užsakovas) turi teisę būti statytoju pagal Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktų reikalavimus;
6. tikrina, ar gauta Statybos įstatymo 27 straipsnio 16 dalies 1 punkte nurodyta informacija, o jeigu esama tokios informacijos ir prašyme nurodyti ne su savavališkos statybos padarinių šalinimu susiję statybos darbai (statiniai), prašymo pateikėjas informuojamas, kad jo prašymas dėl šios priežasties neregistruojamas IS „Infostatyba“;
7. tikrina, ar prašyme nurodyti naujai statomų pastatų rodikliai ir ar projektuojamas statinys atitinka nurodytą statinio paskirtį ir tipą;
8. tikrina projekto sprendinių, susijusių su norminiais atstumais tarp statinių, tarp statinių ir sklypų ribų, atitiktis teisės aktų reikalavimams;
9. tikrina statinių projektus, ar nėra juridinių faktų, kurie ribotų statybos galimybes ir pažeistų trečiųjų asmenų interesus;
10. tikrina, ar pateikta informacija, patvirtinanti apie žyminio mokesčio už statybą leidžiančio dokumento išdavimą sumokėjimą;
11. tikrina, ar nėra požymių, kad prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą leidimą pateikęs asmuo siekia gauti statybą leidžiantį dokumentą, įteisinti jau atliktus savavališkus statybos darbus, dėl kurių nėra surašytas savavališkos statybos aktas ir tai nėra nurodyta prašyme;
12. užregistruoja prašymą IS „Infostatyba“ ir informuoja skyriaus vedėją arba skyriaus vedėjo pavaduotoją, kad jis šioje sistemoje turi paskelbti subjektus, jų įgaliotus padalinius ar įstaigas, kurie privalo pagal kompetenciją patikrinti projekto atitiktį nustatytiems reikalavimams;
13. informuoja prašymą pateikusį asmenį apie tai, kad prie prašymo pateikti ne visi statybą leidžiančiam dokumentui išduoti privalomi dokumentai;
14. informuoja skyriaus vedėją arba skyriaus vedėjo pavaduotoją apie pateiktų projektų užregistravimą arba pateiktų projektų nepriėmimą dėl konkrečių priežasčių;
15. informuoja skyriaus vedėją arba skyriaus vedėjo pavaduotoją apie statybos leidimų išdavimo terminų laikymąsi, apie gautus kitų projektus tikrinančių subjektų pritarimus (nepritarimus), kitą informaciją;
16. informuoja statytoją, ar jo įgaliotą asmenį apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą (ar neišdavimą) raštu arba el. paštu;
17. tikrina prašymus informuoti visuomenę apie numatomų visuomenei svarbių statinių projektavimą, tikrina, ar pridėti visi reikiami dokumentai, užregistruoja prašymą ir pateiktus dokumentus per 3 darbo dienas nuo jų gavimo kartu su pranešimu paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje;
18. tikrina ir užregistruoja prašymus pritarti numatomam statinių projektavimui;
19. tvarko statybą leidžiančių dokumentų apskaitą ir statistines ataskaitas;
20. pavaduoja Teritorijų planavimo komisijos sekretorių atostogų, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;
21. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas;
22. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
23. rengia informaciją skyriaus veiklos planui ir skyriaus veiklos kasmetinei ataskaitai;
24. rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
25. saugo pateiktą projektinę dokumentaciją ir išduotus leidimus;
26. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis statinių projektavimo, statybos, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo ir kitais klausimais pagal kompetenciją;
27. tvarko šiai pareigybei priskirtų sričių dokumentaciją ir ją perduoda skyriaus specialistui, atsakingam už skyriaus suarchyvuotų dokumentų perdavimą Savivaldybės archyvui;
28. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Kęstutis Narvičius

vyr. geodezininkas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 570

El. paštas kestas.narvicius@varena.lt

Kabineto Nr. 23

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą aplinkos inžinerijos geodezijos ir kadastro studijų krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį geodezinių (kadastrinių matavimų) ir topografinių planų rengime;
3. būti susipažinę su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir geodezijos bei kartografijos srities nustatytus reikalavimus, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis ir nuostatais, Architektūros skyriaus nuostatais, išmanyti Dokumentų rengimo taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu ir specializuotomis GIS programomis;
5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. atlieka savivaldybės geodezijos ir kartografijos darbus;
2. tvarko savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintus techninius reglamentus ir specifikacijas;
3. naudoja valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, kurį sudaro savivaldybės teritorijos topografiniai planai, erdvinių duomenų rinkiniai ir geodeziniai tinklai, ir šiuo turtu disponuoja Vyriausybės nustatyta tvarka;
4. sprendžia geodezinės ir kartografinės produkcijos atnaujinimo, naudojimo, geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos savivaldybės teritorijoje klausimus;
5. nustato geodezinės, kartografinės medžiagos ir savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių teikimo tvarką Vyriausybės nustatyta tvarka;
6. derina topografinius planus ir atlieka jų kontrolę Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
7. atlieka geodezinės ir kartografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūrą ir apie pastebėtus pažeidimus informuoja Vyriausybės įgaliotą instituciją jos nustatyta tvarka;
8. neatlygintinai teikia Vyriausybės įgaliotai institucijai savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius, reikalingus georeferencinio pagrindo kadastro duomenims, valstybiniams georeferenciniams erdvinių duomenų rinkiniams sudaryti, atnaujinti ir tvarkyti, georeferencinio pagrindo ir teminiams žemėlapiams sudaryti;
9. saugo savivaldybės geodezinę ir kartografinę medžiagą (savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo ir atnaujinimo medžiagą, žemėlapius, planus, erdvinių duomenų rinkinius ir kita);
10. tikrina ir derina sklypų kadastrinius planus, kitus geodezijos ir kartografijos darbus;
11. vykdo statinių naudojimo priežiūrą ir tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo Statybos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojamų statinių saugos reikalavimus;
12. tiria administracinius nusižengimus ir surašo administracinių nusižengimų protokolus vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 359 straipsniu, 360 straipsniu, 589 straipsnio 82, 84 dalimi, 608 straipsniu, 609 straipsniu ir 610 straipsniu;
13. teikia informaciją apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;
14. rengia dokumentus dėl kitos paskirties parduodamų valstybinės žemes sklypų kainų priedų – žemės sklypų vertės padidėjimo dėl inžinerinių statinių;
15. suteikia pavadinimus administraciniams vienetams bei keičia, adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų bei gyvenamųjų namų ir butų numerių) suteikimo ir keitimo darbus;
16. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl statinių naudojimo priežiūros, sklypų formavimo, geodezinių ir topografinių planų sudarymo, adresų suteikimo, keitimo ir kitais šiai pareigybei priskirtų sričių klausimais;
17. atstovauja skyriui pareigybės aprašyme priskirtoms funkcijoms vykdyti strateginio plano rengime, koregavime ir vykdyme bei dalyvauja projektų, finansuojamų ne iš savivaldybės biudžeto lėšų, rengime ir vykdyme;
18. rengia informaciją skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių;
19. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
20. rengia informaciją skyriaus veiklos planui ir skyriaus veiklos kasmetinei ataskaitai;
21. rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
22. tvarko šiai pareigybei priskirtų sričių dokumentaciją ir ją perduoda skyriaus specialistui, atsakingam už skyriaus suarchyvuotų dokumentų perdavimą Savivaldybės archyvui;
23. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Jurgita Skirevičiūtė

Vedėjos pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 512

El. paštas jurgita.skireviciute@varena.lt

Kabineto Nr. 26

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Šias pareigas einantis Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties arba technologijos mokslo srities inžinerijos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teritorijų planavimo arba teritorijų planavimo priežiūros srityse;
3. būti susipažinę su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir teritorijų planavimą, žemėtvarką, geoinformacinių sistemų duomenų tvarkymą, ,Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis ir nuostatais, Architektūros skyriaus nuostatais, išmanyti Dokumentų rengimo taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu ir specializuotomis GIS programomis;
5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja savo darbą ir atsako už priskirtų funkcijų įgyvendinimą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir valdymą;
2. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo inicijavimo ir teikia išvadas skyriaus vedėjui dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo;
3. administruoja savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūras naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (TPDRIS);
4. rengia teritorijų planavimo sąlygas ir teikia jas tvirtinti skyriaus vedėjui (vyriausiajam architektui) bei paskelbia jas informacinėje sistemoje (TPDRIS);
5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo, dėl kitų žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo ar žemėtvarkos projektų rengimo bei teikia išvadas skyriaus vedėjui dėl šių žemėtvarkos planavimo dokumentų ir žemėtvarkos projektų rengimo;
6. administruoja savivaldybės rengiamų žemėtvarkos planavimo dokumentų ir žemėtvarkos projektų rengimą naudodamasis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);
7. nagrinėja prašymus ir rengia žemėtvarkos planavimo dokumentų ir žemėtvarkos projektų rengimo reikalavimus naudodamasis informacine sistema (ŽPDRIS);
8. rengia teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų programas;
9. derina sklypo topografinius planus;
10. vykdo Savivaldybės administracijos rengiamų teritorijų planavimo dokumentų viešinimą, skelbia skelbimus institucijos buveinėje, interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje;
11. registruoja teritorijų planavimo dokumentus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR), pateikia įregistruotų teritorijų planavimo dokumento registro išrašą pareiškėjui ar organizatoriui;
12. atsako už dokumentų rengimą, tvarkymą ir valdymą, teritorijų planavimo dokumentų įregistravimą laiku Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR);
13. dalyvauja rengiant rajono teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;
14. teikia informaciją visuomenei ir informuoja visuomenę Teritorijų planavimo įstatymo ir Vyriausybės nustatyta tvarka apie teritorijų planavimo procesą ir jo metu priimamus sprendimus bei sudaro sąlygas visuomenei dalyvauti teritorijų planavimo procese;
15. dalyvauja Savivaldybės administracijos organizuojamų teritorijų planavimo dokumentų svarstyme su visuomene, dalyvauja kitų subjektų organizuojamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, apibendrina gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų sprendinių, rengia dokumentaciją ir konsultuoja sprendžiant ginčus, skelbia informaciją savivaldybės interneto svetainėje ir informacinėje sistemoje (ŽPDRIS);
16. paskelbia informaciją apie rengiamų ir parengtų žemėtvarkos planavimo dokumentų ir žemėtvarkos projektų sprendinius informacinėje sistemoje (ŽPDRIS);
17. paskelbia apie žemėtvarkos planavimo dokumento ar žemėtvarkos projekto patvirtinimą informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) arba (TPDRIS);
18. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis teritorijų planavimo ir kitais klausimais;
19. atlieka kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną naudodamasis Teritorijų planavimo stebėsenos informacine sistema (TPSIS), teikia išvadas apie stebėsenos vykdymą bei stebėsenos rezultatus skyriaus vedėjui ir skyriaus vedėjo pavaduotojui;
20. tvarko savivaldybės GIS duomenų bazę;
21. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
22. rengia informaciją skyriaus veiklos planui ir skyriaus veiklos kasmetinei ataskaitai;
23. rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
24. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas;
25. tvarko šiai pareigybei priskirtų sričių dokumentaciją ir ją perduoda skyriaus specialistui atsakingam už skyriaus suarchyvuotų dokumentų perdavimą Savivaldybės archyvui;
26. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Irma Krajauskienė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas 8 (310) 31 999

El. paštas irma.krajauskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 41

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, visuomenės informavimą, vietos gyventojų apklausų organizavimą, archyvų veiklą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Skyriaus nuostatais ir gebėti juos taikyti praktiškai;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. gebėti atlikti dokumentų vertės ekspertizę, teisės aktų projektų vertinimą ir jų atitikimą teisės aktais nustatytiems formos, struktūros, turinio ir kalbos reikalavimams;
6. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus;
7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gerai išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl veiklos tobulinimo skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2. pagal skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms metodinę pagalbą, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
3. nagrinėja Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių, kitų dokumentų projektus, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui informaciją apie Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo ir svarstymo eigą;
4. informuoja savivaldybės institucijų vadovus apie savivaldybės institucijų sprendimų, Savivaldybės tarybos narių paklausimų vykdymą;
5. koordinuoja Savivaldybės administracijos padalinių ir Savivaldybės įstaigų dokumentų valdymą ir apskaitą, vertinimą, atrinkimą saugoti, jų perdavimą į archyvą ir naikinimą;
6. koordinuoja Savivaldybei perduotų likviduojamų įmonių archyvinių dokumentų tvarkymą, saugojimą ir išdavimą laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
7. organizuoja Savivaldybės institucijų dokumentų ir bylų apskaitos dokumentų rengimą, derina juos su Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialu, derina Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir įmonių, neperduodančių dokumentų valstybės archyvui, dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus;
8. organizuoja Savivaldybės interneto svetainės struktūros ir turinio rengimą, keitimą ir kontroliuoja, kad informacija Savivaldybės interneto svetainėje būtų keičiama laiku ir kokybiškai;
9. kontroliuoja, kad oficiali informacija apie Savivaldybės institucijų veiklą visuomenei ir žiniasklaidai būtų teikiama laiku ir kokybiškai, apie tai informuoja Savivaldybės administracijos direktorių ir Savivaldybės merą;
10. teikia asmens prašomą informaciją apie Skyriaus veiklą ir kitą asmens pageidaujamą gauti informaciją, kuria disponuoja Savivaldybė ir kurią asmuo turi teisę gauti pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą;
11. organizuoja Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašomų sutarčių registraciją;
12. organizuoja Savivaldybės mero, Savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų ir Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos direktoriaus veiklos ataskaitų rengimą pagal pateiktas Savivaldybės administracijos padalinių ir į padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų, Savivaldybei pavaldžių įmonių ir įstaigų metų veiklos ataskaitas;
13. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;
14. teikia Finansų ir investicijų skyriui informaciją apie Varėnos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimą ir pasiūlymus dėl šio plano pakeitimo;
15. dalyvauja rengiant Varėnos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programas ir rengia bei teikia informaciją Finansų ir investicijų skyriui apie šių programų įgyvendinimą;
16. rengia Skyriaus veiklos planą ir ataskaitą apie jo vykdymą;
17. dalyvauja rengiant Respublikos Prezidento, Seimo, Savivaldybių tarybų ir Europos Parlamento rinkimus, gyventojų apklausas ir referendumus ir teikia informaciją, pasiūlymus ir pastabas rinkimų klausimais atitinkamoms valstybės institucijoms ar įstaigoms;
18. tvirtina dokumentų kopijų ir nuorašų tikrumą;
19. koordinuoja Savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžių transliavimą internete, informacijos apie posėdžiuose dalyvaujančius ir nedalyvaujančius Savivaldybės tarybos narius viešinimą, informacijos apie priimtus, nepriimtus ir atidėtus klausimus publikavimą;
20. užtikrina asmenų, atvykusių į Savivaldybės administraciją, kokybišką aptarnavimą ir administracinių paslaugų teikimą vieno langelio principu;
21. inicijuoja naujų informacinių technologijų įsigijimą ir diegimą;
22. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis tinkamų darbo sąlygų darbuotojui sudarymo ir darbo funkcijų vykdymo tikslais;
23. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
24. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus.

Agnė Šiaučiūnienė

Vedėjo pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 999

El. paštas agne.siauciuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 41

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, administracinių paslaugų teikimą, dokumentų valdymą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, visuomenės informavimą, vietos gyventojų apklausų organizavimą, archyvų veiklą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Skyriaus nuostatais ir gebėti juos taikyti praktiškai;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. gebėti atlikti dokumentų vertės ekspertizę, teisės aktų projektų vertinimą ir jų atitikimą teisės aktais nustatytiems formos, struktūros, turinio ir kalbos reikalavimams;
6. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus;
7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gerai išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2. užtikrina asmenų, atvykusių į Savivaldybės administraciją, kokybišką aptarnavimą ir administracinių paslaugų teikimą vieno langelio principu;
3. koordinuoja teikiamų paslaugų sąrašo ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimą, jų tvirtinimą;
4. skelbia ir nuolat atnaujina paslaugų sąrašą ir jų teikimo aprašymus Savivaldybės interneto svetainėje ir kitose informacinėse sistemose;
5. kontroliuoja teisės aktų, reguliuojančių administracinių paslaugų teikimą, pasikeitimus ir atitinkamai tikslina teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymus;
6. rengia į Savivaldybę besikreipiančių asmenų srautų kiekybės analizę, informaciją, analitinę medžiagą asmenų aptarnavimo klausimais;
7. organizuoja vietos gyventojų apklausas;
8. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės projektus;
9. pagal Skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, teikia Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms metodinę pagalbą, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
10. teikia Savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms bei Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams konsultacijas bei metodinę pagalbą dokumentų valdymo, administracinių paslaugų teikimo bei interesantų aptarnavimo klausimais;
11. nagrinėja Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių, kitų dokumentų projektus, teikia Skyriaus vedėjui informaciją apie Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo ir svarstymo eigą;
12. organizuoja Savivaldybės interneto svetainės struktūros ir turinio rengimą, keitimą ir kontroliuoja, kad informacija Savivaldybės interneto svetainėje būtų keičiama laiku ir kokybiškai;
13. kontroliuoja, kad oficiali informacija apie Savivaldybės institucijų veiklą visuomenei ir žiniasklaidai būtų teikiama laiku ir kokybiškai, apie tai informuoja Skyriaus vedėją;
14. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planą ir ataskaitą apie jo vykdymą;
15. tvirtina dokumentų kopijų ir nuorašų tikrumą;
16. pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, komandiruočių, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais;
17. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
18. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus.

Sigitas Blėda

Kompiuterių tinklų specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 984

El. paštas sigitas.bleda@varena.lt

Kabineto Nr. 39

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti 2 metų ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų sritį, informacinių sistemų diegimą ir plėtrą, autorinių teisių apsaugą, asmens duomenų naudojimą ir apsaugą;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. žinoti lokalių ir globalių kompiuterinių tinklų veikimo principus;
6. išmanyti informacinių sistemų administravimą;
7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
8. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. dalyvauja formuojant ir padeda įgyvendinant informacinių technologijų diegimo Savivaldybėje plėtros planus;
2. vertina Savivaldybės administracijos kompiuterių, techninės ir programinės įrangos tinkamumą naudoti;
3. atlieka sisteminę ir tinklinę Savivaldybės administracijai priklausančios kompiuterinės ir telekomunikacinės įrangos bei programų priežiūrą;
4. diegia programinę įrangą bei operacines sistemas, jų atnaujinimus, šalina gedimus, atsako už kompiuterinės įrangos įsigijimą Savivaldybės administracijoje, suderinęs su administracijos direktoriumi ir Skyriaus vedėju, pagal poreikius perskirsto Savivaldybės administracijos kompiuterinę ir telekomunikacinę įrangą;
5. derina ir įrengia kompiuterinę įrangą (kompiuterius, spausdintuvus ir kt. kompiuterinę techniką) darbo vietose, techniką darbuotojams perduoda pasirašant raštu;
6. diegia spausdintuvus, skaitytuvus ir kitą kompiuterinę techniką;
7. pagal poreikį užsako ir keičia eksploatacines spausdintuvų ir kopijavimo aparatų medžiagas ir tvarko jų apskaitą;
8. šalina kompiuterinės įrangos ir spausdintuvų gedimus, atlieka jų profilaktiką;
9. administruoja teisės aktų publikavimo sistemą „Infolex“;
10. parengia konferencinę, video įrangą, naudojamą posėdžiuose, pasitarimuose, seminaruose ir kituose Savivaldybės administracijos darbuotojų organizuojamuose renginiuose;
11. valdo ir prižiūri elektroninę balsavimo sistemą Savivaldybės tarybos posėdžių metu, organizuoja jos tobulinimą, siekiant užtikrinti tinkamą Savivaldybės posėdžių salių techninės ir programinės įrangos funkcionavimą;
12. valdo ir prižiūri vaizdo stebėjimo sistemą, tvarko jos duomenis;
13. daro Savivaldybės administracijos tarnybinėse stotyse laikomos informacijos kopijas, prižiūri rezervinio kopijavimo sistemas, atkuria rezervinėse kopijose laikomą informaciją tyčinio ar netyčinio duomenų sugadinimo ar sunaikinimo atveju;
14. konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus darbo su informacinėmis sistemomis ir technologijomis klausimais;
15. rengia mažos vertės viešųjų pirkimų paraiškas ir pažymas, atlieka viešuosius pirkimus, suderinęs su Savivaldybės administracijos direktoriumi ir Skyriaus vedėju;
16. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis tinkamų darbo sąlygų darbuotojui sudarymo ir darbo funkcijų vykdymo tikslais;
17. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
18. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Vytautas Baublys

Sistemų administratorius

Kontaktai

Telefonas 8 (310) 31 984

El. paštas vytautas.baublys@varena.lt

Kabineto Nr. 39

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti 2 metų ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų sritį, informacinių sistemų diegimą ir plėtrą, autorinių teisių apsaugą, asmens duomenų naudojimą ir apsaugą;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. žinoti lokalių ir globalių kompiuterinių tinklų veikimo principus;
6. išmanyti informacinių sistemų administravimą;
7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
8. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. dalyvauja formuojant ir padeda įgyvendinant informacinių technologijų diegimo Savivaldybėje plėtros planus;
2. vertina Savivaldybės administracijos kompiuterių, techninės ir programinės įrangos tinkamumą naudoti;
3. atlieka sisteminę ir tinklinę Savivaldybės administracijai priklausančios kompiuterinės ir telekomunikacinės įrangos bei programų priežiūrą;
4. redaguoja Savivaldybės vidinį kontaktų sąrašą, skelbia jį vidiniame įstaigos kompiuteriniame tinkle;
5. diegia programinę įrangą bei operacines sistemas, jų atnaujinimus, šalina gedimus;
6. derina ir įrengia kompiuterinę įrangą (kompiuterius, spausdintuvus ir kt. kompiuterinę techniką) darbo vietose, techniką darbuotojams perduoda pasirašant raštu;
7. diegia spausdintuvus, skaitytuvus ir kitą kompiuterinę techniką;
8. pagal poreikį užsako ir keičia eksploatacines spausdintuvų ir kopijavimo aparatų medžiagas ir tvarko jų apskaitą;
9. šalina kompiuterinės įrangos ir spausdintuvų gedimus;
10. administruoja Savivaldybės interneto svetainę, rūpinasi informacijos pildymu Savivaldybės interneto svetainėje ir socialinio tinklo Facebook paskyroje;
11. parengia konferencinę, video įrangą, naudojamą posėdžiuose, pasitarimuose, seminaruose ir kituose Savivaldybės administracijos darbuotojų organizuojamuose renginiuose;
12. valdo ir prižiūri elektroninę balsavimo sistemą Savivaldybės tarybos posėdžių metu;
13. administruoja dokumentų valdymo sistemą „Kontora“, konsultuoja Savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojus DVS „Kontora“ klausimais;
14. valdo ir prižiūri Įėjimo kontrolės sistemą, tvarko jos duomenis;
15. kuria ir maketuoja grafines Savivaldybės mero, Savivaldybės mero pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo padėkas, sveikinimus ir kitus smulkius grafinius leidinius, esant poreikiui spausdina seniūnaičių, Savivaldybės tarybos narių visuomeninių padėjėjų, mero visuomeninių konsultantų pažymėjimus, Savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių vizitines korteles;
16. organizuoja elektroninio parašo įrangos diegimą ir priežiūrą Savivaldybės administracijoje;
17. konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus informacinių sistemų naudojimo klausimais;
18. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis tinkamų darbo sąlygų darbuotojui sudarymo ir darbo funkcijų vykdymo tikslais;
19. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
20. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Rūta Averkienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 980

El. paštas ruta.averkiene@varena.lt

Kabineto Nr. 36

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities komunikacijos, žurnalistikos, viešųjų ryšių ar informacijos paslaugų krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį viešųjų ryšių srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir nevyriausybinių organizacijų veiklą, visuomenės informavimą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti rengiant išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, žinoti tarnybinio protokolo pagrindus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. teikia Savivaldybės institucijų vadovams pasiūlymus dėl Varėnos rajono savivaldybės įvaizdžio gerinimo, informacijos apie Savivaldybės veiklą sklaidos;
2. padeda Savivaldybės institucijų vadovams koordinuoti ryšius su Lietuvos Respublikos Prezidento institucija, Lietuvos Respublikos Seimu, Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir šioms institucijoms pavaldžiomis įstaigomis, padeda spręsti bendradarbiavimo su vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, tautinėmis bendrijomis ir kitomis organizacijomis klausimus;
3. dalyvauja Savivaldybės institucijų vadovų rengiamuose pasitarimuose, teikia objektyvią, operatyvią informaciją žiniasklaidai ir naujienų agentūroms, rengia pranešimus spaudai;
4. Savivaldybės institucijų vadovų pavedimu atstovauja Varėnos rajono savivaldybei kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose;
5. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus teisės aktų projektus, reikalingus įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti viešųjų ryšių srityje;
6. derina teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, tikrina jų atitikimą teisės aktais nustatytiems kalbos ir raštvedybos reikalavimams;
7. tvarko ir skelbia informaciją Savivaldybės interneto svetainėje;
8. organizuoja oficialius svečių priėmimus, susitikimus, posėdžius su įvairių institucijų vadovais, sudaro ir derina su kitomis tarnybomis vizitų bei svečių priėmimo programas, sudaro reprezentacijai skirtų išlaidų sąmatas, rengia oficialių Savivaldybės institucijų sveikinimų tekstus, padėkas;
9. operatyviai teikia žiniasklaidai informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklą, rengiamus ar jau priimtus sprendimus, svarstomus aktualius klausimus, renginius, teikiamas paslaugas;
10. vykdo spaudos monitoringą ir prireikus informuoja Savivaldybės institucijų vadovus bei Savivaldybės administracijos darbuotojus apie aktualias publikacijas;
11. analizuoja žiniasklaidoje pateikiamą informaciją apie Savivaldybės, Savivaldybės administracijos veiklą, teikia Skyriaus vedėjui ir Savivaldybės institucijų vadovams atitinkamus pasiūlymus, atlieka kiekybinę ir kokybinę žiniasklaidoje pateikiamos informacijos apie Savivaldybės veiklą analizę, rengia periodines ataskaitas;
12. dalyvauja Savivaldybės mero, jo pavaduotojo, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo ir padalinių vadovų bei specialistų susitikimuose su gyventojais bei kituose rajono Savivaldybės tarybos ar Savivaldybės administracijos organizuojamuose renginiuose;
13. organizuoja ir koordinuoja spaudos konferencijas, viešųjų ryšių kampanijas, pristatymus, akcijas;
14. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės informacinių leidinių rengimą ir leidybą bei užsakomųjų straipsnių projektų su leidyklomis, žiniasklaida derinimą;
15. rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos sutarčių ir viešųjų pirkimų apklausų projektus savo kompetencijos klausimais;
16. stichinių nelaimių ir ekstremalių situacijų atvejais koordinuoja Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos padalinių turimos informacijos sklaidą ir užtikrina operatyvų jos pateikimą visuomenei;
17. redaguoja spaudai teikiamą informaciją;
18. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;
19. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl savo veiklos srities priemonių tobulinimo;
20. kiekvienais metais iki kovo 1 d. parengia informacinę medžiagą apie Savivaldybės administracijos vadovų veiklą ir Tarybos sprendimo projektą;
21. kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir atiduoda Savivaldybės archyvui suformuotas dokumentų bylas;
22. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo.

Irena Makselienė

Viešųjų ryšių specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 021

El. paštas irena.makseliene@varena.lt

Kabineto Nr. 45

Genė Palevičienė

Vyr. specialistė (kalbos tvarkytoja)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 020

El. paštas genute.paleviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 44

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;
2. išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, administracinę teisę, Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas ir gebėti juos taikyti praktiškai;
3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį viešojo administravimo srityje;
4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. kontroliuoja, kaip savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą;
2. kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose, organizacijose dokumentai tvarkomi taisyklinga valstybine kalba, ar įstaigos, įmonės, organizacijos susirašinėja valstybine kalba;
3. kontroliuoja, ar taisyklinga valstybinė kalba vartojama įmonių, įstaigų, organizacijų viešuosiuose užrašuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose, interneto svetainėse;
4. kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančių valstybės, Savivaldybės ir kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai ir darbuotojai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas, ar jie vartoja valstybinę kalbą atlikdami tarnybines pareigas;
5. kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose, organizacijose gyventojai aptarnaujami valstybine kalba;
6. kontroliuoja, ar oficialios, sunormintos Lietuvos Respublikos vietovardžių lytys savivaldybės teritorijoje rašomos valstybine kalba, ar jos taisyklingos, derina naujų gatvių pavadinimus;
7. kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje visuomenės informavimo priemonės laikosi taisyklingos lietuvių kalbos reikalavimų;
8. tikrina, ar pateikti derinti įmonių, įstaigų, organizacijų bei asmenų skelbiamų viešųjų užrašų ir reklamos projektai atitinka valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus;
9. prireikus rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, direktoriaus įsakymų projektus kalbos ir kitais klausimais;
10. konsultuoja savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis valstybinės kalbos vartojimo klausimais;
11. pagal savo kompetenciją rengia metodinius patarimus, straipsnius valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais, skelbia aktualią informaciją Savivaldybės interneto svetainės skyrelyje „Valstybinė kalba“;
12. įspėja įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus, savininkus dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų nesilaikymo, kalbos normų pažeidimų, reikalauja juos ištaisyti per nurodytą terminą;
13. įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių nusižengimų protokolus, pagal savo įgaliojimus nagrinėja administracinių nusižengimu bylas ir skiria nuobaudas;
14. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl savo veiklos srities priemonių tobulinimo;
15. kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir atiduoda Savivaldybės archyvui suformuotas dokumentų bylas;
16. vykdo Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos atsakingojo sekretoriaus funkcijas;
17. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo.

