/Kontaktai
Kontaktai 2018-11-19T16:07:51+00:00

Struktūra ir kontaktai

Atnaujinta 2018-11-19

Algis Kašėta

Meras

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 500

El. paštas meras@varena.lt

Kabineto Nr. 37

Giedrius Samulevičius

Mero pavaduotojas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 501

El. paštas giedrius.samulevicius@varena.lt

Kabineto Nr. 37

Jonas Kleponis

Mero patarėjas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 088; Mob. 8 606 06 669

El. paštas jonas.kleponis@varena.lt

Kabineto Nr. 38

Algis Kašėta

Meras

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 500

El. paštas meras@varena.lt

Kabineto Nr. 37

Giedrius Samulevičius

Mero pavaduotojas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 501

El. paštas giedrius.samulevicius@varena.lt

Kabineto Nr. 37

Bučinskas Virginijus

Darbo partija

Kontaktai

Telefonas 8 698 77 060

El. paštas virginijus.bucinskas@varena.lt

Budėnas Kęstutis

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Kontaktai

Telefonas 8 698 76 606

El. paštas kestutis.budenas@varena.lt

Čapkovskis Marijonas

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Kontaktai

Telefonas 8 686 48 630

El. paštas marijonas.capkovskis@varena.lt

Denutienė Laima

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Kontaktai

Telefonas 8 612 15 971

El. paštas laima.denutiene@varena.lt

Druskinienė Virginija

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Kontaktai

Telefonas 8 611 58 536

El. paštas virginija.druskiniene@varena.lt

Golubevas Michailas

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Kontaktai

Telefonas 8 617 14 058

El. paštas michailas.golubevas@varena.lt

Ilginienė Adelė

Lietuvos socialdemokratų partija

Kontaktai

Telefonas 8 687 11 360

El. paštas adele.ilginiene@varena.lt

Kalanta Jonas

Lietuvos socialdemokratų partija

Kontaktai

Telefonas 8 620 48 566

El. paštas jonas.kalanta@varena.lt

Kanauka Gintautas

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Kontaktai

Telefonas 8 699 82 456

El. paštas gintautas.kanauka@varena.lt

Karalevičienė Danutė

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Kontaktai

Telefonas 8 612 11 264

El. paštas danute.karaleviciene@varena.lt

Kukulskis Valdas

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Kontaktai

Telefonas 8 686 67643

El. paštas valdas.kukulskis@varena.lt

Malinovskienė Angelė

Lietuvos socialdemokratų partija

Kontaktai

Telefonas 8 615 40 031

El. paštas angele.malinovskiene@varena.lt

Mikalauskas Vidas

Lietuvos socialdemokratų partija

Kontaktai

Telefonas 8 686 87888

El. paštas vidas.mikalauskas@varena.lt

Miliūnas Rimantas

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Kontaktai

Telefonas 8 687 11 342

El. paštas rimantas.miliunas@varena.lt

Miškinis Algis

Lietuvos socialdemokratų partija

Kontaktai

Telefonas 8 687 18 981

El. paštas algis.miskinis@varena.lt

Miškinis Gintautas

Lietuvos socialdemokratų partija

Kontaktai

Telefonas 8 698 70 807

El. paštas gintautas.miskinis@varena.lt

Radžius Rimantas

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)

Kontaktai

Telefonas 8 652 39 685

El. paštas rimantas.radzius@varena.lt

Saulevičius Povilas

Lietuvos socialdemokratų partija

Kontaktai

Telefonas 8 615 47 871

El. paštas povilas.saulevicius@varena.lt

Saulynas Audrius

Lietuvos socialdemokratų partija

Kontaktai

Telefonas 8 686 60 699

El. paštas audrius.saulynas@varena.lt

Valeiša Alvydas

Lietuvos centro partija

Kontaktai

Telefonas 8 698 04 401

El. paštas alvydas.valeisa@varena.lt

Varanavičius Virginijus

Darbo partija

Kontaktai

Telefonas 8 687 94 490

El. paštas virginijus.varanavicius@varena.lt

Vilbikienė Laima

Lietuvos socialdemokratų partija

Kontaktai

Telefonas 8 686 26 677

El. paštas laima.vilbikiene@varena.lt

Žilius Dainius

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Kontaktai

Telefonas 8 625 19 527

El. paštas dainius.zilius@varena.lt

Savivaldybės priimamasis

Kontaktai

Telefonas 8 (310) 32 001

El. paštas info@varena.lt

Darbo laikas

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Varėnos rajono savivaldybės administracija nustato  dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandas per savaitę pasibaigus institucijos darbo dienos laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 valandos. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

Mero priimamasis

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 500

El. paštas meras@varena.lt

Kabineto Nr. 37

Gintautas Šakalis

Savivaldybės kontrolierius

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 003; Mob. 8 687 34 842

El. paštas gintautas.sakalis@varena.lt

Kabineto Nr. 14, J.Basanavičiaus g. 40, LT-65210 Varėna

Laima Ulbinienė

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 004; Mob. 8 616 81 849

El. paštas laima.ulbiniene@varena.lt

Kabineto Nr. 13, J.Basanavičiaus g. 40, LT-65210 Varėna

Alvydas Verbickas

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 505

El. paštas direktorius@varena.lt

Vilma Miškinienė

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 007

El. paštas vilma.miskiniene@varena.lt

Nikolajus Lysenkovas

Varėnos rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistas (civilinei saugai)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 801

El. paštas nikolajus.lysenkovas@varena.lt

Kabineto Nr. 2, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą, Varėnos rajono savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
1.3. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu;
1.4. sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Civilinės saugos specialistas vykdo šias funkcijas:
1. prognozuoja savivaldybės teritorijoje galimas ekstremaliąsias situacijas ir planuoja atsakomuosius veiksmus, siekiant suvaldyti galimas grėsmes;
2. organizuoja civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą ir nuolatinį jo atnaujinimą, įtraukdamas į šį darbą reikalingas tarnybas ir organizacijas, ne rečiau kaip kas treji metai patikslina jo priedą (rizikos analizė), siekdamas sumažinti riziką ekstremaliosioms situacijoms susidaryti;
3. Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas, organizuoja savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais;
4. renka iš visų savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos subjektų gyventojų duomenis, reikalingus civilinės saugos uždaviniams vykdyti, ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) direktoriaus nustatyta tvarka juos kaupia ir tvarko;
5. teikia informaciją, reikalingą civilinės saugos užduotims vykdyti, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui, savivaldybės teritorijoje esantiems ūkio subjektams, siekiant užtikrinti parengtį ekstremaliosioms situacijoms;
6. nustato savivaldybės seniūnijoms civilinės saugos uždavinius, derina savivaldybės teritorijoje esančių valstybės ir savivaldybės įstaigų ir ūkio subjektų parengtus dokumentus, reglamentuojančius civilinę saugą;
7. kontroliuoja, kaip ūkio subjektuose ir kitose įstaigose vykdomi civilinės saugos sistemos uždaviniai, laikomasi šio įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
8. kontroliuoja rajono civilinės saugos perspėjimo sistemos būklę, planuoja jos plėtotę ir modernizavimą, teikdamas pasiūlymus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui;
9. dalyvauja Varėnos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos darbe, organizuodamas ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbą;
10. perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus ekstremaliosios situacijos padarinius ir priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
11. Vyriausybės nustatyta tvarka nustato kolektyvinės apsaugos statinių poreikį;
12. organizuoja ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu nutrauktų komunalinių paslaugų teikimo atnaujinimą;
13. atstovauja Savivaldybės administracijai tarpžinybinėse darbo grupėse įgyvendinant priemones civilinės saugos srityje, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir jo pavaldžių įstaigų organizuojamuose renginiuose;
14. pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintą metodiką apskaičiuoja civilinės saugos funkcijoms atlikti reikalingų lėšų poreikį, nustatyta tvarka derina ir teikia informaciją;
15. rūpinasi slėptuvių įrengimu, vertina statinių funkcionalumą ekstremaliųjų situacijų atveju;
16. administruoja ir įgyvendina Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimus;
17. pagal kompetenciją rengia Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
18. vykdo kitus Administracijos direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus siekiant įgyvendinti Administracijai pavestus uždavinius ir funkcijas, susijusias su civiline ar darbuotojų sauga.

Irma Lukminienė

Varėnos rajono savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 20 704

El. paštas irma.lukminiene@varena.lt

Kabineto Nr. 1, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos ar reabilitacijos krypties išsilavinimą;
1.2. turėti ne trumpesnį kaip 1 metų darbo stažą administracinio darbo srityje. Darbo stažo reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems medicinos studijų krypties sveikatos apsaugos administravimo rezidentūrą ar visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos magistrantūrą (visuomenės sveikatos vadybos programą), papildomai baigusiems vadybos ar viešojo administravimo studijų krypčių bakalauro ar magistrantūros studijas.
1.3. Žinoti ir išmanyti:
1.3.1. valstybės tarnybos, viešojo administravimo, vietos savivaldos, sveikatos politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos, sveikatos priežiūros vadybos, strateginio valdymo, žmonių išteklių vadybos pagrindus;
1.3.2. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacinės veiklos organizavimą, socialinį darbą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, sugebėti jais vadovautis.
1.4. Gebėti:
1.4.1. įgyvendinti savivaldybėje valstybės sveikatos politiką;
1.4.2. organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir kitų planavimo dokumentų įgyvendinimą savivaldybėje;
1.4.3. organizuoti savivaldybės strateginio plėtros ir (ar) savivaldybės veiklos plano sveikatos priežiūros tikslų, uždavinių ir priemonių, siekiamų sveikatos rodiklių rengimą ir juos įgyvendinti;
1.4.4. organizuoti pirminę ir valstybės perduotą antrinę sveikatos priežiūrą savivaldybėje;
1.4.5. organizuoti sveikatinimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą savivaldybėje;
1.4.6. analizuoti savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, jos pokyčius, juos lemiančius veiksnius; planuoti ir įgyvendinti savivaldybės gyventojų sveikatos išsaugojimo, grąžinimo ir stiprinimo priemones;
1.4.7. prognozuoti visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros problemas bei perspektyvas savivaldybėje;
1.4.8. koordinuoti savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremalioms situacijoms, veiksmus jų metu ir likviduojant jų padarinius;
1.4.9. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis („Microsoft Office“ programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
1.4.10. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;
1.4.11. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.4.12. mokėti ne mažiau kaip vieną iš Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).
1.5. Būti nepriekaištingos profesinės reputacijos: elgesys ar veikla nepažeidžiant profesinės etikos, deontologijos normų, valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Savivaldybės gydytojas vykdo šias funkcijas:

1. įgyvendina savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką;
2. savivaldybės teritorijoje organizuoja Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;
3. organizuoja savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytų savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo, kitų savivaldybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;
4. nuolat analizuoja savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jos rizikos veiksnius, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;
5. pagal kompetenciją vykdo savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoja jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;
6. organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais;
7. koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į savivaldybių sveikatinimo veiklą;
8. koordinuoja savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmus jų metu;
9. vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas;
10. teikia savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl:
10.1. lėšų savivaldybės sveikatinimo veiklai finansuoti poreikio bei panaudojimo;
10.2. dėl griežtesnių negu teisės aktuose numatyti reikalavimų nustatymo visuomenės sveikatos priežiūros srityje savivaldybės teritorijoje, kai tai numato įstatymai;
10.3. kitas išvadas ir pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;
11. pagal kompetenciją prižiūri, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;
12. pagal kompetenciją užtikrina valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę;
13. pagal savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės mero įgaliojimus rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja kontroliuojant, kaip jų laikomasi;
14. rengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus;
15. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, epidemijų, ekologinių katastrofų padarinius;
16. nagrinėja pareiškimus ir skundus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais, sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti savivaldybės administracijai pagal kompetenciją;
17. vykdo kitus su Savivaldybės gydytojo funkcijomis susijusius savivaldybės administracijos direktoriaus nuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos uždaviniai.