Liucija Baravykienė

Sekretorė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 500

El. paštas liucija.baravykiene@varena.lt

Kabineto Nr. 37

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. turėti iki 1 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir archyvų darbą bei teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, elektroninių dokumentų valdymo taisykles;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. žinoti tarnybinio protokolo ir etiketo pagrindus;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. padeda Savivaldybės merui ir Savivaldybės mero pavaduotojui organizuoti darbą, tvarko jų einamuosius darbo reikalus, vykdo nurodymus, pavedimus ir užduotis, informuoja Savivaldybės merą ir Savivaldybės mero pavaduotoją apie gautą informaciją, pranešimus.
2. priima atvykstančius į Savivaldybės mero priimamąjį interesantus, atsakinėja į žodinius paklausimus Savivaldybės mero priimamojo telefonu;
3. registruoja pas Savivaldybės merą ir Savivaldybės mero pavaduotoją atvykstančius interesantus, paskiria laiką pokalbiui su Savivaldybės meru ir Savivaldybės mero pavaduotoju;
4. padeda organizuoti oficialių svečių ir delegacijų priėmimus;
5. informuoja Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos padalinių, įstaigų vadovus ir darbuotojus apie Savivaldybės mero rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus;
6. registruoja Savivaldybės mero pavedimus (įrašo rezoliucijas) DVS „Kontora“, skenuotas raštų kopijas nukreipia atsakingiems specialistams, o originalus perduoda tolimesniam saugojimui, informuoja merą apie pavedimų vykdymo eigą;
7. tvarko, registruoja Savivaldybės mero potvarkius, įkelia juos į dokumentų valdymo sistemą „Kontora“ ir teisės aktų publikavimo sistemą „Infolex“, Savivaldybės mero patvirtintus norminius teisės aktus registruoja Teisės aktų informacinėje sistemoje ir teisės aktų registre;
8. elektroniniu paštu Savivaldybės mero gautus dokumentus ir kitą informaciją perduoda registruoti Skyriaus specialistui, atsakingam už dokumentų registravimą;
9. komplektuoja Savivaldybės mero potvarkius ir kitus dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą, kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir perduoda Savivaldybės archyvui suformuotas dokumentų bylas;
10. parengia Savivaldybės mero ir Savivaldybės mero pavaduotojo dalyvavimo renginiuose darbotvarkę, primena jiems apie numatytą dalyvavimą posėdžiuose, susirinkimuose ir kituose renginiuose;
11. kontroliuoja, kad Savivaldybės mero vardu parengti raštai ir teisės aktų projektai atitiktų valstybinės kalbos normas;
12. teikia Savivaldybės merui ar Savivaldybės mero pavaduotojui pasirašyti rengėjų patikrintus atspausdintus dokumentus;
13. rengia informaciją apie Savivaldybės mero ir Savivaldybės mero pavaduotojo veiklą ir, suderinus su Savivaldybės meru ar Savivaldybės mero pavaduotoju, skelbia šią informaciją visuomenės informavimo priemonėse;
14. rengia Savivaldybės mero potvarkių projektus ir kitus dokumentus;
15. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis tinkamų darbo sąlygų darbuotojui sudarymo ir darbo funkcijų vykdymo tikslais;
16. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
17. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Vaida Kaščiokaitienė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 500

El. paštas vaida.kasciokaitiene@varena.lt

Kabineto Nr. 37

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jiems prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir archyvų darbą bei teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, elektroninių dokumentų valdymo taisykles;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. žinoti tarnybinio protokolo ir etiketo pagrindus;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. tvarko Savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų dokumentus prieš posėdžius ir po jų, parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų kopijas ir kitą posėdžių medžiagą išdalina ir išsiunčia elektroniniu paštu Savivaldybės tarybos nariams, Vyriausybės atstovų įstaigai, atitinkamiems Savivaldybės administracijos darbuotojams;
2. informuoja Savivaldybės tarybos narius apie rengiamus Savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžius, juose dalyvauja ir rašo posėdžių protokolus, saugo posėdžių protokolus iki perdavimo archyvui;
3. sudaro svarstyti parengtų ir dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ įregistruotų sprendimų projektų sąrašą, posėdžių darbotvarkės projektą;
4. užtikrina, kad Savivaldybės tarybos nariams laiku būtų pateikta posėdžių medžiaga ir kiti reikalingi dokumentai;
5. registruoja Teisės aktų informacinėje sistemoje ir Teisės aktų registre Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir Savivaldybės tarybos priimtus norminius teisės aktus;
6. registruoja Savivaldybės tarybos, jos komitetų dokumentus teisės aktų publikavimo sistemoje „Infolex“ ir dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“;
7. prireikus tvirtina Savivaldybės tarybos sprendimų bei Savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžių protokolų, išrašų, nuorašų, kopijų tikrumą;
8. prireikus surenka pasiūlymus ir sudaro Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės mero susitikimų su rinkėjais grafiką;
9. prireikus padeda organizuoti Savivaldybės tarybos narių susitikimus su gyventojais;
10. renka reikiamą medžiagą ir Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka iš jos sudaro Savivaldybės tarybos ir komitetų darbo plano projektą ir jį pateikia Skyriaus vedėjui;
11. kiekvienais metais iki kovo 1 d. pateikia informaciją apie Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų veiklą, rengia Savivaldybės tarybos metų veiklos ataskaitą;
12. kiekvieną einamųjų metų ketvirtį parengia informaciją apie Savivaldybės tarybos narių dalyvavimą Savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžiuose;
13. tvarko Savivaldybės tarybos narių darbo laiko apskaitą;
14. rengia jo kompetencijai priskirtų Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus;
15. skelbia ir nuolat atnaujina informaciją apie Savivaldybės tarybą, jos komitetus, komisijas ir kt. Savivaldybės interneto svetainėje;
16. kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir perduoda Savivaldybės archyvui suformuotas Skyriaus dokumentų bylas;
17. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
18. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Ana Čapkovskienė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 001

El. paštas ana.capkovskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 1

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2. turėti iki 1 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir archyvų darbą, interesantų aptarnavimo tvarką, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. žinoti tarnybinio protokolo ir etiketo pagrindus;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
9. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų aprašymus, asmenų aptarnavimo vieno langelio principu esmę ir turinį.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. registruoja Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus, Biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos skyriaus, Švietimo skyriaus, Kultūros ir sporto skyriaus, Turto valdymo skyriaus, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus, Architektūros skyriaus, Centralizuoto vidaus audito skyriaus, Ekonomikos ir turizmo skyriaus, Ūkio skyriaus, Personalo skyriaus, Varėnos rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (civilinei ir darbų saugai) gautus ir siunčiamuosius dokumentus DVS „Kontora“ atitinkamame dokumentų registre;
2. aptarnauja į Savivaldybės administracijos priimamąjį atvykusius interesantus, padeda įforminti prašymus raštu, atsakinėja į žodinius paklausimus Savivaldybės administracijos priimamojo telefonu;
3. paštu arba elektroniniu paštu išsiunčia paruoštą siunčiamąją korespondenciją;
4. atlieka pagrindinio vieno langelio principu asmenų aptarnavimą savivaldybės administracijoje organizuojančio asmens funkcijas:
4.1. priima asmenų prašymus, susipažįsta su šių prašymų turiniu;
4.2. identifikuoja asmens pageidaujamą gauti administracinę paslaugą, kokios informacijos reikia sprendimams priimti ir prašomai paslaugai suteikti, kokią informaciją ir dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti besikreipiantis asmuo;
4.3. supažindina asmenį su prašymo nagrinėjimo procedūra, pageidaujamos paslaugos suteikimo galimybėmis;
4.4. asmens pageidavimu informuoja jį apie prašymą nagrinėjantį valstybės tarnautoją;
4.5. esant poreikiui organizuoja asmenų priėmimą Savivaldybės administracijos padaliniuose, prireikus iš anksto suderina priėmimo vietą ir laiką, nurodo interesantą priimsiančio darbuotojo vardą, pavardę, užimamas pareigas;
5. vykdo dokumentų apskaitą, užtikrina dokumentų išsaugojimą, kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir atiduoda Savivaldybės archyvui suformuotas dokumentų bylas;
6. kontroliuoja, kaip laikomasi prašymų nagrinėjimo ir administracinių paslaugų teikimo terminų, asmens pageidavimu informuoja jį apie prašymo nagrinėjimo eigą, prireikus informuoja asmenį apie prašymo nagrinėjimo ar administracinės paslaugos suteikimo termino pratęsimą, nurodo pratęsimo priežastis;
7. kartą metuose atlieka asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo, taikant vieno langelio principą, kokybės analizę ir apie jos rezultatus iki einamųjų metų kovo 1 d. informuoja Skyriaus vedėją;
8. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
9. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Aurelija Baublienė

Raštvedė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 001

El. paštas aurelija.baubliene@varena.lt

Kabineto Nr. 1

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. turėti iki 1 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir archyvų darbą, interesantų aptarnavimo tvarką, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. žinoti tarnybinio protokolo ir etiketo pagrindus;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. registruoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Varėnos rajono savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto), Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus, Socialinės paramos skyriaus, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus, Finansų ir investicijų skyriaus gautus ir siunčiamuosius dokumentus DVS „Kontora“ atitinkamame dokumentų registre;
2. aptarnauja į Savivaldybės administracijos priimamąjį atvykusius interesantus, padeda įforminti prašymus raštu, atsakinėja į žodinius paklausimus Savivaldybės administracijos priimamojo telefonu;
3. paštu arba elektroniniu paštu išsiunčia paruoštą siunčiamąją korespondenciją;
4. vykdo dokumentų apskaitą, užtikrina dokumentų išsaugojimą, kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir atiduoda Savivaldybės archyvui suformuotas dokumentų bylas;
5. tvarko (kartu su Skyriaus archyvaru) elektroninių archyvinių dokumentų fondus, kasmet peržiūri ilgo ir laikino saugojimo bylas, pasibaigus saugojimo terminui, sudaro naikinti atrinktų bylų sąrašus;
6. prižiūri, kad dokumentai (bylos), atrinkti naikinti pagal suderintus su Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialu naikintinų bylų (dokumentų) aktus, būtu nedelsiant ir tinkamai sunaikinti DVS „Kontora“;
7. kartu su Skyriaus archyvaru ir Skyriaus vedėju kiekvienais metais iki gruodžio 1 d. parengia Savivaldybės institucijų ir administracijos padalinių kitų metų dokumentacijos plano projektą ir jį iki gruodžio 31 d. suveda į DVS „Kontora“;
8. registruoja ir tvarko DVS „Kontora“ bendrus nuolatinio saugojimo, ilgo saugojimo ir trumpo saugojimo dokumentus;
9. redaguoja, keičia, pildo ar tikslina paslaugų aprašymus pagal paslaugų vadovų pateiktą informaciją, teikia juos derinti Skyriaus vedėjui;
10. skelbia Savivaldybės interneto svetainėje su Skyriaus vedėju suderintą administracinių paslaugų sąrašą ir paslaugų aprašymus;
11. kartą metuose atlieka asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo, taikant vieno langelio principą, kokybės analizę ir apie jos rezultatus iki einamųjų metų kovo 1 d. informuoja Skyriaus vedėją;
12. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
13. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Jurgita Kašėtaitė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 505

El. paštas jurgita.kasetaite@varena.lt

Kabineto Nr. 43

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti iki 1 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir archyvų darbą bei teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, elektroninių dokumentų valdymo taisykles;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. žinoti tarnybinio protokolo ir etiketo pagrindus;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. padeda organizuoti Savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo darbą, tvarko jų einamuosius darbo reikalus, vykdo nurodymus, pavedimus ir užduotis jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2. tvarko išankstinę fizinių ir juridinių asmenų priėmimo pas Savivaldybės administracijos direktorių ir jo pavaduotoją registraciją;
3. padeda organizuoti oficialių svečių ir delegacijų priėmimus;
4. registruoja Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimus (rezoliucijas) DVS „Kontora“, skenuotas raštų kopijas nukreipia atsakingiems specialistams, o originalus perduoda tolimesniam saugojimui, informuoja Savivaldybės administracijos direktorių ir jo pavaduotoją apie pavedimų vykdymo eigą;
5. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu, prižiūri jo tarnybinę elektroninio pašto dėžutę;
6. tvarko ir registruoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ ir teisės aktų publikavimo sistemoje „Infolex“;
7. registruoja Teisės aktų informacinėje sistemoje ir Teisės aktų registre Savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytus norminius teisės aktus;
8. komplektuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą, užtikrina dokumentų išsaugojimą, kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir perduoda Savivaldybės archyvui suformuotas dokumentų bylas;
9. atsako į Savivaldybės administracijos direktoriaus priimamojo telefono skambučius, priima skambinančiųjų pateikiamą informaciją ir ją perduoda Savivaldybės administracijos direktoriui;
10. informuoja Savivaldybės administracijos padalinių vadovus bei Savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovus apie rengiamus posėdžius, susitikimus, pasitarimus;
11. pildo ir redaguoja Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbotvarkes Savivaldybės interneto svetainėje;
12. pildo Skyriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
13. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti atspausdintus, rengėjų patikrintus ir pasirašytus dokumentus;
14. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis tinkamų darbo sąlygų darbuotojui sudarymo ir darbo funkcijų vykdymo tikslais;
15. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
16. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Svajūnė Saulėnaitė

Sekretorė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 505

El. paštas svajune.saulenaite@varena.lt

Kabineto Nr. 43

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. turėti iki 1 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir archyvų darbą bei teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, elektroninių dokumentų valdymo taisykles;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. žinoti tarnybinio protokolo ir etiketo pagrindus;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. įformina Savivaldybės administracijos padalinių ir administracijos specialistų parengtų dokumentų projektus pagal Dokumentų rengimo taisyklių bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
2. registruoja Savivaldybės vadovų sudarytas sutartis DVS „Kontora“ atitinkamame dokumentų registre, rengia informaciją apie šių sutarčių vykdymą ir ją teikia Skyriaus vedėjui;
3. tvarko ir registruoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ ir teisės aktų publikavimo sistemoje „Infolex“;
4. registruoja Teisės aktų informacinėje sistemoje ir Teisės aktų registre Savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytus norminius teisės aktus;
5. vykdo dokumentų apskaitą, užtikrina dokumentų išsaugojimą, kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir atiduoda Savivaldybės archyvui suformuotas dokumentų bylas;
6. tvarko išankstinę fizinių ir juridinių asmenų priėmimo pas Savivaldybės administracijos direktorių ir jo pavaduotoją registraciją;
7. registruoja Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimus (rezoliucijas) DVS „Kontora“, skenuotas raštų kopijas nukreipia atsakingiems specialistams, o originalus perduoda tolesniam saugojimui, informuoja Savivaldybės administracijos direktorių ir jo pavaduotoją apie pavedimų vykdymo eigą;
8. atsako į Savivaldybės administracijos direktoriaus priimamojo telefono skambučius, priima skambinančiųjų pateikiamą informaciją ir ją perduoda Savivaldybės administracijos direktoriui;
9. pildo ir redaguoja Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbotvarkes Savivaldybės interneto svetainėje;
10. teikia interesantams dokumentų kopijavimo paslaugas;
11. padeda organizuoti oficialių svečių ir delegacijų priėmimus;
12. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis tinkamų darbo sąlygų darbuotojui sudarymo ir darbo funkcijų vykdymo tikslais;
13. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
14. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Ona Zenkevičiūtė

Archyvarė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 585; Mob. 8 618 13 334

El. paštas onute.zenkeviciute@varena.lt

Kabineto Nr. 26

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. turėti iki 1 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir archyvų darbą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašą;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. išmanyti valstybinės archyvų sistemos sąrangą, žinoti dokumentų saugojimo archyvuose terminus, dokumentų perdavimo valstybiniam archyvui, nurašymo, sunaikinimo, įforminimo laikinam ar nuolatiniam saugojimui tvarką, išmanyti dokumentų šifravimo, sisteminimo, komplektavimo, įrišimo ir patalpinimo tam tikslui skirtose archyvo vietose tvarką ir dokumentų apskaitos pagrindus;
6. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. priima iš likviduojamų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių, taip pat privačių juridinių asmenų ir nevyriausybinių organizacijų, kurių buveinė buvo Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, dokumentus archyviniam saugojimui pagal suderintus bylų apyrašus Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
2. teikia įmonių likvidatoriams konsultacijas dėl dokumentų paruošimo archyviniam saugojimui;
3. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus dėl archyve saugomų likviduotų ar likviduojamų juridinių asmenų dokumentų ar jose esančios informacijos pateikimo, išduoda pažymas dėl likviduotų ar likviduojamų juridinių asmenų dokumentų, jų nuorašus, išrašus, kopijas;
4. tvarko ir saugo archyvinius dokumentus, laikantis nustatytų reikalavimų, ruošia fondų apskaitos informacinius dokumentus;
5. atlieka saugomų dokumentų fizinės būklės patikrinimus ir įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones;
6. teisės aktų nustatyta tvarka naikina dokumentus, kurių nustatytas saugojimo terminas pasibaigia, naikintinų bylų (dokumentų) aktus teikia derinti Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialui per Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS) ir tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
7. prižiūri, kad archyvo patalpose būtų dokumentų saugojimui palankios sąlygos, kad būtų laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų;
8. registruoja likviduojamų juridinių asmenų archyviniam saugojimui perduodamus dokumentus perimtų saugoti dokumentų apskaitos žurnale arba DVS „Kontora“;
9. reguliariai peržiūri Savivaldybės likviduotų įmonių archyvo teikiamų administracinių paslaugų aprašymus ir, prireikus, juos atnaujina;
10. bendradarbiauja su Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialu, likviduojamų įmonių ir įstaigų darbuotojais, atsakingais už archyvinių dokumentų tvarkymą, saugojimą ir perdavimą archyvui;
11. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
12. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Onutė Šilanskienė

Archyvarė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 585

El. paštas onute.silanskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 26

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. turėti iki 1 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir archyvų darbą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. išmanyti valstybinės archyvų sistemos sąrangą, žinoti dokumentų saugojimo archyvuose terminus, dokumentų perdavimo valstybiniam archyvui, nurašymo, sunaikinimo, įforminimo laikinam ar nuolatiniam saugojimui tvarką, išmanyti dokumentų šifravimo, sisteminimo, komplektavimo, įrišimo ir patalpinimo tam tikslui skirtose archyvo vietose tvarką ir dokumentų apskaitos pagrindus;
6. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja dokumentų priėmimą saugojimui archyve iš Savivaldybės administracijos padalinių;
2. nustatyta tvarka šifruoja, sistemina, saugo, aprašo archyve saugomus dokumentus;
3. teikia informaciją dokumentų saugojimo klausimais Savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovams ir darbuotojams, atsakingiems už archyvų tvarkymą;
4. priima iš Savivaldybės administracijos padalinių, kurių dokumentai įrašomi į bendruosius Skyriaus rengiamus apyrašus, pagal nustatytus reikalavimus suformuotas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas, parengia jų bendrus apyrašus, naikintinų bylų (dokumentų) aktus, teikia juos (kartu su pažyma apie atitinkamo laikotarpio įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą) derinti Skyriaus vedėjui bei Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialui per Elektroninio archyvo informacinę sistemą (toliau – EAIS) ir tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
5. pagal Savivaldybės administracijos padalinių parengtus perdavimo ir priėmimo aktus bei pateiktus apyrašus ir sąrašus patikrina ir priima Savivaldybės administracijos padalinių archyvinius dokumentus;
6. prižiūri, kad pagal su Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialu suderintus naikintinų bylų (dokumentų) aktus atrinkti naikinti dokumentai (bylos) būtu nedelsiant ir tinkamai sunaikinti;
7. kiekvienais metais iki gruodžio 1 d. kartu su Skyriaus vedėju ir specialistu parengia kitų metų Savivaldybės institucijų ir Administracijos padalinių dokumentacijos planą, EAIS pagalba jį suderina su Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialu ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
8. pasibaigus kalendoriniams metams, pagal Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos padalinių dokumentacijos planą, jo papildymų sąrašą, vienarūšių bylų sąrašus ir kitus apskaitos dokumentus iki einamųjų metų kovo 1 d. suveda į EAIS bylų sudarymo suvestinius duomenis;
9. paruošia ir įriša Bendrojo skyriaus ir Savivaldybės institucijų į archyvą perduodamas bylas (dokumentus), kurias tvarko Bendrasis skyrius, sunumeruoja bylų lapus ir jas įformina pagal reikalavimus;
10. išduoda Savivaldybės administracijos darbuotojams archyve saugomus dokumentus, reikalingus jų vykdomoms funkcijoms atlikti, juridiniams ir fiziniams asmenims susipažinti ar laikinai naudotis teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, veda išduodamų dokumentų apskaitą;
11. rengia atsakymus į interesantų paklausimus dėl archyve saugomuose dokumentuose esančios informacijos pateikimo, fiziniams ir juridiniams asmenims išduoda archyvo pažymas, saugomų dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus;
12. rengia ir Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialui teikia informaciją apie archyvo fonduose saugomų dokumentų sudėties ir kiekio pokyčius;
13. rengia atsakymus į Skyriui archyvo klausimais adresuotus raštus ir piliečių prašymus;
14. kartu su Savivaldybės administracijos padalinių darbuotojais, atsakingais už bylų sudarymą ir jų apskaitos tvarkymą, atlieka archyvinių dokumentų vertės ekspertizę ir kartu su skyriaus vedėju sprendžia dėl tolimesnio dokumentų saugojimo ar naikinimo;
15. dalyvauja Skyriaus organizuojamuose patikrinimuose dokumentų valdymo, jų apskaitos ir tvarkymo klausimais;
16. suėjus nustatytiems terminams, rengia dokumentų bylų perdavimo saugoti į Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialą aktus ir perduoda bylas;
17. prižiūri archyve saugomų dokumentų būklę, kad jie laiku būtų atkurti, kad archyvo patalpose būtų dokumentų saugojimui palankios sąlygos, kad archyvo patalpose būtų laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų;
18. užtikrina, kad kartu su dokumentais saugomi asmens duomenys, kai jie nebereikalingi dokumentų tvarkymo tikslams, būtų sunaikinami, išskyrus tuos duomenis, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti tretiesiems asmenims ar valstybiniam archyvui;
19. saugo asmens duomenų paslaptį, jei tie duomenys neskirti skelbti viešai;
20. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis tinkamų darbo sąlygų darbuotojui sudarymo ir darbo funkcijų vykdymo tikslais;
21. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
22. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Asta Vinickienė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 018

El. paštas asta.vinickiene@varena.lt

Kabineto Nr. 1, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Turėti ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
5. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
6. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
7. Mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Tvarko Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
2. Teikia buhalterinės apskaitos informaciją, rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus Savivaldybės administracijos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
3. Teikia įstaigų vadovams pasiūlymus įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos politikos parinkimo klausimais, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus;
4. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, kitais buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais tvarkų aprašais, pasirašo mėnesio, ketvirčio bei metų nustatytas įstaigų ir seniūnijų biudžeto vykdymo finansines atskaitomybės ataskaitas, ketvirtinius ir metinį finansinių ataskaitų rinkinius ir nustatyta tvarka bei terminais pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
6. Teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui buhalterinės apskaitos sistemos tobulinimo, pažangių buhalterinės apskaitos programų diegimo klausimais;
7. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Skyriaus darbo gerinimo, darbuotojų skatinimo, priemokų nustatymo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo;
8. Kontroliuoja ir užtikrina biudžeto lėšų panaudojimo, finansinių operacijų teisėtumą, kad būtų laiku sudaroma ir pateikiama finansinė atskaitomybė, išlaidų programų sąmatų įvykdymo ataskaitos, laiku mokamas darbo užmokestis įstaigų ir seniūnijų darbuotojams, sumokami nustatyti mokesčiai, laiku atsiskaitoma su kreditoriais;
9. Pasirašo mokėjimų nurodymus vykdant lėšų pervedimus bankui;
10. Pagal kompetenciją užtikrina informacijos ir duomenų saugojimą ir konfidencialumą;
11. Pagal kompetenciją rengia norminius teisės aktus, kitus dokumentus, teikia įstaigoms ir seniūnijoms informaciją apie išlaidų programų sąmatų vykdymą, kitą metodinę pagalbą, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

Birutė Korocejienė

Buhalterė (motinystės atostogose)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 024

El. paštas birute.korocejiene@varena.lt

Kabineto Nr. 5, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais tvarko Varėnos rajono Valkininkų gimnazijos, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos, Varėnos Moksleivių kūrybos centro buhalterinę apskaitą;
2. Vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką;
3. Vykdo kasos operacijas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;
4. Tvarko griežtos atskaitomybės dokumentų apskaitą, išduoda griežtos atskaitomybės dokumentus atskaitingiems asmenims, kontroliuoja jų naudojimą;
5. Tvarko materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
6. Tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, tikslus, priemones, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją;
7. Tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
8. Priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus. Užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
9. Kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir įstaigos pajamos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
10. Laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
11. Rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
12. Sudaro ir, laikydamasis nustatytų terminų, pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
13. Teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
14. Analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
15. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
16. Saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į Varėnos rajono Valkininkų gimnazijos, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos ir Varėnos Moksleivių kūrybos centro archyvą;
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Onutė Marcinkevičienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 023

El. paštas onute.marcinkeviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 3, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais tvarko Varėnos „Ryto“ progimnazijos ir Varėnos rajono Merkinės krašto muziejaus buhalterinę apskaitą;
2. Vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką;
3. Vykdo kasos operacijas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;
4. Tvarko griežtos atskaitomybės dokumentų apskaitą, išduoda griežtos atskaitomybės dokumentus atskaitingiems asmenims, kontroliuoja jų naudojimą;
5. Tvarko materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
6. Tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, tikslus, priemones, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją;
7. Tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
8. Priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus. Užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
9. Kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir įstaigos pajamos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
10. Laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
11. Rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
12. Sudaro ir, laikydamasis nustatytų terminų, pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
13. Teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
14. Analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
15. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
16. Saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į Varėnos „Ryto“ progimnazijos ir Varėnos rajono Merkinės krašto muziejaus archyvą;
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Dania Stalenienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 019

El. paštas dania.staleniene@varena.lt

Kabineto Nr. 4, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais apskaičiuoja Skyriaus aptarnaujamų įstaigų – Varėnos rajono Valkininkų gimnazijos, Varėnos „Ryto“ progimnazijos, Valkininkų sanatorijos mokyklos, Matuizų ir Vydenių pagrindinių mokyklų, Liškiavos daugiafunkcio centro, „Pasakos“ ir „Nykštuko“ vaikų lopšelių-darželių, Merkinės krašto muziejaus ir Varėnos globos namų – darbuotojų darbo užmokestį, gyventojų pajamų mokestį, socialinio draudimo įmokas, sudaro gyventojų pajamų deklaracijas;
2. Laikydamasis nustatytų terminų, teikia gyventojų pajamų deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai, ataskaitas Valstybino socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui;
3. Laikydamasis nustatytų terminų, apskaičiuoja darbo užmokestį ir sudaro darbo užmokesčio priskaičiavimo žiniaraščius;
4. Pildo darbo užmokesčio priskaičiavimo korteles;
5. Teikia darbo užmokesčio pažymas aptarnaujamų įstaigų darbuotojams;
6. Darbo užmokesčiui skaičiuoti iš atsakingų darbuotojų priima tik visiškai ir teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus;
7. Saugo darbo užmokesčio apskaitai vykdyti reikiamus dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus saugoti į archyvą;
8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Veronika Staniulienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 019

El. paštas verute.staniuliene@varena.lt

Kabineto Nr. 4, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais apskaičiuoja Skyriaus aptarnaujamų įstaigų – Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio, Panočių, Marcinkonių ir Žilinų pagrindinės mokyklų, Perlojos daugiafunkcinio centro, Varėnos specialiosios mokyklos, Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos, Moksleivių kūrybos centro – darbuotojų darbo užmokestį, gyventojų pajamų mokestį, socialinio draudimo įmokas, sudaro gyventojų pajamų deklaracijas;
2. Laikydamasis nustatytų terminų, teikia gyventojų pajamų deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai, ataskaitas Valstybino socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui;
3. Laikydamasis nustatytų terminų, apskaičiuoja darbo užmokestį ir sudaro darbo užmokesčio priskaičiavimo žiniaraščius;
4. Pildo darbo užmokesčio priskaičiavimo korteles;
5. Teikia darbo užmokesčio pažymas aptarnaujamų įstaigų darbuotojams;
6. Darbo užmokesčiui skaičiuoti iš atsakingų darbuotojų priima tik visiškai ir teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus;
7. Saugo darbo užmokesčio apskaitai vykdyti reikiamus dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus saugoti į archyvą;
8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Renata Miškinienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 019

El. paštas renata.miskiniene@varena.lt

Kabineto Nr. 4, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais tvarko Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų ir Varėnos globos namų buhalterinę apskaitą;
2. Laikydamasis nustatytų terminų, teikia gyventojų pajamų deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai, ataskaitas Valstybino socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui;
3. Laikydamasis nustatytų terminų, apskaičiuoja darbo užmokestį ir sudaro darbo užmokesčio priskaičiavimo žiniaraščius;
4. Pildo darbo užmokesčio priskaičiavimo korteles;
5. Teikia darbo užmokesčio pažymas aptarnaujamų įstaigų darbuotojams;
6. Darbo užmokesčiui skaičiuoti iš atsakingų darbuotojų priima tik visiškai ir teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus;
7. Vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką;
8. Vykdo kasos operacijas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;
9. Tvarko griežtos atskaitomybės dokumentų apskaitą, išduoda griežtos atskaitomybės dokumentus atskaitingiems asmenims, kontroliuoja jų naudojimą;
10. Tvarko materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
11. Tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, tikslus, priemones, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją;
12. Tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
13. Priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus. Užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
14. Kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir įstaigos pajamos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
15. Laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
16. Rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
17. Sudaro ir, laikydamasis nustatytų terminų, pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
18. Teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
19. Analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
20. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
21. Saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų ir Varėnos globos namų archyvą;
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Dalia Šimelionienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 024

El. paštas dalia.simelioniene@varena.lt

Kabineto Nr. 5, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais tvarko Varėnos rajono Matuizų pagrindinės mokyklos, Varėnos rajono Perlojos daugiafunkcio centro ir Varėnos specialiosios mokyklos buhalterinę apskaitą;
2. Vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką;
3. Vykdo kasos operacijas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;
4. Tvarko griežtos atskaitomybės dokumentų apskaitą, išduoda griežtos atskaitomybės dokumentus atskaitingiems asmenims, kontroliuoja jų naudojimą;
5. Tvarko materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
6. Tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, tikslus, priemones, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją;
7. Tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
8. Priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus. Užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
9. Kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir įstaigos pajamos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
10. Laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
11. Rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
12. Sudaro ir, laikydamasis nustatytų terminų, pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
13. Teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
14. Analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
15. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
16. Saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į Varėnos rajono Matuizų pagrindinės mokyklos, Varėnos rajono Perlojos daugiafunkcio centro ir Varėnos specialiosios mokyklos archyvą;
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Jurgita Akstinienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 024

El. paštas jurgita.akstiniene@varena.lt

Kabineto Nr. 5, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais tvarko Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio, Varėnos rajono Liškiavos daugiafunkcio centro ir Vydenių pagrindinės mokyklos buhalterinę apskaitą;
2. Vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką;
3. Vykdo kasos operacijas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;
4. Tvarko griežtos atskaitomybės dokumentų apskaitą, išduoda griežtos atskaitomybės dokumentus atskaitingiems asmenims, kontroliuoja jų naudojimą;
5. Tvarko materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
6. Tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, tikslus, priemones, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją;
7. Tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
8. Priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus. Užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
9. Kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir įstaigos pajamos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
10. Laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
11. Rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
12. Sudaro ir, laikydamasis nustatytų terminų, pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
13. Teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
14. Analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
15. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
16. Saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio, Varėnos rajono Liškiavos daugiafunkcio centro ir Vydenių pagrindinės mokyklos archyvą;
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Aldona Staniulionienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 024

El. paštas aldona.staniulioniene@varena.lt

Kabineto Nr. 2, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais tvarko Varėnos rajono Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos, Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio buhalterinę apskaitą;
2. Vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką;
3. Vykdo kasos operacijas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;
4. Tvarko griežtos atskaitomybės dokumentų apskaitą, išduoda griežtos atskaitomybės dokumentus atskaitingiems asmenims, kontroliuoja jų naudojimą;
5. Tvarko materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
6. Tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, tikslus, priemones, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją;
7. Tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
8. Priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus. Užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
9. Kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir įstaigos pajamos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
10. Laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
11. Rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
12. Sudaro ir, laikydamasis nustatytų terminų, pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
13. Teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
14. Analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
15. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
16. Saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į Varėnos rajono Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos, Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio archyvą;
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Larisa Navickienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 024

El. paštas larisa.navickiene@varena.lt

Kabineto Nr. 5, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais tvarko Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos ir Panočių pagrindinės mokyklos buhalterinę apskaitą;
2. Vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką;
3. Vykdo kasos operacijas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;
4. Tvarko griežtos atskaitomybės dokumentų apskaitą, išduoda griežtos atskaitomybės dokumentus atskaitingiems asmenims, kontroliuoja jų naudojimą;
5. Tvarko materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
6. Tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, tikslus, priemones, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją;
7. Tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
8. Priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus. Užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
9. Kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir įstaigos pajamos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
10. Laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
11. Rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
12. Sudaro ir, laikydamasis nustatytų terminų, pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
13. Teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
14. Analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
15. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
16. Saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos ir Panočių pagrindinės mokyklos archyvą;
17. Nesant Skyriaus vedėjo, laikinai vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas;
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Neringa Debesiūnienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 022

El. paštas neringa.debesiuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 2, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais tvarko Varėnos rajono Marcinkonių pagrindinės mokyklos, Varėnos rajono Žilinų pagrindinės mokyklos ir Varėnos rajono Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio buhalterinę apskaitą;
2. Vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką;
3. Vykdo kasos operacijas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;
4. Tvarko griežtos atskaitomybės dokumentų apskaitą, išduoda griežtos atskaitomybės dokumentus atskaitingiems asmenims, kontroliuoja jų naudojimą;
5. Tvarko materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
6. Tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, tikslus, priemones, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją;
7. Tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
8. Priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus. Užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
9. Kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir įstaigos pajamos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
10. Laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
11. Rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
12. Sudaro ir, laikydamasis nustatytų terminų, pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
13. Teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
14. Analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
15. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
16. Saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į Varėnos rajono Marcinkonių pagrindinės mokyklos, Varėnos rajono Žilinų pagrindinės mokyklos ir Varėnos rajono Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio archyvą;
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Jolita Andriulionienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas 8 (310) 32 024

El. paštas jolita.andriulioniene@varena.lt

Kabineto Nr. 5, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais tvarko Varėnos rajono Valkininkų gimnazijos, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos, Varėnos Moksleivių kūrybos centro buhalterinę apskaitą;
2. Vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką;
3. Vykdo kasos operacijas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;
4. Tvarko griežtos atskaitomybės dokumentų apskaitą, išduoda griežtos atskaitomybės dokumentus atskaitingiems asmenims, kontroliuoja jų naudojimą;
5. Tvarko materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
6. Tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, tikslus, priemones, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją;
7. Tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
8. Priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus. Užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
9. Kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir įstaigos pajamos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
10. Laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
11. Rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
12. Sudaro ir, laikydamasis nustatytų terminų, pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
13. Teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
14. Analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
15. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
16. Saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į Varėnos rajono Valkininkų gimnazijos, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos ir Varėnos Moksleivių kūrybos centro archyvą;
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Česė Ulbinaitė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 002

El. paštas cese.ulbinaite@varena.lt

Kabineto Nr. 30

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ar ekonominio darbo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles;
6. mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. veda buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
2. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą apskaitos dokumentus ir Savivaldybės administracijos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
3. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl buhalterinės apskaitos politikos parinkimo;
4. vadovaudamasis Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo išankstinę finansų kontrolę;
5. rengia Savivaldybės administracijos žemesnio lygio finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir nustatyta tvarka bei terminais pateikia atsakingam Savivaldybės administracijos padaliniui;
6. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui buhalterinės apskaitos sistemos tobulinimo, Skyriaus darbo organizavimo klausimais;
7. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, rengia Skyriaus metinį veiklos planą ir ataskaitą apie jo vykdymą;
8. kontroliuoja buhalterinės apskaitos Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbą, teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl skatinimo ar apdovanojimo, priemokų nustatymo ar tarnybinių nuobaudų Skyrimo;
9. inicijuoja pasitarimus asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos klausimais;
10. kaupia ir sistemina finansinę ir kitokią Skyriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingą informaciją, laiku ją pildo ar keičia;
11. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
12. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis darbo ar valstybės tarnybos tikslais, įstaigos, kaip duomenų valdytojo, teisėms ir prievolėms darbo teisės srityje įgyvendinti, darbo užmokesčiui ir kitoms darbuotojams priklausančioms išmokoms, mokestinėms prievolėms ir mokestinėms lengvatoms apskaičiuoti;
13. konsultuoja Skyriaus kompetencijos klausimais Savivaldybės administracijos padalinių vadovus ir specialistus;
14. pagal Skyriaus kompetenciją rengia tvarkas, informacinius ir kitus dokumentus, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
15. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą, rengia išvadas bei pasiūlymus;
16. atsako už Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriui priskirtos veiklos klausimais.