Orinta Lakickienė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 515

El. paštas orinta.lakickiene@varena.lt

Kabineto Nr. 27

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• turėti aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties ar lygiavertį aukštąjį universitetinį architektūrinį išsilavinimą;
• turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą teritorijų planavimo ar ypatingų statinių projektavimo arba teritorijų planavimo valstybinės priežiūros srityse;
• išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, nuostatas;
• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos darbo reglamentu ir nuostatais, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie pagal kompetenciją reikalingi vykdant skyriaus vedėjo funkcijas;
• mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
• sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
• mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
• savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

• organizuoja ir koordinuoja skyriaus darbą, atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
• organizuoja ir vykdo užsakovo bei teritorijų planavimo organizatoriaus funkcijas rengiant savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus;
• tikrina ir tvirtina teritorijų planavimo sąlygas, planavimo sąlygų sąvadus, teritorijų planavimo darbų programas teritorijų planavimo dokumentams rengti, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimus;
• organizuoja prašymų organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą nagrinėjimą bei žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimų parengimą;
• organizuoja prašymų nagrinėjimą specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti, jų parengimą ir išdavimą, tikrina ir tvirtina nustatytus specialiuosius architektūros reikalavimus;
• organizuoja paraiškų dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo nagrinėjimą, teikia pagrįstas išvadas dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimo;
• organizuoja gautų statybą leidžiančių dokumentų ir rašytinių pritarimų statinio projektui bei prašymų išduoti statybą leidžiantį dokumentą kito statytojo vardu nagrinėjimą ir prie jų pridėtų dokumentų tikrinimą, prašymų įregistravimą IS „Infostatyba“, projektų sprendinių atitikties nustatytiems teisės aktų reikalavimams tikrinimą, dokumentų parengimą ir išdavimą;
• Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka pagal kompetenciją tikrina statybos, rekonstravimo ir kitų statybos rūšių projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimas, priima sprendimus dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo ar neišdavimo, išduoda Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus rašytinius pritarimus;
• organizuoja statinių naudojimo priežiūrą, statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai yra nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras;
• organizuoja Varėnos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos darbą tikrinant ir derinant savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus;
• organizuoja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų viešinimą, dalyvauja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstyme su visuomene ir kitų subjektų organizuojamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, organizuoja gyventojų skundų ir pasiūlymų dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų sprendinių nagrinėjimą, dalyvauja statybos projektų ir statybos projektinių pasiūlymų nagrinėjime, rengia dokumentaciją ir konsultuoja sprendžiant ginčus;
• organizuoja teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūras naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (TPDRIS) ir žemėtvarkos projektų rengimo procedūras naudodamasis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽYDRIS);
• derina teritorijų planavimo dokumentus naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (TPDRIS) ir žemėtvarkos projektus naudodamasis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);
• organizuoja savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną per Teritorijų planavimo stebėsenos informacinę sistemą (TPSIS);
• organizuoja ir vykdo Europos kraštovaizdžio konvencijos, Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo ir Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo įgyvendinimą;
• organizuoja pavadinimų administraciniams vienetams suteikimo bei keitimo, adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų bei gyvenamųjų namų ir butų numerių) suteikimo ir keitimo darbus;
• organizuoja savivaldybės geodezijos ir kartografijos darbų, kitų teisės aktuose reglamentuotų geodezijos ir kartografijos srities funkcijų vykdymą bei planų tikrinimą, derinimą ir kontrolę, derina žemės sklypų kadastrinius planus, kai atlikta jų patikra;
• analizuoja inžinerinės infrastruktūros būklę ir plėtrą, dalyvauja rengiant specialiuosius susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros planus bei dalyvauja jų įgyvendinime;
• dalyvauja rengiant rajono teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;
• organizuoja Varėnos rajono savivaldybės išorinės reklamos komisijos darbą, išduoda išorinės reklamos leidimus, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir panaikina leidimų galiojimą;
• teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir realizavimo savivaldybės teritorijoje;
• rengia ir teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų ir seniūnijų ribų keitimo;
• konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis teritorijų planavimo, statinių projektavimo, statinių statybos, statinių naudojimo priežiūros, žemėtvarkos, geodezijos, pavadinimų administraciniams vienetams suteikimo, adresų suteikimo ir keitimo, išorinės reklamos ir kitais klausimais;
• nustatyta tvarka teikia ataskaitas nustatytoms institucijoms;
• dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
• rengia skyriaus veiklos planą ir skyriaus veiklos kasmetinę ataskaitą;
• rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
• organizuoja Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
• teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos vadovams dėl skyriaus darbo tobulinimo ir kitais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
• nagrinėja Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau Kodekso) 1892 straipsnio pirmoje dalyje ir 1893 straipsnyje numatytas administracinių teisės pažeidimų bylas ir vadovaujantis šio Kodekso 24711 straipsnio antros dalies 1 punktu skiria administracines nuobaudas dėl gyvenamųjų namų ir kitų statinių, nenurodytų šio straipsnio antros dalies 2 punkte, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus vadovaujantis šio Kodekso 18816straipsnio 2 dalimi, 189 2 straipsnio 2 dalimi ir 189 4 straipsnio 4, 5 ir 6 dalimis;
• rengia ir tikslina skyriaus veiklos nuostatus, skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginius nuostatus;
• organizuoja skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos tvarkymo, dokumentacijos plano projekto parengimą;
• atstovauja Savivaldybės administracijai statybos užbaigimo komisijose;
• vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus bei užduotis, reikalingas įgyvendinant skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Gintautas Sereičikas

vedėjo pavaduotojas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 512

El. paštas gintautas.sereicikas@varena.lt

Kabineto Nr. 26

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• turėti aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties ar lygiavertį aukštąjį universitetinį architektūrinį išsilavinimą arba technologijų mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
• turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą teritorijų planavimo ar ypatingų statinių projektavimo arba teritorijų planavimo valstybinės priežiūros srityse;
• išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, nuostatas;
• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos darbo reglamentu ir nuostatais, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie pagal kompetenciją reikalingi vykdant skyriaus vedėjo pavaduotojo funkcijas;
• mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
• sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
• mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
• savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

• organizuoja savo darbą ir atsako už priskirtų funkcijų įgyvendinimą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir valdymą;
• dalyvauja Varėnos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos darbe tikrinant ir derinant savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus;
• tikrina teritorijų planavimo dokumentų sprendinių dokumentacijos atitikimą nustatytiems teisės aktų reikalavimams ir derina teritorijų planavimo dokumentus;
• derina žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų dokumentus bei kitus žemėtvarkos projektų rengimo dokumentus;
• derina teritorijų planavimo dokumentus naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (TPDRIS) ir žemėtvarkos projektus naudodamasis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);
• dalyvauja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų viešinime, dalyvauja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstyme su visuomene ir kitų subjektų organizuojamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, dalyvauja gyventojų skundų ir pasiūlymų dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų sprendinių nagrinėjime, organizuoja statybos projektų ir statybos projektinių pasiūlymų nagrinėjimą, rengia dokumentaciją ir konsultuoja sprendžiant ginčus;
• nagrinėja prašymus išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus;
• nustato, parengia ir išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus;
• nagrinėja paraiškas dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo, rengia ir pateikia skyriaus vedėjui pasirašyti pagrįstas išvadas dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimo;
• Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka pagal kompetenciją tikrina statybos, rekonstravimo ir kitų statybos rūšių projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimas, priima sprendimus dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo ar neišdavimo naudodamasis informacine sistema IS „Infostatyba“;
• rengia pritarimus arba nepritarimus statybą leidžiančio dokumento išdavimui;
• paskelbia pritarimą ar nepritarimą statybos projektui IS „Infostatyba“, rengia ir išduoda statybą leidžiančius dokumentus;
• parengia ir pateikia statybą leidžiantį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu;
• nagrinėja prašymus išduoti pažymą apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų)) ar (statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį ir išduoda arba neišduoda šios pažymos;
• nagrinėja viešojo administravimo subjektų pateiktus prašymus ir pagal kompetenciją išduoda nustatytos formos pažymas apie patalpų ar pastatų naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį;
• dalyvauja rengiant rajono teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;
• dalyvauja ir teikia pasiūlymus vykdant savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną ;
• nagrinėja pateiktas projektinių pasiūlymų užduotis ir ar statybos galimos konkrečiame sklype, teikia išvadas skyriaus vedėjui dėl pritarimo ar nepritarimo pateiktai užduočiai;
• dalyvauja Varėnos rajono savivaldybės išorinės reklamos komisijos darbe tikrinant išorinės reklamos projektus ir teikiant pritarimus (nepritarimus) dėl išorinės reklamos leidimų išdavimo;
• konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis teritorijų planavimo, nustatomų specialiųjų architektūrinių reikalavimų, statinių projektavimo, statybos, žemėtvarkos ir kitais klausimais, susijusiais su vykdomomis funkcijomis;
• nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus kompetencijos klausimais;
• dalyvauja rengiant savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
• rengia informaciją skyriaus veiklos planui ir skyriaus veiklos kasmetinei ataskaitai;
• rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
• pavaduoja skyriaus vedėją atostogų, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;
• nagrinėja Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau Kodekso) 1892 straipsnio pirmoje dalyje ir 1893 straipsnyje numatytas administracinių teisės pažeidimų bylas ir vadovaujantis šio Kodekso 24711 straipsnio antros dalies 1 punktu skiria administracines nuobaudas dėl gyvenamųjų namų ir kitų statinių, nenurodytų šio straipsnio antros dalies 2 punkte, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus vadovaujantis šio Kodekso 18816straipsnio 2 dalimi, 189 2 straipsnio 2 dalimi ir 189 4 straipsnio 4, 5 ir 6 dalimis;
• tvarko šiai pareigybei priskirtų sričių dokumentaciją ir ją perduoda skyriaus specialistui atsakingam už skyriaus suarchyvuotų dokumentų perdavimą Savivaldybės archyvui;
• vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus skyriaus vedėjo pavedimus bei užduotis, reikalingas įgyvendinant skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Erika Zaleskienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 025

El. paštas erika.zaleskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 24

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties arba technologijų mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
• turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kraštovaizdžio architektūros, teritorijų planavimo ar ypatingų statinių projektavimo arba teritorijų planavimo srityse;
• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitų institucijų norminiais aktais, reglamentuojančiais savivaldybių veiklą, aplinkos apsaugą, želdynų ir želdinių tvarkymą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, su Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Varėnos rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis ir nuostatais, Architektūros skyriaus nuostatais, išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
• mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
• sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti, identifikuoti, įvertinti ir apibrėžti problemas, pateikti jų sprendimo būdus;
• mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir kitomis specializuotomis programomis;
• savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

• organizuoja savo darbą ir atsako už priskirtų funkcijų įgyvendinimą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir valdymą;
• vykdo Europos kraštovaizdžio konvencijos, Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo ir Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo įgyvendinimą;
• organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną, kuria ir tvarko jų duomenų bazes (skaitmenines ir geoinformacines);
• organizuoja valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje eančių želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, želdynų kūrimą ir naujų želdinių veisimą, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektų rengimą, juos derina;
• teikia informaciją ir pasiūlymus dėl kraštovaizdžio architektūros formavimo principų ir jų realizavimo savivaldybės teritorijoje;
• rengia programas, taisykles ir kitus dokumentus, taip pat organizuoja posėdžius, pasitarimus želdinių priežiūros ir atnaujinimo klausimais;
• organizuoja želdynų teritorijų planavimą, rengia technines užduotis bendro naudojimo teritorijų apželdinimo techniniams projektams rengti, prižiūri projektavimo darbų eigą, administruoja pasirašytas paslaugų teikimo sutartis;
• atlieka statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras ir administruoja šių pastatų realizavimo arba likvidavimo darbus;
• nagrinėja prašymus ir tikrina, ar pateikti derinti Kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje atitinka nustatytus reikalavimus, vykdo Teritorijų planavimo komisijos sekretoriaus funkcijas;
• derina teritorijų planavimo dokumentus naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (TPDRIS) ir žemėtvarkos projektus naudodamasis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);
• nustato, parengia ir išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus;
• tikrina statybos projektus naudodamasis informacine sistema IS „Infostatyba“ ir rengia pritarimus arba nepritarimus statybą leidžiančio dokumento išdavimui bei sistemoje pateikia šią išvadą;
• dalyvauja Varėnos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos darbe tikrinant ir derinant savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus;
• dalyvauja rengiant rajono teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;
• dalyvauja vykdant savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną ir teikia pasiūlymus;
• administruoja išorinės reklamos įrengimą ir leidimų išdavimą;
• nagrinėja prašymus išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą ir prie jų pateiktą išorinės reklamos įrengimo projektinę dokumentaciją bei kitus dokumentus;
• pateikia svarstyti Išorinės reklamos komisijai prašymą išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą ir prie jo pateiktus dokumentus, jeigu jie parengti pagal teisės aktų reikalavimus;
• apskaičiuoja vietinės rinkliavos mokestį už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą ir vykdo mokesčio už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo surinkimo kontrolę;
• skelbia informaciją apie išorinės reklamos leidimų išdavimą, leidimų galiojimo sustabdymą, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimą, leidimų galiojimo panaikinimą Savivaldybės interneto svetainėje;
• konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis kraštovaizdžio, želdynų ir želdinių apsaugos bei kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų derinimo klausimais, statinių pripažinimo bešeimininkiais, išorinės reklamos leidimų išdavimo, teritorijų planavimo, nustatomų specialiųjų architektūrinių reikalavimų, statinių projektavimo, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais;
• dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
• rengia informaciją skyriaus veiklos planui ir skyriaus veiklos kasmetinei ataskaitai;
• rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
• rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas;
• surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 18816straipsniu;
• rengia skyriaus dokumentacijos planą, priima iš skyriaus darbuotojų pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą Dokumentacijos planą suarchyvuotus dokumentus ir perduoda juos saugoti Savivaldybės archyvui;
• vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus skyriaus vedėjo pavedimus bei užduotis, reikalingas įgyvendinant skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Silvija Kalanavičiūtė – Balkūnienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 025

El. paštas silvija.kalanaviciute@varena.lt

Kabineto Nr. 24

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
• turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį statybos projektų tikrinimo ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo srityje;
• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo nustatytus reikalavimus, su rajono Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis ir nuostatais, Architektūros skyriaus nuostatais, išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
• mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
• sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
• mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir IS „Infostatyba“;
• savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

• tikrina prašymus išduoti leidimą statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, raštu pritarti statinio projektui, išduoti statybą leidžiantį dokumentą kito statytojo vardu, panaikinti statybą leidžiantį dokumentą ir kitus prašymus, gautus tiesiogiai arba per IS „Infostatyba“, ar jie visiškai užpildyti pagal nustatytus reikalavimus, ar prie jų pridėti visi reikiami dokumentai;
• tikrina, ar projektas pasirašytas (patvirtintas) elektroniniais projekto vadovo ir projekto dalių vadovų parašais;
• tikrina, ar pateikti visi privalomi dokumentai, ar jie atitinka nustatytus reikalavimus, ar sumokėta privaloma Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava už statybą leidžiančio dokumento išdavimą;
• tikrina, ar statinių projektinė dokumentacija suformuota pagal teisės aktų reikalavimus;
• tikrina, ar prašyme nurodytas statytojas (užsakovas) turi teisę būti statytoju pagal Statybos įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus;
• tikrina, ar gauta Statybos įstatymo 27 straipsnio 16 dalies 1 punkte nurodyta informacija, o jeigu esama tokios informacijos ir prašyme nurodyti ne su savavališkos statybos padarinių šalinimu susiję statybos darbai (statiniai), prašymo pateikėjas informuojamas, kad jo prašymas dėl šios priežasties neregistruojamas IS „Infostatyba“;
• tikrina, ar prašyme nurodyti naujai statomų pastatų rodikliai ir ar projektuojamas statinys atitinka nurodytą statinio paskirtį ir tipą;
• tikrina projekto sprendinių, susijusių su norminiais atstumais tarp statinių, tarp statinių ir sklypų ribų, atitiktis teisės aktų reikalavimams;
• tikrina statinių projektus, ar nėra juridinių faktų, kurie ribotų statybos galimybes ir pažeistų trečiųjų asmenų interesus;
• tikrina, ar pateikta informacija, patvirtinanti apie žyminio mokesčio už statybą leidžiančio dokumento išdavimą sumokėjimą;
• tikrina, ar nėra požymių, kad prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą leidimą pateikęs asmuo siekia gauti statybą leidžiantį dokumentą, įteisinti jau atliktus savavališkus statybos darbus, dėl kurių nėra surašytas savavališkos statybos aktas ir tai nėra nurodyta prašyme;
• užregistruoja prašymą IS „Infostatyba“ ir informuoja skyriaus vedėją arba skyriaus vedėjo pavaduotoją, kad jis šioje sistemoje turi paskelbti subjektus, jų įgaliotus padalinius ar įstaigas, kurie privalo pagal kompetenciją patikrinti projekto atitiktį nustatytiems reikalavimams;
• informuoja prašymą pateikusį asmenį apie tai, kad prie prašymo pateikti ne visi statybą leidžiančiam dokumentui išduoti privalomi dokumentai;
• informuoja skyriaus vedėją arba skyriaus vedėjo pavaduotoją apie pateiktų projektų užregistravimą arba pateiktų projektų nepriėmimą dėl konkrečių priežasčių;
• informuoja skyriaus vedėją arba skyriaus vedėjo pavaduotoją apie statybos leidimų išdavimo terminų laikymąsi, apie gautus kitų projektus tikrinančių subjektų pritarimus (nepritarimus), kitą informaciją;
• informuoja statytoją, ar jo įgaliotą asmenį apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą (ar neišdavimą) raštu arba el. paštu;
• tikrina prašymus informuoti visuomenę apie numatomų visuomenei svarbių statinių projektavimą, tikrina, ar pridėti visi reikiami dokumentai, užregistruoja prašymą ir pateiktus dokumentus per 3 darbo dienas nuo jų gavimo kartu su pranešimu paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje;
• tikrina ir užregistruoja prašymus pritarti numatomam statinių projektavimui;
• tvarko statybą leidžiančių dokumentų apskaitą ir statistines ataskaitas;
• pavaduoja Teritorijų planavimo komisijos sekretorių atostogų, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;
• rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas;
• dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
• rengia informaciją skyriaus veiklos planui ir skyriaus veiklos kasmetinei ataskaitai;
• rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
• saugo pateiktą projektinę dokumentaciją ir išduotus leidimus;
• konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis statinių projektavimo, statybos, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo ir kitais klausimais pagal kompetenciją;
• pagal kompetenciją atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas;
• tvarko šiai pareigybei priskirtų sričių dokumentaciją ir ją perduoda skyriaus specialistui, atsakingam už skyriaus suarchyvuotų dokumentų perdavimą Savivaldybės archyvui;
• vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus skyriaus vedėjo pavedimus bei užduotis, reikalingas įgyvendinant skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Kęstutis Narvičius

vyr. geodezininkas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 570

El. paštas kestas.narvicius@varena.lt

Kabineto Nr. 23

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities matavimo inžinerijos krypties (geodezija) išsilavinimą;
• turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį geodezinių (kadastrinių matavimų) ir topografinių planų tikrinimo ir derinimo srityje;
• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir geodezijos bei kartografijos srities nustatytus reikalavimus, su Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis ir nuostatais, Architektūros skyriaus nuostatais, išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
• mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
• sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
• mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir kitomis specializuotomis GIS programomis;
• savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

• atlieka savivaldybės geodezijos ir kartografijos darbus;
• tvarko savivaldybių erdvinių duomenų rinkinius pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintus techninius reglamentus ir specifikacijas;
• patikėjimo teise valdo, naudoja valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, kurį sudaro savivaldybės teritorijos topografiniai planai, erdvinių duomenų rinkiniai ir geodeziniai tinklai, ir šiuo turtu disponuoja Vyriausybės nustatyta tvarka;
• sprendžia geodezinės ir kartografinės produkcijos atnaujinimo, naudojimo, geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos savivaldybės teritorijoje klausimus;
• organizuoja ir vykdo savivaldybės teritorijos administracinių ribų matavimo, ženklinimo ir kartografijos darbus, topografinių planų, erdvinių duomenų rinkinių, vietinių geodezinių tinklų sudarymo ir tvarkymo darbus;
• nustato geodezinės, kartografinės medžiagos ir savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių teikimo tvarką Vyriausybės nustatyta tvarka;
• derina topografinius planus ir atlieka jų kontrolę Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
• atlieka geodezinės ir kartografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūrą ir apie pastebėtus pažeidimus informuoja Vyriausybės įgaliotą instituciją jos nustatyta tvarka;
• neatlygintinai teikia Vyriausybės įgaliotai institucijai savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius, reikalingus georeferencinio pagrindo kadastro duomenims, valstybiniams georeferenciniams erdvinių duomenų rinkiniams sudaryti, atnaujinti ir tvarkyti, georeferencinio pagrindo ir teminiams žemėlapiams sudaryti;
• įstatymų nustatyta tvarka administruoja savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių autorių išimtines turtines teises;
• saugo savivaldybės geodezinę ir kartografinę medžiagą (savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo ir atnaujinimo medžiagą, žemėlapius, planus, erdvinių duomenų rinkinius ir kita);
• tikrina ir derina sklypų kadastrinius planus, kitus geodezijos ir kartografijos darbus;
• vykdo statinių naudojimo priežiūrą ir tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo Statybos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojamų statinių saugos reikalavimus;
• surašo Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas arba teikia administracinių pažeidimų bylas teismui;
• teikia informaciją apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;
• teikia Savivaldybės turimą geodezinę ir kartografinę medžiagą, reikalingą geodeziniams ir topografiniams planams parengti, bei priima ją gražinant;
• rengia dokumentus dėl kitos paskirties parduodamų valstybinės žemes sklypų kainų priedų – žemės sklypų vertės padidėjimo dėl inžinerinių statinių;
• konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl statinių naudojimo priežiūros, sklypų formavimo, geodezinių ir topografinių planų sudarymo, adresų suteikimo, keitimo ir kitais šiai pareigybei priskirtų sričių klausimais;
• tvarko šiai pareigybei priskirtų sričių dokumentaciją ir ją perduoda saugoti į Savivaldybės administracijos archyvą;
• atstovauja skyriui pareigybės aprašyme priskirtoms funkcijoms vykdyti strateginio plano rengime, koregavime ir vykdyme bei dalyvauja projektų, finansuojamų ne iš savivaldybės biudžeto lėšų, rengime ir vykdyme;
• rengia informaciją skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių;
• dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
• rengia informaciją skyriaus veiklos planui ir skyriaus veiklos kasmetinei ataskaitai;
• rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
• surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau Kodekso) 45 straipsniu, 47 straipsniu, 522 straipsniu, 100 straipsniu, 101 straipsniu, 18816straipsniu, 1892 2 dalimi ir 189 4 straipsnio 4, 5 ir 6 dalimis;
• tvarko šiai pareigybei priskirtų sričių dokumentaciją ir ją perduoda skyriaus specialistui, atsakingam už skyriaus suarchyvuotų dokumentų perdavimą Savivaldybės archyvui;
• vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus skyriaus vedėjo pavedimus bei užduotis, reikalingas įgyvendinant skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Jurgita Skirevičiūtė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 570

El. paštas jurgita.skireviciute@varena.lt

Kabineto Nr. 23

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Šias pareigas einantis Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties arba technologijų mokslų studijų srities matavimų inžinerijos krypties išsilavinimą;
• turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą teritorijų planavimo arba teritorijų planavimo priežiūros srityse;
• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir teritorijų planavimą, žemėtvarką, geoinformacinių sistemų duomenų tvarkymą, ,Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos darbo reglamentu ir nuostatais, Architektūros skyriaus nuostatais, išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
• mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
• sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
• mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir kitomis specializuotomis GIS programomis;
• savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

• organizuoja savo darbą ir atsako už priskirtų funkcijų įgyvendinimą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir valdymą;
• nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo inicijavimo ir teikia išvadas skyriaus vedėjui dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo;
• administruoja savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūras naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (TPDRIS);
• rengia teritorijų planavimo sąlygas ir teikia jas tvirtinti skyriaus vedėjui (vyriausiajam architektui) bei paskelbia jas informacinėje sistemoje (TPDRIS);
• nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo, dėl kitų žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo ar žemėtvarkos projektų rengimo bei teikia išvadas skyriaus vedėjui dėl šių žemėtvarkos planavimo dokumentų ir žemėtvarkos projektų rengimo;
• administruoja savivaldybės rengiamų žemėtvarkos planavimo dokumentų ir žemėtvarkos projektų rengimą naudodamasis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);
• nagrinėja prašymus ir rengia žemėtvarkos planavimo dokumentų ir žemėtvarkos projektų rengimo reikalavimus naudodamasis informacine sistema (ŽPDRIS);
• rengia teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų programas;
• derina sklypo topografinius planus;
• vykdo Savivaldybės administracijos rengiamų teritorijų planavimo dokumentų viešinimą, skelbia skelbimus institucijos buveinėje, interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje;
• registruoja teritorijų planavimo dokumentus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR), pateikia įregistruotų teritorijų planavimo dokumento registro išrašą pareiškėjui ar organizatoriui;
• atsako už dokumentų rengimą, tvarkymą ir valdymą, teritorijų planavimo dokumentų įregistravimą laiku Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR);
• dalyvauja rengiant rajono teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;
• teikia informaciją visuomenei ir informuoja visuomenę Teritorijų planavimo įstatymo ir Vyriausybės nustatyta tvarka apie teritorijų planavimo procesą ir jo metu priimamus sprendimus bei sudaro sąlygas visuomenei dalyvauti teritorijų planavimo procese;
• dalyvauja Savivaldybės administracijos organizuojamų teritorijų planavimo dokumentų svarstyme su visuomene, dalyvauja kitų subjektų organizuojamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, apibendrina gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų sprendinių, rengia dokumentaciją ir konsultuoja sprendžiant ginčus, skelbia informaciją savivaldybės interneto svetainėje ir informacinėje sistemoje (ŽPDRIS);
• paskelbia informaciją apie rengiamų ir parengtų žemėtvarkos planavimo dokumentų ir žemėtvarkos projektų sprendinius informacinėje sistemoje (ŽPDRIS);
• paskelbia apie žemėtvarkos planavimo dokumento ar žemėtvarkos projekto patvirtinimą informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) arba (TPDRIS);
• konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis teritorijų planavimo ir kitais klausimais;
• atlieka kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną naudodamasis Teritorijų planavimo stebėsenos informacine sistema (TPSIS), teikia išvadas apie stebėsenos vykdymą bei stebėsenos rezultatus skyriaus vedėjui ir skyriaus vedėjo pavaduotojui;
• tvarko savivaldybės GIS duomenų bazę;
• tvarko šiai pareigybei priskirtų sričių dokumentaciją ir ją atiduoda tolesniam saugojimui į savivaldybės administracijos archyvą;
• dalyvauja rengiant savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
• rengia informaciją skyriaus veiklos planui ir skyriaus veiklos kasmetinei ataskaitai;
• rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
• rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas;
• tvarko šiai pareigybei priskirtų sričių dokumentaciją ir ją perduoda skyriaus specialistui atsakingam už skyriaus suarchyvuotų dokumentų perdavimą Savivaldybės archyvui;
• vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus skyriaus vedėjo pavedimus bei užduotis, reikalingas įgyvendinant skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Irma Krajauskienė