Danguolė Barysienė

vedėjo pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 006

El. paštas danguole.barysiene@varena.lt

Kabineto Nr. 35

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ar ekonominio darbo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programų paketu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS) ir bent viena buhalterinės apskaitos programa;
5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas;
6. mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. finansų valdymo ir mokesčių apskaitos sistemoje registruoja pirminius apskaitos duomenis, griežtai laikydamasis buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų, Savivaldybės administracijos nustatytos apskaitos politikos ir kitų norminių dokumentų, užtikrina, kad finansų valdymo ir mokesčių apskaitos sistemoje užregistruoti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir atitiktų pirminius apskaitos dokumentus;
2. veda Savivaldybės investicijų į kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus apskaitą, registruoja investicijų pokyčius apskaitoje;
3. veda Savivaldybės vardu paimtų paskolų ir kitų skolinių įsipareigojimų apskaitą;
4. veda atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą, Savivaldybės tarybos narių išmokų apskaitą ir seniūnijų seniūnaičių išlaidų kompensavimo apskaitą, kontroliuoja jų apmokėjimą;
5. veda užimtumo didinimo programai vykdyti skirtų lėšų apskaitą. Pagal pirminius dokumentus priskaičiuoja asmenų, dirbančių seniūnijose pagal užimtumo didinimo programą, darbo užmokestį ir kitas išmokas, apskaičiuoja gautinas ir mokėtinas užimtumo didinimo programos lėšas, tikrina lėšų, pervestų kitoms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems ūkio subjektams užimtumo didinimo programai vykdyti, teisėtumą, priima ataskaitas iš programos vykdytojų;
6. veda Savivaldybės administracijos Matuizų seniūnijos buhalterinę apskaitą;
7. derina su viešojo sektoriaus subjektais tarpusavio suderinimo operacijas, perkelia Savivaldybės administracijos finansinės atskaitomybės duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) ir atlieka visas procedūras pagal Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašą;
8. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
9. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis darbo ar valstybės tarnybos tikslais, įstaigos, kaip duomenų valdytojo, teisėms ir prievolėms darbo teisės srityje įgyvendinti, darbo užmokesčiui ir kitoms darbuotojams priklausančioms išmokoms, mokestinėms prievolėms ir mokestinėms lengvatoms apskaičiuoti;
10. pagal vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
11. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pareigybės veiklos srities klausimais;
12. vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
13. pasibaigus metams, tinkamai įformina bylas ir perduoda tolesniam saugojimui į archyvą;
14. pavaduoja Skyriaus vedėją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais nebuvimo darbe atvejais;
15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriui priskirtos veiklos klausimais.

Rima Bingelienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 013

El. paštas rima.bingeliene@varena.lt

Kabineto Nr. 33

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos bei Savivaldybės administracijos darbo reglamentais, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. pagal pirminius dokumentus ir Socialinės paramos skyriaus pateiktus duomenis apskaitoje registruoja mokėtinas socialines išmokas ir kompensacijas, mokamas jų gavėjams, ir šių išmokų sąnaudas;
2. veda lėšų, gautų valstybinėms šalpos išmokoms, išmokoms vaikams mokėti ir neįgaliųjų socialinei reabilitacijai, sąskaitų bankuose apskaitą, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos registruose operacijas, susijusias su šių lėšų judėjimu;
3. tikrina, ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai (socialinių išmokų ir kompensacijų žiniaraščiai, sutartys, sąskaitos faktūros ir kt.);
4. lėšų judėjimo operacijas grupuoja pagal paskirtį: lėšų davėjus, programas, lėšų rūšis ir ekonominės klasifikacijos straipsnius;
5. lėšų davėjų nustatytais terminais paruošia sutartyse nustatytos formos ataskaitas ir pateikia lėšų davėjams;
6. tikrina lėšų, pervestų kitoms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems ūkio subjektams socialinių programų vykdymui ir mokinių nemokamam maitinimui, panaudojimo teisėtumą, priima ataskaitas iš programų vykdytojų;
7. skaičiuoja biudžeto lėšų poreikį socialinėms išmokoms ir kompensacijoms, kontroliuoja šių lėšų panaudojimą;
8. skaičiuoja biudžeto lėšų poreikį socialinių išmokų ir kompensacijų administravimui ir kontroliuoja šių lėšų panaudojimą;
9. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
10. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
11. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui;
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.

Danguolė Kairevičienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 008

El. paštas danguole.kaireviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 32

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos bei Savivaldybės administracijos darbo reglamentais, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. veda lėšų, gautų pagal sutartis pavedimams vykdyti, sąskaitų bankuose apskaitą, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos registruose operacijas, susijusias su lėšų judėjimu;
2. lėšų judėjimo operacijas grupuoja pagal paskirtį: lėšų davėjus, programas, lėšų rūšis ir ekonominės klasifikacijos straipsnius;
3. lėšų davėjų nustatytais terminais paruošia sutartyse nustatytos formos ataskaitas ir pateikia lėšų davėjams;
4. tikrina lėšų, pervestų kitoms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems ūkio subjektams programų vykdymui, panaudojimo teisėtumą, priima ataskaitas iš programų vykdytojų;
5. tikrina, ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktai, pažymos ir kt.);
6. veda įstaigos trumpalaikio turto ir atsargų apskaitą, dalyvauja inventorizacijose ir tikrina trumpalaikio turto ir atsargų nurašymo teisingumą;
7. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
8. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
9. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui į archyvą;
10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.

Loreta Utaravičienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 973

El. paštas loreta.utaraviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 31

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos bei Savivaldybės administracijos darbo reglamentais, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. veda gautų asignavimų iš Savivaldybės biudžeto ir išlaidų, vykdomų pagal patvirtintas programų sąmatas (kasinių išlaidų) apskaitą, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos registruose operacijas, susijusias su lėšų judėjimu;
2. biudžetinių lėšų judėjimo operacijas grupuoja pagal išlaidų paskirtį: valstybės funkcijas, ekonominės klasifikacijos straipsnius ir strateginiam veiklos plane numatytas priemones;
3. veda pirkimų ir mokėtinų sumų apskaitą, kontroliuoja atsiskaitymus su kreditoriais, kiekvienų metų gruodžio 1 d. suderina likučius su tiekėjais ir rangovais;
4. parengia mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas;
5. veda sąnaudų apskaitą, grupuoja sąnaudas pagal segmentus;
6. tikrina ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktai, pažymos ir kt.);
7. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
8. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
9. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui į archyvą;
10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.

Zita Daugėlienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 52 143

El. paštas zita.daugeliene@varena.lt

Kabineto Nr. 34

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos bei Savivaldybės administracijos darbo reglamentais, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. veda ilgalaikio turto apskaitą, skaičiuoja turto nusidėvėjimą ir amortizaciją, dalyvauja jo inventorizacijoje, tikrina nurašymo teisėtumą;
2. veda nebaigtos statybos ir esminių pagerinimo darbų apskaitą pagal kiekvieną objektą ir jam finansuoti skirtus lėšų šaltinius, dalyvauja jo inventorizacijoje, pagal pateiktus statybos baigimo aktus padidina ilgalaikio turto vertę;
3. sudaro ketvirtines ir metinę investicijų ataskaitas;
4. tikrina, ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktai, turto perdavimo–priėmimo dokumentai, pažymos ir kt.);
5. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
6. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
7. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui į archyvą.
8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.

Danutė Deviadienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 52 143

El. paštas danute.deviadiene@varena.lt

Kabineto Nr. 34

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos bei Savivaldybės administracijos darbo reglamentais, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. veda ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, perduoto naudotis kitiems subjektams panaudos arba nuomos pagrindais, apskaitą, esant būtinybei, dalyvauja jo inventorizacijoje, tikrina nurašymo teisėtumą;
2. veda įstaigos trumpalaikio turto, perduoto naudotis kitiems subjektams panaudos arba nuomos pagrindais, apskaitą, esant būtinybei, dalyvauja inventorizacijose ir tikrina nurašymo teisingumą;
3. pagal gautas iš komunalinių paslaugų tiekėjų sąskaitas faktūras paskirsto, išrašo sąskaitas faktūras už komunalines paslaugas panaudos ir nuomos pagrindais perduotų patalpų naudotojams ir kontroliuoja jų apmokėjimą;
4. išrašo sąskaitas faktūras už patalpų nuomą ir kontroliuoja jų apmokėjimą;
5. kiekvienų metų gruodžio 1 d. suderina likučius su paslaugų gavėjais;
6. kontroliuoja panaudos ir nuomos sutarčių terminus, jiems pasibaigus informuoja Turto valdymo skyrių;
7. veda gaunamos ir perduodamos labdaros ir paramos apskaitą;
8. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis, vykdo kasos operacijas;
9. išduoda vairuotojams kelionės lapus, kontroliuoja jų pildymo teisingumą, kuro sunaudojimo normas, transporto priemonių ridą;
10. veda numeruotų griežtos apskaitos blankų apskaitą, išduoda seniūnijoms grynųjų pinigų priėmimo kvitus ir kontroliuoja jų naudojimą;
11. veda lėšų, gautų už teikiamas paslaugas, sąskaitų bankuose apskaitą, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos registruose operacijas, susijusias su lėšų judėjimu;
12. tikrina ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai (turto panaudos ir nuomos sutartys, turto perdavimo–priėmimo dokumentai, pažymos ir kt.);
13. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
14. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
15. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui į archyvą;
16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.

Stasė Norkūnienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 008

El. paštas stase.norkuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 32

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Varėnos rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. pagal pirminius dokumentus priskaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį ir kitas išmokas;
2. tikrina, ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai (darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, atliktų darbų aktai, laikino nedarbingumo pažymėjimai ir kt.);
3. apskaičiuoja gyventojų pajamų mokestį ir valstybinio socialinio draudimo įmokas;
4. sudaro gyventojų pajamų mokesčių deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai, ataskaitas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir statistines ataskaitas Statistikos departamentui;
5. sudaro suvestines Savivaldybės administracijos mokesčių deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai ir ataskaitas Statistikos departamentui;
6. apskaičiuoja darbo užmokesčiui reikalingų lėšų poreikį ir kontroliuoja biudžeto programų sąmatų darbo užmokesčio lėšų panaudojimą;
7. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
8. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis darbo ar valstybės tarnybos tikslais, įstaigos, kaip duomenų valdytojo, teisėms ir prievolėms darbo teisės srityje įgyvendinti, darbo užmokesčiui ir kitoms, darbuotojams priklausančioms išmokoms, mokestinėms prievolėms ir mokestinėms lengvatoms apskaičiuoti;
9. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
10. vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
11. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui į archyvą;
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.

Vida Šedžiuvienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 008

El. paštas vida.sedziuviene@varena.lt

Kabineto Nr. 31

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ar ekonominio darbo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programų paketu, ir bent viena buhalterinės apskaitos programa;
5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6. mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. finansų valdymo ir mokesčių apskaitos sistemoje registruoja ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, griežtai laikydamasis buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų, Savivaldybės administracijos nustatytos apskaitos politikos ir kitų norminių dokumentų, užtikrina, kad duomenys finansų valdymo ir mokesčių apskaitos sistemoje būtų tikslūs, teisingi ir atitiktų ūkines operacijas ar ūkinius įvykius pateisinančius apskaitos dokumentus;
2. tvarko duomenis, reikalingus valstybinės žemės nuomos mokesčiui apskaičiuoti, apskaičiuoja valstybinės žemės nuomos mokestį ir kontroliuoja jo sumokėjimą, apskaičiuoja valstybinės žemės nuomos mokesčio delspinigius ir kontroliuoja jų sumokėjimą;
3. rengia ir teikia atsakingam Savivaldybės administracijos padaliniui dokumentus, reikalingus valstybinės žemės nuomos mokesčiui išieškoti;
4. registruoja buhalterinėje apskaitoje vietinių rinkliavų apskaitos operacijas;
5. veda valstybinės žemės nuomos mokesčio ir vietinių rinkliavų sąskaitos banke apskaitą, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos registruose operacijas, susijusias su lėšų judėjimu;
6. veda Savivaldybės specialiosios aplinkos apsaugos programos ir sveikatos programos lėšų apskaitą, rengia šių lėšų panaudojimo ataskaitas ir jas teikia už programų vykdymą atsakingiems valstybės tarnautojams;
7. tikrina Savivaldybės specialiosios aplinkos apsaugos programos ir Sveikatos programos lėšų, pervestų kitiems viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams programų vykdymui, panaudojimo teisėtumą, priima lėšų panaudojimo ataskaitas iš programų vykdytojų;
8. veda Savivaldybei nuosavybės teise, patikėjimo ir panaudos pagrindais valdomų žemės sklypų apskaitą, tvarko kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių ir biologinio turto apskaitą;
9. teikia apskaitos duomenis į Valstybės turto informacinę paieškos sistemą (VTIPS);
10. veda Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos buhalterinę apskaitą, rengia Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos žemesnio lygio biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkinius, veda duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) ir atlieka visas procedūras pagal Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašą;
11. pagal vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
12. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
13. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis darbo ar valstybės tarnybos tikslais, įstaigos, kaip duomenų valdytojo, teisėms ir prievolėms darbo teisės srityje įgyvendinti, darbo užmokesčiui ir kitoms darbuotojams priklausančioms išmokoms, mokestinėms prievolėms ir mokestinėms lengvatoms apskaičiuoti;
14. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl žemės mokesčio, valstybinės žemės nuomos mokesčio ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifų;
15. rengia Varėnos rajono savivaldybės finansų kontrolės būklės ataskaitą;
16. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pareigybės veiklos srities klausimais;
17. vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
18. pasibaigus metams, tinkamai įformina bylas ir perduoda tolesniam saugojimui į archyvą;
19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Loreta Verseckienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas 8 (310) 31 973

El. paštas loreta.verseckiene@varena.lt

Kabineto Nr. 31

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos bei Savivaldybės administracijos darbo reglamentais, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. apskaičiuoja Administracijos skyrių ir seniūnijų, kurios neturi finansinio savarankiškumo, biudžeto lėšų poreikį administracinėms (valdymo) išlaidoms;
2. vadovaujantis patvirtintu Savivaldybės strateginiu veiklos planu, sudaro biudžeto lėšų poreikio programų projektus pagal strateginio veiklos plano priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją;
3. patvirtinus Savivaldybės biudžetą, sudaro Administracijos skyrių ir seniūnijų, kurios neturi finansinio savarankiškumo, programų sąmatas, paskirsto lėšas ketvirčiais ir kontroliuoja jų vykdymą;
4. pasibaigus mėnesiui, nustatytais terminais sudaro biudžeto išlaidų įvykdymo mėnesio ataskaitą;
5. pasibaigus ketvirčiui, nustatytais terminais sudaro biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitas pagal patvirtintas formas;
6. rengia paraiškas finansavimui iš Savivaldybės biudžeto gauti;
7. veda gautinų ir gautų finansavimo sumų turtui, atsargoms ir kitoms išlaidoms apmokėti apskaitą;
8. tikrina, ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai;
9. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
10. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
11. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui į archyvą;
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.

Ona Guntulionienė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 997

El. paštas ona.guntulioniene@varena.lt

Kabineto Nr. 46

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityse;

3. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus auditą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, biudžeto sandarą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, strateginį planavimą ir programų vertinimą, kitą su savivalda susijusią veiklą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Skyriaus ir savo veiklą;

5. gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

6. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlyti tinkamas rekomendacijas, vidaus teisės aktus;

7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. savarankiškai organizuoja Skyriaus darbą pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus Skyriaus nuostatus, suderintą veiklos planą;

2. organizuoja Skyriaus tarnautojų funkcinį veiklos paskirstymą;

3. atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos veiklos specifiką, rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Skyriaus vidaus audito metodiką, parengtą vadovaujantis finansų ministro patvirtinta Pavyzdine vidaus audito metodika;

4. planuoja Skyriaus veiklą, sudaro veiklos planus, juos raštu suderina su Savivaldybės administracijos direktoriumi, metinio plano projektą teikia susipažinimui Savivaldybės kontrolieriui ir, vadovaudamasis Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, pateikia Valstybės kontrolei;

5. organizuoja ir tobulina Skyriaus darbą, pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui;

6. atstovauja Savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose vidaus audito klausimais;

7. pataria Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus kontrolės klausimais;

8. analizuoja viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo viešojo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;

9. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

10. prireikus atlieka vidaus auditus ir su tuo susijusias procedūras;

11. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su kitomis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

12. siekdamas išvengti darbų dubliavimo, koordinuoja Skyriaus veiklą bei keičiasi informacija su Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba;

13. užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą;

14. vykdydamas lyginamąją kontrolę, prižiūri Skyriaus specialistų atliekamą vidaus auditą ir įvertina jų darbo dokumentų ir ataskaitos kokybę; teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus specialistų tarnybinę veiklą;

15. stebėtojo teisėmis dalyvauja Savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose;

16. rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Skyriaus specialistų pareigybių aprašymus, teikia pasiūlymus dėl Skyriaus specialistų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;

17. vykdydamas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimus, parengia ir pateikia Finansų ministerijai, Savivaldybės administracijos direktoriui metinę Skyriaus veiklos ataskaitą, Savivaldybės tarybai metinę Skyriaus veiklos ataskaitą – jos prašymu;

18. organizuoja Skyriaus dokumentų tvarkymą ir apskaitą, užtikrina jų tinkamą saugojimą ir perdavimą archyvui nustatyta tvarka;

19. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis vidaus audito tikslais;

20. užtikrindamas Skyriaus tikslų įgyvendinimą, vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus administraciniais aktais nustatytas funkcijas, susijusias su vidaus auditu.

Vijoleta Lužytė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 997

El. paštas vijoleta.luzyte@varena.lt

Kabineto Nr. 46

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius vidaus audito veiklą ir procedūras, kitus norminius teisės aktus, reikalingus tinkamai vykdyti vyriausiojo specialisto pareigines funkcijas, mokėti juos taikyti praktiškai;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, vidaus auditą ir vidaus kontrolę, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės bei savivaldybių turto bei finansų valdymą, buhalterinę apskaitą ir kontrolę, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, darbo dokumentus, parengti vidaus audito programas, audito įrodymų pagrindu rengti vidaus audito ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas;

5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. atlikdamas vidaus auditus, tikrina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės administracijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:

1.1. audituojamos srities aplinką, nustatant joje rizikos sritis ir įvertinant jos laipsnį;

1.2. veiklos atitiktį nustatytiems tikslams ir uždaviniams, įstatymams ir kitiems teisės aktams;

1.3. vidaus kontrolės veikimą ir rizikų valdymą;

1.4. turto apsaugą, materialinių ir finansinių išteklių valdymą ir jų naudojimo ekonomiškumą, rezultatyvumą ir efektyvumą;

1.5. finansinių ir veiklos ataskaitų teisingumą;

1.6. strateginių arba kitų veiklos planų vykdymą, programų vykdymą;

1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą;

1.8. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos institucijų ar specialiųjų fondų, administravimą ir panaudojimą;

2. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

3. atlieka audituojamojo subjekto išankstinį tyrimą;

4. rengia vidaus audito programas ir teikia tvirtinti Skyriaus vedėjui;

5. rengia audito darbo dokumentus ir renka reikšmingus ir bei išvadoms pagrįsti tinkamus dokumentus;

6. vykdo poauditinę veiklą, vertina ir kontroliuoja vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą;

7. atlieka kontrolinius matavimus, stebėtojo teisėmis dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijose, atlieka kitus būtinus veiksmus savo funkcijoms vykdyti;

8. rengia audito ataskaitų projektus, ataskaitas;

9. organizuoja vidaus audito ataskaitų projektų aptarimus su audituojamųjų subjektų vadovais;

10. supažindina su vidaus audito ataskaitomis Skyriaus vedėją bei audituojamųjų subjektų vadovus;

11. užtikrina vidaus audito metu paimtų dokumentų bei kopijų saugumą ir informacijos konfidencialumą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

12. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis vidaus audito tikslais;

13. nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją apie vidaus audito metu nustatytus norminių teisės aktų pažeidimus;

14. tvarko vidaus audito ir kitus dokumentus, formuoja jų bylas archyviniam saugojimui;

15. pildo Skyriaus valstybės tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

16. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio nurodymus, susijusius su vidaus auditu;

17. pavaduoja Skyriaus vedėją jo komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti savo pareigų.

Ilona Kairevičiūtė

Vedėja (motinystės atostogose)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 999

El. paštas ilona.kaireviciute@varena.lt

Kabineto Nr. 36

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja ir atsako už Skyriaus darbą, paskirsto užduotis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojams), kontroliuoja jų vykdymą ir atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
2. analizuoja Skyriaus darbo rezultatus, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl klausimų, susijusių su Skyriaus veikla, svarstymo Savivaldybės taryboje;
3. rengia Skyriaus veiklos nuostatus, Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, teikia siūlymus dėl darbuotojų skatinimo, priedų ir priemokų, tarnybinių nuobaudų skyrimo;
4. įgyvendina Savivaldybės politiką turizmo ir verslo plėtros srityje;
5. kuruoja ir koordinuoja Savivaldybės bendradarbiavimo ryšius su užsienio partneriais ir tarptautinėmis organizacijomis;
6. palaiko bendradarbiavimo ryšius su asocijuotomis verslo struktūromis;
7. kuruoja Varėnos švietimo centro Turizmo ir verslo informacijos skyriaus veiklą;
8. analizuoja Varėnos rajono ekonominius ir socialinius rodiklius, verslo plėtros sąlygas, rengia ir įgyvendina verslumo bei verslo plėtros skatinimo priemones;
9. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą verslo plėtros klausimais, skatina ūkio subjektus naudotis veikiančiais paramos verslui fondais ir programomis bei mokesčių lengvatomis;
10. koordinuoja Varėnos krašto prekės ženklo viešinimo kampanijas;
11. inicijuoja, rengia ir vykdo projektus pagal Skyriaus veiklos sritis;
12. rengia ir teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčių dydžių nustatymo, rengia sprendimų projektus šiuo klausimu;
13. rengia ir teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl sezoninės prekybos, prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose organizavimo savivaldybės teritorijoje, rengia dokumentų projektus šiais klausimais;
14. bendradarbiauja su Varėnos miesto vietos veiklos grupe įgyvendinant Varėnos miesto 2016–2020 metų vietos plėtros strategiją ir teikia pasiūlymus dėl šios strategijos įgyvendinimo veiksmų plano;
15. organizuoja statistikos duomenų pagal Skyriaus kompetenciją teikimą;
16. yra atsakingas už išankstinę finansų kontrolę priimant sprendimus dėl išlaidų įvairioms programoms įgyvendinti pagal darbuotojų pareigybių aprašymuose patvirtintas funkcijas ir uždavinius;
17. dalyvauja darbo grupių, komisijų posėdžiuose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi Savivaldybės ekonomikos, turizmo ir verslo plėtros klausimai;
18. atlieka supaprastintus viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
19. analizuoja ir teikia informaciją apie verslo ir turizmo plėtros sąlygas Varėnos rajone Savivaldybės administracijos direktoriui;
20. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
21. rengia Skyriaus veiklos planą ir ataskaitą apie jo vykdymą;
22. dalyvauja rengiant Varėnos rajono savivaldybės strateginį veiklos planą, strateginį plėtros planą ir ataskaitas apie jų vykdymą;
23. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus;
24. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus;
25. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Rasa Varanauskaitė

L. e. Ekonomikos ir turizmo skyriaus vedėjo pareigas

Kontaktai

Telefonas 8 (310) 32 016

El. paštas rasa.varanauskaite@varena.lt

Kabineto Nr. 40

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisę, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
4. gebėti:
4.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;
4.2. analizuoti ir teikti pasiūlymus;
4.3. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5. mokėti:
5.1. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti vidaus teisės aktus, informaciją ir išvadas;
5.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office“ programų paketu;
5.3. anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja ir atsako už Skyriaus darbą, paskirsto užduotis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojams), kontroliuoja jų vykdymą ir atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
2. analizuoja Skyriaus darbo rezultatus, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl klausimų, susijusių su Skyriaus veikla, svarstymo Savivaldybės taryboje;
3. rengia Skyriaus veiklos nuostatus, Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, teikia siūlymus dėl darbuotojų skatinimo, priedų ir priemokų, tarnybinių nuobaudų skyrimo;
4. įgyvendina Savivaldybės politiką turizmo ir verslo plėtros srityje;
5. kuruoja ir koordinuoja Savivaldybės bendradarbiavimo ryšius su užsienio partneriais ir tarptautinėmis organizacijomis;
6. palaiko bendradarbiavimo ryšius su asocijuotomis verslo struktūromis;
7. kuruoja Varėnos švietimo centro Turizmo ir verslo informacijos skyriaus veiklą;
8. analizuoja Varėnos rajono ekonominius ir socialinius rodiklius, verslo plėtros sąlygas, rengia ir įgyvendina verslumo bei verslo plėtros skatinimo priemones;
9. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą verslo plėtros klausimais, skatina ūkio subjektus naudotis veikiančiais paramos verslui fondais ir programomis bei mokesčių lengvatomis;
10. koordinuoja Varėnos krašto prekės ženklo viešinimo kampanijas;
11. inicijuoja, rengia ir vykdo projektus pagal Skyriaus veiklos sritis;
12. rengia ir teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčių dydžių nustatymo, rengia sprendimų projektus šiuo klausimu;
13. rengia ir teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl sezoninės prekybos, prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose organizavimo savivaldybės teritorijoje, rengia dokumentų projektus šiais klausimais;
14. bendradarbiauja su Varėnos miesto vietos veiklos grupe įgyvendinant Varėnos miesto 2016–2020 metų vietos plėtros strategiją ir teikia pasiūlymus dėl šios strategijos įgyvendinimo veiksmų plano;
15. organizuoja statistikos duomenų pagal Skyriaus kompetenciją teikimą;
16. yra atsakingas už išankstinę finansų kontrolę priimant sprendimus dėl išlaidų įvairioms programoms įgyvendinti pagal darbuotojų pareigybių aprašymuose patvirtintas funkcijas ir uždavinius;
17. dalyvauja darbo grupių, komisijų posėdžiuose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi Savivaldybės ekonomikos, turizmo ir verslo plėtros klausimai;
18. atlieka supaprastintus viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
19. analizuoja ir teikia informaciją apie verslo ir turizmo plėtros sąlygas Varėnos rajone Savivaldybės administracijos direktoriui;
20. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
21. rengia Skyriaus veiklos planą ir ataskaitą apie jo vykdymą;
22. dalyvauja rengiant Varėnos rajono savivaldybės strateginį veiklos planą, strateginį plėtros planą ir ataskaitas apie jų vykdymą;
23. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus;
24. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus;
25. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Viktorija Batūra