L. e. Bendrojo skyriaus vedėjo pareigas

Kontaktai

Telefonas 8 (310) 31 999

El. paštas irma.krajauskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 36

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, visuomenės informavimą, vietos gyventojų apklausų organizavimą, archyvų veiklą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Skyriaus nuostatais ir gebėti juos taikyti praktiškai;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. gebėti atlikti dokumentų vertės ekspertizę, teisės aktų projektų vertinimą ir jų atitikimą teisės aktais nustatytiems formos, struktūros, turinio ir kalbos reikalavimams;
6. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus;
7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gerai išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl veiklos tobulinimo skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2. pagal skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms metodinę pagalbą, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
3. nagrinėja Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių, kitų dokumentų projektus, užtikrina jų atitikimą teisės aktų nuostatoms, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui informaciją apie Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo ir svarstymo eigą;
4. informuoja savivaldybės institucijų vadovus apie savivaldybės institucijų sprendimų, Savivaldybės tarybos narių paklausimų vykdymą;
5. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės administracijos padalinių ir Savivaldybės įstaigų dokumentų valdymą ir apskaitą, vertinimą, atrinkimą saugoti, jų perdavimą į archyvą ir naikinimą;
6. koordinuoja Savivaldybei perduotų likviduojamų įmonių archyvinių dokumentų tvarkymą, saugojimą ir išdavimą laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
7. konsultuoja Savivaldybės institucijų bei Savivaldybės įstaigų ir įmonių, neperduodančių dokumentų valstybės archyvui, atsakingus darbuotojus dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos klausimais;
8. organizuoja Savivaldybės institucijų dokumentų ir bylų apskaitos dokumentų rengimą, derina juos su Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialu, derina Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir įmonių, neperduodančių dokumentų valstybės archyvui, dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus;
9. organizuoja Savivaldybės interneto svetainės struktūros ir turinio rengimą, keitimą ir kontroliuoja, kad informacija Savivaldybės interneto svetainėje būtų keičiama laiku ir kokybiškai;
10. kontroliuoja, kad oficiali informacija apie Savivaldybės institucijų veiklą visuomenei ir žiniasklaidai būtų teikiama laiku ir kokybiškai, apie tai informuoja Savivaldybės administracijos direktorių ir Savivaldybės merą;
11. teikia asmens prašomą informaciją apie Skyriaus veiklą ir kitą asmens pageidaujamą gauti informaciją, kuria disponuoja Savivaldybė ir kurią asmuo turi teisę gauti pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą;
12. organizuoja Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašomų sutarčių registraciją;
13. organizuoja Savivaldybės mero, Savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų ir Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos direktoriaus veiklos ataskaitų rengimą pagal pateiktas Savivaldybės administracijos padalinių ir į padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų, Savivaldybei pavaldžių įmonių ir įstaigų metų veiklos ataskaitas ir teikia parengtus ataskaitų projektus Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės merui ir Savivaldybės tarybai;
14. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;
15. teikia Finansų ir investicijų skyriui informaciją apie Varėnos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimą ir pasiūlymus dėl šio plano pakeitimo;
16. dalyvauja rengiant Varėnos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programas ir rengia bei teikia informaciją Finansų ir investicijų skyriui apie šių programų įgyvendinimą;
17. rengia Skyriaus veiklos planą ir ataskaitą apie jo vykdymą;
18. organizuoja renginius Savivaldybės mero ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu;
19. dalyvauja rengiant Respublikos Prezidento, Seimo, Savivaldybių tarybų ir Europos Parlamento rinkimus, gyventojų apklausas ir referendumus ir teikia informaciją, pasiūlymus ir pastabas rinkimų klausimais atitinkamoms valstybės institucijoms ar įstaigoms;
20. tvirtina dokumentų kopijų ir nuorašų tikrumą;
21. koordinuoja Savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžių transliavimą internete, informacijos apie posėdžiuose dalyvaujančius ir nedalyvaujančius Savivaldybės tarybos narius viešinimą, informacijos apie priimtus, nepriimtus ir atidėtus klausimus publikavimą;
22. užtikrina asmenų, atvykusių į Savivaldybės administraciją, kokybišką aptarnavimą ir administracinių paslaugų teikimą vieno langelio principu;
23. inicijuoja naujų informacinių technologijų įsigijimą ir diegimą;
24. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis tinkamų darbo sąlygų darbuotojui sudarymo ir darbo funkcijų vykdymo tikslais;
25. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
26. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus.

Rūta Averkienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 980

El. paštas ruta.averkiene@varena.lt

Kabineto Nr. 41

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities komunikacijos, žurnalistikos, viešųjų ryšių ar informacijos paslaugų krypties išsilavinimą;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir nevyriausybinių organizacijų veiklą, visuomenės informavimą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti rengiant išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, žinoti tarnybinio protokolo pagrindus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. teikia Savivaldybės institucijų vadovams pasiūlymus dėl Varėnos rajono savivaldybės įvaizdžio gerinimo, informacijos apie Savivaldybės veiklą sklaidos;
2. padeda Savivaldybės institucijų vadovams koordinuoti ryšius su Lietuvos Respublikos Prezidento institucija, Lietuvos Respublikos Seimu, Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir šioms institucijoms pavaldžiomis įstaigomis, padeda spręsti bendradarbiavimo su vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, tautinėmis bendrijomis ir kitomis organizacijomis klausimus;
3. dalyvauja Savivaldybės institucijų vadovų rengiamuose pasitarimuose, teikia objektyvią, operatyvią informaciją žiniasklaidai ir naujienų agentūroms, rengia pranešimus spaudai;
4. Savivaldybės institucijų vadovų pavedimu atstovauja Varėnos rajono savivaldybei kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose;
5. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus teisės aktų projektus, reikalingus įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti viešųjų ryšių srityje;
6. derina teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, tikrina jų atitikimą teisės aktais nustatytiems kalbos ir raštvedybos reikalavimams;
7. tvarko ir skelbia informaciją Savivaldybės interneto svetainėje;
8. organizuoja oficialius svečių priėmimus, susitikimus, posėdžius su įvairių institucijų vadovais, sudaro ir derina su kitomis tarnybomis vizitų bei svečių priėmimo programas, sudaro reprezentacijai skirtų išlaidų sąmatas, rengia oficialių Savivaldybės institucijų sveikinimų tekstus, padėkas;
9. operatyviai teikia žiniasklaidai informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklą, rengiamus ar jau priimtus sprendimus, svarstomus aktualius klausimus, renginius, teikiamas paslaugas;
10. vykdo spaudos monitoringą ir prireikus informuoja Savivaldybės institucijų vadovus bei Savivaldybės administracijos darbuotojus apie aktualias publikacijas;
11. analizuoja žiniasklaidoje pateikiamą informaciją apie Savivaldybės, Savivaldybės administracijos veiklą, teikia Skyriaus vedėjui ir Savivaldybės institucijų vadovams atitinkamus pasiūlymus, atlieka kiekybinę ir kokybinę žiniasklaidoje pateikiamos informacijos apie Savivaldybės veiklą analizę, rengia periodines ataskaitas;
12. dalyvauja Savivaldybės mero, jo pavaduotojo, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo ir padalinių vadovų bei specialistų susitikimuose su gyventojais bei kituose rajono Savivaldybės tarybos ar Savivaldybės administracijos organizuojamuose renginiuose;
13. organizuoja ir koordinuoja spaudos konferencijas, viešųjų ryšių kampanijas, pristatymus, akcijas;
14. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės informacinių leidinių rengimą ir leidybą bei užsakomųjų straipsnių projektų su leidyklomis, žiniasklaida derinimą;
15. rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos sutarčių ir viešųjų pirkimų apklausų projektus savo kompetencijos klausimais;
16. stichinių nelaimių ir ekstremalių situacijų atvejais koordinuoja Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos padalinių turimos informacijos sklaidą ir užtikrina operatyvų jos pateikimą visuomenei;
17. redaguoja spaudai teikiamą informaciją;
18. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;
19. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl savo veiklos srities priemonių tobulinimo;
20. kiekvienais metais iki kovo 1 d. parengia informacinę medžiagą apie Savivaldybės administracijos vadovų veiklą ir Tarybos sprendimo projektą;
21. kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir atiduoda Savivaldybės archyvui suformuotas dokumentų bylas;
22. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo.

Solveiga Žukienė

viešųjų ryšių specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 021

El. paštas solveiga.zukiene@varena.lt

Kabineto Nr. 45

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimo principus, taisykles ir standartus, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6. gebėti tinkamai pateikti informaciją visuomenei ir žiniasklaidos priemonėms;
7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
8. žinoti tarnybinio protokolo ir etiketo pagrindus;
9. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
10. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. įgyvendina teisės aktus, valstybės ir Savivaldybės institucijų sprendimus visuomenės informavimo srityje;
2. Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka rengia ir teikia vietos ir respublikos žiniasklaidai informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklą, rengiamus ar jau priimtus sprendimus, svarstomus klausimus, renginius, kitas aktualijas;
3. administruoja Savivaldybės interneto svetainėje pateikiamą informaciją ir teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl šios informacijos atnaujinimo;
4. vykdydamas savo funkcijas, dalyvauja įvairiuose Savivaldybės institucijų renginiuose ir šių institucijų vadovų susitikimuose su gyventojais;
5. seka ir fiksuoja žiniasklaidos priemonėse skelbiamą klaidingą informaciją bei publikuojamą kritiško pobūdžio medžiagą apie Savivaldybės institucijų veiklą, rengia ir žiniasklaidos priemonėse platina su atitinkamų Savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovais suderintus, klaidingą informaciją paneigiančius pareiškimus, aiškinimus, straipsnius;
6. savivaldybės institucijų vadovams ar Skyriaus vedėjui pavedus, padeda organizuoti spaudos konferencijas, pristatymus, akcijas, kitus renginius;
7. rengia Savivaldybės leidinių ar užsakomų straipsnių projektus, derina juos su leidyklomis, atsakingais žiniasklaidos priemonių atstovais;
8. stichinių nelaimių ir ekstremalių situacijų atvejais, surenka Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos padalinių turimą informaciją bei operatyviai ją teikia visuomenei ir žiniasklaidai;
9. renka šalies leidiniuose ir interneto svetainėse publikuojamą informaciją apie Varėnos rajoną bei Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą, klasifikuoja šią informaciją pagal įvairius požymius ir prireikus teikia ją Savivaldybės institucijų vadovams ir darbuotojams;
10. redaguoja Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos padalinių spaudai teikiamus skelbimus bei kitokio pobūdžio informaciją;
11. rengia oficialių ir kitų sveikinimų tekstus;
12. rengia Savivaldybės institucijų dokumentų projektus savo kompetencijos klausimais;
13. kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir Savivaldybės archyvui perduoda suformuotas dokumentų bylas;
14. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, kiekvienais metais iki vasario 1 d. parengia informacinę medžiagą apie Savivaldybės vadovų veiklą ir ją pateikia Skyriaus vedėjui;
15. rengia Savivaldybės mero metų veiklos ataskaitą;
16. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Genė Palevičienė

Vyr. specialistė (kalbos tvarkytoja)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 020

El. paštas genute.paleviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 44

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;
2. išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, administracinę teisę, Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas ir gebėti juos taikyti praktiškai;
3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. kontroliuoja, kaip savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą;
2. kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose, organizacijose dokumentai tvarkomi taisyklinga valstybine kalba, ar įstaigos, įmonės, organizacijos susirašinėja valstybine kalba;
3. kontroliuoja, ar taisyklinga valstybinė kalba vartojama įmonių, įstaigų, organizacijų viešuosiuose užrašuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose, interneto svetainėse;
4. kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančių valstybės, Savivaldybės ir kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai ir darbuotojai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas, ar jie vartoja valstybinę kalbą atlikdami tarnybines pareigas;
5. kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose, organizacijose gyventojai aptarnaujami valstybine kalba;
6. kontroliuoja, ar oficialios, sunormintos Lietuvos Respublikos vietovardžių lytys savivaldybės teritorijoje rašomos valstybine kalba, ar jos taisyklingos, derina naujų gatvių pavadinimus;
7. kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje visuomenės informavimo priemonės laikosi taisyklingos lietuvių kalbos reikalavimų;
8. tikrina, ar pateikti derinti įmonių, įstaigų, organizacijų bei asmenų skelbiamų viešųjų užrašų ir reklamos projektai atitinka valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus;
9. prireikus rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, direktoriaus įsakymų projektus kalbos ir kitais klausimais;
10. konsultuoja savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis valstybinės kalbos vartojimo klausimais;
11. pagal savo kompetenciją rengia metodinius patarimus, straipsnius valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais, skelbia aktualią informaciją Savivaldybės interneto svetainės skyrelyje „Valstybinė kalba“;
12. įspėja įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus, savininkus dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų nesilaikymo, kalbos normų pažeidimų, reikalauja juos ištaisyti per nurodytą terminą;
13. įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių nusižengimų protokolus, pagal savo įgaliojimus nagrinėja administracinių nusižengimu bylas ir skiria nuobaudas;
14. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl savo veiklos srities priemonių tobulinimo;
15. kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir atiduoda Savivaldybės archyvui suformuotas dokumentų bylas;
16. vykdo Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos atsakingojo sekretoriaus funkcijas;
17. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo.