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas 8 (310) 32 016

El. paštas viktorija.batura@varena.lt

Kabineto Nr. 40

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą.
3. išmanyti tarptautinio ir diplomatinio protokolo reikalavimus;
4. gebėti:
4.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.2. priimti sprendimus;
4.3. analizuoti ir teikti pasiūlymus;
4.4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5. mokėti:
5.1. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti vidaus teisės aktus, informaciją ir išvadas;
5.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office“ programų paketu;
5.3. anglų, lenkų arba rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. užmezga ir plėtoja bendradarbiavimo ryšius su užsienio šalių savivaldybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;
2. nuolat analizuoja galimybes užmegzti konstruktyvius bendradarbiavimo ryšius su užsienio šalių savivaldybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis ir teikia siūlymus šiuo klausimu Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai ir struktūriniams padaliniams;
3. rengia bendradarbiavimo sutarčių su užsienio šalių miestais ir tarptautinėmis organizacijomis projektus;
4. rengia užsienio delegacijų, atvykstančių Varėnos rajono savivaldybės mero, administracijos kvietimu, programas, organizuoja jų vykdymą tam, kad būtų užtikrintas tinkamas valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimus atitinkantis svečių priėmimas ir aptarnavimas; sudaro vizitų programas, rengia dalykinius susitikimus, rūpinasi vizų bei kita vizitui būtina dokumentacija;
5. organizuoja Savivaldybės delegacijų išvykimą į užsienį, tvarko išvykimo dokumentus, derina vizitų programas, rengia informacinę medžiagą;
6. kartu su kitais Savivaldybės struktūriniais padaliniais, valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis inicijuoja, rengia ir vykdo tarptautinius projektus;
7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės struktūrinių padalinių projektus su užsienio šalių partneriais;
8. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos institucijomis bei užsienio partneriais turizmo plėtros klausimais;
9. dalyvauja turizmo parodose, verslo misijose ir kituose renginiuose, skatinančiuose vietinį ir atvykstamąjį turizmą;
10. organizuoja vertimus žodžiu ir raštu užsienio kalbomis;
11. pagal savo kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir rengia į juos atsakymus;
12. rengia ir įgyvendina turizmo srities projektus, teikia siūlymus dėl turizmo plėtros, naujų turizmo produktų kūrimo, turizmo renginių organizavimo Varėnos rajone;
13. dalyvauja kuriant Savivaldybės turizmo plėtros strategiją ir ją įgyvendina;
14. teikia siūlymus dėl turizmo plėtros Varėnos rajone;
15. konsultuoja, teikia metodinę ir teisinę pagalbą viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės klausimais;
16. rengia ieškinių ir kitų procesinių dokumentų (pareiškimų, atsiliepimų ir kt.) projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
17. dalyvauja ir atlieka supaprastintus viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
18. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
19. rengia ir skelbia informaciją, susijusią su atliekamomis funkcijomis, Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje;
20. dalyvauja rengiant Varėnos rajono savivaldybės strateginį veiklos planą, strateginį plėtros planą ir ataskaitas apie jų vykdymą;
21. pavaduoja skyriaus specialistą ir vyriausiąjį specialistą, kuris organizuoja licencijų išdavimą, jų atostogų, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;
22. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui Skyriaus bylas;
23. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Solveiga Žukienė

specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 016

El. paštas solveiga.zukiene@varena.lt

Kabineto Nr. 40

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį;
3. mokėti anglų arba rusų (lenkų) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. teikia metodinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims verslo plėtros klausimais Varėnos rajone;
2. teikia informaciją ir skatina ūkio subjektus naudotis Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšomis;
3. administruoja Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšas:
3.1. priima verslo subjektų prašymus dėl finansinės paramos, teikia prašymus nagrinėti Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skirstymo komisijai, pagal komisijos nutarimus rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
3.2. rengia smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų pajamų ir išlaidų sąmatą bei vykdymo ataskaitą ir teikia svarstyti Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skirstymo komisijai bei tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
4. nuolat analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo krypčių aktualumo, rengia teisės aktų projektus dėl verslo rėmimo tvarkos pakeitimų;
5. organizuoja asocijuotų verslo struktūrų susitikimus su Savivaldybės vadovais, specialistais ir įstaigų atstovais;
6. sudaro Varėnos rajone esančių ir siūlomų privatizuoti objektų sąrašą ir organizuoja jo viešinimą;
7. organizuoja Savivaldybės reprezentacijai skirtų prekių ir paslaugų įsigijimą:
7.1. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir Savivaldybės vadovams šiuo klausimu;
7.2. vykdo Savivaldybės reprezentacijai skirtų prekių ir paslaugų užsakymus;
7.3. kontroliuoja ir fiksuoja žurnale reprezentacijai skirtų prekių dalinimą;
8. padeda organizuoti Savivaldybės mero, administracijos ir kitų organizacijų kvietimu atvykstančių oficialių užsienio valstybių, savivaldybių organizacijų delegacijų priėmimą;
9. organizuoja Varėnos miesto vietos veiklos grupės kolegialių organų posėdžius;
10. pagal kompetenciją rengia ir skelbia informaciją Savivaldybės interneto svetainėje;
11. dalyvauja Savivaldybės darbo grupių, komisijų posėdžiuose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;
12. dalyvauja ir atlieka supaprastintus viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
13. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
14. dalyvauja rengiant Varėnos rajono savivaldybės strateginį veiklos planą, strateginį plėtros planą ir ataskaitas apie jų vykdymą;
15. pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
16. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui Skyriaus bylas;
17. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Svetlana Griškevičienė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 983

El. paštas svetlana.griskeviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 20-1

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba ekonomikos krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4. išmanyti teisės aktų projektų bei sutarčių rengimo metodiką ir pagrindinius principus, mokėti rengti norminius teisės aktus;

5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;

6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. mokėti anglų, lenkų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą;

2. kontroliuoja užduočių ir pavedimų vykdymą, užtikrina kokybišką darbų atlikimą;

3. analizuoja Skyriaus darbo rezultatus, teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl darbo gerinimo;

4. koordinuoja Savivaldybės strateginio plėtros plano ir strateginio veiklos plano rengimą, vykdo jų įgyvendinimo kontrolę;

5. koordinuoja Savivaldybės administracijos metinio veiklos plano rengimą;

6. koordinuoja Savivaldybės projektų ir programų rengimą, vykdo jų stebėseną;

7. teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės strateginio planavimo sistemos tobulinimo;

8. koordinuoja biudžeto sudarymą, vykdymą ir apskaitą, teikia pasiūlymus dėl racionalaus biudžeto lėšų naudojimo;

9. teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą Savivaldybės struktūrinių padalinių tarnautojams bei Savivaldybės įstaigoms strateginio planavimo ir projektų rengimo klausimais;

10. renka, analizuoja informaciją bei teikia išvadas dėl Savivaldybės projektų bendrafinansavimo;

11. rengia ir teikia sprendimų projektus Savivaldybės tarybai, potvarkių projektus Savivaldybės merui, įsakymų projektus Administracijos direktoriui;

12. teikia informaciją Administracijai ir Savivaldybės politikams apie finansinės paramos galimybes;

13. nagrinėja įstatymų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia siūlymus rengėjams Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

14. konsultuoja Savivaldybės struktūrinius padalinius sutarčių, susijusių su projektų įgyvendinimu, rengimo klausimais;

15. koordinuoja bendradarbiavimą su nacionalinėmis ir regioninėmis plėtros institucijomis, dalyvauja ruošiant regioninės plėtros programas bei bendrus projektus su kitomis savivaldybėmis;

16. organizuoja mokymus, seminarus Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų pritraukimo, investicijų projektų rengimo ir strateginio planavimo klausimais;

17. koordinuoja bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio parteriais inicijuojant investicijų projektus;

18. vykdo išankstinę finansų kontrolę priimant sprendimus dėl Savivaldybės strateginio plano įgyvendinimo, investicinių projektų ir programų rengimo bei įgyvendinimo, projektų atitikimo Varėnos rajono savivaldybės numatytiems strateginiams tikslams įgyvendinti;

19. teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

20. paskyrus dalyvauja Savivaldybės komisijų veikloje, viešųjų įstaigų dalininkų susirinkimuose;

21. bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis institucijomis strateginio planavimo, investicijų projektų rengimo ir kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

22. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja visuomenę Savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo, projektų rengimo, Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų ir kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

23. pagal įgaliojimą atstovauja Savivaldybės interesus įvairiuose kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ar komisijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

24. rengia Skyriaus darbuotojų pareiginius nuostatus ir Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybės aprašymus, atlieka jų tarnybinės veiklos vertinimą;

25. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Administracijos direktoriaus pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Tatjana Švedienė

vedėjo pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 081

El. paštas tatjana.svediene@varena.lt

Kabineto Nr. 20

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais strateginį planavimą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Plėtros ir investicijų skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6. mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės strateginio plėtros plano rengimą, vykdo šio plano įgyvendinimo priežiūrą, rengia strateginio plėtros plano įgyvendinimo ataskaitas, pasiūlymus pakeisti šį planą;
2. rengia Savivaldybės strateginio veiklos plano projektą, vykdo šio plano įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, kasmet analizuoja ir apibendrina Savivaldybės strateginio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl šio plano keitimo;
3. koordinuoja atskirų Savivaldybės strateginio veiklos plano programų rengimą Savivaldybės struktūriniuose padaliniuose, analizuoja rengiamas programas ir teikia išvadas jų rengėjams;
4. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės administracijos metinio veiklos plano rengimą, rengia šio plano projektą;
5. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių planavimo bei rengia Skyriaus veiklos planą;
6. teikia pasiūlymus dėl Alytaus regiono plėtros plano rengimo ir jo pakeitimo, rengia ir teikia informaciją apie šio plano įgyvendinimą;
7. teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos darbuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims strateginių planų, programų, projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
8. analizuoja ir sistemina informaciją apie ekonominių, socialinių bei techninių aplinkos bei vidaus veiksnių, turinčių įtaką Varėnos rajono plėtrai, kitimą, teikia išvadas Skyriaus vedėjui;
9. organizuoja ir koordinuoja Varėnos rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos ir Strateginio planavimo darbo grupės veiklą;
10. bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis institucijomis strateginio planavimo, investicijų projektų rengimo ir kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
11. informuoja visuomenę apie strateginių planų rengimą ir įgyvendinimą, rengia informaciją Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo klausimais Savivaldybės interneto svetainei;
12. rengia pasiūlymus įtraukti investicijų projektus į planuojamų metų Valstybės investicijų programą;
13. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Varėnos rajono socialinę-ekonominę raidą, investicijų poreikį ir jų pritraukimo galimybes;
14. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl investicijų projektų rengimo;
15. vykdo projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Bendrijų iniciatyvų, Valstybės bei kitų finansinės paramos programų lėšomis, stebėseną ir kontrolę, vizuoja su projektų įgyvendinimu susijusius dokumentus;
16. paskyrus dalyvauja Savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje;
17. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
18. pavaduoja Skyriaus vedėją jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
19. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Jolita Bučinskienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 009

El. paštas jolita.bucinskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 28

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. vykdo einamąją finansų kontrolę;
2. vykdo Savivaldybės iždo apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
3. priima ir tikrina Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų tarpinius ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius;
4. rengia Savivaldybės iždo trečio lygio tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius;
5. rengia metinį Savivaldybės antro lygio konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir teikia jį tvirtinti Savivaldybės tarybai;
6. pildo Savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinį Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;
7. parengtus Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai jos nustatyta tvarka ir terminais:
8. pagal kompetenciją pasirašo ataskaitas ir jų rinkinius, apskaitos ir kitus dokumentus (įskaitant dokumentus finansų valdymo ir apskaitos sistemoje) ir atsako už jų pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms valstybės ir Savivaldybės institucijoms;
9. analizuoja Mokinio krepšelio lėšų naudojimą švietimo įstaigose ir teikia pasiūlymus dėl racionalaus jų naudojimo, rengia ir teikia Švietimo ir mokslo ministerijai Mokinio krepšelio lėšų panaudojimo ataskaitą;
10. padeda rengti Savivaldybės biudžeto projektą, rengia Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo projektą;
11. tikslina Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo projektą dėl sumažėjusio vaikų skaičiaus rugsėjo 1 d.;
12. derina Švietimo skyriaus parengtą Savivaldybės ugdymo įstaigų suvestinę ataskaitą apie Mokinio krepšelio lėšų poreikį;
13. pagal pateiktas asignavimų valdytojų paraiškas, neviršydamas patvirtintų biudžeto asignavimų ketvirčiais, rengia mokėjimo pavedimus asignavimų valdytojams Skyriaus vyresniojo specialisto, atsakingo už asignavimų valdytojų finansavimą, tarnybinių komandiruočių, atostogų, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
14. užtikrina, kad tinkamai būtų saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įformintos bylos ir nustatyta tvarka perduodamos archyvui;
15. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų veikloje;
16. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui bei teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių planavimo;
17. rengia informaciją Skyriaus veiklos ataskaitai parengti;
18. rengia ir talpina informaciją Skyriaus darbo klausimais Savivaldybės interneto svetainėje;
19. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Ona Pekorienė

vyresn. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 009

El. paštas ona.pekoriene@varena.lt

Kabineto Nr. 28

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, išmanyti teisės aktus reglamentuojančius biudžeto sandarą, biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybės sudarymą;
3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. vykdo išankstinę finansų kontrolę;
2. veda Savivaldybės biudžeto asignavimų apskaitą;
3. sudaro Savivaldybės biudžeto asignavimų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius;
4. atlieka Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo analizę;
5. analizuoja Savivaldybės piniginių srautų judėjimą biudžeto sąskaitoje ir kitose Skyriaus administruojamose sąskaitose;
6. tvarko Savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir paskolų apskaitą;
7. veda Savivaldybės biudžeto pajamų apskaitą pagal rūšis;
8. pagal pateiktas asignavimų valdytojų paraiškas, neviršydamas patvirtintų biudžeto asignavimų ketvirčiais, rengia mokėjimo pavedimus asignavimų valdytojams;
9. veda Savivaldybės biudžeto asignavimų apskaitą, sudaro apyvartos žiniaraščius kasinėms išlaidoms apskaityti;
10. priima ir tikrina Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinius;
11. rengia Savivaldybės biudžeto vykdymo mėnesines ataskaitas;
12. rengia Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius (ketvirtinius ir metinį) ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
13. rengia Savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų panaudojimo ataskaitas ir teikia jas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
14. priima ir tikrina Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaitas, rengia Varėnos rajono savivaldybės Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaitą ir kiekvieną mėnesį ją teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
15. kiekvieną mėnesį rengia Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitas ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai;
16. sudaro ir nustatytais terminais teikia Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ataskaitas, pavestas sudaryti Skyriui;
17. tvirtina Varėnos rajono savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir Varėnos rajono savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinį Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;
18. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės asignavimų valdytojams biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos klausimais;
19. užtikrina, kad tinkamai būtų saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įformintos bylos ir nustatyta tvarka perduodamos archyvui;
20. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui bei teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių planavimo;
21. rengia ir talpina informaciją Skyriaus darbo klausimais Savivaldybės interneto svetainėje;
22. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
23. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Rasa Nenartavičienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 981

El. paštas rasa.nenartaviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 21

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Europos Sąjungos paramą, investicijų projektų rengimą, viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo, statybos procesus, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3. mokėti anglų ir rusų kalbas pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. nagrinėja ir teikia informaciją apie galimybes dalyvauti Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų bei Lietuvos Respublikos institucijų ir įstaigų inicijuojamuose bei finansuojamuose projektuose;
2. inicijuoja, koordinuoja ir/ar rengia projektus, paraiškas finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės investicijų programos bei kitų finansavimo šaltinių;
3. rengia ir teikia išvadas dėl parengtų dokumentų finansinei paramai gauti;
4. dalyvauja rengiant projektus, susijusius su Savivaldybės statiniais ir infrastruktūros objektais (infrastruktūros objektų modernizavimo, pastatų atnaujinimo, energiją taupančių investicinių projektų ir kt.), kontroliuoja jų įgyvendinimą;
5. dalyvauja rengiant Savivaldybės pastatų, statinių, infrastruktūros objektų projektavimo sąlygas;
6. dalyvauja rengiant rangos darbų ir inžinerinių paslaugų viešųjų pirkimų konkurso sąlygas;
7. sudaro ir/ar tikrina statybos darbų sąmatas informaciniu programiniu kompleksu „SĄMATA“;
8. rengia metodinę medžiagą Savivaldybės struktūriniams padaliniams dėl projektų ir/ar paraiškų rengimo;
9. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
10. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui bei teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių planavimo;
11. rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
12. rengia informaciją Skyriaus veiklos ataskaitai parengti;
13. palaiko ryšius su valstybinėmis ir privačiomis institucijomis bei kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis investicijų klausimais;
14. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, Savivaldybės įsteigtoms įstaigoms bei įmonėms rengiant projektus ir paraiškas;
15. renka ir sistemina informaciją bei rengia ataskaitas valstybės institucijoms apie Savivaldybės investicinių projektų įgyvendinimą;
16. rengia informaciją investicijų klausimais Savivaldybės internetiniam puslapiui;
17. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
18. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Liudvikas Lūžys

Statybos inžinierius

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 015

El. paštas liudvikas.luzys@varena.lt

Kabineto Nr. 29

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinę darbo patirtį;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais projektavimo, statybos procesus, statinių užbaigimo procedūras ir statinių teisinę registraciją, vietos savivaldą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą;
4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas;
5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
6. mokėti dirbti UAB ,,Sistela“ informaciniu-programiniu kompleksu SĄMATA;
7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia statinių projektų technines užduotis planuojamiems atlikti statybos darbams, priskiriamiems atitinkamai statybos rūšiai – naujai statybai, rekonstravimui, remontui, griovimui – arba planuojamiems atlikti kultūros paveldo statinio tvarkomiesiems statybos darbams ar tvarkomiesiems paveldosaugos darbams, arba kitam rengėjui surenka / pateikia informaciją statinių projektų techninėms užduotims parengti;
2. nustato žemės sklypo ir statinių nuosavybės bei jų teisinės registracijos, planavimo dokumentų parengimo būtinumą projektuojamiems statiniams;
3. pagal kompetenciją derina / tikrina rengiamus projektus, nustato rengiamų projektų ekspertizės, statinio statybos techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros būtinumą;
4. kai statinio projektui yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, derina / tikrina jo turinį, o kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas – tikrina, kad projekto sudėtyje ar atskirai būtų visų suinteresuotų subjektų sutikimai (susitarimai), reikalingi projektui įgyvendinti;
5. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauja administraciją įgyvendinamų statinių projektų statybos procese – perduoda statybvietę rangovui arba dalyvauja jos perdavime, derina statybos dalyvių tarpusavio veiksmus, kontroliuoja proceso atitikimą projektiniams sprendiniams ir statybos rangos sutarčiai, inicijuoja statybos dalyvių veiksmus dėl projektinių sprendinių keitimo, kontroliuoja projektinių sprendinių keitimų procedūros atitikimą teisės aktų reikalavimams ir keičiamų projektinių sprendinių atitiktį faktiškoms aplinkybėms, seka projekto įgyvendinimo pažangą ir derina atliktų darbų aktus, inicijuoja statybos dalyvių veiksmus dėl statybos darbų užbaigimo dokumentų, laiku parengia statinių statybos užbaigimo dokumentus bei dalyvauja organizuojant statinių užbaigimo procedūras ir statinių teisinę registraciją;
6. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, nesudėtingų statinių visų statybos rūšių atvejais bei neypatingų ir ypatingų statinių paprastojo remonto atveju vykdo statybos darbų techninę priežiūrą teisės aktuose nustatyta tvarka, perduoda statybvietę rangovui arba dalyvauja jos perdavime, priima atliktus darbus ir pasirašo arba vizuoja atliktų darbų aktus, organizuoja darbų priėmimą, rengia statybos užbaigimo procedūroms reikalingą dokumentaciją, organizuoja arba dalyvauja organizuojant statybos užbaigimo procedūras ir statinių teisinę registraciją;
7. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, dalyvauja nustatant esamų statinių techninę būklę ir statinio galimos avarinės būklės požymius;
8. įgyvendindamas Skyriui pavestus uždavinius, rengia dokumentus planuojamiems atlikti statybos darbams – nustato statybos skaičiuojamąją kainą (sąmatas) ir / ar parengia darbų kiekių žiniaraščius, o Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, šiuos dokumentus rengia Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir Savivaldybės įsteigtoms įstaigoms;
9. dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų konkursų sąlygas;
10. teikia konsultacijas ir metodinę inžinerinę pagalbą Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir Savivaldybės įsteigtoms įstaigoms rengiant visų rūšių statinių projektus ir projektų paraiškas;
11. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Eglė Čapkovskienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 081

El. paštas egle.capkovskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 20

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Europos Sąjungos paramą, investicijų projektų rengimą, viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. kaupia, sistemina, analizuoja ir teikia informaciją investicijų klausimais;
2. nagrinėja ir kaupia informaciją apie Europos Sąjungos struktūrinius fondus, Bendrijų iniciatyvas ir kitas finansinės paramos programas;
3. teikia informaciją apie galimybes dalyvauti Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų bei Lietuvos Respublikos institucijų ir įstaigų inicijuojamuose bei finansuojamuose projektuose;
4. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl investicijų projektų rengimo;
5. inicijuoja, koordinuoja ir/ar rengia projektus, paraiškas gauti finansinę paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės investicijų programos bei kitų finansavimo šaltinių;
6. koordinuoja projektų paraiškų teikimą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės paramai gauti;
7. rengia ir teikia išvadas dėl parengtų dokumentų finansinei paramai gauti;
8. rengia metodinę medžiagą Savivaldybės struktūriniams padaliniams dėl projektų ir/ar paraiškų rengimo;
9. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
10. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui bei teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių planavimo;
11. rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
12. rengia informaciją Skyriaus veiklos ataskaitai parengti;
13. palaiko ryšius su valstybinėmis ir privačiomis institucijomis bei kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis investicijų klausimais;
14. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, Savivaldybės įsteigtoms įstaigoms bei įmonėms rengiant projektus ir paraiškas;
15. renka ir sistemina informaciją bei rengia ataskaitas valstybės institucijoms apie Savivaldybės investicinių projektų įgyvendinimą;
16. rengia informaciją investicijų klausimais Savivaldybės interneto svetainei;
17. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Dalia Balevičiūtė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 981

El. paštas dalia.baleviciute@varena.lt

Kabineto Nr. 21

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais strateginį planavimą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti komandinio darbo įgūdžius;
5. mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
6. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. inicijuoja, koordinuoja ir/ar rengia projektus, paraiškas finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės investicijų programos bei kitų finansavimo šaltinių;
2. palaiko glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos ir užsienio partneriais inicijuojant tarptautinius projektus;
3. nagrinėja ir kaupia informaciją apie Europos Sąjungos struktūrinius fondus, Bendrijų iniciatyvas ir kitas finansinės paramos programas;
4. teikia informaciją apie galimybes dalyvauti Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų bei Lietuvos Respublikos institucijų ir įstaigų inicijuojamuose bei finansuojamuose projektuose;
5. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl investicijų projektų rengimo;
6. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją bei teikia išvadas ir pasiūlymus dėl investicinių projektų įgyvendinimo taikant viešosios ir privačios partnerystės principus;
7. rengia ir teikia išvadas dėl parengtų dokumentų finansinei paramai gauti;
8. renka ir sistemina informaciją bei rengia ataskaitas valstybės institucijoms apie Savivaldybės investicinių projektų įgyvendinimą;
9. rengia informaciją investicijų klausimais Savivaldybės internetiniam puslapiui;
10. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
11. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui bei teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių planavimo;
12. rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
13. rengia informaciją Skyriaus veiklos ataskaitai parengti;
14. atlieka investicinių projektų galimybių analizę;
15. rengia savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
16. pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
17. dalyvauja rengiant medžiagą informaciniams, pažintiniams leidiniams apie rajoną;
18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Vytautė Karpienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 981

El. paštas vytaute.karpiene@varena.lt

Kabineto Nr. 21

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos vyriausybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos biudžetinės sandaros įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,
5. mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. vykdo išankstinę finansų kontrolę;
2. rengia Savivaldybės biudžeto projektą ir teikia svarstyti Savivaldybės tarybai;
3. rengia Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinį ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai;
4. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl biudžeto lėšų skyrimo ir perskirstymo;
5. nagrinėja prašymus dėl lėšų skyrimo ir teikia svarstyti Savivaldybės tarybai;
6. kas ketvirtį analizuoja biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymą bei teikia šią informaciją Savivaldybės tarybai ir talpina ją Savivaldybės interneto svetainėje;
7. vykdo Savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio ir Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinio stebėtojo funkciją Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;
8. pagal kompetenciją pasirašo ataskaitas ir jų rinkinius, apskaitos ir kitus dokumentus (įskaitant dokumentus finansų valdymo ir apskaitos sistemoje) ir atsako už jų pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms valstybės ir Savivaldybės institucijoms jų nustatyta tvarka ir terminais;
9. kas mėnesį teikia Skyriaus vedėjui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės merui informaciją apie biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymą;
10. organizuoja paskolų ėmimą iš bankų ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos investicijų projektams finansuoti bei laikinam biudžeto pajamų trūkumui padengti;
11. rengia dokumentus konkursams dėl paskolų iš banko ėmimo;
12. atlieka Savivaldybės paskolų analizę;
13. derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir/ar raštų projektus finansų valdymo klausimais;
14. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės struktūriniams padaliniams ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams;
15. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
16. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui bei teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių planavimo;
17. rengia informaciją Skyriaus veiklos ataskaitai parengti;
18. rengia ir talpina informaciją Skyriaus darbo klausimais Savivaldybės interneto svetainėje;
19. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginio veiklos plano programas;
20. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais ir teikia juos derinti Skyriaus vedėjui;
21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Vilija Kuklytė

STATYBOS INŽINIERĖ

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 015

El. paštas vilija.kuklyte@varena.lt

Kabineto Nr. 29

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinę darbo patirtį;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais projektavimo, statybos procesus, statinių užbaigimo procedūras ir statinių teisinę registraciją, vietos savivaldą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą;
4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas;
5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
6. mokėti dirbti UAB ,,Sistela“ informaciniu-programiniu kompleksu SĄMATA;
7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia statinių projektų technines užduotis planuojamiems atlikti statybos darbams, priskiriamiems atitinkamai statybos rūšiai – naujai statybai, rekonstravimui, remontui, griovimui – arba planuojamiems atlikti kultūros paveldo statinio tvarkomiesiems statybos darbams ar tvarkomiesiems paveldosaugos darbams, arba kitam rengėjui surenka/pateikia informaciją statinių projektų techninėms užduotims parengti;
2. nustato žemės sklypo ir statinių nuosavybės bei jų teisinės registracijos, planavimo dokumentų parengimo būtinumą projektuojamiems statiniams;
3. pagal kompetenciją derina/tikrina rengiamus projektus, nustato rengiamų projektų ekspertizės, statinio statybos techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros būtinumą;
4. kai statinio projektui yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, derina/tikrina jo turinį, o kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas – tikrina, kad projekto sudėtyje ar atskirai būtų visų suinteresuotų subjektų sutikimai (susitarimai), reikalingi projektui įgyvendinti;
5. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauja administraciją įgyvendinamų statinių projektų statybos procese – perduoda statybvietę rangovui arba dalyvauja jos perdavime, derina statybos dalyvių tarpusavio veiksmus, kontroliuoja proceso atitikimą projektiniams sprendiniams ir statybos rangos sutarčiai, inicijuoja statybos dalyvių veiksmus dėl projektinių sprendinių keitimo, kontroliuoja projektinių sprendinių keitimų procedūros atitikimą teisės aktų reikalavimams ir keičiamų projektinių sprendinių atitiktį faktiškoms aplinkybėms, seka projekto įgyvendinimo pažangą ir derina atliktų darbų aktus, inicijuoja statybos dalyvių veiksmus dėl statybos darbų užbaigimo dokumentų, laiku parengia statinių statybos užbaigimo dokumentus bei dalyvauja organizuojant statinių užbaigimo procedūras ir statinių teisinę registraciją;
6. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, nesudėtingų statinių visų statybos rūšių atvejais bei neypatingų ir ypatingų statinių paprastojo remonto atveju vykdo statybos darbų techninę priežiūrą teisės aktuose nustatyta tvarka, perduoda statybvietę rangovui arba dalyvauja jos perdavime, priima atliktus darbus ir pasirašo arba vizuoja atliktų darbų aktus, organizuoja darbų priėmimą, rengia statybos užbaigimo procedūroms reikalingą dokumentaciją, organizuoja arba dalyvauja organizuojant statybos užbaigimo procedūras ir statinių teisinę registraciją;
7. organizuoja ir vadovauja statybos dalyvių susitikimams statybvietėje ir juos įformina protokoluose;
8. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, dalyvauja nustatant esamų statinių techninę būklę ir statinio galimos avarinės būklės požymius;
9. įgyvendindamas Skyriui pavestus uždavinius, rengia dokumentus planuojamiems atlikti statybos darbams – nustato statybos skaičiuojamąją kainą (sąmatas) ir/ar parengia darbų kiekių žiniaraščius, o Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, šiuos dokumentus rengia Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir Savivaldybės įsteigtoms įstaigoms;
10. dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų konkursų sąlygas;
11. teikia konsultacijas ir metodinę inžinerinę pagalbą Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir Savivaldybės įsteigtoms įstaigoms rengiant visų rūšių statinių projektus ir projektų paraiškas;
12. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Laura Vaisietaitė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 009

El. paštas laura.vaisietaite@varena.lt

Kabineto Nr. 28

Regina Svirskienė

Patarėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 998

El. paštas regina.svirskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 16

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti 2 metų patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo bei teisės aktų rengimo taisyklėmis, žinoti kultūros, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos, jaunimo ir sporto veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
5. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, planuoti ir organizuoti skyriaus darbą; sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, gebėti analizuoti ir apibendrinti pateiktą informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus;
6. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) A1 lygiu.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja Skyriaus darbą Skyriaus nuostatuose numatytiems uždaviniams įgyvendinti ir vykdyti nustatytas funkcijas;
2. rengia Skyriaus veiklos nuostatus ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;
3. organizuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą;
4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Varėnos rajono savivaldybės strateginį veiklos planą ir strateginį plėtros planą;
5. organizuoja skyriaus metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos apie jo vykdymą rengimą;
6. organizuoja informacijos Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais parengimą;
7. organizuoja išlaidų, reikalingų Skyriaus veiklai vykdyti, sąmatų projektų rengimą;
8. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą kultūros, jaunimo, kultūros paveldo ir sporto programoms įgyvendinti;
9. organizuoja Savivaldybei pavaldžių kultūros ir sporto įstaigų vadovų informavimą apie savivaldybėje priimtus teisės aktus reglamentuojančius šių įstaigų veiklą;
10. koordinuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų programų rengimą ir įgyvendinimą;
11. inicijuoja Savivaldybės interneto svetainės puslapių Kultūra, Sportas, Jaunimas, Paveldas turinio rengimą ir atnaujinimą;
12. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
13. koordinuoja Religinių bendruomenių rėmimo programą;
14. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;
15. teikia pasiūlymus savivaldybės Tarybai dėl savivaldybės kultūros, kultūros paveldo, jaunimo, sporto politikos formavimo ir įgyvendinimo, kultūros, sporto įstaigų tinklo optimizavimo, jų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo teisės aktų nustatyta tvarka;
16. inicijuoja savivaldybės kultūros įstaigų akreditaciją, dalyvauja šių įstaigų akreditacinių komisijų darbe;
17. inicijuoja kultūros įstaigų vadovų ir kultūros specialistų atestaciją, dalyvauja šių įstaigų atestacinių komisijų darbe;
18. derina savivaldybės kultūros ir sporto įstaigų metines kultūrinės, sporto veiklos programas, inicijuoja jų įgyvendinimą;
19. analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros klausimais, teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją savivaldybės Tarybai, Kultūros ministerijai, kitoms institucijoms apie kultūros, jaunimo, sporto, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos politikos įgyvendinimo būklę savivaldybėje.
20. bendradarbiauja su Varėnos rajone veikiančiomis kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę, sportinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų projektų rėmimo, renginių organizavimo, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos, jaunimo užimtumo;
21. atstovauja Savivaldybę regione, šalyje, užsienyje kultūrinio bendradarbiavimo srityje;
22. derina kultūros ir sporto įstaigų vadovų ir skyriaus specialistų prašymus administracijos direktoriui dėl atostogų, komandiruočių;
23. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