Agnė Šiaučiūnienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 500

El. paštas agne.siauciuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 37

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą, archyvų darbą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Skyriaus nuostatais;
4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
6. žinoti tarnybinio protokolo ir etiketo pagrindus;
7. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti pateiktą informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. tvarko savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų dokumentus prieš posėdžius ir po jų, parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų kopijas ir kitą posėdžių medžiagą išdalina ir išsiunčia elektroniniu paštu Savivaldybės tarybos nariams, Vyriausybės atstovui Alytaus apskrityje, atitinkamiems Savivaldybės administracijos darbuotojams;
2. informuoja savivaldybės tarybos narius apie rengiamus Savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžius, juose dalyvauja ir rašo posėdžių protokolus, saugo posėdžių protokolus iki perdavimo archyvui;
3. sudaro svarstyti parengtų ir dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ įregistruotų sprendimų projektų sąrašą, posėdžių darbotvarkės projektą;
4. užtikrina, kad savivaldybės tarybos nariams laiku būtų pateikta posėdžių medžiaga ir kiti reikalingi dokumentai;
5. registruoja savivaldybės tarybos sprendimus ir juos įformina teisės aktų nustatyta tvarka;
6. registruoja Teisės aktų informacinėje sistemoje ir Teisės aktų registre savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir Savivaldybės tarybos priimtus norminius teisės aktus;
7. prireikus tvirtina savivaldybės tarybos sprendimų bei Savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžių protokolų, išrašų, nuorašų, kopijų tikrumą;
8. prireikus surenka pasiūlymus ir sudaro Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės mero susitikimų su rinkėjais grafiką;
9. prireikus padeda organizuoti Savivaldybės tarybos narių susitikimus su gyventojais;
10. renka reikiamą medžiagą ir savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka iš jos sudaro Savivaldybės tarybos ir komitetų darbo plano projektą ir jį pateikia Skyriaus vedėjui;
11. kiekvienais metais iki kovo 1 d. parengia informaciją apie Savivaldybės tarybos, komitetų veiklą;
12. kiekvieną einamųjų metų ketvirtį parengia informaciją apie Savivaldybės tarybos narių dalyvavimą Savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžiuose;
13. tvarko Savivaldybės tarybos narių darbo laiko apskaitą;
14. rengia jo kompetencijai priskirtų Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus;
15. registruoja Savivaldybės tarybos, jos komitetų dokumentus teisės aktų publikavimo sistemoje „Infolex“ ir dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“, norminius teisės aktus skelbia Teisės aktų registre;
16. rengia Savivaldybės tarybos metų veiklos ataskaitą;
17. koordinuoja teikiamų paslaugų sąrašo ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimą, jų tvirtinimą;
18 teikia Savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms bei Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams konsultacijas bei metodinę pagalbą dokumentų valdymo, administracinių paslaugų teikimo bei interesantų aptarnavimo klausimais;
19. skelbia ir nuolat atnaujina informaciją apie Savivaldybės tarybą, jos komitetus, komisijas ir kt. Savivaldybės interneto svetainėje;
20. kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir perduoda Savivaldybės archyvui suformuotas Skyriaus dokumentų bylas;
21. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
22. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo;
23. pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, komandiruočių, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais.

Sigitas Blėda

Kompiuterių tinklų specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 984

El. paštas sigitas.bleda@varena.lt

Kabineto Nr. 39

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų sritį, informacinių sistemų diegimą ir plėtrą, autorinių teisių apsaugą, asmens duomenų naudojimą ir apsaugą;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. žinoti lokalių ir globalių kompiuterinių tinklų veikimo principus;
6. išmanyti informacinių sistemų administravimą;
7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
8. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. dalyvauja formuojant ir padeda įgyvendinant informacinių technologijų diegimo Savivaldybėje plėtros planus;
2. vertina Savivaldybės administracijos kompiuterių, techninės ir programinės įrangos tinkamumą naudoti;
3. atlieka sisteminę ir tinklinę Savivaldybės administracijai priklausančios kompiuterinės ir telekomunikacinės įrangos bei programų priežiūrą;
4. diegia programinę įrangą bei operacines sistemas, jų atnaujinimus, šalina gedimus, atsako už kompiuterinės įrangos įsigijimą Savivaldybės administracijoje, suderinęs su administracijos direktoriumi ir Skyriaus vedėju, pagal poreikius perskirsto Savivaldybės administracijos kompiuterinę ir telekomunikacinę įrangą;
5. diegia ir atnaujina antivirusines programas, taiso kenkėjiškų programų pažeistus kompiuterius;
6. derina ir įrengia kompiuterinę įrangą (kompiuterius, spausdintuvus ir kt. kompiuterinę techniką) darbo vietose, techniką darbuotojams perduoda pasirašant raštu;
7. diegia spausdintuvus, skaitytuvus ir kitą kompiuterinę techniką;
8. keičia eksploatacines spausdintuvų ir kopijavimo aparatų medžiagas ir tvarko jų apskaitą;
9. šalina kompiuterinės įrangos ir spausdintuvų gedimus;
10. administruoja dokumentų apskaitos sistemą „Infolex Dokumentai“;
11. parengia konferencinę, video įrangą, naudojamą posėdžiuose, pasitarimuose, seminaruose ir kituose Savivaldybės administracijos darbuotojų organizuojamuose renginiuose;
12. valdo ir prižiūri elektroninę balsavimo ir diskusijų sistemą Savivaldybės tarybos posėdžių metu, organizuoja jos tobulinimą, siekiant užtikrinti tinkamą Savivaldybės posėdžių salių techninės ir programinės įrangos funkcionavimą;
13. daro Savivaldybės administracijos tarnybinėse stotyse laikomos informacijos kopijas, prižiūri rezervinio kopijavimo sistemas, atkuria rezervinėse kopijose laikomą informaciją tyčinio ar netyčinio duomenų sugadinimo ar sunaikinimo atveju;
14. konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus darbo su informacinėmis sistemomis ir technologijomis klausimais;
15. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis tinkamų darbo sąlygų darbuotojui sudarymo ir darbo funkcijų vykdymo tikslais;
16. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
17. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Vytautas Baublys

Sistemų administratorius

Kontaktai

Telefonas 8 (310) 31 984

El. paštas vytautas.baublys@varena.lt

Kabineto Nr. 39

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų sritį, informacinių sistemų diegimą ir plėtrą, asmens duomenų naudojimą ir apsaugą;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. žinoti lokalių ir globalių kompiuterinių tinklų veikimo principus;
6. išmanyti informacinių sistemų administravimą;
7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
8. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. dalyvauja formuojant ir padeda įgyvendinant informacinių technologijų diegimo Savivaldybėje plėtros planus;
2. įvertina Savivaldybės administracijos kompiuterių, techninės ir programinės įrangos tinkamumą naudoti;
3. atlieka sisteminę ir tinklinę Savivaldybės administracijai priklausančios kompiuterinės ir telekomunikacinės įrangos bei programų priežiūrą;
4. redaguoja Savivaldybės vidinį kontaktų sąrašą, skelbia jį vidiniame įstaigos kompiuteriniame tinkle;
5. diegia ir atnaujina antivirusines programas, taiso kenkėjiškų programų pažeistus kompiuterius;
6. derina ir įrengia kompiuterinę įrangą (kompiuterius, spausdintuvus ir kt. kompiuterinę techniką) darbo vietose, techniką darbuotojams perduoda pasirašant raštu;
7. diegia spausdintuvus, skaitytuvus ir kitą kompiuterinę techniką;
8. pagal poreikį užsako ir keičia eksploatacines spausdintuvų ir kopijavimo aparatų medžiagas ir tvarko jų apskaitą;
9. šalina kompiuterinės įrangos ir spausdintuvų gedimus;
10. administruoja Savivaldybės interneto svetainę, rūpinasi informacijos pildymu Savivaldybės interneto svetainėje ir socialinio tinklo Facebook paskyroje;
11. parengia konferencinę, video įrangą, naudojamą posėdžiuose, pasitarimuose, seminaruose ir kituose Savivaldybės administracijos darbuotojų organizuojamuose renginiuose;
12. administruoja informacines sistemas „Kontora“ ir „Pedagogų registras“;
13. administruoja Savivaldybės administracijoje naudojamų fiksuoto ir mobilaus telefonų ryšių infrastruktūrą, rengia įsakymų dėl naudojimosi fiksuoto ir mobilaus ryšių telefonais limitų nustatymo projektus;
14. kuria ir maketuoja grafines Savivaldybės mero, Savivaldybės mero pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo padėkas, sveikinimus ir kitus smulkius grafinius leidinius, esant poreikiui spausdina seniūnaičių, Savivaldybės tarybos narių visuomeninių padėjėjų, mero visuomeninių konsultantų pažymėjimus, Savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių vizitines korteles;
15. organizuoja elektroninio parašo įrangos diegimą ir priežiūrą Savivaldybės administracijoje;
16. konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus informacinių sistemų naudojimo klausimais;
17. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis tinkamų darbo sąlygų darbuotojui sudarymo ir darbo funkcijų vykdymo tikslais;
18. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
19. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Liucija Baravykienė

Sekretorė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 500

El. paštas liucija.baravykiene@varena.lt

Kabineto Nr. 37

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais dokumentų valdymą ir archyvų darbą, valstybinės kalbos vartojimą bei teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. žinoti tarnybinio protokolo ir etiketo pagrindus;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
9. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. padeda Savivaldybės merui ir Savivaldybės mero pavaduotojui organizuoti darbą, tvarko jų einamuosius darbo reikalus, vykdo nurodymus, pavedimus ir užduotis, informuoja Savivaldybės merą ir Savivaldybės mero pavaduotoją apie gautą informaciją, pranešimus.
2. priima atvykstančius į Savivaldybės mero priimamąjį interesantus, atsakinėja į žodinius paklausimus Savivaldybės mero priimamojo telefonu;
3. registruoja pas Savivaldybės merą ir Savivaldybės mero pavaduotoją atvykstančius interesantus, paskiria laiką pokalbiui su Savivaldybės meru ir Savivaldybės mero pavaduotoju;
4. padeda organizuoti oficialių svečių ir delegacijų priėmimus;
5. informuoja Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos padalinių, įstaigų vadovus ir darbuotojus apie Savivaldybės mero rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus;
6. registruoja Savivaldybės mero pavedimus (įrašo rezoliucijas) DVS „Kontora“, skenuotas raštų kopijas nukreipia atsakingiems specialistams, o originalus perduoda tolimesniam saugojimui, informuoja merą apie pavedimų vykdymo eigą;
7. tvarko, registruoja Savivaldybės mero potvarkius, įkelia juos į informacines dokumentų valdymo sistemas „Kontora“ ir „Infoleks Dokumentai“, Savivaldybės mero patvirtintus norminius teisės aktus registruoja Teisės aktų informacinėje sistemoje ir teisės aktų registre;
8. elektroniniu paštu Savivaldybės mero gautus dokumentus ir kitą informaciją perduoda registruoti Skyriaus specialistui, atsakingam už dokumentų registravimą;
9. komplektuoja Savivaldybės mero potvarkius ir kitus dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą, kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir perduoda Savivaldybės archyvui suformuotas dokumentų bylas;
10. parengia Savivaldybės mero ir Savivaldybės mero pavaduotojo dalyvavimo renginiuose darbotvarkę, primena jiems apie numatytą dalyvavimą posėdžiuose, susirinkimuose ir kituose renginiuose;
11. kontroliuoja, kad Savivaldybės mero vardu parengti raštai ir teisės aktų projektai atitiktų valstybinės kalbos normas;
12. teikia Savivaldybės merui ar Savivaldybės mero pavaduotojui pasirašyti rengėjų patikrintus atspausdintus dokumentus;
13. rengia informaciją apie Savivaldybės mero ir Savivaldybės mero pavaduotojo veiklą ir, suderinus su Savivaldybės meru ar Savivaldybės mero pavaduotoju, skelbia šią informaciją visuomenės informavimo priemonėse;
14. rengia Savivaldybės mero potvarkių projektus ir kitus dokumentus;
15. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis tinkamų darbo sąlygų darbuotojui sudarymo ir darbo funkcijų vykdymo tikslais;
16. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
17. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Ana Čapkovskienė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 001