Saulius Korocejus

vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 014

El. paštas saulius.korocejus@varena.lt

Kabineto Nr. 18

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities istorijos studijų krypties išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus ir kultūros vertybių apsaugą ir tvarkymą, pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą, Savivaldybės administracijos nuostatais ir darbo tvarkos taisyklėmis, Kultūros ir sporto skyriaus nuostatais, išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir kitomis specializuotomis programomis;
4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti bendrauti, identifikuoti, įvertinti ir apibrėžti problemas, pateikti jų sprendimo būdus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu:
5. turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. vykdo ir kontroliuoja kultūros paveldo objektų tvarkybą ir priežiūrą;
2. nagrinėja kultūros paveldo valdytojų skundus ir prašymus;
3. tikrina, kaip vykdomas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir kiti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, kontroliuoja, ar nepažeidžiami šie teisės aktai;
4. rengia savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoja jų vykdymą;
5. inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą savivaldybės saugomais, teikia jų duomenis Kultūros vertybių registru;
6. bendradarbiauja su kitų savivaldybių paveldosaugos padaliniais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje;
7. teikia kitiems savivaldybės padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo išaiškinimo, saugojimo, pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir kitais šiai pareigybei priskirtų sričių klausimais;
8. ne rečiau kaip kartą per penkerius metus, apžiūri kiekvieną kultūros paveldo objektą ir fiksuoja jo būklę, kaupia su tuo susijusią informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas);
9. ne rečiau kaip kartą per metus atlieka saugomų objektų būklės vertinimą, stebėsenos apibendrinimą ir prognozavimą savivaldybės teritorijos mastu ir informaciją teikia Skyriaus vedėjui;
10. skelbia nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsenos duomenis savivaldybės internetiniame puslapyje;
11. organizuoja Savivaldybei priklausančių, taip pat Savivaldybės teritorijoje esančių, bet konkrečių savininkų neturinčių, nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimą, konservavimą, restauravimą ir apsaugos priemonių įrengimą; dalyvaują viešųjų pirkimų procedūrose organizuojant kultūros paveldo objektų remontą, restauraciją, tyrimą ir kitus darbus;
12 tarpininkauja tarp valdytojų ir Departamento: priima valdytojų prašymus, perduoda juos kultūros Departamentui su savo pasiūlymais ir teikia valdytojams atsakymus;
13. informuoja Departamentą apie savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų bei vietovių;
14. teikia valdytojams Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis pagrįstus reikalavimus;
15. įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;
16. priima kitus sprendimus ir atlieka veiksmus pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus Departamento suteiktus įgaliojimus;
17. teikia Valstybinei kultūros paveldo komisijai ir Kultūros ministerijai metines nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos ir kontrolės programų vykdymo ataskaitas, taip pat šias institucijas informuoja apie užfiksuotus šio įstatymo pažeidimus;
18. teikia Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims;
19. rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pareigybės aprašymo kompetencijai priskirtais klausimais;
20. rengia informaciją skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių vykdymo, rengia ataskaitas apie veiklos planų įvykdymą;
21. atstovauja skyriaus pareigybės aprašyme priskirtoms funkcijoms vykdyti strateginio plano rengimą, koregavimą ir vykdymą, bei dalyvauja projektų, finansuojamų ne iš Savivaldybės biudžeto lėšų rengime ir vykdyme, teikia Finansų ir investicijų skyriui informaciją apie Varėnos rajono savivaldybės plėtros strateginio plano veiksmų vykdymą, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
22. vykdo Religinių bendruomenių programos administravimą;
23. tvarko šiai pareigybei priskirtų sričių dokumentaciją ir ją priduoda tolesniam saugojimui į savivaldybės archyvą;
24. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, užduotis ir nurodymus, Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

Giedrė Jablonskienė

vyr. specialistė (motinystės atostogose)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 972

El. paštas giedre.jablonskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 15

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, žinoti kultūrą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kultūros ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;
3. būti susipažinusiam su valstybine ir rajono kultūros politika.
4. turėti projektų vadybos žinių ir įgūdžių;
5. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programinio paketo „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“, „Microsoft Power Point“ programomis;
6. mokėti anglų kalbą B2 lygiu. Mokėjimo lygis nustatomas vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas);
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. tiria ir vertina kultūros būklę analizuodamas, kaip tenkinami visuomenės kultūros poreikiai Savivaldybės kultūros įstaigose;
2. dalyvauja tikslinių kultūros programų projektų rengimo procese;
3. rengia Savivaldybės kultūros strateginio plano ir metinės veiklos programos projektus, Skyriaus veiklos planus ir prisideda prie jų įgyvendinimo;
4. organizuoja Savivaldybės kultūros įstaigų specialistų atestaciją, tvarko jos dokumentus, rūpinasi šių specialistų bei meno mėgėjų kolektyvų vadovų kvalifikacijos tobulinimu;
5. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
6. kuruoja Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos teritorinių struktūrinių padalinių, Varėnos kultūros centro ir jo teritorinių struktūrinių padalinių, Merkinės krašto muziejaus ir jo teritorinių struktūrinių padalinių veiklą, konsultuoja šių įstaigų vadovus ir specialistus, kultūros proceso planavimo ir organizavimo, renginių organizavimo, projektų rengimo klausimais;
7. dirba Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
8. organizuoja kultūros ir leidybos programų (projektų) konkursus, tvarko konkursų dokumentus;
9. dalyvauja kvalifikacijos kėlimo programose;
10. Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Kultūros ir sporto skyrių kitose įstaigose, organizacijose savo kompetencijos klausimais;
11. koordinuoja ir kontroliuoja kultūros įstaigų meninę veiklą, viešuosius renginius;
12. kaupia, sistemina Savivaldybės kultūros įstaigų metinius, ketvirtinius, mėnesio planus ir kontroliuoja jų vykdymą;
13. rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa savivaldybės teritorijoje;
14. koordinuoja kultūros įstaigų dalyvavimą respublikinėse ir tarptautinėse programose;
15. dalyvauja rengiant Varėnos rajono dainų šventes, festivalius, konkursus, liaudies meno parodas ir kitus renginius;
16. rūpinasi Savivaldybės kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
17. rūpinasi profesionalaus meno sklaida savivaldybės teritorijoje;
18. tvarko Kultūros ir sporto skyriaus archyvo dokumentaciją, susijusią su kultūra;
19. nustatyta tvarka savo kompetencijos ribose rengia raštų projektus;
20. tvarko Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainės puslapį „Kultūra“;
21. teikia visokeriopą informaciją savo kompetencijos klausimais Kultūros ir sporto skyriaus vedėjui;
22. vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus Skyriui priskirtiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

Eglė Radžiuvienė

Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, pavaduojanti vedėją

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 972

El. paštas egle.radziuviene@varena.lt

Kabineto Nr. 15

Artūras Juškevič

specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 014

El. paštas arturas.juskevic@varena.lt

Kabineto Nr. 18

Ilona Radzevičienė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 010

El. paštas ilona.radzeviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 47

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą.
2. Turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje.
3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisę, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis.
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
5. Gebėti planuoti ir organizuoti darbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, savarankiškai priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. Organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą ir atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.
2. Padeda Savivaldybės administracijos direktoriui formuoti personalo mokymo prioritetus, kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas.
3. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus tiria tarnybinius nusižengimus ir teikia išvadas.
4. Rengia Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus.
5. Konsultuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo.
6. Rengia Skyriaus nuostatus, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, teikia siūlymus dėl darbuotojų skatinimo, priemokų, tarnybinės atsakomybės taikymo.
7. Atlieka Savivaldybės administracijos personalo sudėties analizę, padeda Savivaldybės administracijos direktoriui formuoti personalo sudėtį.
8. Vertina pavaldžių valstybės tarnautojų (darbuotojų) tarnybinę veiklą.
9. Padeda Savivaldybės administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, jeigu įstaigos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip.
10. Pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja informaciją ir teikia ataskaitas, statistinius ir kitus duomenis.
11. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų įstaigos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus.
12. Pasirašo pažymas dėl Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų darbinės veiklos.
13. Koordinuoja užimtumo didinimo programose dalyvaujančių asmenų įdarbinimą / atleidimą Savivaldybės administracijos padaliniuose.
14. Pagal Skyriaus kompetenciją atsako už išankstinę finansų kontrolę.
15. Rengia Skyriaus veiklos planą ir ataskaitą apie jo vykdymą, dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį veiklos planą.
16. Pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus.
17. Tvarko darbuotojų ir su jais susijusių trečiųjų asmenų (darbuotojų šeimos narių) duomenis vidaus administravimo tikslais (darbo santykių įgyvendinimo, darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos).
18. Užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
19. Koordinuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų konkursų (atrankų) organizavimą.
20. Pretendentų į pareigas anketose tvirtina, ar atitinka (neatitinka) konkursų (atrankų) bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, pasirašo pranešimus pretendentams bei kitus raštus pagal Skyriaus kompetenciją.
21. Koordinuoja 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų Savivaldybės administracijoje įgyvendinimą.
22. Vykdo kitus Skyriaus kompetencijai priskirtus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Gintarė Juonytė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 085

El. paštas gintare.juonyte@varena.lt

Kabineto Nr. 48

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jiems prilygintą išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinę darbo patirtį.
3. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisę, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą.
5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. Organizuoja užimtumo didinimo programose dalyvaujančių asmenų įdarbinimą / atleidimą Savivaldybės administracijos padaliniuose.
2. Pagal kompetenciją renka, sistemina, analizuoja ir vertina informaciją personalo administravimo klausimais bei teikia ją Skyriaus vedėjui.
3. Savivaldybės mero nustatyta tvarka sudaro Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų kasmetinių atostogų eilę (grafiką) ir koordinuoja bei kontroliuoja šios eilės (grafiko) laikymąsi.
4. Organizuoja konkursus (atrankas) į valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų pareigas, atlieka konkursų (atrankų) posėdžių sekretoriaus funkcijas.
5. Pildo su darbuotojais sudaromas darbo sutartis, pranešimus apie darbo sąlygas, įrašo darbo sutarčių sąlygų pakeitimus darbo sutartyse bei įformina darbo santykių su darbuotojais pasibaigimą, registruoja darbo sutartis Darbo sutarčių registre.
6. Teikia pranešimus Sodrai apie Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir užimtumo didinimo programose dalyvaujančių asmenų priėmimą, atleidimą, nedraudiminius laikotarpius, vaiko priežiūros atostogas ir kt..
7. Tvarko Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, duomenis Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų registre, kitose Savivaldybės administracijos duomenų bazėse.
8. Rengia pažymas dėl Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų darbinės veiklos.
9. Organizuoja studentų priėmimą mokomosios praktikos Savivaldybės administracijoje, rengia sutarčių dėl mokomosios praktikos atlikimo projektus.
10. Formuoja, tvarko ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda archyvui Skyriaus bylas.
11. Skelbia informaciją Savivaldybės interneto puslapyje Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
12. Pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
13. Dalyvauja darbo grupėse ir komisijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
14. Užtikrina Skyriaus valdomos informacijos saugumą ir konfidencialumą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių.
16. Tvarko darbuotojų ir su jais susijusių trečiųjų asmenų (darbuotojų šeimos narių) duomenis vidaus administravimo tikslais (darbo santykių įgyvendinimo, darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos).
17. Pagal kompetenciją vykdo kitus su personalo valdymo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Dalia Stankevičiūtė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 011

El. paštas dalia.stankeviciute@varena.lt

Kabineto Nr. 10

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinio darbo ir socialinės paramos teikimo organizavimo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti rengti strategiją, projektus, programas;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, gebėti analizuoti ir apibendrinti pateiktą informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus;
7. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja Skyriaus darbą, koordinuoja ir kontroliuoja skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, užtikrina kokybišką darbų atlikimą;
2. organizuoja ir atsako už teisės aktų (socialinės paramos srityje) įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
3. rengia ir įgyvendina savivaldybės teritorijoje socialines paramos programas ir projektus;
4. analizuoja būtinos socialinės paramos ir paslaugų poreikį bei kokybę savivaldybės teritorijoje;
5. pasirašo sprendimus dėl socialinės pašalpos, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų, paramos mokiniams, vienkartinių išmokų vaikui, išmokų vaikui, išmokų privalomosios tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmokų, vienkartinės išmokos nėščiai moteriai, globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo, išmokų gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmokų besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmokų įvaikinus vaiką, šalpos išmokų, pensijų ir kompensacijų, transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų, laidojimo pašalpų, vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, vienkartinės pašalpos už žuvusius ar mirusius tardymo ar kalinimo metu 1940–1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius skyrimo;
6. pasirašo sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo;
7. pasirašo sprendimus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir specialiųjų pagalbos priemonių skyrimo;
8. pasirašo neįgaliojo, šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko) ir šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimus;
9. derina valstybinių, visuomeninių organizacijų, draugijų ir privačių asmenų veiklą socialinio darbo srityje;
10. koordinuoja socialinių paslaugų įstaigų (Merkinės globos namų, Varėnos globos namų, Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų ir Varėnos socialinių paslaugų centro) veiklą;
11. organizuoja Varėnos rajono gyventojų siuntimą į žmonių su proto negalia ir senų žmonių socialinės globos įstaigas;
12. konsultuoja rajono gyventojus socialinės paramos klausimais;
13. vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, vykdo Skyriaus mažos vertės pirkimus;
14. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos skyriais, seniūnijomis, sveikatos ir sveikatinimo įstaigomis, policijos komisariatu ir kitomis valstybinėmis, visuomeninėmis bei religinėmis organizacijomis;
15. vizuoja ir rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus socialinės paramos klausimais;
16. teikia rajono socialinių paslaugų įstaigų ir seniūnijų socialiniams darbuotojams socialinio darbo ir kvalifikacijos kėlimo metodines rekomendacijas;
17. koordinuoja seniūnijų socialinių darbuotojų ir Skyriaus darbuotojų veiklą socialinio darbo srityje;
18. atsako už Skyriuje rengiamų statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;
19. atsako už teisingą piniginei paramai (pašalpoms, kompensacijoms, išmokoms ir pensijoms) išmokėti reikalingų dokumentų parengimą ir pateikimą Buhalterinės apskaitos skyriui;
20. atsako už informacijos apie rajone teikiamą socialinę paramą pateikimą viešinti;
21. pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Skyriui, pasirašo sutartis;
22. saugo skyriaus antspaudą;
23. teikia informaciją apie Varėnos rajono savivaldybės plėtros strateginio plano veiksmų, už kurių vykdymą ar organizavimą yra atsakingas Skyrius, įgyvendinimo pažangą, rengia ataskaitas apie jų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
24. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Irma Liaudanskytė

Vedėjo pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 990

El. paštas irma.liaudanskyte@varena.lt

Kabineto Nr. 7

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti numatyti socialinio darbo perspektyvas, rengti strategiją, projektus, programas;
6. mokėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir dirbti komandoje, bendrauti su klientais, mokėti išklausyti, valdyti konfliktines situacijas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja socialinių paslaugų teikimą Varėnos rajone;
2. vertina ir analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius; prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis, kaupia ir sistemina duomenis, susijusius su socialinių paslaugų teikimu, rengia savivaldybės socialinių paslaugų planą;
3. formuoja Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos elektroninėje duomenų bazėje užklausas apie asmenų (ne) teistumus;
4. parengia ir teikia apskaitos dokumentus Buhalterinės apskaitos skyriui pašalpoms, išmokoms, kompensacijoms (toliau – piniginei paramai) išmokėti.
5. suformuoja ir pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui statistinėms ataskaitoms parengti reikalingus duomenis iš Skyriaus duomenų bazės;
6. perduoda duomenis apie paramos gavėjus paslaugas teikiančioms įmonėms (UAB „Varėnos šiluma, UAB „Varėnos vandenys“ ir kt.);
7. nagrinėja teisės aktus, reglamentuojančius piniginės paramos skyrimą, rengia užklausas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl jų taikymo, konsultuoja Skyriaus ir seniūnijų specialistus;
8. pagal kompetenciją konsultuoja asmenis socialinių išmokų klausimais, nagrinėja jų prašymus ir skundus, rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės raštus piniginės socialinės paramos klausimais, rengia atsakymus į valstybinių įstaigų, įmonių bei organizacijų raštus piniginės socialinės paramos klausimais;
9. vykdo informacinių programų „Parama“ ir SPIS administratoriaus funkcijas (suteikia prisijungimo duomenis naujiems vartotojams, tvarko žinynus, atlieka mokestinio laikotarpio uždarymo procedūras ir kt.)
10. rengia informaciją ir ataskaitas apie teikiamas socialines paslaugas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kitoms įstaigoms;
11. teikia vedėjui pasiūlymus dėl socialinės paramos efektyvumo didinimo, kokybės gerinimo ir infrastruktūros plėtros;
12. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus,
13. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, seniūnijomis, medicinos įstaigomis, bendrojo lavinimo įstaigomis, socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis valstybės tarnautojo kompetencijai priskirtais klausimais;
14. rengia informaciją spaudai ir savivaldybės interneto svetainei;
15. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje;
16. pavaduoja Skyriaus vedėją atostogų, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;
17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Vilma Naujūnienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 990

El. paštas vilma.naujuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 7

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinės paramos teikimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir dirbti komandoje, bendrauti su klientais, mokėti išklausyti, valdyti konfliktines situacijas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. pasirinktinai tikrina Skyriuje gautus dokumentus išmokoms, pašalpoms ir kompensacijoms skirti, išmokos apskaičiavimą ir duomenų suvedimą į Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę;
2. tikrina ir suveda į Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę paraiškas dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti, ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti;
3. pagal pateiktą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją patikrina ir nustato išmokų už vaikus permokas, rengia dokumentus permokų išieškojimui vykdyti;
4. tvarko Skyriaus kompiuterinėje duomenų bazėje duomenis apie išmokų gavėjus, apskaičiuotas ir paskirtas išmokų sumas, formuoja gavėjų bylas;
5. patikrina ir suveda į duomenų bazę informaciją, gautą iš paslaugas teikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų apie paramos gavėjams suteiktą paramą;
6. suformuoja ir pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui statistinėms ataskaitoms parengti reikalingus duomenis iš Skyriaus duomenų bazės;
7. priima asmenų prašymus dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems;
8. įvertina ir nustato būsto pritaikymo neįgaliesiems poreikį, rengia protokolus, siunčia atsakymus pareiškėjams;
9. teikia paraiškas dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo;
10. rengia ataskaitas apie būsto pritaikymą neįgaliesiems ir jas teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
11. organizuoja socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursus, projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbą, rengia įsakymų projektus dėl lėšų paskirstymo, kontroliuoja projektų vykdymą ir skirtų lėšų panaudojimą.
12. pagal Skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, atsakymus pareiškėjams, kitus siunčiamus dokumentus;
13. pagal kompetenciją konsultuoja asmenis socialinių išmokų, būsto pritaikymo neįgaliesiems ir socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje organizavimo klausimais, nagrinėja jų prašymus ir skundus, rengia atsakymus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms įstaigoms, įmonėms bei organizacijoms;
14. bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis gaunant bei tikrinant informaciją, reikalingą pavestoms funkcijoms atlikti;
15. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų rajonų Socialinės paramos skyrių darbuotojais;
16. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti ir padeda Skyriaus vedėjui užtikrinti Savivaldybės plėtros programos įgyvendinimą savo kompetencijos klausimais;
17. pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
18. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui Skyriaus bylas;
19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

Aušra Blėdienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 986

El. paštas ausra.blediene@varena.lt

Kabineto Nr. 8

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštesnįjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jiems prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. priima, nagrinėja ir užregistruoja Varėnos ir kitų rajonų gyventojų pareiškėjų prašymus ir dokumentus:
1.1. gauti piniginei socialinei paramai (socialinę, tikslinę, periodinę ar kitą pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensaciją ir kt.);
1.2. nustatyti teisei dėl lengvatos už vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą;
1.3. gauti išmoką vaikui, globos (rūpybos) išmoką, globos (rūpybos) tikslinį priedą, vienkartinę išmoką įsikurti;
1.4. gauti šalpos išmoką;
1.5. gauti transporto išlaidų kompensacijas;
1.6. gauti tikslinę kompensaciją;
1.7. nustatyti neįgaliojo specialiuosius poreikius;
1.8. išduoti neįgaliojo ir šalpos pensininko pažymėjimą;
1.9. gauti paramą mirties atveju;
1.10. gauti socialinę paramą mokiniams;
1.11. skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją;
1.12. nustatyti teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą;
1.13. gauti vienkartinę piniginę socialinę paramą;
1.14. gauti vienkartinę pašalpą žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms;
1.15. gauti valstybės paramą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams;
1.16. gauti vienkartinę kompensaciją asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;
1.17. gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą;
1.18. gauti socialines paslaugas;
1.19. gauti kitas išmokas, kompensacijas ir pašalpas.
2. pildo Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę duomenimis apie 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytus socialinės paramos gavėjus, apskaičiuotas ir paskirtas išmokų sumas, nustato teisę lengvatoms ir kompensacijoms gauti, rengia sprendimus, pažymas, formuoja gavėjų bylas.
3. rengia asmenims bei duomenis teikiančioms ar suinteresuotoms institucijoms raštiškus paklausimus ir atsakymus;
4. konsultuoja asmenis ir seniūnijų specialistus 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos paramos skyrimo klausimais;
5. išduoda pažymas apie asmenų gautas pajamas ir turimą socialinį statusą „socialiai remtinas“;
6. surenka ir patikslina informaciją apie 1 punkte nurodytų paramos gavėjų turtą, pajamas, gyvenamąją vietą, užimtumą;
7. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos Skyriaus paramos gavėjų bylas;
8. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų rajonų socialinės paramos skyrių darbuotojais;
9. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia paramos gavėjų bylas seniūnijų tarybų svarstymui;
10. pareiškėjo vardu užpildo 1 punkte nurodytą prašymą, kai akivaizdu, kad pareiškėjas to pats padaryti negali;
11. skiria Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramą, formuoja gavėjų sąrašus, suveda duomenis apie suteiktą paramą į SPIS, teikia atsakingoms institucijoms ataskaitas apie suteiktą paramą.
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir tikslus.

Vesta Čaplikaitė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 989

El. paštas vesta.caplikaite@varena.lt

Kabineto Nr. 14

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinės paramos teikimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir dirbti komandoje, bendrauti su klientais, mokėti išklausyti, valdyti konfliktines situacijas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. priima prašymus dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo;
2. kreipiasi į globos centrą dėl budinčio globotojo ar globėjo (rūpintojo) vaikui parinkimo šeimoje ar šeimynoje;
3. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatuose numatyta tvarka ir terminais organizuoja vaikui laikinosios globos (rūpybos) nustatymą, pratęsimą ir (ar) pasibaigimą:
4. rengia savivaldybės administracijos direktoriui teikimą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo;
5. rengia dokumentus ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo; globos (rūpybos) pabaigos, globos (rūpybos) išmokos ir (ar) globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimo bei mokėjimo šeimai; budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) šeimų, šeimynų ir vaikų socialinės globos institucijų, galinčių priimti vaiką bet kuriuo paros metu, sąrašo sudarymo;
6. tarpininkauja ieškant galimybių likusius be tėvų globos vaikus globoti (jais rūpintis) šeimos aplinkoje – šeimoje, globos centre, šeimynoje;
7. bendradarbiauja su kitų savivaldybių administracijomis, siekiant pasiūlyti fiziniams asmenims, pasirengusiems globoti vaikus (jais rūpintis), tačiau savo gyvenamosios vietos savivaldybėje dar nepaskirtiems vaikų globėjais (rūpintojais), globoti kitoje savivaldybėje likusius be tėvų globos vaikus ar vaikų globos institucijoje globojamus (rūpinamus) vaikus;
8. pasirinktinai tikrina Skyriuje gautus dokumentus išmokoms, pašalpoms ir kompensacijoms skirti, išmokos apskaičiavimą ir duomenų suvedimą į Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę;
9. formuoja ir Buhalterinės apskaitos skyriui teikia dokumentus pašalpoms, išmokoms, kompensacijoms išmokėti.
10. formuoja ir pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui statistinėms ataskaitoms parengti reikalingus duomenis iš Skyriaus duomenų bazės;
11. pagal Skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, atsakymus pareiškėjams, siunčiamus dokumentus;
12. pagal kompetenciją konsultuoja asmenis socialinių išmokų, vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo klausimais, nagrinėja jų prašymus ir skundus, rengia atsakymus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms įstaigoms, įmonėms bei organizacijoms;
13. bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis gaunant bei tikrinant informaciją, reikalingą pavestoms funkcijoms atlikti;
14. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų rajonų Socialinės paramos skyrių darbuotojais;
15. tarpininkauja organizuojant socialinių paslaugų ir kitos pagalbos teikimą šeimai;
16. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti ir padeda Skyriaus vedėjui užtikrinti Savivaldybės plėtros programos įgyvendinimą savo kompetencijos klausimais;
17. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui Skyriaus bylas;
18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

Irena Jankeliūnienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 988

El. paštas irena.jankeliuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 13

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštesnįjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jiems prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. priima, nagrinėja ir užregistruoja Varėnos ir kitų rajonų gyventojų pareiškėjų prašymus ir dokumentus:
1.1. gauti piniginei socialinei paramai (socialinę, tikslinę, periodinę ar kitą pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensaciją ir kt.);
1.2. nustatyti teisei dėl lengvatos už vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą;
1.3. gauti išmoką vaikui, globos (rūpybos) išmoką, globos (rūpybos) tikslinį priedą, vienkartinę išmoką įsikurti;
1.4. gauti šalpos išmoką;
1.5. gauti transporto išlaidų kompensacijas;
1.6. gauti tikslinę kompensaciją;
1.7. nustatyti neįgaliojo specialiuosius poreikius;
1.8. išduoti neįgaliojo ir šalpos pensininko pažymėjimą;
1.9. gauti paramą mirties atveju;
1.10. gauti socialinę paramą mokiniams;
1.11. skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją;
1.12. nustatyti teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą;
1.13. gauti vienkartinę piniginę socialinę paramą;
1.14. gauti vienkartinę pašalpą žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms;
1.15. gauti valstybės paramą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams;
1.16. gauti vienkartinę kompensaciją asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;
1.17. gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą;
1.18. gauti socialines paslaugas;
1.19. gauti kitas išmokas, kompensacijas ir pašalpas.
2. pildo Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę duomenimis apie 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytus socialinės paramos gavėjus, apskaičiuotas ir paskirtas išmokų sumas, nustato teisę lengvatoms ir kompensacijoms gauti, rengia sprendimus, pažymas, formuoja gavėjų bylas.
3. rengia asmenims bei duomenis teikiančioms ar suinteresuotoms institucijoms raštiškus paklausimus ir atsakymus;
4. konsultuoja asmenis ir seniūnijų specialistus 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos paramos skyrimo klausimais;
5. išduoda pažymas apie asmenų gautas pajamas ir turimą socialinį statusą „socialiai remtinas“;
6. surenka ir patikslina informaciją apie 1 punkte nurodytų paramos gavėjų turtą, pajamas, gyvenamąją vietą, užimtumą;
7. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos Skyriaus paramos gavėjų bylas;
8. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų rajonų socialinės paramos skyrių darbuotojais;
9. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia paramos gavėjų bylas seniūnijų tarybų svarstymui;
10. pareiškėjo vardu užpildo 1 punkte nurodytą prašymą, kai akivaizdu, kad pareiškėjas to pats padaryti negali;
11. skiria Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramą, formuoja gavėjų sąrašus, suveda duomenis apie suteiktą paramą į SPIS, teikia atsakingoms institucijoms ataskaitas apie suteiktą paramą.
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir tikslus.

Milda Jonienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 988

El. paštas milda.joniene@varena.lt

Kabineto Nr. 13

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštesnįjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jiems prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. priima, nagrinėja ir užregistruoja Varėnos ir kitų rajonų gyventojų pareiškėjų prašymus ir dokumentus:
1.1. gauti piniginei socialinei paramai (socialinę, tikslinę, periodinę ar kitą pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensaciją ir kt.);
1.2. nustatyti teisei dėl lengvatos už vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą;
1.3. gauti išmoką vaikui, globos (rūpybos) išmoką, globos (rūpybos) tikslinį priedą, vienkartinę išmoką įsikurti;
1.4. gauti šalpos išmoką;
1.5. gauti transporto išlaidų kompensacijas;
1.6. gauti tikslinę kompensaciją;
1.7. nustatyti neįgaliojo specialiuosius poreikius;
1.8. išduoti neįgaliojo ir šalpos pensininko pažymėjimą;
1.9. gauti paramą mirties atveju;
1.10. gauti socialinę paramą mokiniams;
1.11. skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją;
1.12. nustatyti teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą;
1.13. gauti vienkartinę piniginę socialinę paramą;
1.14. gauti vienkartinę pašalpą žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms;
1.15. gauti valstybės paramą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams;
1.16. gauti vienkartinę kompensaciją asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;
1.17. gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą;
1.18. gauti socialines paslaugas;
1.19. gauti kitas išmokas, kompensacijas ir pašalpas.
2. pildo Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę duomenimis apie 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytus socialinės paramos gavėjus, apskaičiuotas ir paskirtas išmokų sumas, nustato teisę lengvatoms ir kompensacijoms gauti, rengia sprendimus, pažymas, formuoja gavėjų bylas.
3. rengia asmenims bei duomenis teikiančioms ar suinteresuotoms institucijoms raštiškus paklausimus ir atsakymus;
4. konsultuoja asmenis ir seniūnijų specialistus 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos paramos skyrimo klausimais;
5. išduoda pažymas apie asmenų gautas pajamas ir turimą socialinį statusą „socialiai remtinas“;
6. surenka ir patikslina informaciją apie 1 punkte nurodytų paramos gavėjų turtą, pajamas, gyvenamąją vietą, užimtumą;
7. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos Skyriaus paramos gavėjų bylas;
8. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų rajonų socialinės paramos skyrių darbuotojais;
9. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia paramos gavėjų bylas seniūnijų tarybų svarstymui;
10. pareiškėjo vardu užpildo 1 punkte nurodytą prašymą, kai akivaizdu, kad pareiškėjas to pats padaryti negali;
11. skiria Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramą, formuoja gavėjų sąrašus, suveda duomenis apie suteiktą paramą į SPIS, teikia atsakingoms institucijoms ataskaitas apie suteiktą paramą.
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir tikslus.

Ilona Rameikienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 987

El. paštas ilona.rameikiene@varena.lt

Kabineto Nr. 12

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštesnįjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jiems prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. priima, nagrinėja ir užregistruoja Varėnos ir kitų rajonų gyventojų pareiškėjų prašymus ir dokumentus:
1.1. gauti piniginei socialinei paramai (socialinę, tikslinę, periodinę ar kitą pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensaciją ir kt.);
1.2. nustatyti teisei dėl lengvatos už vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą;
1.3. gauti išmoką vaikui, globos (rūpybos) išmoką, globos (rūpybos) tikslinį priedą, vienkartinę išmoką įsikurti;
1.4. gauti šalpos išmoką;
1.5. gauti transporto išlaidų kompensacijas;
1.6. gauti tikslinę kompensaciją;
1.7. nustatyti neįgaliojo specialiuosius poreikius;
1.8. išduoti neįgaliojo ir šalpos pensininko pažymėjimą;
1.9. gauti paramą mirties atveju;
1.10. gauti socialinę paramą mokiniams;
1.11. skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją;
1.12. nustatyti teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą;
1.13. gauti vienkartinę piniginę socialinę paramą;
1.14. gauti vienkartinę pašalpą žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms;
1.15. gauti valstybės paramą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams;
1.16. gauti vienkartinę kompensaciją asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;
1.17. gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą;
1.18. gauti socialines paslaugas;
1.19. gauti kitas išmokas, kompensacijas ir pašalpas.
2. pildo Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę duomenimis apie 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytus socialinės paramos gavėjus, apskaičiuotas ir paskirtas išmokų sumas, nustato teisę lengvatoms ir kompensacijoms gauti, rengia sprendimus, pažymas, formuoja gavėjų bylas.
3. rengia asmenims bei duomenis teikiančioms ar suinteresuotoms institucijoms raštiškus paklausimus ir atsakymus;
4. konsultuoja asmenis ir seniūnijų specialistus 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos paramos skyrimo klausimais;
5. išduoda pažymas apie asmenų gautas pajamas ir turimą socialinį statusą „socialiai remtinas“;
6. surenka ir patikslina informaciją apie 1 punkte nurodytų paramos gavėjų turtą, pajamas, gyvenamąją vietą, užimtumą;
7. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos Skyriaus paramos gavėjų bylas;
8. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų rajonų socialinės paramos skyrių darbuotojais;
9. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia paramos gavėjų bylas seniūnijų tarybų svarstymui;
10. pareiškėjo vardu užpildo 1 punkte nurodytą prašymą, kai akivaizdu, kad pareiškėjas to pats padaryti negali;
11. skiria Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramą, formuoja gavėjų sąrašus, suveda duomenis apie suteiktą paramą į SPIS, teikia atsakingoms institucijoms ataskaitas apie suteiktą paramą.
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir tikslus.