El. paštas ana.capkovskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 1

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir archyvų darbą, interesantų aptarnavimo tvarką, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais, Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamentu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. žinoti tarnybinio protokolo ir etiketo pagrindus;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
9. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų aprašymus, asmenų aptarnavimo vieno langelio principu esmę ir turinį.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. registruoja Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus, Biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos skyriaus, Švietimo skyriaus, Kultūros ir sporto skyriaus, Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Turto valdymo skyriaus, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus, Architektūros skyriaus, Centralizuoto vidaus audito skyriaus, Ekonomikos ir turizmo skyriaus, Ūkio skyriaus, Personalo skyriaus, Varėnos rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (civilinei ir darbų saugai) gautus ir siunčiamuosius dokumentus DVS ,,Kontora“ atitinkamame dokumentų registre;
2. aptarnauja į Savivaldybės administracijos priimamąjį atvykusius interesantus, padeda įforminti prašymus raštu, atsakinėja į žodinius paklausimus Savivaldybės administracijos priimamojo telefonu;
3. paštu arba elektroniniu paštu išsiunčia paruoštą siunčiamąją korespondenciją;
4. atlieka pagrindinio vieno langelio principu asmenų aptarnavimą savivaldybės administracijoje organizuojančio asmens funkcijas:
4.1. priima asmenų prašymus, susipažįsta su šių prašymų turiniu;
4.2. identifikuoja asmens pageidaujamą gauti administracinę paslaugą, kokios informacijos reikia sprendimams priimti ir prašomai paslaugai suteikti, kokią informaciją ir dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti besikreipiantis asmuo;
4.3. supažindina asmenį su prašymo nagrinėjimo procedūra, pageidaujamos paslaugos suteikimo galimybėmis;
4.4. numato, kokią informaciją Savivaldybė administracijos specialistai gali gauti iš administracijos padalinių, Savivaldybei pavaldžių ir kitų institucijų bei įstaigų, paprašo besikreipiantį asmenį pateikti informaciją ir dokumentus, kurių Savivaldybė pati negali gauti arba kuriuos pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti interesantas;
4.5. asmens pageidavimu informuoja jį apie prašymą nagrinėjantį valstybės tarnautoją;
4.6. esant poreikiui organizuoja asmenų priėmimą Savivaldybės administracijos padaliniuose, prireikus iš anksto suderina priėmimo vietą ir laiką, nurodo interesantą priimsiančio darbuotojo vardą, pavardę, užimamas pareigas, kabineto numerį;
5. registruodamas gautus prašymus, kurių vykdymo eiga ir atsakingi vykdytojai, įvertinus turinį, yra aiškūs, DVS „Kontora“ rezoliucijų skiltyje nurodo atsakingą skyriaus vedėją ir (ar) pagrindinį vykdytoją, o tokių prašymų kopijas DVS „Kontora“ pagalba perduoda Savivaldybės merui ar administracijos direktoriui arba jų įgaliotiems asmenims;
6. kontroliuoja, kaip laikomasi prašymų nagrinėjimo ir administracinių paslaugų teikimo terminų, asmens pageidavimu informuoja jį apie prašymo nagrinėjimo eigą, prireikus informuoja asmenį apie prašymo nagrinėjimo ar administracinės paslaugos suteikimo termino pratęsimą, nurodo pratęsimo priežastis;
7. registruoja DVS „Kontora“ paslaugos vykdytojų interesantams teikiamus atsakymus, prieš tai juos nuskenuoja ir kopijas įdeda į bylą (elektroninę), priima iš administracijos darbuotojų įvykdytų užduočių dokumentus, juos archyvuoja pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą Dokumentacijos planą ir kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir perduoda Savivaldybės archyvui suformuotas dokumentų bylas;
8. prireikus pagal savo kompetenciją papildo administracinių paslaugų sąrašą;
9. tvarko pašto ženklų ir vokų apskaitą, išduoda juos Savivaldybės padalinių darbuotojų reikmėms;
10. kartą metuose atlieka asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo, taikant vieno langelio principą, kokybės analizę ir apie jos rezultatus iki einamųjų metų kovo 1 d. informuoja Skyriaus vedėją;
11. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
12. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Jurgita Kašėtaitė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 505

El. paštas jurgita.kasetaite@varena.lt

Kabineto Nr. 43

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais dokumentų valdymą ir archyvų darbą bei teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. žinoti tarnybinio protokolo ir etiketo pagrindus;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
9. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. padeda organizuoti Savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo darbą, tvarko jų einamuosius darbo reikalus, vykdo nurodymus, pavedimus ir užduotis jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2. tvarko išankstinę fizinių ir juridinių asmenų priėmimo pas Savivaldybės administracijos direktorių ir jo pavaduotoją registraciją;
3. padeda organizuoti oficialių svečių ir delegacijų priėmimus;
4. registruoja Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimus (rezoliucijas) DVS „Kontora“, skenuotas raštų kopijas nukreipia atsakingiems specialistams, o originalus perduoda tolimesniam saugojimui, informuoja Savivaldybės administracijos direktorių ir jo pavaduotoją apie pavedimų vykdymo eigą;
5. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu, prižiūri jo tarnybinę elektroninio pašto dėžutę;
6. tvarko ir registruoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir Skyriaus dokumentus, naudojant dokumentų valdymo ir apskaitos sistemas „Infoleks Dokumentai“ ir „Kontora“;
7. registruoja Teisės aktų informacinėje sistemoje ir Teisės aktų registre Savivaldybės administracijos direktoriaus norminius teisės aktus;
8. komplektuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą, užtikrina dokumentų išsaugojimą, kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir perduoda Savivaldybės archyvui suformuotas dokumentų bylas;
9. atsako į Savivaldybės administracijos direktoriaus priimamojo telefono skambučius, priima skambinančiųjų pateikiamą informaciją ir ją perduoda Savivaldybės administracijos direktoriui;
10. informuoja Savivaldybės administracijos padalinių vadovus bei Savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovus apie rengiamus posėdžius, susitikimus, pasitarimus;
11. pildo ir redaguoja Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbotvarkes Savivaldybės interneto svetainėje;
12. pildo Skyriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
13. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti atspausdintus, rengėjų patikrintus ir pasirašytus dokumentus;
14. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis tinkamų darbo sąlygų darbuotojui sudarymo ir darbo funkcijų vykdymo tikslais;
15. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
16. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Svajūnė Saulėnaitė

Sekretorė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 505

El. paštas svajune.saulenaite@varena.lt

Kabineto Nr. 43

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais dokumentų valdymą ir archyvų darbą, valstybinės kalbos vartojimą bei teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų; dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, elektroninių dokumentų valdymo taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. žinoti tarnybinio protokolo ir etiketo pagrindus;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. tvarko Savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų dokumentus prieš posėdžius ir po jų, parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų kopijas ir kitą posėdžių medžiagą išdalina ir išsiunčia elektroniniu paštu Savivaldybės tarybos nariams, Vyriausybės atstovui Alytaus apskrityje, atitinkamiems Savivaldybės administracijos darbuotojams;
2. įformina Savivaldybės administracijos padalinių ir administracijos specialistų parengtų dokumentų projektus pagal Dokumentų rengimo taisyklių bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
3. registruoja Savivaldybės tarybos sprendimus ir juos įformina teisės aktų nustatyta tvarka;
4. tvarko, registruoja Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus dokumentus, prireikus registruoja Savivaldybės vadovų pasirašytas sutartis, naudojant dokumentų valdymo ir apskaitos sistemas „Infolex Dokumentai“ ir „Kontora“;
5. registruoja Teisės aktų informacinėje sistemoje ir Teisės aktų registre Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir Savivaldybės tarybos priimtus norminius teisės aktus;
6. vykdo dokumentų apskaitą, užtikrina dokumentų išsaugojimą, kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir atiduoda Savivaldybės archyvui suformuotas dokumentų bylas;
7. tvarko išankstinę fizinių ir juridinių asmenų priėmimo pas Savivaldybės administracijos direktorių ir jo pavaduotoją registraciją;
8. registruoja Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimus (rezoliucijas) DVS „Kontora“, skenuotas raštų kopijas nukreipia atsakingiems specialistams, o originalus perduoda tolesniam saugojimui, informuoja Savivaldybės administracijos direktorių ir jo pavaduotoją apie pavedimų vykdymo eigą;
9. atsako į Savivaldybės administracijos direktoriaus priimamojo telefono skambučius, priima skambinančiųjų pateikiamą informaciją ir ją perduoda Savivaldybės administracijos direktoriui;
10. pildo ir redaguoja Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbotvarkes Savivaldybės interneto svetainėje;
11. teikia interesantams dokumentų kopijavimo paslaugas;
12. prireikus tvirtina Savivaldybės tarybos sprendimų, posėdžių protokolų kopijų, išrašų bei nuorašų tikrumą;
13. padeda organizuoti oficialių svečių ir delegacijų priėmimus;
14. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Svajūnė Juknevičienė (mot. atostogose)

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 505

El. paštas svajune.jukneviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 43

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais dokumentų valdymą ir archyvų darbą bei teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. žinoti tarnybinio protokolo ir etiketo pagrindus;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
9. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. tvarko Savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų dokumentus prieš posėdžius ir po jų, parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų kopijas ir kitą posėdžių medžiagą išdalina ir išsiunčia elektroniniu paštu Savivaldybės tarybos nariams, Vyriausybės atstovui Alytaus apskrityje, atitinkamiems Savivaldybės administracijos darbuotojams;
2. įformina Savivaldybės administracijos padalinių ir administracijos specialistų parengtų dokumentų projektus pagal Dokumentų rengimo taisyklių bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
3. registruoja Savivaldybės tarybos sprendimus ir juos įformina teisės aktų nustatyta tvarka;
4. tvarko, registruoja Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus dokumentus, prireikus registruoja Savivaldybės vadovų pasirašytas sutartis, naudojant dokumentų valdymo ir apskaitos sistemas „Infoleks Dokumentai“ ir „Kontora“;
5. registruoja Teisės aktų informacinėje sistemoje ir Teisės aktų registre Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir Savivaldybės tarybos priimtus norminius teisės aktus;
6. vykdo dokumentų apskaitą, užtikrina dokumentų išsaugojimą, kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir atiduoda Savivaldybės archyvui suformuotas dokumentų bylas;
7. teikia interesantams dokumentų kopijavimo paslaugas;
8. prireikus tvirtina Savivaldybės tarybos sprendimų, posėdžių protokolų kopijų, išrašų bei nuorašų tikrumą;
9. padeda organizuoti oficialių svečių ir delegacijų priėmimus;
10. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
11. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Ona Zenkevičiūtė

Archyvarė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 585; Mob. 8 618 13 334

El. paštas onute.zenkeviciute@varena.lt

Kabineto Nr. 26

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir archyvų darbą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašą;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. išmanyti valstybinės archyvų sistemos sąrangą, žinoti dokumentų saugojimo archyvuose terminus, dokumentų perdavimo valstybiniam archyvui, nurašymo, sunaikinimo, įforminimo laikinam ar nuolatiniam saugojimui tvarką, išmanyti dokumentų šifravimo, sisteminimo, komplektavimo, įrišimo ir patalpinimo tam tikslui skirtose archyvo vietose tvarką ir dokumentų apskaitos pagrindus;
6. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
9. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. priima iš likviduojamų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių, taip pat privačių juridinių asmenų ir nevyriausybinių organizacijų, kurių buveinė buvo Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, dokumentus archyviniam saugojimui pagal suderintus bylų apyrašus Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
2. teikia įmonių likvidatoriams konsultacijas dėl dokumentų paruošimo archyviniam saugojimui;
3. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus dėl archyve saugomų likviduotų ar likviduojamų juridinių asmenų dokumentų ar jose esančios informacijos pateikimo, išduoda pažymas dėl likviduotų ar likviduojamų juridinių asmenų dokumentų, jų nuorašus, išrašus, kopijas;
4. tvarko ir saugo archyvinius dokumentus, laikantis nustatytų reikalavimų, ruošia fondų apskaitos informacinius dokumentus;
5. atlieka saugomų dokumentų fizinės būklės patikrinimus ir įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones;
6. teisės aktų nustatyta tvarka naikina dokumentus, kurių nustatytas saugojimo terminas pasibaigia, naikintinų bylų (dokumentų) aktus teikia derinti Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialui per Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS) ir tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
7. prižiūri, kad archyvo patalpose būtų dokumentų saugojimui palankios sąlygos, kad būtų laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų;
8. registruoja likviduojamų juridinių asmenų archyviniam saugojimui perduodamus dokumentus perimtų saugoti dokumentų apskaitos žurnale arba DVS „Kontora“;
9. reguliariai peržiūri Savivaldybės likviduotų įmonių archyvo teikiamų administracinių paslaugų aprašymus ir, prireikus, juos atnaujina;
10. bendradarbiauja su Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialu, likviduojamų įmonių ir įstaigų darbuotojais, atsakingais už archyvinių dokumentų tvarkymą, saugojimą ir perdavimą archyvui;
11. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
12. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Onutė Šilanskienė

Archyvarė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 585

El. paštas onute.silanskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 26

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir archyvų darbą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. išmanyti valstybinės archyvų sistemos sąrangą, žinoti dokumentų saugojimo archyvuose terminus, dokumentų perdavimo valstybiniam archyvui, nurašymo, sunaikinimo, įforminimo laikinam ar nuolatiniam saugojimui tvarką, išmanyti dokumentų šifravimo, sisteminimo, komplektavimo, įrišimo ir patalpinimo tam tikslui skirtose archyvo vietose tvarką ir dokumentų apskaitos pagrindus;
6. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
9. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja dokumentų priėmimą saugojimui archyve iš savivaldybės administracijos padalinių;
2. nustatyta tvarka šifruoja, sistemina, saugo, aprašo archyve saugomus dokumentus;
3. teikia informaciją dokumentų saugojimo klausimais Savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovams ir darbuotojams, atsakingiems už archyvų tvarkymą;
4. priima iš Savivaldybės administracijos padalinių, kurių dokumentai įrašomi į bendruosius Skyriaus rengiamus apyrašus, pagal nustatytus reikalavimus suformuotas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas, parengia jų bendrus apyrašus, naikintinų bylų (dokumentų) aktus, teikia juos (kartu su pažyma apie atitinkamo laikotarpio įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą) derinti Skyriaus vedėjui bei Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialui per Elektroninio archyvo informacinę sistemą (toliau – EAIS) ir tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
5. pagal Savivaldybės administracijos padalinių parengtus perdavimo ir priėmimo aktus bei pateiktus apyrašus ir sąrašus patikrina ir priima Savivaldybės administracijos padalinių archyvinius dokumentus;
6. prižiūri, kad pagal su Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialu suderintus naikintinų bylų (dokumentų) aktus atrinkti naikinti dokumentai (bylos) būtu nedelsiant ir tinkamai sunaikinti;
7. kiekvienais metais iki spalio 20 d. kartu su Skyriaus vedėju ir specialistu parengia kitų metų Savivaldybės institucijų ir Administracijos padalinių dokumentacijos planą, EAIS pagalba jį suderina su Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialu ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
8. pasibaigus kalendoriniams metams, pagal Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos padalinių dokumentacijos planą, jo papildymų sąrašą, vienarūšių bylų sąrašus ir kitus apskaitos dokumentus iki einamųjų metų kovo 1 d. suveda į EAIS bylų sudarymo suvestinius duomenis;
9. paruošia ir įriša Bendrojo skyriaus ir Savivaldybės institucijų į archyvą perduodamas bylas (dokumentus), kurias tvarko Bendrasis skyrius, sunumeruoja bylų lapus ir jas įformina pagal reikalavimus;
10. išduoda Savivaldybės administracijos darbuotojams archyve saugomus dokumentus, reikalingus jų vykdomoms funkcijoms atlikti, juridiniams ir fiziniams asmenims susipažinti ar laikinai naudotis teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, veda išduodamų dokumentų apskaitą;
11. rengia atsakymus į interesantų paklausimus dėl archyve saugomuose dokumentuose esančios informacijos pateikimo, fiziniams ir juridiniams asmenims išduoda archyvo pažymas, saugomų dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus;
12. rengia ir Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialui teikia informaciją apie archyvo fonduose saugomų dokumentų sudėties ir kiekio pokyčius;
13. rengia atsakymus į Skyriui archyvo klausimais adresuotus raštus ir piliečių prašymus;
14. kartu su Savivaldybės administracijos padalinių darbuotojais, atsakingais už bylų sudarymą ir jų apskaitos tvarkymą, atlieka archyvinių dokumentų vertės ekspertizę ir kartu su skyriaus vedėju sprendžia dėl tolimesnio dokumentų saugojimo ar naikinimo;
15. dalyvauja Skyriaus organizuojamuose patikrinimuose dokumentų valdymo, jų apskaitos ir tvarkymo klausimais;
16. suėjus nustatytiems terminams, rengia dokumentų bylų perdavimo saugoti į Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialą aktus ir perduoda bylas;
17. prižiūri archyve saugomų dokumentų būklę, kad jie laiku būtų atkurti, kad archyvo patalpose būtų dokumentų saugojimui palankios sąlygos, kad archyvo patalpose būtų laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų;
18. užtikrina, kad kartu su dokumentais saugomi asmens duomenys, kai jie nebereikalingi dokumentų tvarkymo tikslams, būtų sunaikinami, išskyrus tuos duomenis, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti tretiesiems asmenims ar valstybiniam archyvui;
19. saugo asmens duomenų paslaptį, jei tie duomenys neskirti skelbti viešai;
20. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis tinkamų darbo sąlygų darbuotojui sudarymo ir darbo funkcijų vykdymo tikslais;
21. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
22. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo, pavaduoja Skyriaus darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais.

Asta Vinickienė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 018

El. paštas asta.vinickiene@varena.lt

Kabineto Nr. 1, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Turėti ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
5. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
6. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
7. Mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Tvarko Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
2. Teikia buhalterinės apskaitos informaciją, rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus Savivaldybės administracijos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
3. Teikia įstaigų vadovams pasiūlymus įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos politikos parinkimo klausimais, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus;
4. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, kitais buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais tvarkų aprašais, pasirašo mėnesio, ketvirčio bei metų nustatytas įstaigų ir seniūnijų biudžeto vykdymo finansines atskaitomybės ataskaitas, ketvirtinius ir metinį finansinių ataskaitų rinkinius ir nustatyta tvarka bei terminais pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
6. Teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui buhalterinės apskaitos sistemos tobulinimo, pažangių buhalterinės apskaitos programų diegimo klausimais;
7. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Skyriaus darbo gerinimo, darbuotojų skatinimo, priemokų nustatymo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo;
8. Kontroliuoja ir užtikrina biudžeto lėšų panaudojimo, finansinių operacijų teisėtumą, kad būtų laiku sudaroma ir pateikiama finansinė atskaitomybė, išlaidų programų sąmatų įvykdymo ataskaitos, laiku mokamas darbo užmokestis įstaigų ir seniūnijų darbuotojams, sumokami nustatyti mokesčiai, laiku atsiskaitoma su kreditoriais;
9. Pasirašo mokėjimų nurodymus vykdant lėšų pervedimus bankui;
10. Pagal kompetenciją užtikrina informacijos ir duomenų saugojimą ir konfidencialumą;
11. Pagal kompetenciją rengia norminius teisės aktus, kitus dokumentus, teikia įstaigoms ir seniūnijoms informaciją apie išlaidų programų sąmatų vykdymą, kitą metodinę pagalbą, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

Birutė Korocejienė

Buhalterė (motinystės atostogose)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 024

El. paštas birute.korocejiene@varena.lt

Kabineto Nr. 5, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais tvarko Varėnos rajono Valkininkų gimnazijos, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos, Varėnos Moksleivių kūrybos centro buhalterinę apskaitą;
2. Vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką;
3. Vykdo kasos operacijas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;
4. Tvarko griežtos atskaitomybės dokumentų apskaitą, išduoda griežtos atskaitomybės dokumentus atskaitingiems asmenims, kontroliuoja jų naudojimą;
5. Tvarko materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
6. Tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, tikslus, priemones, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją;
7. Tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
8. Priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus. Užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
9. Kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir įstaigos pajamos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
10. Laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
11. Rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
12. Sudaro ir, laikydamasis nustatytų terminų, pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
13. Teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
14. Analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
15. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
16. Saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į Varėnos rajono Valkininkų gimnazijos, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos ir Varėnos Moksleivių kūrybos centro archyvą;
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Onutė Marcinkevičienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 023

El. paštas onute.marcinkeviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 3, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais tvarko Varėnos „Ryto“ progimnazijos ir Varėnos rajono Merkinės krašto muziejaus buhalterinę apskaitą;
2. Vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką;
3. Vykdo kasos operacijas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;
4. Tvarko griežtos atskaitomybės dokumentų apskaitą, išduoda griežtos atskaitomybės dokumentus atskaitingiems asmenims, kontroliuoja jų naudojimą;
5. Tvarko materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
6. Tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, tikslus, priemones, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją;
7. Tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
8. Priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus. Užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
9. Kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir įstaigos pajamos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
10. Laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
11. Rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
12. Sudaro ir, laikydamasis nustatytų terminų, pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
13. Teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
14. Analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
15. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
16. Saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į Varėnos „Ryto“ progimnazijos ir Varėnos rajono Merkinės krašto muziejaus archyvą;
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Dania Stalenienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 019

El. paštas dania.staleniene@varena.lt

Kabineto Nr. 4, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais apskaičiuoja Skyriaus aptarnaujamų įstaigų – Varėnos rajono Valkininkų gimnazijos, Varėnos „Ryto“ progimnazijos, Valkininkų sanatorijos mokyklos, Matuizų ir Vydenių pagrindinių mokyklų, Liškiavos daugiafunkcio centro, „Pasakos“ ir „Nykštuko“ vaikų lopšelių-darželių, Merkinės krašto muziejaus ir Varėnos globos namų – darbuotojų darbo užmokestį, gyventojų pajamų mokestį, socialinio draudimo įmokas, sudaro gyventojų pajamų deklaracijas;
2. Laikydamasis nustatytų terminų, teikia gyventojų pajamų deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai, ataskaitas Valstybino socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui;
3. Laikydamasis nustatytų terminų, apskaičiuoja darbo užmokestį ir sudaro darbo užmokesčio priskaičiavimo žiniaraščius;
4. Pildo darbo užmokesčio priskaičiavimo korteles;
5. Teikia darbo užmokesčio pažymas aptarnaujamų įstaigų darbuotojams;
6. Darbo užmokesčiui skaičiuoti iš atsakingų darbuotojų priima tik visiškai ir teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus;
7. Saugo darbo užmokesčio apskaitai vykdyti reikiamus dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus saugoti į archyvą;
8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Veronika Staniulienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 019

El. paštas verute.staniuliene@varena.lt

Kabineto Nr. 4, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais apskaičiuoja Skyriaus aptarnaujamų įstaigų – Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio, Panočių, Marcinkonių ir Žilinų pagrindinės mokyklų, Perlojos daugiafunkcinio centro, Varėnos specialiosios mokyklos, Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos, Moksleivių kūrybos centro – darbuotojų darbo užmokestį, gyventojų pajamų mokestį, socialinio draudimo įmokas, sudaro gyventojų pajamų deklaracijas;
2. Laikydamasis nustatytų terminų, teikia gyventojų pajamų deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai, ataskaitas Valstybino socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui;
3. Laikydamasis nustatytų terminų, apskaičiuoja darbo užmokestį ir sudaro darbo užmokesčio priskaičiavimo žiniaraščius;
4. Pildo darbo užmokesčio priskaičiavimo korteles;
5. Teikia darbo užmokesčio pažymas aptarnaujamų įstaigų darbuotojams;
6. Darbo užmokesčiui skaičiuoti iš atsakingų darbuotojų priima tik visiškai ir teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus;
7. Saugo darbo užmokesčio apskaitai vykdyti reikiamus dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus saugoti į archyvą;
8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Renata Miškinienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 019

El. paštas renata.miskiniene@varena.lt

Kabineto Nr. 4, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais tvarko Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų ir Varėnos globos namų buhalterinę apskaitą;
2. Laikydamasis nustatytų terminų, teikia gyventojų pajamų deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai, ataskaitas Valstybino socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui;
3. Laikydamasis nustatytų terminų, apskaičiuoja darbo užmokestį ir sudaro darbo užmokesčio priskaičiavimo žiniaraščius;
4. Pildo darbo užmokesčio priskaičiavimo korteles;
5. Teikia darbo užmokesčio pažymas aptarnaujamų įstaigų darbuotojams;
6. Darbo užmokesčiui skaičiuoti iš atsakingų darbuotojų priima tik visiškai ir teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus;
7. Vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką;
8. Vykdo kasos operacijas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;
9. Tvarko griežtos atskaitomybės dokumentų apskaitą, išduoda griežtos atskaitomybės dokumentus atskaitingiems asmenims, kontroliuoja jų naudojimą;
10. Tvarko materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
11. Tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, tikslus, priemones, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją;
12. Tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
13. Priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus. Užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
14. Kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir įstaigos pajamos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
15. Laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
16. Rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
17. Sudaro ir, laikydamasis nustatytų terminų, pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
18. Teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
19. Analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
20. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
21. Saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų ir Varėnos globos namų archyvą;
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Dalia Šimelionienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 024

El. paštas dalia.simelioniene@varena.lt

Kabineto Nr. 5, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais tvarko Varėnos rajono Matuizų pagrindinės mokyklos, Varėnos rajono Perlojos daugiafunkcio centro ir Varėnos specialiosios mokyklos buhalterinę apskaitą;
2. Vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką;
3. Vykdo kasos operacijas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;
4. Tvarko griežtos atskaitomybės dokumentų apskaitą, išduoda griežtos atskaitomybės dokumentus atskaitingiems asmenims, kontroliuoja jų naudojimą;
5. Tvarko materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
6. Tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, tikslus, priemones, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją;
7. Tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
8. Priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus. Užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
9. Kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir įstaigos pajamos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
10. Laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
11. Rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
12. Sudaro ir, laikydamasis nustatytų terminų, pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
13. Teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
14. Analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
15. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
16. Saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į Varėnos rajono Matuizų pagrindinės mokyklos, Varėnos rajono Perlojos daugiafunkcio centro ir Varėnos specialiosios mokyklos archyvą;
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Jurgita Akstinienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 024