Jurgita Labukienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 20 506

El. paštas jurgita.labukiene@varena.lt

Kabineto Nr. 9

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštesnįjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jiems prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. priima, nagrinėja ir užregistruoja Varėnos ir kitų rajonų gyventojų pareiškėjų prašymus ir dokumentus:
1.1. gauti piniginei socialinei paramai (socialinę, tikslinę, periodinę ar kitą pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensaciją ir kt.);
1.2. nustatyti teisei dėl lengvatos už vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą;
1.3. gauti išmoką vaikui, globos (rūpybos) išmoką, globos (rūpybos) tikslinį priedą, vienkartinę išmoką įsikurti;
1.4. gauti šalpos išmoką;
1.5. gauti transporto išlaidų kompensacijas;
1.6. gauti tikslinę kompensaciją;
1.7. nustatyti neįgaliojo specialiuosius poreikius;
1.8. išduoti neįgaliojo ir šalpos pensininko pažymėjimą;
1.9. gauti paramą mirties atveju;
1.10. gauti socialinę paramą mokiniams;
1.11. skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją;
1.12. nustatyti teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą;
1.13. gauti vienkartinę piniginę socialinę paramą;
1.14. gauti vienkartinę pašalpą žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms;
1.15. gauti valstybės paramą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams;
1.16. gauti vienkartinę kompensaciją asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;
1.17. gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą;
1.18. gauti socialines paslaugas;
1.19. gauti kitas išmokas, kompensacijas ir pašalpas.
2. pildo Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę duomenimis apie 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytus socialinės paramos gavėjus, apskaičiuotas ir paskirtas išmokų sumas, nustato teisę lengvatoms ir kompensacijoms gauti, rengia sprendimus, pažymas, formuoja gavėjų bylas.
3. rengia asmenims bei duomenis teikiančioms ar suinteresuotoms institucijoms raštiškus paklausimus ir atsakymus;
4. konsultuoja asmenis ir seniūnijų specialistus 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos paramos skyrimo klausimais;
5. išduoda pažymas apie asmenų gautas pajamas ir turimą socialinį statusą „socialiai remtinas“;
6. surenka ir patikslina informaciją apie 1 punkte nurodytų paramos gavėjų turtą, pajamas, gyvenamąją vietą, užimtumą;
7. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos Skyriaus paramos gavėjų bylas;
8. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų rajonų socialinės paramos skyrių darbuotojais;
9. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia paramos gavėjų bylas seniūnijų tarybų svarstymui;
10. pareiškėjo vardu užpildo 1 punkte nurodytą prašymą, kai akivaizdu, kad pareiškėjas to pats padaryti negali;
11. skiria Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramą, formuoja gavėjų sąrašus, suveda duomenis apie suteiktą paramą į SPIS, teikia atsakingoms institucijoms ataskaitas apie suteiktą paramą.
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir tikslus.

Irma Krištapavičienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 989

El. paštas irma.kristapaviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 14

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštesnįjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu, ar jiems prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. priima, nagrinėja ir užregistruoja Varėnos ir kitų rajonų gyventojų pareiškėjų prašymus ir dokumentus:
1.1. gauti piniginei socialinei paramai (socialinę, tikslinę, periodinę ar kitą pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensaciją ir kt.);
1.2. nustatyti teisei dėl lengvatos už vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą;
1.3. gauti išmoką vaikui, globos (rūpybos) išmoką, globos (rūpybos) tikslinį priedą, vienkartinę išmoką įsikurti;
1.4. gauti šalpos išmoką;
1.5. gauti transporto išlaidų kompensacijas;
1.6. gauti tikslinę kompensaciją;
1.7. nustatyti neįgaliojo specialiuosius poreikius;
1.8. išduoti neįgaliojo ir šalpos pensininko pažymėjimą;
1.9. gauti paramą mirties atveju;
1.10. gauti socialinę paramą mokiniams;
1.11. skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją;
1.12. nustatyti teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą;
1.13. gauti vienkartinę piniginę socialinę paramą;
1.14. gauti vienkartinę pašalpą žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms;
1.15. gauti valstybės paramą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams;
1.16. gauti vienkartinę kompensaciją asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;
1.17. gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą;
1.18. gauti socialines paslaugas;
1.19. gauti kitas išmokas, kompensacijas ir pašalpas.
2. pildo Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę duomenimis apie 1.3 - 1.8, 1.10-1.11, 4.1.19 papunkčiuose nurodytus socialinės paramos gavėjus, apskaičiuotas ir paskirtas išmokų sumas, rengia sprendimus, formuoja gavėjų bylas;
3. nustato asmenų specialiųjų poreikių lygį;
4. rengia ir registruoja neįgaliojo ir šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko) ir šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimus;
5. renka, tikslina ir teikia dokumentus Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo komisijai dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo.
6. rengia raštiškus paklausimus ir atsakymus asmenims bei duomenis teikiančioms ar suinteresuotoms institucijoms;
7. konsultuoja asmenis ir seniūnijų specialistus 1 punkte nurodytos paramos skyrimo klausimais;
8. išduoda pažymas apie asmenų gautas pajamas ir turimą socialinį statusą „socialiai remtinas“;
9. surenka ir patikslina informaciją apie 1 punkte nurodytų paramos gavėjų turtą, pajamas, gyvenamąją vietą, užimtumą;
10. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui 1.3 - 1.8, 1.10-1.11, 1.19 papunkčiuose nurodytos Skyriaus paramos gavėjų bylas;
11. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų rajonų socialinės paramos skyrių darbuotojais;
12. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia paramos gavėjų bylas seniūnijų tarybų svarstymui;
13. pareiškėjo vardu užpildo 1 punkte nurodytą prašymą, kai akivaizdu, kad pareiškėjas to pats padaryti negali;
14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir tikslus.

Agnė Ivanauskienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 987

El. paštas agne.ivanauskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 12

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštesnįjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jiems prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. priima, nagrinėja ir užregistruoja Varėnos ir kitų rajonų gyventojų pareiškėjų prašymus ir dokumentus:
1.1. gauti piniginei socialinei paramai (socialinę, tikslinę, periodinę ar kitą pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensaciją ir kt.);
1.2. nustatyti teisei dėl lengvatos už vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą;
1.3. gauti išmoką vaikui, globos (rūpybos) išmoką, globos (rūpybos) tikslinį priedą, vienkartinę išmoką įsikurti;
1.4. gauti šalpos išmoką;
1.5. gauti transporto išlaidų kompensacijas;
1.6. gauti tikslinę kompensaciją;
1.7. nustatyti neįgaliojo specialiuosius poreikius;
1.8. išduoti neįgaliojo ir šalpos pensininko pažymėjimą;
1.9. gauti paramą mirties atveju;
1.10. gauti socialinę paramą mokiniams;
1.11. skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją;
1.12. nustatyti teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą;
1.13. gauti vienkartinę piniginę socialinę paramą;
1.14. gauti vienkartinę pašalpą žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms;
1.15. gauti valstybės paramą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams;
1.16. gauti vienkartinę kompensaciją asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;
1.17. gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą;
1.18. gauti socialines paslaugas;
1.19. gauti kitas išmokas, kompensacijas ir pašalpas.
2. pildo Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę duomenimis apie 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytus socialinės paramos gavėjus, apskaičiuotas ir paskirtas išmokų sumas, nustato teisę lengvatoms ir kompensacijoms gauti, rengia sprendimus, pažymas, formuoja gavėjų bylas.
3. rengia asmenims bei duomenis teikiančioms ar suinteresuotoms institucijoms raštiškus paklausimus ir atsakymus;
4. konsultuoja asmenis ir seniūnijų specialistus 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos paramos skyrimo klausimais;
5. išduoda pažymas apie asmenų gautas pajamas ir turimą socialinį statusą „socialiai remtinas“;
6. surenka ir patikslina informaciją apie 1 punkte nurodytų paramos gavėjų turtą, pajamas, gyvenamąją vietą, užimtumą;
7. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos Skyriaus paramos gavėjų bylas;
8. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų rajonų socialinės paramos skyrių darbuotojais;
9. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia paramos gavėjų bylas seniūnijų tarybų svarstymui;
10. pareiškėjo vardu užpildo 1 punkte nurodytą prašymą, kai akivaizdu, kad pareiškėjas to pats padaryti negali;
11. skiria Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramą, formuoja gavėjų sąrašus, suveda duomenis apie suteiktą paramą į SPIS, teikia atsakingoms institucijoms ataskaitas apie suteiktą paramą.
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir tikslus.

Vida Blėdienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 20 506

El. paštas vida.blediene@varena.lt

Kabineto Nr. 9

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštesnįjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jiems prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. priima, nagrinėja ir užregistruoja Varėnos ir kitų rajonų gyventojų pareiškėjų prašymus ir dokumentus:
1.1. gauti piniginei socialinei paramai (socialinę, tikslinę, periodinę ar kitą pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensaciją ir kt.);
1.2. nustatyti teisei dėl lengvatos už vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą;
1.3. gauti išmoką vaikui, globos (rūpybos) išmoką, globos (rūpybos) tikslinį priedą, vienkartinę išmoką įsikurti;
1.4. gauti šalpos išmoką;
1.5. gauti transporto išlaidų kompensacijas;
1.6. gauti tikslinę kompensaciją;
1.7. nustatyti neįgaliojo specialiuosius poreikius;
1.8. išduoti neįgaliojo ir šalpos pensininko pažymėjimą;
1.9. gauti paramą mirties atveju;
1.10. gauti socialinę paramą mokiniams;
1.11. skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją;
1.12. nustatyti teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą;
1.13. gauti vienkartinę piniginę socialinę paramą;
1.14. gauti vienkartinę pašalpą žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms;
1.15. gauti valstybės paramą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams;
1.16. gauti vienkartinę kompensaciją asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;
1.17. gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą;
1.18. gauti socialines paslaugas;
1.19. gauti kitas išmokas, kompensacijas ir pašalpas.
2. pildo Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę duomenimis apie 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytus socialinės paramos gavėjus, apskaičiuotas ir paskirtas išmokų sumas, nustato teisę lengvatoms ir kompensacijoms gauti, rengia sprendimus, pažymas, formuoja gavėjų bylas.
3. rengia asmenims bei duomenis teikiančioms ar suinteresuotoms institucijoms raštiškus paklausimus ir atsakymus;
4. konsultuoja asmenis ir seniūnijų specialistus 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos paramos skyrimo klausimais;
5. išduoda pažymas apie asmenų gautas pajamas ir turimą socialinį statusą „socialiai remtinas“;
6. surenka ir patikslina informaciją apie 1 punkte nurodytų paramos gavėjų turtą, pajamas, gyvenamąją vietą, užimtumą;
7. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui 1.1, 1.2, 1.12 papunkčiuose nurodytos Skyriaus paramos gavėjų bylas;
8. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų rajonų socialinės paramos skyrių darbuotojais;
9. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia paramos gavėjų bylas seniūnijų tarybų svarstymui;
10. pareiškėjo vardu užpildo 1 punkte nurodytą prašymą, kai akivaizdu, kad pareiškėjas to pats padaryti negali;
11. skiria Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramą, formuoja gavėjų sąrašus, suveda duomenis apie suteiktą paramą į SPIS, teikia atsakingoms institucijoms ataskaitas apie suteiktą paramą.
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir tikslus.

Inga Videikaitė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 087

El. paštas inga.videikaite@varena.lt

Kabineto Nr. 11

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštesnįjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu, ar jiems prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. priima, nagrinėja ir užregistruoja Varėnos ir kitų miestų ar rajonų gyventojų pareiškėjų prašymus ir dokumentus:
1.1. gauti piniginei socialinei paramai (socialinę, tikslinę, periodinę ar kitą pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensaciją ir kt.);
1.2. nustatyti teisei dėl lengvatos už vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą;
1.3. gauti išmoką vaikui, globos (rūpybos) išmoką, globos (rūpybos) tikslinį priedą, vienkartinę išmoką įsikurti;
1.4. gauti šalpos išmoką;
1.5. gauti transporto išlaidų kompensacijas;
1.6. gauti tikslinę kompensaciją;
1.7. nustatyti neįgaliojo specialiuosius poreikius;
1.8. išduoti neįgaliojo ir šalpos pensininko pažymėjimą;
1.9. gauti paramą mirties atveju;
1.10. gauti socialinę paramą mokiniams;
1.11. skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją;
1.12. nustatyti teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą;
1.13. gauti vienkartinę piniginę socialinę paramą;
1.14. gauti vienkartinę pašalpą žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms;
1.15. gauti valstybės paramą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams;
1.16. gauti vienkartinę kompensaciją asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;
1.17. gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą;
1.18. gauti socialines paslaugas;
1.19. gauti kitas išmokas, kompensacijas ir pašalpas.
2. rengia dokumentus Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pažymėjimui gauti;
3. pildo Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę duomenimis apie 1.9, 1.13-1.18 papunkčiuose nurodytus socialinės paramos gavėjus, apskaičiuotas ir paskirtas išmokų sumas, formuoja gavėjų bylas.
4. išduoda pažymas apie asmenų gautas pajamas ir turimą socialinį statusą „socialiai remtinas“;
5. surenka ir patikslina informaciją apie 1 punkte nurodytų paramos gavėjų turtą, pajamas, gyvenamąją vietą, užimtumą;
6. pateikia prašymus Skyriaus specialistui, atsakingam už paramos paskyrimą ir jos dydžio apskaičiavimą;
7. organizuoja Vienkartinės piniginės socialinės paramos komisijos darbą: rengia dokumentus komisijos posėdžiui, derina komisijos posėdžio laiką ir vietą su pirmininku, kviečia į posėdį komisijos narius, protokoluoja komisijos posėdį, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą, rengia komisijos sprendimus ir teikia pareiškėjams raštiškus atsakymus ir kt.;
8. organizuoja Socialinių paslaugų skyrimo ir vertinimo komisijos darbą: rengia protokolo projektą ir jį derina su komisijos nariais, derina komisijos posėdžio laiką ir vietą su pirmininku, kviečia į posėdį komisijos narius, protokoluoja komisijos posėdį, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimų projektus dėl paslaugų skyrimo, pažymas apie asmenų, kuriems paskirtos socialinės paslaugos, pajamas ir turtą bei kitus su sprendimais susijusius dokumentus, rengia pareiškėjams raštiškus atsakymus ir kt.;
9. suveda duomenis apie socialines paslaugas į Socialinės paramos informacinę sistemą (toliau – SPIS);
10. pildo išmokos vaikui susirašinėjimo su kompetentingomis įstaigomis formas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus;
11. formuoja Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos elektroninėje duomenų bazėje užklausas apie asmenų (ne)teistumus;
12. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui 1.9, 1.13-1.18 papunkčiuose nurodytos Skyriaus paramos gavėjų bylas;
13. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų rajonų socialinės paramos skyrių darbuotojais;
14. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia paramos gavėjų bylas seniūnijų tarybų svarstymui;
15. pareiškėjo vardu užpildo 1 punkte nurodytą prašymą, kai akivaizdu, kad pareiškėjas to pats padaryti negali;
16. skiria Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramą, formuoja gavėjų sąrašus, suveda duomenis apie suteiktą paramą į SPIS, teikia atsakingoms institucijoms ataskaitas apie suteiktą paramą;
17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir tikslus.

Svajūnė Juknevičienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 989

El. paštas svajune.jukneviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 14

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštesnįjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu, ar jiems prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. priima, nagrinėja ir užregistruoja Varėnos ir kitų rajonų gyventojų pareiškėjų prašymus ir dokumentus:
1.1. gauti piniginei socialinei paramai (socialinę, tikslinę, periodinę ar kitą pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensaciją ir kt.);
1.2. nustatyti teisei dėl lengvatos už vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą;
1.3. gauti išmoką vaikui, globos (rūpybos) išmoką, globos (rūpybos) tikslinį priedą, vienkartinę išmoką įsikurti;
1.4. gauti šalpos išmoką;
1.5. gauti transporto išlaidų kompensacijas;
1.6. gauti tikslinę kompensaciją;
1.7. nustatyti neįgaliojo specialiuosius poreikius;
1.8. išduoti neįgaliojo ir šalpos pensininko pažymėjimą;
1.9. gauti paramą mirties atveju;
1.10. gauti socialinę paramą mokiniams;
1.11. skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją;
1.12. nustatyti teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą;
1.13. gauti vienkartinę piniginę socialinę paramą;
1.14. gauti vienkartinę pašalpą žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms;
1.15. gauti valstybės paramą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams;
1.16. gauti vienkartinę kompensaciją asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;
1.17. gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą;
1.18. gauti socialines paslaugas;
1.19. gauti kitas išmokas, kompensacijas ir pašalpas.
2. pildo Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę duomenimis apie 1.3 - 1.8, 1.10-1.11, 4.1.19 papunkčiuose nurodytus socialinės paramos gavėjus, apskaičiuotas ir paskirtas išmokų sumas, rengia sprendimus, formuoja gavėjų bylas;
3. nustato asmenų specialiųjų poreikių lygį;
4. rengia ir registruoja neįgaliojo ir šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko) ir šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimus;
5. renka, tikslina ir teikia dokumentus Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo komisijai dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo.
6. rengia raštiškus paklausimus ir atsakymus asmenims bei duomenis teikiančioms ar suinteresuotoms institucijoms;
7. konsultuoja asmenis ir seniūnijų specialistus 1 punkte nurodytos paramos skyrimo klausimais;
8. išduoda pažymas apie asmenų gautas pajamas ir turimą socialinį statusą „socialiai remtinas“;
9. surenka ir patikslina informaciją apie 1 punkte nurodytų paramos gavėjų turtą, pajamas, gyvenamąją vietą, užimtumą;
10. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui 1.3 - 1.8, 1.10-1.11, 1.19 papunkčiuose nurodytos Skyriaus paramos gavėjų bylas;
11. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų rajonų socialinės paramos skyrių darbuotojais;
12. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia paramos gavėjų bylas seniūnijų tarybų svarstymui;
13. pareiškėjo vardu užpildo 1 punkte nurodytą prašymą, kai akivaizdu, kad pareiškėjas to pats padaryti negali;
14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir tikslus.

Gita Kaženevskienė

Socialinė darbuotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 990

El. paštas gita.kazenevskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 7

Audronė Karlonienė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 988

El. paštas audrone.karloniene@varena.lt

Kabineto Nr. 13

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę, civilinio proceso, administracinę, darbo teisę, socialinę paramą gyventojams, būti susipažinęs su Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, dirbti komandoje, bendrauti su klientais, valdyti konfliktines situacijas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo) ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir Savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus Savivaldybės gyventojams;
2. rengia ieškinių ir kitų procesinių dokumentų (pareiškimų, atsiliepimų ir kt.) projektus dėl Piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų ir kitų išmokų, kurioms nustatytos permokos, išieškojimo teismine tvarka;
3. rengia procesinių dokumentų projektus visų lygių teismams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
4. teikia rekomendacijas Skyriui dėl neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo, išvadų dėl asmenų su sunkia negalia galimybių savimi pasirūpinti ir priimti kasdienius sprendimus, pateikimo, asmenims su sunkia negalia globos teikimo užtikrinimo;
5. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia sutarčių projektus, tikrina Skyriaus parengtų sutarčių projektų atitikimą galiojantiems teisės aktams ir teikia jas vizuoti Skyriaus vedėjui;
6. Skyriaus vedėjo pavedimu priima ir nagrinėja prašymus dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo, kreipiasi į globos centrą dėl budinčio globotojo ar globėjo (rūpintojo) vaikui parinkimo šeimoje ar šeimynoje, Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatuose numatyta tvarka ir terminais organizuoja vaikui laikinosios globos (rūpybos) nustatymą, pratęsimą ir (ar) pasibaigimą:
6.1. rengia Savivaldybės administracijos direktoriui teikimą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo;
6.2. rengia dokumentus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo; globos (rūpybos) pabaigos, budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) šeimų, šeimynų ir vaikų socialinės globos institucijų, galinčių priimti vaiką bet kuriuo paros metu, sąrašo sudarymo;
7. renka, tikslina ir teikia dokumentus Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo komisijai dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo;
8. tikrina, ar Skyriaus parengti Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektai atitinka galiojantiems teisės aktams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
9. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
10. konsultuoja Savivaldybės socialines paslaugas teikiančių biudžetinių įstaigų vadovus teisės taikymo ir teisės aktų rengimo klausimais;
11. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, teikia siūlymus dėl juose keliamų problemų sprendimo būdų, rengia atsakymus (dėl lengvatos už vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą; socialinės pašalpos, kompensacijos, išmokos vaikui, tikslinės kompensacijos; specialiųjų poreikių nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo ir kt.);
12. pagal kompetenciją konsultuoja socialinės paramos gavėjus ir seniūnijų socialinius darbuotojus 5.11 papunktyje nurodytais klausimais;
13. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
14. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių;
15. Skyriaus vedėjo pavedimu, siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją jo nesant;
16. vykdo kitus su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Stasė Bingelienė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 012

El. paštas stase.bingeliene@varena.lt

Kabineto Nr. 19

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
3. mokėti anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
7. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
8. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
9. turėti ne mažesnę kaip 3 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje, arba 3 metų vadovaujamo darbo patirtį pareigybėje, kurią einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu;
10. gebėti planuoti ir organizuoti padalinio darbą, vykdant nuostatuose nustatytas funkcijas;
11. žinoti švietimo sistemą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja Skyriaus darbą Skyriaus nuostatuose numatytiems uždaviniams įgyvendinti ir vykdyti nustatytas funkcijas;
2. rengia Skyriaus veiklos nuostatus ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;
3. organizuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą;
4. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, metinį savivaldybės administracijos veiklos planą, organizuoja skyriaus mėnesio ir ketvirtinių planų rengimą, prisideda prie jų įgyvendinimo ir ataskaitų apie planų įgyvendinimą rengimo;
5. organizuoja Skyriaus veiklos plano ir metinės veiklos ataskaitos rengimą;
6. organizuoja informacijos Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais parengimą;
7. organizuoja išlaidų, reikalingų Skyriaus veiklai vykdyti, sąmatų projektų rengimą;
8. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą švietimo programoms įgyvendinti;
9. organizuoja Savivaldybės švietimo įstaigų vadovų informavimą apie savivaldybėje priimtus teisės aktus reglamentuojančius šių įstaigų veiklą;
koordinuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų programų rengimą ir įgyvendinimą;
10. organizuoja Savivaldybės interneto svetainės puslapių Švietimas turinio rengimą ir atnaujinimą;
11. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
12. organizuoja gyventojų priėmimą, prašymų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą;
13. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;
14. organizuoja Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo bendrojo plano įgyvendinimo priežiūrą ir šio plano pakeitimo projektų parengimą;
15. koordinuoja Savivaldybės mokyklų vadovų atestaciją;
16. dirba Savivaldybės mero ar administracijos direktoriaus sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
17. koordinuoja Savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų atestaciją;
18. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;
19. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

Liudas Tamulevičius

vedėjo pavaduotojas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 017

El. paštas liudas.tamulevicius@varena.lt

Kabineto Nr. 17

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
3. mokėti anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
7. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
8. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
9. turėti ne mažesnę kaip 3 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje, arba 3 metų vadovaujamo darbo patirtį pareigybėje, kurią einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu;
10. gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
11. žinoti švietimo sistemą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja švietimo būklės tyrimą ir vertinimą Varėnos rajono savivaldybės mokyklose (toliau - Savivaldybės mokyklose), analizuoja, kaip tenkinami vaikų ir mokinių švietimo poreikiai;
2. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, metinį savivaldybės administracijos veiklos planą, rengia Skyriaus mėnesio ir ketvirtinius planus, prisideda prie jų įgyvendinimo ir ataskaitų apie planų įgyvendinimą rengimo;
3. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą;
4. teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas;
5. rengia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės institucijoms;
6. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius ir tvarką vykdo švietimo stebėseną Savivaldybės mokyklose, atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą;
7. konsultuoja mokyklų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso planavimo ir organizavimo, švietimo pagalbos teikimo klausimais;
8. organizuoja brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymą ir priežiūrą Savivaldybėje;
9. vertina Savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų praktinę ir mokyklų vadovų vadybinę veiklą, rengia vertinimo dokumentus;
10. vykdo Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo bendrojo plano įgyvendinimo priežiūrą, rengia šio plano pakeitimo projektus;
11. prižiūri Savivaldybės mokyklose fizikos, matematikos, informacinių technologijų, ekonomikos ir verslumo programų įgyvendinimą, rengia priežiūros dokumentus, organizuoja prižiūrimų dalykų rajonines olimpiadas, konkursus;
12. dirba su Švietimo informacine valdymo sistema, konsultuoja mokyklų Švietimo informacinės valdymo sistemos vartotojus, rengia ir teikia statistines ataskaitas Švietimo informacinių technologijų centrui;
13. pavaduoja Skyriaus vedėją atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;
14. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
15. rengia informaciją Varėnos rajono savivaldybės internetinei svetainei;
16. dirba Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
17. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, Skyriui priskirtiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

Inga Kudarauskienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 017

El. paštas inga.kudarauskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 17

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
3. mokėti anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų kalbas ne žemesniu nei A2 lygiu;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
6. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
7. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
8. gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
9. žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. tiria ir vertina švietimo būklę Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) mokyklose, analizuoja, kaip tenkinami vaikų ir mokinių švietimo poreikiai;
2. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, metinį savivaldybės administracijos veiklos planą, bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą, prisideda prie jų įgyvendinimo ir ataskaitų apie planų įgyvendinimą rengimo;
3. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą, rengia tikslinių švietimo programų projektus;
4. teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas;
5. rengia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės institucijoms;
6. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius ir tvarką, vykdo švietimo stebėseną Savivaldybės mokyklose, atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą;
7. vertina Savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų praktinę ir šių mokyklų vadovų vadybinę veiklą, rengia vertinimo dokumentus;
8. kuruoja Varėnos „Pasakos“, Varėnos „Žilvičio“, Senosios Varėnos „Nykštuko“ lopšelius-darželius, Varėnos specialiąją, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklas, Liškiavos ir Perlojos daugiafunkcius centrus, konsultuoja šių įstaigų vadovus, pedagogus, švietimo pagalbos specialistus, įstaigų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso planavimo ir organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo, švietimo pagalbos teikimo klausimais;
9. užsako mokyklinę dokumentaciją Savivaldybės mokykloms, rengia mokyklų įsigytų vadovėlių, literatūros, programinės įrangos ir mokymo priemonių metines ataskaitas;
10. vykdo išsilavinimo pažymėjimų užsakymą, išdavimą rajono mokykloms ir atsiskaitymą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
11. prižiūri profesinį orientavimą Savivaldybės mokyklose ir šių mokyklų bibliotekų veiklą, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, dailės, muzikos, pradinio ugdymo, tikybos ir etikos mokomųjų dalykų, specialiojo ugdymo programų įgyvendinimą Savivaldybės mokyklose ir įstaigose, rengia priežiūros dokumentus, organizuoja prižiūrimų dalykų ir veiklos sričių olimpiadas ir konkursus;
12. organizuoja Savivaldybės mokyklose besimokančių gabių vaikų ir mokinių atranką skatinimui ir studentų, baigusių Savivaldybės mokyklas, atranką paramai gauti;
13. tvarko Savivaldybės internetinės svetainės puslapį „Švietimas“;
14. dirba Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
15. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
16. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, Skyriui priskirtiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

Arvydas Skliutas

vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 017

El. paštas arvydas.skliutas@varena.lt

Kabineto Nr. 17

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
3. mokėti anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų kalbas ne žemesniu nei A2 lygiu;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
6. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
7. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
8. gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
9. žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. tiria ir vertina švietimo būklę Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) mokyklose, analizuoja kaip tenkinami vaikų ir mokinių švietimo poreikiai;
2. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, metinį savivaldybės administracijos veiklos planą, bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą, prisideda prie jų įgyvendinimo ir ataskaitų apie planų įgyvendinimą rengimo;
3. teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas;
4. rengia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės institucijoms;
5. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius ir tvarką vykdo švietimo stebėseną Savivaldybės mokyklose; atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą;
6. vertina Savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų praktinę ir šių mokyklų vadovų vadybinę veiklą, rengia vertinimo dokumentus;
7. kuruoja Merkinės Vinco Krėvės gimnaziją, Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio, Matuizų, Panočių pagrindines mokyklas, Varėnos „Ryto“ progimnaziją, konsultuoja šių įstaigų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso planavimo ir organizavimo, švietimo pagalbos teikimo klausimais;
8. tvarko Savivaldybės mokyklų, kitų švietimo įstaigų registrą;
9. prižiūri lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, pilietiškumo pagrindų, geografijos, žmogaus saugos ir saugaus eismo mokomųjų dalykų programų įgyvendinimą, jaunimo ir suaugusiųjų formalųjį, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, rengia priežiūros dokumentus, organizuoja prižiūrimų dalykų rajonines olimpiadas, konkursus;
10. vykdo vadovų atestacijos dokumentavimą;
11. organizuoja Smurto ir nusikalstamumo prevencijos, Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos, Socializacijos programų konkursus, programoms pateiktų paraiškų finansavimo atranką, prižiūri šių programų įgyvendinimą; organizuoja paraiškų svarstymą;
12. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
13. dirba Savivaldybės mero ar administracijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
14. rengia informaciją Varėnos rajono savivaldybės internetinei svetainei švietimo klausimais;
15. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, Skyriui priskirtiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

Rima Svirskienė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 017

El. paštas rima.svirskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 17

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
3. mokėti anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų kalbas ne žemesniu nei B1 lygiu;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
7. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
8. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
9. gebėti vykdyti Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas;
10. žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. tiria ir vertina švietimo būklę Savivaldybės mokyklose, analizuoja, kaip tenkinami vaikų ir mokinių švietimo poreikiai;
2. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, metinį Savivaldybės administracijos veiklos planą, bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą, prisideda prie jų įgyvendinimo ir ataskaitų apie planų įgyvendinimą rengimo;
3. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą, rengia tikslinių švietimo programų projektus;
4. teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas;
5. rengia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės institucijoms;
6. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius ir tvarką vykdo švietimo stebėseną Savivaldybės mokyklose; atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą;
7. vertina Savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų veiklą, rengia vertinimo dokumentus;
8. stebi, analizuoja švietimo kokybę Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, kuruoja mokyklų veiklos kokybės tobulinimo programas ir projektus;
9. inicijuoja mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir veiklos kokybės išorės vertinimo atlikimą Savivaldybės mokyklose, teikia siūlymus veiklai tobulinti;
10. kuruoja mokyklų pažangos ataskaitų rengimą, atlieka jų analizę;
11. koordinuoja Bendrųjų ugdymo programų turinio atnaujinimo projektus;
12. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
13. rengia informaciją Savivaldybės internetinei svetainei;
14. dirba Savivaldybės mero ar administracijos direktoriaus sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
15. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Danutė Mazaliauskienė

vyr. specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 20 705

El. paštas danute.mazaliauskiene@varena.lt

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Pareigybei keliami reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, visuomenės sveikatos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
2. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų, Švietimo, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros, Socialinių paslaugų, Visuomenės sveikatos priežiūros, Vietos savivaldos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Vaiko gerovės užtikrinimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą ir įstaigos vidaus tvarką;
3. būti susipažinusiam su Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Teisės aktų rengimo rekomendacijomis, gebėti jas taikyti praktiškai;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti planuoti, organizuoti savo darbą, savarankiškai priimti sprendimus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su Vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos Vaikui ir / ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo, arba nustato Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;
2. priima ir nagrinėja Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo prašymus / informaciją dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;
3. nagrinėja skundus ir pranešimus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;
4. teikia sprendimų dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus savivaldybės administracijos direktoriui;
5. bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis (teikėjais), kurios, bendradarbiaudamos tarpusavyje, teikia Koordinuotai teikiamas paslaugas, institucijų paskirtais specialistais atlikti Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininko funkcijas (atvejo vadybininkais), atsakingais asmenimis, rengiančiais ir įgyvendinančiais Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planą Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už Vaiko gerovės užtikrinimą;
6. teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, Koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;
7. organizuoja savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdžius;
8. atlieka savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas;
9. atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose nustatytas funkcijas;
10. vykdo kitus savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.

Asta Daukšytė-Stasiulienė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31995

El. paštas asta.dauksyte@varena.lt

Kabineto Nr. 4

Aivaras Batūra

Vedėjas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 084

El. paštas aivaras.batura@varena.lt

Kabineto Nr. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų teisinio darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę, civilinio proceso, administracinę, administracinio proceso, darbo teisę, viešuosius pirkimus, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą fiziniams asmenims, civilinės metrikacijos įstaigų darbą, asmens duomenų apsaugą, kitus teisės aktus pagal šiame pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas, Civilinės būklės aktų registravimo taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti planuoti ir organizuoti Skyriaus ir savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. planuoja, koordinuoja, kontroliuoja Skyriaus veiklą, užtikrina Skyriaus tarnautojams pavestų užduočių vykdymą, už Skyriaus darbą atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriui;
2 rengia Skyriaus nuostatus, Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo;
3. koordinuoja valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą Varėnos Savivaldybės gyventojams, užtikrina tinkamą valstybės funkcijos – civilinės būklės aktų registravimo – vykdymą;
4. teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo) ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinių dokumentų rengimą, Savivaldybės gyventojams;
5. įvertina pareiškėjo keliamų reikalavimų pagrįstumą ir padeda surašyti prašymą antrinei teisinei pagalbai gauti bei užpildo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti;
6. teikia Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai metinę ataskaitą apie pirminės teisinės pagalbos teikimą Savivaldybės gyventojams;
7. analizuoja Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, jų kaitą Savivaldybės kompetencijai priskirtose srityse, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui dėl Savivaldybės institucijų priimtų aktų keitimo, papildymo ar naujų rengimo;
8. analizuoja Lietuvos savivaldybių asociacijos pateiktus įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, pateikia savo pasiūlymus ir išvadas Savivaldybės merui, kontroliuoja, kad Lietuvos savivaldybių asociacijai būtų laiku pateikiami pasiūlymai dėl Skyriui pateiktų teisės aktų projektų;
9. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu rengia sutarčių projektus, tikrina parengtų sutarčių projektų atitikimą teisės aktams, kreipiasi į teismą dėl sutartinių prievolių nevykdymo arba netinkamo jų vykdymo;
10. tikrina, ar Savivaldybės tarybos sprendimų projektai atitinka galiojančius teisės aktus ir juos derina;
11. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
12. pagal kompetenciją tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis;
13. konsultuoja Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos padalinių tarnautojus (darbuotojus), Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus teisės aktų taikymo ir teisės aktų rengimo klausimais;
14. dalyvauja Savivaldybės tarybos ir, esant reikalui, Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose ir, esant reikalui, teikia patarimus Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos komitetų veikloje iškylančiais juridiniais klausimais;
15. atstovauja pagal įgaliojimą Savivaldybės institucijų interesus visų lygių teismuose ir kitose institucijose;
16. rengia procesinių dokumentų projektus visų lygių teismams;
17. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, teikia siūlymus dėl juose keliamų problemų sprendimo būdų, rengia atsakymus;
18. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
19. organizuoja Skyriaus metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos apie jo vykdymą rengimą;
20. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginį veiklos planą ir strateginį plėtros planą;
21. vykdo kitus Skyriaus kompetencijai priskirtus Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Toma Prakopimienė

vyr. specialistė (motinystės atostogose)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 800

El. paštas toma.prakopimiene@varena.lt

Kabineto Nr. 4

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti 1 metų teisinio darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę, civilinio proceso, administracinę, darbo teisę, socialinę paramą gyventojams, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą fiziniams asmenims, kitus teisės aktus pagal šiame pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas, būti susipažinęs su Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6. sugebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo) ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir Savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus Savivaldybės gyventojams;
2. įvertina pareiškėjo keliamų reikalavimų pagrįstumą ir padeda surašyti prašymą antrinei teisinei pagalbai gauti bei užpildo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti;
3. teikia informaciją Savivaldybės interneto svetainei apie pirminę ir antrinę teisinę pagalbą, kitą aktualią informaciją Skyriaus veiklos klausimais;
4. rengia Savivaldybės administracijos veiklos, organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą, ataskaitą;
5. rengia ieškinių ir kitų procesinių dokumentų (pareiškimų, atsiliepimų ir kt.) projektus dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio išieškojimo teismine tvarka;
6. atstovauja pagal įgaliojimą Savivaldybės institucijų interesus visų lygių teismuose ir kitose institucijose;
7. rengia procesinių dokumentų projektus visų lygių teismams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
8. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia sutarčių projektus, tikrina Savivaldybės administracijos padalinių parengtų sutarčių projektų atitikimą galiojantiems teisės aktams ir teikia jas vizuoti Skyriaus vedėjui;
9. tikrina, ar Socialinės paramos skyriaus, Ekonomikos ir turizmo skyriaus, Bendrojo skyriaus, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus parengti Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektai atitinka galiojantiems teisės aktams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
10 pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
11. konsultuoja Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos padalinių tarnautojus (darbuotojus) teisės taikymo klausimais;
12. konsultuoja Savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovus teisės taikymo ir teisės aktų rengimo klausimais;
13. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, teikia siūlymus dėl juose keliamų problemų sprendimo būdų, rengia atsakymus;
14. rengia dokumentus asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų (tremtinių, politinių kalinių, išvežtų priverstiniams darbams į Vokietiją, iškeldintų į kitus Lietuvos rajonus, gimusių tremtyje, įtrauktų į tremtinių sąrašus, laisvės kovų dalyvių, karių savanorių, asmenų, likvidavusių Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius ir asmenų, atlikusių karinę tarnybą Afganistane ir kt.) teisiniam statusui gauti ir parengtus dokumentus teikia Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai. Įteikia asmenims teisinio statuso pažymėjimus;
15. pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
16 organizuoja korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybės administracijoje, atlieka antikorupcinį teisės aktų projektų vertinimą;
17. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
18. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių;
19. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją jo nesant;
20. vykdo kitus su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Evelina Šimukonienė

vyr. specialistė (motinystės atostogose)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 995

El. paštas evelina.simukoniene@varena.lt

Kabineto Nr. 4

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti 1 metų teisinio darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, civilinę, civilinio proceso teisę, administracinę, darbo teisę, asmens duomenų teisinę apsaugą, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą fiziniams asmenims, viešuosius pirkimus, kitus teisės aktus pagal šiame pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas, būti susipažinęs su Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti planuoti, organizuoti savo darbą, savarankiškai priimti sprendimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
2. derina Savivaldybės administracijos skyrių parengtas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas viešojo pirkimo paraiškas prekėms, paslaugoms, darbams įsigyti;
3. rengia viešųjų pirkimų skelbimus ir juos perduoda Viešųjų pirkimų tarnybai per centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą, rengia viešųjų pirkimų pirkimo dokumentus;
4. rengia Savivaldybės administracijos atliekamiems darbams, paslaugoms bei prekėms pirkti viešojo pirkimo konkursus, viešojo pirkimo prekių, paslaugų ir darbų sutarčių projektus;
5. rengia, keičia ir pildo Savivaldybės administracijos metinį viešųjų pirkimų planą;
6. rengia pirkimų procedūrų ataskaitas, metinę mažos vertės pirkimų ataskaitą, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitas ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai;
7. skelbia informaciją apie Savivaldybės administracijos viešuosius pirkimus Savivaldybės interneto svetainėje teisės aktų nustatyta tvarka;
8. organizuoja, tvarko ir kontroliuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų verčių apskaitą;
9. vykdo kitas viešųjų pirkimų procedūras teisės aktų nustatyta tvarka;
10. tikrina ar Varėnos rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (civilinei ir darbų saugai), Savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) parengti Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektai atitinka galiojantiems teisės aktams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
11. rengia procesinių dokumentų projektus, tame tarpe dėl juridinio fakto nustatymo, dėl bešeimininkio turto pripažinimo klausimų, visų lygių teismams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
12. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
13. teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo) ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus Savivaldybės gyventojams;
14. įvertina pareiškėjo keliamų reikalavimų pagrįstumą ir padeda surašyti prašymą antrinei teisinei pagalbai gauti bei užpildo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti
15. pagal savo kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus;
16. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją jo nesant.
17. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Laura Karlonaitė

Vedėjo pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 982

El. paštas laura.karlonaite@varena.lt

Kabineto Nr. 2

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, švietimą, civilinę, civilinio proceso, administracinę, darbo teisę, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą fiziniams asmenims, būti susipažinęs su Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo) ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus Savivaldybės gyventojams;
2. įvertina pareiškėjo keliamų reikalavimų pagrįstumą ir padeda surašyti prašymą antrinei teisinei pagalbai gauti bei užpildo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti;
3. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia sutarčių projektus, tikrina Savivaldybės administracijos padalinių parengtų sutarčių projektų atitikimą galiojantiems teisės aktams ir teikia jas vizuoti Skyriaus vedėjui;
4. tikrina, ar Architektūros skyriaus, Personalo skyriaus, Švietimo skyriaus, Kultūros ir sporto skyriaus, Centralizuoto vidaus audito skyriaus parengti Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektai atitinka galiojantiems teisės aktams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
5. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
6. konsultuoja Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos padalinius bei tarnautojus (darbuotojus) teisės taikymo klausimais;
7. konsultuoja Savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovus teisės taikymo ir teisės aktų rengimo klausimais;
8. atstovauja pagal įgaliojimą Savivaldybės institucijų interesus visų lygių teismuose ir kitose institucijose;
9. rengia procesinių dokumentų projektus visų lygių teismams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
10. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, teikia siūlymus dėl juose keliamų problemų sprendimo būdų, rengia atsakymus;
11. dalyvauja komisijų, darbo grupių, į kurių sudėtį įrašytas, veikloje;
12. atlieka antikorupcinį teisės aktų projektų vertinimą;
13. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių;
14. vykdo kitus su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus;
15. pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, laikinojo nedarbingumo ir kt. atvejais.


Rūta Aganauskienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 555

El. paštas ruta.aganauskiene@varena.lt

Kabineto Nr. I a., Parko g. 8

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti 1 metų darbo patirtį civilinės būklės aktų registravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Teisingumo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, Civilinės metrikacijos įstaigų darbą, Civilinio kodekso taikymą, asmens duomenų apsaugą, Civilinės metrikacijos taisyklėmis, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. tvirtina įregistruotus civilinės būklės aktų įrašus bei išduodamus įrašus, įrašų kopijas, išrašus, nuorašus;
2. užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymą;
5. priima asmenų prašymus ir dokumentus dėl vardo, pavardės pakeitimo bei rengia išvadas šiais klausimais Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;
6. priima asmenų prašymus, dokumentus ir rašo išvadas keitimo, taisymo, papildymo, atkūrimo, anuliavimo bylose;
7. sprendžia santuokos įregistravimo termino sutrumpinimo klausimus;
8. priima pareiškimus dėl santuokos sudarymo, organizuoja ir vadovauja ceremonialams, užtikrina iškilmingą aplinkos sudarymą santuokos metu, organizuoja ir praveda Jubiliejines santuokos;
9. registruoja santuoką, gimimą, tėvystės pripažinimą, nustatymą, tėvystės (motinystės) nuginčijimą, įvaikinimą, pavardės, vardo ir tautybės pakeitimą;
10. įtraukia į apskaitą Lietuvos Respublikos piliečių užsienyje gimusių vaikų gimimą ir Lietuvos Respublikos piliečių užsienyje sudarytas santuokas bei įtraukia į apskaitą bažnytine tvarka įregistruotas santuokas;
11. išduoda pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą asmenims, norintiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje;
12. atstovauja teisme pagal įgaliojimą Savivaldybę civilinės būklės aktų registravimo, įrašų atkūrimo, pakeitimo, papildymo, ištaisymo ar anuliavimo bei juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo bylose, rašo atsiliepimus į ieškinius;
13. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, konsultuoja šeimos teisės klausimais;
14. kontroliuoja civilinės būklės įrašų nuorašų, išrašų, kopijų išdavimo teisėtumą ir teisingumą;
15. nustatyta tvarka teikia ataskaitas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;
16. užtikrina duomenų, tvarkomų VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamento duomenų bazėje, teisingumą ir slaptumą;
17. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
18. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus Skyriaus vedėjo pavedimus bei užduotis, reikalingus įgyvendinti skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Valdas Volungevičius

Vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 800

El. paštas valdas.volungevicius@varena.lt

Kabineto Nr. 3

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti 1 metų teisinio darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę, civilinio proceso, administracinę, darbo teisę, socialinę paramą gyventojams, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą fiziniams asmenims, kitus teisės aktus pagal šiame pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas, būti susipažinęs su Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6. sugebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo) ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir Savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus Savivaldybės gyventojams;
2. įvertina pareiškėjo keliamų reikalavimų pagrįstumą ir padeda surašyti prašymą antrinei teisinei pagalbai gauti bei užpildo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti;
3. teikia informaciją Savivaldybės interneto svetainei apie pirminę ir antrinę teisinę pagalbą, kitą aktualią informaciją Skyriaus veiklos klausimais;
4. rengia Savivaldybės administracijos veiklos, organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą, ataskaitą;
5. rengia ieškinių ir kitų procesinių dokumentų (pareiškimų, atsiliepimų ir kt.) projektus dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio išieškojimo teismine tvarka;
6. atstovauja pagal įgaliojimą Savivaldybės institucijų interesus visų lygių teismuose ir kitose institucijose;
7. rengia procesinių dokumentų projektus visų lygių teismams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
8. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia sutarčių projektus, tikrina Savivaldybės administracijos padalinių parengtų sutarčių projektų atitikimą galiojantiems teisės aktams ir teikia jas vizuoti Skyriaus vedėjui;
9. tikrina, ar Socialinės paramos skyriaus, Ekonomikos ir turizmo skyriaus, Bendrojo skyriaus, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus parengti Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektai atitinka galiojantiems teisės aktams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
10 pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
11. konsultuoja Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos padalinių tarnautojus (darbuotojus) teisės taikymo klausimais;
12. konsultuoja Savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovus teisės taikymo ir teisės aktų rengimo klausimais;
13. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, teikia siūlymus dėl juose keliamų problemų sprendimo būdų, rengia atsakymus;
14. rengia dokumentus asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų (tremtinių, politinių kalinių, išvežtų priverstiniams darbams į Vokietiją, iškeldintų į kitus Lietuvos rajonus, gimusių tremtyje, įtrauktų į tremtinių sąrašus, laisvės kovų dalyvių, karių savanorių, asmenų, likvidavusių Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius ir asmenų, atlikusių karinę tarnybą Afganistane ir kt.) teisiniam statusui gauti ir parengtus dokumentus teikia Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai. Įteikia asmenims teisinio statuso pažymėjimus;
15. pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
16 organizuoja korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybės administracijoje, atlieka antikorupcinį teisės aktų projektų vertinimą;
17. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
18. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių;
19. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją jo nesant;
20. vykdo kitus su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Jolanta Monkevičienė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 800

El. paštas jolanta.monkeviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 3

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti 1 metų darbo patirtį administracinės procedūros taikymo ir administracinių nusižengimų protokolų surašymo srityse
3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Europos vietos savivaldos chartiją, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų, Civilinį, Civilinio proceso, Baudžiamąjį, Baudžiamojo proceso ir Darbo kodeksus, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Administracinių bylų teisenos, Alkoholio kontrolės, Tabako kontrolės, Rinkliavų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Korupcijos prevencijos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, Viešojo administravimo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir kitus viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Skyriui pavestų funkcijų vykdymą reglamentuojančius teisės aktus;
4. sugebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
6. turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. prižiūri, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, Savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų reikalavimų;
2. atlieka patikrinimus pagal gautus pranešimus, skundus, pareiškimus ir pan., teisės aktų nustatyta tvarka vykdo pavedimus;
3. organizuoja Skyriaus rengiamas prevencines priemones bei kitas akcijas, kurių tikslas ugdyti visuomenės sąmoningumą, kurti saugesnę aplinką, siekiant mažinti administracinių teisės pažeidimų kiekį Savivaldybėje, jas koordinuoja bei pagal poreikį dalyvauja jose;
4. kartu su policijos pareigūnais ar kitomis valstybinėmis institucijomis (pareigūnais) dalyvauja patikrinimuose pagal su Skyriaus vedėju suderintą priemonių planą, dalyvauja kitų valstybinių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų vykdomuose prevenciniuose projektuose;
5. rengia dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio policijos, savivaldybių policijos padaliniais, tarptautinėmis įstaigomis ar organizacijomis;
6. Skyriaus vedėjo pavedimu pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą atstovauja Savivaldybei teismuose, kitose valstybinės valdžios, valdymo ir vietos savivaldos institucijose, atstovaujamojo vardu atlieka procesinius veiksmus (renka įrodymus, rengia ieškinių, pareiškimų, skundų, prašymų, atsiliepimų teismams ir kitoms teisėsaugos institucijoms projektus), siekdamas užtikrinti efektyvų Savivaldybės interesų teisinį atstovavimą ir gynimą;
7. teikia siūlymus ir rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus Skyriaus veiklos klausimais;
8. rengia ataskaitas ir teikia informaciją Skyriaus veiklos klausimais;
9. pagal savo kompetenciją renka informaciją apie Savivaldybės teritorijoje esančias problemas ir perduoda atsakingoms tarnyboms;
10. tiria administracinius teisės nusižengimus, vykdo administracinių bylų teiseną ir taiko prevencines priemones administraciniams teisės pažeidimams užkirsti;
11. nustačius administracinius nusižengimus, pagal savo kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus;
12. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;
13. teikia reikalingą informaciją Savivaldybės administracijos darbuotojams ir valstybės tarnautojams (iš turimų duomenų bazių ar kitų laikmenų, dokumentų);
14. perduoda ir keičiasi informacija su Bendruoju pagalbos centru, policija ir kitomis valstybinėmis institucijomis;
15. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
16. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių;
17. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio užduotis ir nurodymus, susijusius su Skyriui pavestais uždaviniais ir strateginiais tikslais;
18. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją jo nesant.

Vilma Bingelienė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 995

El. paštas vilma.bingeliene@varena.lt

Kabineto Nr. 4

Egidijus Zaleskis

Vedėjas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 994

El. paštas egidijus.zaleskis@varena.lt

Kabineto Nr. 52

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba ekonomikos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus ir daryti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja Skyriaus veiklą ir atsako už priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
2. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus metiniams ir strateginiams planams sudaryti dėl Savivaldybei priklausančių statinių rekonstrukcijos, remonto, pardavimo, nugriovimo;
3. rengia ir įgyvendina susisiekimo infrastruktūros plėtros planus;
4. organizuoja socialinio būsto ir Savivaldybės gyvenamųjų patalpų būklės gerinimo darbus;
5. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl finansinių išteklių skirstymo formuojant Savivaldybės biudžetą, įgyvendinant patvirtintas programas, naudojant gaunamas lėšas iš valstybės biudžeto ir tarptautinių programų, kontroliuoja šių finansinių išteklių panaudojimą;
6. koordinuoja finansinės paskatos teikimą jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą, teikimą, duomenų tvarkymą SPIS sistemoje;“
7. dalyvauja Savivaldybės biudžeto formavimo procese, teikia reikalingus duomenis;
8. koordinuoja Savivaldybės valdomų įmonių veiklą, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ar Savivaldybės tarybos sprendimus dėl įmonės nuostatų, metinių finansinių ataskaitų, veiklos ir plėtros planų, kainų tvirtinimo;
9. teikia pasiūlymus ir rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl Savivaldybės įmonių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;
10. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginės veiklos planą ir programas;
11. teikia informaciją apie Savivaldybės plėtros strateginio plano veiksmų, už kurių vykdymą ar organizavimą yra atsakingas Skyrius, įgyvendinimo pažangą, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
12. pasirašo suteiktų paslaugų, atliktų statybos darbų sąskaitas, aktus ir pažymas;
13. rengia Skyriaus veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus dėl Skyriaus veiklos gerinimo;
14. rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo bei kvalifikacijos tobulinimo;
15. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbą;
16. derina ir pagal poreikį rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
17. dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, įstaigos pasitarimuose, Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
18. konsultuoja Savivaldybės valdomų įmonių ir biudžetinių įstaigų vadovus bei gyventojus Skyriaus kompetencijos klausimais;
19. kontroliuoja Skyriaus kuruojamų programų lėšų naudojimą;
20. vizuoja Skyriaus, Savivaldybės įmonių darbuotojų parengtus sprendimų, potvarkių, įsakymų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
21. vizuoja Skyriaus specialistų parengtus raštus ar kitus dokumentus, kad būtų tinkamai ir laiku įgyvendintos Skyriui pavestos užduotys;
22. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus ir prašymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
23. organizuoja Skyriaus dokumentų tvarkymą ir perdavimą į archyvą;
24. rengia Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
26. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Violeta Valūnienė

vedėjo pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 992

El. paštas violeta.valuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 50

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti, valdytis, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus ir daryti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginės veiklos planą ir programas;
2. teikia informaciją apie Savivaldybės plėtros strateginio plano veiksmų, už kurių vykdymą ar organizavimą yra atsakingas Skyrius, įgyvendinimo pažangą, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
3. rengia suvestinę Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitą;
4. teikia konsultacijas Savivaldybės įstaigoms turto valdymo ir disponavimo klausimais;
5. rengia dokumentus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo;
6. teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės turto nuomos, panaudos ir perleidimo;
7. konsultuoja įstaigas Savivaldybės turto pripažinimo netinkamu ar negalimu naudoti, jo pardavimo viešuose prekių aukcionuose klausimais;
8. nagrinėja valstybės turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ar valdyti, naudoti patikėjimo teise bei šio turto perdavimo Savivaldybės įstaigoms klausimus;
9. rengia viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo projektą, organizuoja savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimą viešajame aukcione;
10. organizuoja Savivaldybei reikalingo nekilnojamojo turto pirkimo procedūras;
11. organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir valstybei nuosavybės teise priklausančio, Savivaldybės patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu naudoti apžiūros procedūras, rengia šio turto apžiūros pažymas, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, teikia pasiūlymus dėl šio turto tolesnio naudojimo;
12. rengia Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos, panaudos ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašus;
13. teikia siūlymus ir rengia dokumentus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei valstybės turto, kurį Savivaldybė valdo patikėjimo teise, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo;
14. kuruoja paramą įsigyti ar išsinuomoti būstą;
15. koordinuoja ir tvarko duomenis, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis, Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje;
16. pavaduoja vyriausiąjį specialistą, atsakingą už Savivaldybės būsto suteikimą, valstybės paramos suteikimą būstui įsigyti, finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimą, atostogų, laikino nedarbingumo metu ir kitais atvejais;
17. rengia socialinio būsto suteikimo tvarkos aprašą, būsto nuomos ar išperkamosios būsto mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarką, skaičiuoja ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai Savivaldybės gyvenamų jų patalpų nuomos mokestį;
18. konsultuoja Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkus jų nuomojamų gyvenamųjų patalpų privatizavimo klausimais, rengia gyvenamųjų patalpų pardavimui reikalingus dokumentus;
19. rengia pagal kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
20. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus ir prašymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
21. pavaduoja Skyriaus vedėją atostogų, laikino nedarbingumo metu ir kitais atvejais;
22. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Vytautas Jotautas

vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 086

El. paštas vytautas.jotautas@varena.lt

Kabineto Nr. 54

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų srities išsilavinimą;
2. turėti 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja vietinių kelių ir gatvių registraciją, tikslina vietinių kelių ir gatvių sąrašus, rengia vietinių kelių ir gatvių ataskaitą;
2. rengia defektinius aktus, darbų kiekių žiniaraščius, sąmatas vietiniams keliams, gatvėms, tiltams, lieptams, aikštelėms remontuoti;
3. rengia projektavimo užduotis dėl susisiekimo infrastruktūros objektų remonto, rekonstrukcijos, naujos statybos, organizuoja darbų atlikimą, pasirašo atliktų darbų (suteiktų paslaugų) aktus, rengia statybos užbaigimo dokumentus;
4. teikia konsultacijas seniūnijoms dėl susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros;
5. rengia Varėnos rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti objektų sąrašą, derina jį su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija);
6. rengia prašymus dėl Kelių priežiūros ir kelių plėtros programos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo gavimo;
7. teikia paraiškas Kelių direkcijai dėl lėšų skyrimo iš Kelių priežiūros ir kelių plėtros programos;
8. rengia ir teikia Kelių direkcijai ataskaitas apie Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti skirtų lėšų panaudojimą;
9. organizuoja eismo saugumo priemonių diegimą ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje;
10. organizuoja eismo apribojimą renginiu metu, laikotarpiu, kai yra didelė kelių sugadinimo rizika ir kitais atvejais;
11. organizuoja leidimų savivaldybės teritorijoje kasinėjimo darbams vykdyti bei nutraukti eismą išdavimą;
12. išduoda leidimus vežti didelių gabaritų ir sunkiasvorius krovinius Savivaldybei priklausančiais vietinės reikšmės keliais, rengia dokumentus dėl žalos, padarytos vietinės reikšmės keliams sunkiasvoriu transportu, atlyginimo;
13. derina projektinius sprendinius, vertindamas planuojamų vykdyti darbų įtaką kelio elementams;
14. rengia planavimo sąlygas bei reikalavimus savivaldybės lygmens bendrajam, specialiajam ir detaliajam teritorijų planavimui;
15. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginės veiklos planą ir programas;
16. teikia informaciją apie Savivaldybės plėtros strateginio plano veiksmų, už kurių vykdymą ar organizavimą yra atsakingas Skyrius, įgyvendinimo pažangą, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
17. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus ir prašymus;
18. pagal priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
19. dalyvauja Savivaldybės ir kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus pagal savo veiklos sritį;
20. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
21. vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Vytautas Čiurlevičius

vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 803

El. paštas vytautas.ciurlevicius@varena.lt

Kabineto Nr. 51

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office“ programų paketu ir informaciniu programiniu kompleksu „Sąmata“;
5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia Savivaldybės būsto būklės gerinimo darbų planus, sudaro statybos darbų sąmatinius skaičiavimus su programa „Sąmata“, rengia darbų kiekių žiniaraščius, organizuoja darbų atlikimą, priima atliktus darbus ir pasirašo atliktų darbų aktus;
2. organizuoja gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo, paviršinių nuotekų surinkimo tinklų priežiūrą, remonto darbų atlikimą, vykdo atliekamų darbų priežiūrą ir pasirašo atliktų darbų (suteiktų paslaugų) aktus;
3. organizuoja gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo objektų aprūpinimą elektros energija bei vykdo/atlieka elektros energijos suvartojimo apskaitą;
4. rengia Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų (patalpų) remonto darbų kiekių žiniaraščius, organizuoja remonto darbus, vykdo atliekamų darbų priežiūrą ir pasirašo atliktų darbų aktus.
5. rengia statinių projektavimo užduotis, organizuoja projektinių dokumentų rengimą, tikrina parengtus statinio projektus, rengia prašymus statybą leidžiantiems dokumentams gauti;
6. derina statinių projektus informacinėje sistemoje „Infostatyba“, vertindamas planuojamų vykdyti darbų įtaką kelio elementams ir želdiniams;
7. derina topografinius planus Lietuvos erdvinės informacijos portale (geoportal.lt);
8. organizuoti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą, vykdo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų priežiūrą ir kontrolę;
9. teikia informaciją daugiabučių namų savininkams daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo, priežiūros bei atnaujinimo klausimais;
10. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą, konsultuoja daugiabučių namų savininkus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) klausimais;
11. organizuoja Varėnos rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų rėmimą;
12. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus;
13. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginio veiklos plano programas, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
14. dalyvauja Savivaldybės ir kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus pagal savo veiklos sritį;
15. pagal priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
16. rengia pagal kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
17. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ar jo pavaduotojo vienkartinio pobūdžio pavedimus siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Alma Tamulevičienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 993