El. paštas jurgita.akstiniene@varena.lt

Kabineto Nr. 5, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais tvarko Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio, Varėnos rajono Liškiavos daugiafunkcio centro ir Vydenių pagrindinės mokyklos buhalterinę apskaitą;
2. Vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką;
3. Vykdo kasos operacijas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;
4. Tvarko griežtos atskaitomybės dokumentų apskaitą, išduoda griežtos atskaitomybės dokumentus atskaitingiems asmenims, kontroliuoja jų naudojimą;
5. Tvarko materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
6. Tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, tikslus, priemones, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją;
7. Tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
8. Priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus. Užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
9. Kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir įstaigos pajamos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
10. Laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
11. Rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
12. Sudaro ir, laikydamasis nustatytų terminų, pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
13. Teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
14. Analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
15. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
16. Saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio, Varėnos rajono Liškiavos daugiafunkcio centro ir Vydenių pagrindinės mokyklos archyvą;
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Aldona Staniulionienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 024

El. paštas aldona.staniulioniene@varena.lt

Kabineto Nr. 2, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais tvarko Varėnos rajono Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos, Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio buhalterinę apskaitą;
2. Vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką;
3. Vykdo kasos operacijas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;
4. Tvarko griežtos atskaitomybės dokumentų apskaitą, išduoda griežtos atskaitomybės dokumentus atskaitingiems asmenims, kontroliuoja jų naudojimą;
5. Tvarko materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
6. Tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, tikslus, priemones, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją;
7. Tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
8. Priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus. Užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
9. Kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir įstaigos pajamos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
10. Laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
11. Rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
12. Sudaro ir, laikydamasis nustatytų terminų, pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
13. Teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
14. Analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
15. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
16. Saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į Varėnos rajono Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos, Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio archyvą;
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Larisa Navickienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 024

El. paštas larisa.navickiene@varena.lt

Kabineto Nr. 5, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais tvarko Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos ir Panočių pagrindinės mokyklos buhalterinę apskaitą;
2. Vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką;
3. Vykdo kasos operacijas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;
4. Tvarko griežtos atskaitomybės dokumentų apskaitą, išduoda griežtos atskaitomybės dokumentus atskaitingiems asmenims, kontroliuoja jų naudojimą;
5. Tvarko materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
6. Tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, tikslus, priemones, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją;
7. Tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
8. Priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus. Užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
9. Kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir įstaigos pajamos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
10. Laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
11. Rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
12. Sudaro ir, laikydamasis nustatytų terminų, pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
13. Teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
14. Analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
15. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
16. Saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos ir Panočių pagrindinės mokyklos archyvą;
17. Nesant Skyriaus vedėjo, laikinai vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas;
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Neringa Debesiūnienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 022

El. paštas neringa.debesiuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 2, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais tvarko Varėnos rajono Marcinkonių pagrindinės mokyklos, Varėnos rajono Žilinų pagrindinės mokyklos ir Varėnos rajono Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio buhalterinę apskaitą;
2. Vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką;
3. Vykdo kasos operacijas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;
4. Tvarko griežtos atskaitomybės dokumentų apskaitą, išduoda griežtos atskaitomybės dokumentus atskaitingiems asmenims, kontroliuoja jų naudojimą;
5. Tvarko materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
6. Tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, tikslus, priemones, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją;
7. Tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
8. Priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus. Užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
9. Kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir įstaigos pajamos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
10. Laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
11. Rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
12. Sudaro ir, laikydamasis nustatytų terminų, pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
13. Teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
14. Analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
15. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
16. Saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į Varėnos rajono Marcinkonių pagrindinės mokyklos, Varėnos rajono Žilinų pagrindinės mokyklos ir Varėnos rajono Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio archyvą;
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Jolita Andriulionienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas 8 (310) 32 024

El. paštas jolita.andriulioniene@varena.lt

Kabineto Nr. 5, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais tvarko Varėnos rajono Valkininkų gimnazijos, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos, Varėnos Moksleivių kūrybos centro buhalterinę apskaitą;
2. Vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką;
3. Vykdo kasos operacijas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;
4. Tvarko griežtos atskaitomybės dokumentų apskaitą, išduoda griežtos atskaitomybės dokumentus atskaitingiems asmenims, kontroliuoja jų naudojimą;
5. Tvarko materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
6. Tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, tikslus, priemones, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją;
7. Tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
8. Priima tik teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus. Užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
9. Kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir įstaigos pajamos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
10. Laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
11. Rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
12. Sudaro ir, laikydamasis nustatytų terminų, pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
13. Teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
14. Analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
15. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
16. Saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus tolimesniam saugojimui į Varėnos rajono Valkininkų gimnazijos, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos ir Varėnos Moksleivių kūrybos centro archyvą;
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Česė Ulbinaitė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 002

El. paštas cese.ulbinaite@varena.lt

Kabineto Nr. 30

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ar ekonominio darbo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles;
6. mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. veda buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
2. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą apskaitos dokumentus ir Savivaldybės administracijos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
3. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl buhalterinės apskaitos politikos parinkimo;
4. vadovaudamasis Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo išankstinę finansų kontrolę;
5. rengia Savivaldybės administracijos žemesnio lygio finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir nustatyta tvarka bei terminais pateikia atsakingam Savivaldybės administracijos padaliniui;
6. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui buhalterinės apskaitos sistemos tobulinimo, Skyriaus darbo organizavimo klausimais;
7. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, rengia Skyriaus metinį veiklos planą ir ataskaitą apie jo vykdymą;
8. kontroliuoja buhalterinės apskaitos Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbą, teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl skatinimo ar apdovanojimo, priemokų nustatymo ar tarnybinių nuobaudų Skyrimo;
9. inicijuoja pasitarimus asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos klausimais;
10. kaupia ir sistemina finansinę ir kitokią Skyriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingą informaciją, laiku ją pildo ar keičia;
11. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
12. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis darbo ar valstybės tarnybos tikslais, įstaigos, kaip duomenų valdytojo, teisėms ir prievolėms darbo teisės srityje įgyvendinti, darbo užmokesčiui ir kitoms darbuotojams priklausančioms išmokoms, mokestinėms prievolėms ir mokestinėms lengvatoms apskaičiuoti;
13. konsultuoja Skyriaus kompetencijos klausimais Savivaldybės administracijos padalinių vadovus ir specialistus;
14. pagal Skyriaus kompetenciją rengia tvarkas, informacinius ir kitus dokumentus, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
15. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą, rengia išvadas bei pasiūlymus;
16. atsako už Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriui priskirtos veiklos klausimais.

Danguolė Barysienė

vedėjo pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 006

El. paštas danguole.barysiene@varena.lt

Kabineto Nr. 35

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ar ekonominio darbo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programų paketu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS) ir bent viena buhalterinės apskaitos programa;
5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas;
6. mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. finansų valdymo ir mokesčių apskaitos sistemoje registruoja pirminius apskaitos duomenis, griežtai laikydamasis buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų, Savivaldybės administracijos nustatytos apskaitos politikos ir kitų norminių dokumentų, užtikrina, kad finansų valdymo ir mokesčių apskaitos sistemoje užregistruoti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir atitiktų pirminius apskaitos dokumentus;
2. veda Savivaldybės investicijų į kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus apskaitą, registruoja investicijų pokyčius apskaitoje;
3. veda Savivaldybės vardu paimtų paskolų ir kitų skolinių įsipareigojimų apskaitą;
4. veda atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą, Savivaldybės tarybos narių išmokų apskaitą ir seniūnijų seniūnaičių išlaidų kompensavimo apskaitą, kontroliuoja jų apmokėjimą;
5. veda užimtumo didinimo programai vykdyti skirtų lėšų apskaitą. Pagal pirminius dokumentus priskaičiuoja asmenų, dirbančių seniūnijose pagal užimtumo didinimo programą, darbo užmokestį ir kitas išmokas, apskaičiuoja gautinas ir mokėtinas užimtumo didinimo programos lėšas, tikrina lėšų, pervestų kitoms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems ūkio subjektams užimtumo didinimo programai vykdyti, teisėtumą, priima ataskaitas iš programos vykdytojų;
6. veda Savivaldybės administracijos Matuizų seniūnijos buhalterinę apskaitą;
7. derina su viešojo sektoriaus subjektais tarpusavio suderinimo operacijas, perkelia Savivaldybės administracijos finansinės atskaitomybės duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) ir atlieka visas procedūras pagal Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašą;
8. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
9. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis darbo ar valstybės tarnybos tikslais, įstaigos, kaip duomenų valdytojo, teisėms ir prievolėms darbo teisės srityje įgyvendinti, darbo užmokesčiui ir kitoms darbuotojams priklausančioms išmokoms, mokestinėms prievolėms ir mokestinėms lengvatoms apskaičiuoti;
10. pagal vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
11. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pareigybės veiklos srities klausimais;
12. vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
13. pasibaigus metams, tinkamai įformina bylas ir perduoda tolesniam saugojimui į archyvą;
14. pavaduoja Skyriaus vedėją atostogų, laikino nedarbingumo, kitais nebuvimo darbe atvejais;
15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriui priskirtos veiklos klausimais.

Rima Bingelienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 013

El. paštas rima.bingeliene@varena.lt

Kabineto Nr. 33

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos bei Savivaldybės administracijos darbo reglamentais, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. pagal pirminius dokumentus ir Socialinės paramos skyriaus pateiktus duomenis apskaitoje registruoja mokėtinas socialines išmokas ir kompensacijas, mokamas jų gavėjams, ir šių išmokų sąnaudas;
2. veda lėšų, gautų valstybinėms šalpos išmokoms, išmokoms vaikams mokėti ir neįgaliųjų socialinei reabilitacijai, sąskaitų bankuose apskaitą, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos registruose operacijas, susijusias su šių lėšų judėjimu;
3. tikrina, ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai (socialinių išmokų ir kompensacijų žiniaraščiai, sutartys, sąskaitos faktūros ir kt.);
4. lėšų judėjimo operacijas grupuoja pagal paskirtį: lėšų davėjus, programas, lėšų rūšis ir ekonominės klasifikacijos straipsnius;
5. lėšų davėjų nustatytais terminais paruošia sutartyse nustatytos formos ataskaitas ir pateikia lėšų davėjams;
6. tikrina lėšų, pervestų kitoms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems ūkio subjektams socialinių programų vykdymui ir mokinių nemokamam maitinimui, panaudojimo teisėtumą, priima ataskaitas iš programų vykdytojų;
7. skaičiuoja biudžeto lėšų poreikį socialinėms išmokoms ir kompensacijoms, kontroliuoja šių lėšų panaudojimą;
8. skaičiuoja biudžeto lėšų poreikį socialinių išmokų ir kompensacijų administravimui ir kontroliuoja šių lėšų panaudojimą;
9. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
10. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
11. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui;
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.

Danguolė Kairevičienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 008

El. paštas danguole.kaireviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 32

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos bei Savivaldybės administracijos darbo reglamentais, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. veda lėšų, gautų pagal sutartis pavedimams vykdyti, sąskaitų bankuose apskaitą, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos registruose operacijas, susijusias su lėšų judėjimu;
2. lėšų judėjimo operacijas grupuoja pagal paskirtį: lėšų davėjus, programas, lėšų rūšis ir ekonominės klasifikacijos straipsnius;
3. lėšų davėjų nustatytais terminais paruošia sutartyse nustatytos formos ataskaitas ir pateikia lėšų davėjams;
4. tikrina lėšų, pervestų kitoms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems ūkio subjektams programų vykdymui, panaudojimo teisėtumą, priima ataskaitas iš programų vykdytojų;
5. tikrina, ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktai, pažymos ir kt.);
6. veda įstaigos trumpalaikio turto ir atsargų apskaitą, dalyvauja inventorizacijose ir tikrina trumpalaikio turto ir atsargų nurašymo teisingumą;
7. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
8. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
9. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui į archyvą;
10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.

Loreta Utaravičienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 973

El. paštas loreta.utaraviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 31

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos bei Savivaldybės administracijos darbo reglamentais, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. veda gautų asignavimų iš Savivaldybės biudžeto ir išlaidų, vykdomų pagal patvirtintas programų sąmatas (kasinių išlaidų) apskaitą, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos registruose operacijas, susijusias su lėšų judėjimu;
2. biudžetinių lėšų judėjimo operacijas grupuoja pagal išlaidų paskirtį: valstybės funkcijas, ekonominės klasifikacijos straipsnius ir strateginiam veiklos plane numatytas priemones;
3. veda pirkimų ir mokėtinų sumų apskaitą, kontroliuoja atsiskaitymus su kreditoriais, kiekvienų metų gruodžio 1 d. suderina likučius su tiekėjais ir rangovais;
4. parengia mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas;
5. veda sąnaudų apskaitą, grupuoja sąnaudas pagal segmentus