El. paštas alma.tamuleviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 49

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. teikia siūlymus ir rengia dokumentus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei valstybės turto, kurį Savivaldybė valdo patikėjimo teise, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo;
2. kontroliuoja perduoto turto valdytojų įsipareigojimų (įregistravimo, draudimo, naudojimo laikotarpio, ataskaitų teikimo ir pan.) vykdymą;
3. rengia dokumentus dėl turto nurašymo, turto vertės padidinimo;
4. organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomos konkursus ir tvarko šių konkursų dokumentus;
5. organizuoja Savivaldybei nereikalingo turto pardavimą viešame prekių aukcione;
6. organizuoja Savivaldybei priklausančių statinių kadastrinių matavimų atlikimą bei vykdo jų teisinę registraciją;
7. organizuoja Savivaldybei priklausančio turto bei ketinamo pirkti turto nepriklausomą vertinimą;
8. organizuoja pastatų energetinio naudingumo sertifikavimą;
9. organizuoja Savivaldybei reikalingų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą, kadastrinių matavimų atlikimą, panaudos sutarčių sudarymą bei vykdo jų teisinę registraciją;
10. rengia ir teikia reikalingus dokumentus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos rengiamiems Varėnos rajono kadastrinių vietovių žemės reformos žemėtvarkos projektams;
11. derina Žemės reformos žemėtvarkos projektus;
12. atstovauja Savivaldybės administracijai susirinkimuose dėl valstybinės žemės sklypų neatlygintino perdavimo rajono Savivaldybei;
13. organizuoja žemės ir pastatų paėmimo visuomenės poreikiams procedūras;
14. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus ir skundus pagal savo kompetenciją;
15. dalyvauja Savivaldybės ir kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus pagal savo veiklos sritį;
16. pagal priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių vykdymo priežiūrą;
17. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
18. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ar jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Antanas Labanauskas

vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 996

El. paštas antanas.labanauskas@varena.lt

Kabineto Nr. 57

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos srities ekologijos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja Savivaldybei priklausančių saugomų teritorijų apskaitą, priežiūrą, tvarkymą ir išsaugojimą;
2. teikia siūlymus rajono Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vietinės reikšmės saugomų teritorijų, gamtos paveldo objektų ir gamtos paminklų steigimo bei ribų keitimo, tvarko įsteigtų vietinės reikšmės saugomų teritorijų, gamtos paveldo objektų ir gamtos paminklų registrą;
3. renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie savivaldybės teritorijai priskirtos teritorijos aplinkos būklę, jos kitimą;
4. organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų ir programų įgyvendinimą aplinkos apsaugos ir ekologijos klausimais;
5. rengia Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų sąmatą, kontroliuoja lėšų panaudojimą;
6. teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl rajono aplinkos apsaugos strategijos ir prioritetinių aplinkos apsaugos objektų statybos;
7. dalyvauja sprendžiant klausimus, susijusius su Savivaldybės objektų aplinkosauginės ir ekologinės būklės pagerinimu;
8. organizuoja visuomenės ekologinį švietimą rajono Savivaldybės teritorijoje;
9. organizuoja rajono Savivaldybės administracijos skelbiamus aplinkosauginio švietimo projektų konkursus, rengia ataskaitas;
10. informuoja visuomenę apie Savivaldybės aplinkos apsaugos ir ekologijos būklę;
11. gyventojams teikia informaciją aplinkos apsaugos, medžių kirtimo leidimų klausimais, konsultuoja seniūnijas želdinių priežiūros klausimais;
12. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir išduoda leidimus kirsti saugotiniems medžiams ir krūmams;
13. koordinuoja medžių genėjimą bei jų išpjovimą Varėnos rajono viešosiose vietose;
14. kuruoja Varėnos miesto teritorijoje valstybinio miško, perduoto Savivaldybei patikėjimo teise, priežiūrą;
15. dalyvauja svarstant miškų schemų projektus;
16 organizuoja ir koordinuoja Varėnos rajone bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų augintinių gaudymą, karantinavimą, laikinąją globą ir gyvūnų augintinių grąžinimą savininkams;
17. organizuoja ir kontroliuoja Varėnos rajono paplūdimių maudyklų vandens kokybės tyrimus;
18. organizuoja Savivaldybės medžioklės plotų vienetų ir jų ribų keitimo komisijos darbą;
19. teikia išvadas Aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai dėl fizinių ir juridinių asmenų pateiktų paraiškų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (TIPK) gauti;
20. dalyvauja poveikio aplinkai, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo programų ir ataskaitų rengime ir svarstyme;
21. organizuoja aplinkos monitoringo darbus ir teikia ataskaitas Savivaldybės tarybai, Aplinkos ministerijai ir jos įgaliotoms institucijoms;
22. organizuoja savivaldybės teritorijoje pavojingų atliekų surinkimą ir utilizavimą; užterštų teritorijų, bešeimininkių atliekų tvarkymą, planuoja lėšas šiems darbams atlikti, pasirašo atliktų darbų aktus;
23. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginės veiklos planą ir programas;
24. pagal kompetenciją teikia informaciją apie Savivaldybės plėtros strateginio plano veiksmų, už kurių vykdymą ar organizavimą yra atsakingas Skyrius, įgyvendinimo pažangą, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
25. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
26. pagal priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą
27. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, pasiūlymus, pageidavimus.
28. vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Valdas Tamulevičius

vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 996; Mob. 8 619 12186

El. paštas valdas.tamulevicius@varena.lt

Kabineto Nr. 57

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office“ programų paketu;
5. sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia Savivaldybės užimtumo didinimo programas, organizuoja konkursus darbdaviams parinkti, parengia dvišales laikino pobūdžio darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis bei kontroliuoja užimtumo didinimo programoms skirtų lėšų panaudojimą. Dalyvauja užimtumo didinimo programos darbdavių atrankos komisijos darbe;
2. koordinuoja Varėnos rajono viešųjų erdvių ir kapinių tvarkymą, planuoja jų išplėtimą bei naujų įrengimą;
3. organizuoja atliekų tvarkymo sistemos diegimą Varėnos rajone, rengia atliekų tvarkymo planus ir programas, taisykles, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus bei lengvatų tvarkas, pagal kompetenciją prižiūri, kaip atliekų turėtojai ir atliekų tvarkytojai laikosi atliekų tvarkymo reikalavimų;
4. organizuoja komunalinių atliekų, antrinių žaliavų aikštelių įrengimą ir atliekų konteinerių pastatymą;
5. kuruoja komunalinių atliekų, antrinių žaliavų, stambiųjų, biodegraduojančių ir kitų atliekų surinkimą;
6. kaupia ir apibendrina informaciją apie rajone susidarančių atliekų kiekius, rūšis bei tvarkymo būdą;
7. atstovauja Varėnos rajono savivaldybei ir rengia reikiamus dokumentus, įgyvendinant Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo sutartinius įsipareigojimus su Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru;
8. rengia ir derina pirkimo dokumentus, susijusius su viešųjų erdvių ir atliekų tvarkymu, pasirašo atliktų darbų (suteiktų paslaugų) aktus;
9. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginio veiklos plano programas, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
10. planuoja lėšas valstybinių (valstybės perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymui, rūpinasi jų panaudojimu, teikia ataskaitas.
11. pildo skyriui priklausančių automobilių kelionės lapus, darbo apskaitos žiniaraščius;
12. užtikrina, kad pagal reikalavimus būtų įformintos Skyriaus saugomų dokumentų bylos ir nustatyta tvarka perduotos archyvui;
13. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, tvarko Skyriaus dokumentus ir jų apskaitą;
14. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus ir prašymus pagal kompetenciją;
15. vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Dovilė Saulevičė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 974

El. paštas dovile.saulevice@varena.lt

Kabineto Nr. 56

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymų projektus dėl Savivaldybės būsto nuomos asmenims ir šeimoms, turinčioms teisę į paramą įsinuomoti išsinuomoti būstą, dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo asmenims ir šeimoms, dėl palūkanų dengimo socialiai remtiniems asmenims už gautus lengvatinius kreditus būstui įsigyti;
2. kontroliuoja lengvatų išlikimą socialiai remtiniems asmenims, gavusiems lengvatinius kreditus būstui įsigyti;
3. sudaro ir tikslina asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, organizuoja jų paskelbimą kartą per mėnesį Savivaldybės tinklalapyje;
4. tikrina bei registruoja asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, bei socialinio būsto nuomininkų duomenis socialinės paramos bei tvarko kitus duomenis, susijusius su vykdomomis funkcijomis, Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje;
5. ne vėliau kaip likus mėnesiui iki einamųjų metų gegužės 1 dienos parengia ir išsiunčia paramą būstui išsinuomoti pageidaujantiems gauti asmenims ir šeimoms bei socialinio būsto nuomininkams apie prievolę Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas);
6. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją apie paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimą asmenims ir šeimoms;
7. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo ir Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją apie paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimą asmenims ir šeimoms;
8. konsultuoja gyventojus dėl valstybės paramos (kredito) gavimo būstui įsigyti ir kredituojančiam bankui nustatyta tvarka rengia pažymas apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti;
9. išduoda pažymas dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms;
10. organizuoja gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių administravimą, Savivaldybės gyvenamųjų patalpų perdavimą ir priėmimą, duomenų komunalines paslaugas teikiančioms įmonėms perdavimą;
11. vykdo savivaldybės būsto nuomos administravimo paslaugų teikimo kontrolę ir priežiūrą, kontroliuoja nuomininkų, gyvenančių Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose, skolas už suteiktas komunalines paslaugas, imasi priemonių dėl gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo ir nuomininkų iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų dėl įsiskolinimo;
12. dalyvauja komisijos, kontroliuojančios, ar pagal paskirtį ir tinkamai nuomininkai naudojasi Savivaldybės gyvenamosiomis patalpomis, veikloje. Nustačius grubių pažeidimų, imasi veiksmų dėl gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo ir nuomininkų iškeldinimo iš jų;
13. dalyvauja Savivaldybės būsto ir socialinio būsto būklės gerinimo darbų vykdymo komisijos veikloje, teikia pasiūlymus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų remonto;
14. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus;
15. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginio veiklos plano programas, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
16. dalyvauja Savivaldybės ir kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus pagal savo veiklos sritį;
17. rengia pagal kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
18. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ar jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Laimis Gaurys

Vedėjas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 027

El. paštas laimis.gaurys@varena.lt

Kabineto Nr. 6

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti 2 metų profesinę darbo patirtį;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
5. mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Skyriaus darbo gerinimo, darbuotojų skatinimo, priemokų nustatymo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo;
2. organizuoja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos ir jos padalinių aprūpinimą techninėmis darbo priemonėmis, baldais, užtikrina, kad Savivaldybės patalpose būtų tinkamos darbo ir higienos sąlygos;
3. dalyvauja sudarant Savivaldybės pastatų ir patalpų einamojo ir kapitalinio remonto metinių išlaidų planus ir sąmatas;
4. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui dėl metinio viešųjų pirkimų plano sudarymo;
5. rengia viešųjų pirkimų dokumentus (paraiškas, technines specifikacijas, apklausos pažymas ir kt.) bei teikia Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui, rengia sutartis su organizacijomis, atliekančiomis techninio aptarnavimo ir priežiūros darbus (patalpų šildymo, apšvietimo, vandens tiekimo, signalizacijos ir kt.), kontroliuoja sutarčių vykdymą bei galiojimo terminus;
6. atsako už tiekiamų prekių ar paslaugų priėmimą, kontroliuoja, kad tiekiamos prekės ir paslaugos atitiktų techninių sąlygų, standartų reikalavimus, esant poreikiui organizuoja prekių pakrovimo/iškrovimo darbus;
7. kontroliuoja ir tvarko atsargų (prekių) išdavimą, apskaitą, nurašymą;
8. prižiūri Savivaldybės elektros ir šilumos ūkį, deklaruoja elektros, šilumos energijos, vandens sunaudojimo prietaisų parodymus;
9. organizuoja blankų, archyvinių dėžių, antspaudų gaminimą, Savivaldybės aprūpinimą suvenyrais, gėlėmis, atributika bei reprezentacinėmis prekėmis;
10. organizuoja patalpų remontą, smulkių gedimų (elektros instaliacijos, kanalizacijos) šalinimą, smulkaus remonto (inventoriaus, patalpų) darbus;
11. kontroliuoja Savivaldybės administracijos transporto naudojimą, techninę būklę, paruošimą techninei apžiūrai, rūpinasi remontu, saugojimu, užtikrina tarnybinio transporto apskaitą, paskirstymą;
12. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl tarnybinių automobilių priskyrimo darbuotojams, kuro limitų ir normų, kontroliuoja ir apskaito jų sunaudojimą, išduoda ir apskaito kelionės lapus;
13. organizuoja pastatų ir transporto priemonių draudimą;
14. atlieka priešgaisrinės saugos priemonių priežiūrą, užtikrina tinkamą jų eksploatavimą;
15. organizuoja ir kontroliuoja šilumos, vandentiekio, kanalizacijos, vėdinimo, kondicionavimo sistemų priežiūrą ir tinkamą eksploataciją, patalpų ir jose esančio inventoriaus priežiūrą ir valymą, garažų, kiemo tvarkymo darbus;
16. dalyvauja atliekant metines turto, atsargų ir medžiagų inventorizacijas, organizuoja nereikalingo inventoriaus likvidavimą arba pardavimą aukciono būdu;
17. užtikrina valstybinės vėliavos iškėlimą įstatymų nustatytais atvejais;
18. rengia Ūkio skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;
19. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl lėšų poreikio Savivaldybės pastatų, patalpų statybos, rekonstrukcijos, renovacijos, remonto darbams;
20. sudaro Skyriaus darbuotojų (budėtojų, valytojų) darbo grafikus ir supažindina su jais darbuotojus;
21. pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

Valdas Čiras

vairuotojas

Kontaktai

Telefonas 8 697 77 359

Kabineto Nr. 53

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti vidurinį išsilavinimą arba vairuotojo profesinę kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairavimo stažą;
2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
3. turėti galiojančią Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, leidžiančią vairuoti atitinkamą transporto priemonę;
4. išmanyti:
4.1. saugos darbe, priešgaisrinės saugos bei aplinkos apsaugos reikalavimus;
4.2. autotransporto priemonių mechanizmų ir prietaisų paskirtį, išdėstymą, sandarą ir veikimą, gedimų požymius ir priežastis, jų įtaką saugiam eismui;
4.3. Kelių eismo taisykles;
4.4. pirmosios medicininės pagalbos suteikimo nukentėjusiam būdus ir priemones;
4.5. teisės aktus, reglamentuojančius saugų eismą, automobilių techninę apžiūrą, jų eksploatavimą ir priežiūrą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. vairuoja tarnybinį lengvąjį automobilį tarnybos reikalais, užtikrina saugų keleivių vežimą, kultūringą jų aptarnavimą;
2. pagal nustatytą tvarką pildo automobilio kelionės lapus, vykdo automobilio ridos ir degalų sunaudojimo apskaitą;
3. palikdamas tarnybinį automobilį, jį užrakina, įjungia apsaugos sistemą, baigęs darbą, pastato tarnybinį automobilį į Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytą saugojimo vietą. Tarnybiniame automobilyje draudžiama palikti transporto priemonės registracijos liudijimą, draudimo liudijimą, radijo aparatą (jei jis išimamas);
4. atlieka lengvojo automobilio kasdieninę ir periodinę techninę priežiūrą, paruošia automobilį žiemos ir vasaros sezonui, užtikrina tinkamą jo techninę būklę ir saugų eksploatavimą, laiku paruošia automobilį privalomajai techninei apžiūrai ir užtikrina, kad ji būtų atlikta teisės aktų nustatyta tvarka;
5. šalina smulkius lengvojo automobilio gedimus pagal automobilio techninio eksploatavimo taisykles, o esant didesniems gedimams, informuoja Skyriaus vedėją;
6. nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją apie eismo įvykius, kuriuose dalyvavo tarnybinis automobilis;
7. užtikrina švarą automobilyje, palaiko tvarką garaže ir remontui skirtoje garažo duobėje;
8. atsako už degalų pripylimą, racionaliai naudoja degalus, tepalus, automobilio detales, medžiagas bei kitas jam perduotas materialines vertybes;
9. teisingai užpildytus praėjusio mėnesio kelionės lapus kito mėnesio pirmą darbo dieną perduoda Skyriaus vedėjui;
10. prireikus padeda iškrauti ir pakrauti pervežamą inventorių ir prekes;
11. prižiūri ir tvarko automobiliui skirtą garažą (jo dalį) ir privažiavimą prie garažo;
12. esant būtinumui, atlieka nesudėtingus statybos, remonto darbus lauke ir viduje;
13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

Liudas Milius

vairuotojas

Kontaktai

Telefonas 8 697 77 359

Kabineto Nr. 53

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti vidurinį išsilavinimą arba vairuotojo profesinę kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairavimo stažą;
2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
3. turėti galiojančią Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, leidžiančią vairuoti atitinkamą transporto priemonę;
4. išmanyti:
4.1. saugos darbe, priešgaisrinės saugos bei aplinkos apsaugos reikalavimus;
4.2. autotransporto priemonių mechanizmų ir prietaisų paskirtį, išdėstymą, sandarą ir veikimą, gedimų požymius ir priežastis, jų įtaką saugiam eismui;
4.3. Kelių eismo taisykles;
4.4. pirmosios medicininės pagalbos suteikimo nukentėjusiam būdus ir priemones;
4.5. teisės aktus, reglamentuojančius saugų eismą, automobilių techninę apžiūrą, jų eksploatavimą ir priežiūrą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. vairuoja tarnybinį lengvąjį automobilį tarnybos reikalais, užtikrina saugų keleivių vežimą, kultūringą jų aptarnavimą;
2. pagal nustatytą tvarką pildo automobilio kelionės lapus, vykdo automobilio ridos ir degalų sunaudojimo apskaitą;
3. palikdamas tarnybinį automobilį, jį užrakina, įjungia apsaugos sistemą, baigęs darbą, pastato tarnybinį automobilį į Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytą saugojimo vietą. Tarnybiniame automobilyje draudžiama palikti transporto priemonės registracijos liudijimą, draudimo liudijimą, radijo aparatą (jei jis išimamas);
4. atlieka lengvojo automobilio kasdieninę ir periodinę techninę priežiūrą, paruošia automobilį žiemos ir vasaros sezonui, užtikrina tinkamą jo techninę būklę ir saugų eksploatavimą, laiku paruošia automobilį privalomajai techninei apžiūrai ir užtikrina, kad ji būtų atlikta teisės aktų nustatyta tvarka;
5. šalina smulkius lengvojo automobilio gedimus pagal automobilio techninio eksploatavimo taisykles, o esant didesniems gedimams, informuoja Skyriaus vedėją;
6. nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją apie eismo įvykius, kuriuose dalyvavo tarnybinis automobilis;
7. užtikrina švarą automobilyje, palaiko tvarką garaže ir remontui skirtoje garažo duobėje;
8. atsako už degalų pripylimą, racionaliai naudoja degalus, tepalus, automobilio detales, medžiagas bei kitas jam perduotas materialines vertybes;
9. teisingai užpildytus praėjusio mėnesio kelionės lapus kito mėnesio pirmą darbo dieną perduoda Skyriaus vedėjui;
10. prireikus padeda iškrauti ir pakrauti pervežamą inventorių ir prekes;
11. prižiūri ir tvarko automobiliui skirtą garažą (jo dalį) ir privažiavimą prie garažo;
12. esant būtinumui, atlieka nesudėtingus statybos, remonto darbus lauke ir viduje;
13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

Juozas Valūnas

vairuotojas

Kontaktai

Telefonas 8 697 77 359

Kabineto Nr. 53

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti vidurinį išsilavinimą arba vairuotojo profesinę kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairavimo stažą;
2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
3. turėti galiojančią Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, leidžiančią vairuoti atitinkamą transporto priemonę;
4. išmanyti:
4.1. saugos darbe, priešgaisrinės saugos bei aplinkos apsaugos reikalavimus;
4.2. autotransporto priemonių mechanizmų ir prietaisų paskirtį, išdėstymą, sandarą ir veikimą, gedimų požymius ir priežastis, jų įtaką saugiam eismui;
4.3. Kelių eismo taisykles;
4.4. pirmosios medicininės pagalbos suteikimo nukentėjusiam būdus ir priemones;
4.5. teisės aktus, reglamentuojančius saugų eismą, automobilių techninę apžiūrą, jų eksploatavimą ir priežiūrą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. vairuoja tarnybinį lengvąjį automobilį tarnybos reikalais, užtikrina saugų keleivių vežimą, kultūringą jų aptarnavimą;
2. pagal nustatytą tvarką pildo automobilio kelionės lapus, vykdo automobilio ridos ir degalų sunaudojimo apskaitą;
3. palikdamas tarnybinį automobilį, jį užrakina, įjungia apsaugos sistemą, baigęs darbą, pastato tarnybinį automobilį į Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytą saugojimo vietą. Tarnybiniame automobilyje draudžiama palikti transporto priemonės registracijos liudijimą, draudimo liudijimą, radijo aparatą (jei jis išimamas);
4. atlieka lengvojo automobilio kasdieninę ir periodinę techninę priežiūrą, paruošia automobilį žiemos ir vasaros sezonui, užtikrina tinkamą jo techninę būklę ir saugų eksploatavimą, laiku paruošia automobilį privalomajai techninei apžiūrai ir užtikrina, kad ji būtų atlikta teisės aktų nustatyta tvarka;
5. šalina smulkius lengvojo automobilio gedimus pagal automobilio techninio eksploatavimo taisykles, o esant didesniems gedimams, informuoja Skyriaus vedėją;
6. nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją apie eismo įvykius, kuriuose dalyvavo tarnybinis automobilis;
7. užtikrina švarą automobilyje, palaiko tvarką garaže ir remontui skirtoje garažo duobėje;
8. atsako už degalų pripylimą, racionaliai naudoja degalus, tepalus, automobilio detales, medžiagas bei kitas jam perduotas materialines vertybes;
9. teisingai užpildytus praėjusio mėnesio kelionės lapus kito mėnesio pirmą darbo dieną perduoda Skyriaus vedėjui;
10. prireikus padeda iškrauti ir pakrauti pervežamą inventorių ir prekes;
11. prižiūri ir tvarko automobiliui skirtą garažą (jo dalį) ir privažiavimą prie garažo;
12. esant būtinumui, atlieka nesudėtingus statybos, remonto darbus lauke ir viduje;
13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

Girmantas Žėkas

Darbininkas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 802

El. paštas girmantas.zekas@varena.lt

Kabineto Nr. 55

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti vidurinį išsilavinimą arba profesinę kvalifikaciją;
.2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
3. išmanyti elektrinių ir mechaninių prietaisų veikimo principus ir naudojimo tvarką, elektrosaugos pagrindus;
4. išmanyti santechnikos ir kito inventoriaus priežiūros reikalavimus;
5. išmanyti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. atlieka nesudėtingus statybos, remonto darbus lauke ir viduje, remontuoja vidaus ir lauko inventorių, keičia spynas;
2. esant būtinybei, tvarko interjerą, perstatinėja baldus, paruošia patalpas valymo darbams, atlieka krovimo darbus;
3. atlieka smulkius vandentiekio ir kanalizacijos tinklų bei įrenginių remonto darbus, prižiūri sanitarines sistemas;
4. atlieka patalpų apšvietimo priežiūros ir remonto darbus;
5. prižiūri stogo, lietaus kanalizacijos ūkį, apie gedimus nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją;
6. esant būtinumui, vairuoja tarnybinį lengvąjį automobilį, užtikrina saugų keleivių (krovinių) vežimą, kultūringą jų aptarnavimą;
7. praneša apie pastebėtus darbų saugos, priešgaisrinės saugos taisyklių bei kitus pažeidimus;
8. tvarko atsargų (prekių) išdavimą, apskaitą, nurašymą;
9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

Sigitas Sereičikas

budėtojas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 001 po 17 val.

Kabineto Nr. 1

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. sugebėti savarankiškai dirbti;
2. turi būti susipažinęs su:
2.1. pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais patalpų apsaugą, įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais, susijusiais su pareigybės funkcijomis;
2.2. žinoti administracinių patalpų išdėstymą, pagalbą teikiančių įstaigų (policijos, greitosios medicinos pagalbos, priešgaisrinės apsaugos) telefonų numerius ir adresus, valstybės tarnautojų bei darbuotojų pažymėjimų formą ir pateikimo tvarką, apšvietimo išdėstymą ir jo įjungimo bei išjungimo vietas, pažinti įstaigos darbuotojus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. prieš darbo pradžią ir pabaigą patikrina įėjimus į administracinį pastatą ir kitas patalpas, įjungia ir išjungia apšvietimą, atrakina ir užrakina duris, vartus, kitus įėjimus prieš darbo pradžią ir darbui pasibaigus;
2. budint naktį nuolat tikrina ir saugo pastato patalpas, materialines vertybes ir transporto priemones;
3. stebi vaizdo kameras. Pastebėjus vykdomus teisės pažeidimus, nusikaltimus, telefonu 112 praneša pagalbos tarnybai;
4. praneša Skyriaus vedėjui, iškviečia policiją, gaisrininkus ir kitas tarnybas, jeigu kyla realus pavojus įstaigos darbuotojų sveikatai, gyvybei, turto saugumui;
5. pildo darbo laiko budėjimo žurnalą;
6. privalo nepalikti darbo vietos visą budėjimo laiką, kol atvyksta jį keičiantis darbuotojas. Pasikeitimą įformina budėjimo žurnale;
7. negali patikėti savo pareigų vykdymo kitam asmeniui ir atlikti darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu;
8. iš lauko pusės apžiūri administracinio pastato langus, įsitikina, ar jie uždaryti, ar nepalikta šviesa;
9. ne darbo dienomis įleidžia į patalpas tik Savivaldybės ar pastate esančių kitų įstaigų darbuotojus, tik jiems pateikus nustatytos formos pažymėjimą;
10. neįleidžia į patalpas ir teritoriją ne darbo metu pašalinių asmenų ir transporto priemonių;
11. įstatymų nustatytais atvejais iškelia valstybinę vėliavą;
12. esant būtinumui, atlieka nesudėtingus statybos, remonto darbus lauke ir viduje;
13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

Algis Česnulis

budėtojas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 001 po 17 val.

Kabineto Nr. 1

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. sugebėti savarankiškai dirbti;
2. turi būti susipažinęs su:
2.1. pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais patalpų apsaugą, įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais, susijusiais su pareigybės funkcijomis;
2.2. žinoti administracinių patalpų išdėstymą, pagalbą teikiančių įstaigų (policijos, greitosios medicinos pagalbos, priešgaisrinės apsaugos) telefonų numerius ir adresus, valstybės tarnautojų bei darbuotojų pažymėjimų formą ir pateikimo tvarką, apšvietimo išdėstymą ir jo įjungimo bei išjungimo vietas, pažinti įstaigos darbuotojus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. prieš darbo pradžią ir pabaigą patikrina įėjimus į administracinį pastatą ir kitas patalpas, įjungia ir išjungia apšvietimą, atrakina ir užrakina duris, vartus, kitus įėjimus prieš darbo pradžią ir darbui pasibaigus;
2. budint naktį nuolat tikrina ir saugo pastato patalpas, materialines vertybes ir transporto priemones;
3. stebi vaizdo kameras. Pastebėjus vykdomus teisės pažeidimus, nusikaltimus, telefonu 112 praneša pagalbos tarnybai;
4. praneša Skyriaus vedėjui, iškviečia policiją, gaisrininkus ir kitas tarnybas, jeigu kyla realus pavojus įstaigos darbuotojų sveikatai, gyvybei, turto saugumui;
5. pildo darbo laiko budėjimo žurnalą;
6. privalo nepalikti darbo vietos visą budėjimo laiką, kol atvyksta jį keičiantis darbuotojas. Pasikeitimą įformina budėjimo žurnale;
7. negali patikėti savo pareigų vykdymo kitam asmeniui ir atlikti darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu;
8. iš lauko pusės apžiūri administracinio pastato langus, įsitikina, ar jie uždaryti, ar nepalikta šviesa;
9. ne darbo dienomis įleidžia į patalpas tik Savivaldybės ar pastate esančių kitų įstaigų darbuotojus, tik jiems pateikus nustatytos formos pažymėjimą;
10. neįleidžia į patalpas ir teritoriją ne darbo metu pašalinių asmenų ir transporto priemonių;
11. įstatymų nustatytais atvejais iškelia valstybinę vėliavą;
12. esant būtinumui, atlieka nesudėtingus statybos, remonto darbus lauke ir viduje;
13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

Daiva Burokaitė

budėtoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 001 po 17 val.

Kabineto Nr. 1

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. sugebėti savarankiškai dirbti;
2. turi būti susipažinęs su:
2.1. pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais patalpų apsaugą, įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais, susijusiais su pareigybės funkcijomis;
2.2. žinoti administracinių patalpų išdėstymą, pagalbą teikiančių įstaigų (policijos, greitosios medicinos pagalbos, priešgaisrinės apsaugos) telefonų numerius ir adresus, valstybės tarnautojų bei darbuotojų pažymėjimų formą ir pateikimo tvarką, apšvietimo išdėstymą ir jo įjungimo bei išjungimo vietas, pažinti įstaigos darbuotojus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. prieš darbo pradžią ir pabaigą patikrina įėjimus į administracinį pastatą ir kitas patalpas, įjungia ir išjungia apšvietimą, atrakina ir užrakina duris, vartus, kitus įėjimus prieš darbo pradžią ir darbui pasibaigus;
2. budint naktį nuolat tikrina ir saugo pastato patalpas, materialines vertybes ir transporto priemones;
3. stebi vaizdo kameras. Pastebėjus vykdomus teisės pažeidimus, nusikaltimus, telefonu 112 praneša pagalbos tarnybai;
4. praneša Skyriaus vedėjui, iškviečia policiją, gaisrininkus ir kitas tarnybas, jeigu kyla realus pavojus įstaigos darbuotojų sveikatai, gyvybei, turto saugumui;
5. pildo darbo laiko budėjimo žurnalą;
6. privalo nepalikti darbo vietos visą budėjimo laiką, kol atvyksta jį keičiantis darbuotojas. Pasikeitimą įformina budėjimo žurnale;
7. negali patikėti savo pareigų vykdymo kitam asmeniui ir atlikti darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu;
8. iš lauko pusės apžiūri administracinio pastato langus, įsitikina, ar jie uždaryti, ar nepalikta šviesa;
9. ne darbo dienomis įleidžia į patalpas tik Savivaldybės ar pastate esančių kitų įstaigų darbuotojus, tik jiems pateikus nustatytos formos pažymėjimą;
10. neįleidžia į patalpas ir teritoriją ne darbo metu pašalinių asmenų ir transporto priemonių;
11. įstatymų nustatytais atvejais iškelia valstybinę vėliavą;
12. esant būtinumui, atlieka nesudėtingus statybos, remonto darbus lauke ir viduje;
13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

Irmantas Laniauskas

Vedėjas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 970

El. paštas irmantas.laniauskas@varena.lt

Kabineto Nr. 19, J.Basanavičiaus g. 40

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų arba biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, žemės ūkį, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos ir Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
6. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Skyriaus veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą ir atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
2. analizuoja Skyriaus darbo rezultatus, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl klausimų, susijusių su Skyriaus veikla, svarstymo Savivaldybės taryboje;
3. rengia Skyriaus veiklos nuostatus, Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus, teikia siūlymus dėl darbuotojų skatinimo, priedų ir priemokų, tarnybinių nuobaudų skyrimo;
4. organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės tarybos, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą Skyriaus kompetencijos klausimais, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žemės ūkio ministerija) ir kitų institucijų teisės aktų įgyvendinimą;
5. informuoja ūkininkus, žemės ūkio įmones augalininkystės, gyvulininkystės, veislininkystės, sėklininkystės, nenašių žemių pertvarkymo, naujos technikos ir technologijų, ūkininkų įsikūrimo, žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir realizavimo, ES paramos ir struktūrinių fondų panaudojimo klausimais;
6. bendradarbiauja su Žemės ūkio ministerija, Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, valstybės įmone Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru, Nacionaline žemės tarnyba bei kitomis valstybinėmis institucijomis pagal Skyriaus kompetenciją;
7. užtikrina lėšų, skiriamų melioracijos bei kitoms programoms finansuoti, racionalų panaudojimą;
8. užtikrina valstybės įstatymais deleguotų žemės ūkio funkcijų vykdymą;
9. skatina priemones, padedančias žemdirbių savivaldai ir kooperacijai vystytis;
10. įstatymų ir kitų dokumentų nustatyta tvarka organizuoja rangovų konkursus melioracijos darbams vykdyti;
11. kontroliuoja dokumentų, teikiamų gauti tiesiogines išmokas ir kitą paramą, teisingumą, teikia informaciją šiais klausimais;
12. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio partneriais inicijuojant projektus žemės ūkio srityje;
13. dalyvauja rengiant Savivaldybės kaimo bendruomenių veiklos strategiją;
14. bendradarbiauja su Varėnos vietos veiklos grupe formuojant kaimo bendruomenių veiklos strategiją;
15. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą kaimo bendruomenėms rengiant projektus paramai gauti;
16. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant investicinius projektus, paraiškas Europos struktūrinių ir kitų fondų paramai gauti;
17. dalyvauja darbo grupių, komisijų posėdžiuose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi Savivaldybės žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimai;
18. dalyvauja ,,Metų ūkio“, „Rudeninio arimo“ ir kitų rajone organizuojamų žemės ūkio srities konkursų vertinimo komisijų darbe;
19. dalyvauja ir atlieka supaprastintus viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
20. kas pusmetį teikia informaciją apie žemės ūkio ir kaimo plėtros sąlygas rajone Savivaldybės administracijos direktoriui;
21. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
22. rengia Skyriaus veiklos planą ir ataskaitą apie jo vykdymą;
23. dalyvauja rengiant Varėnos rajono savivaldybės strateginį veiklos planą, strateginį plėtros planą ir ataskaitas apie jų vykdymą;
24. yra atsakingas už išankstinę finansų kontrolę priimant sprendimus dėl išlaidų įvairioms programoms įgyvendinti pagal Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymuose ir darbuotojų pareiginiuose nuostatuose patvirtintas funkcijas ir uždavinius;
25. koordinuoja seniūnijų specialistų veiklą žemės ūkio srityje;
26. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

Alė Baniūnienė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 51 262

El. paštas ale.baniuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 18, J.Basanavičiaus g. 40

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų arba biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, žemės ūkio ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, Savivaldybės tarybos sprendimais, Tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės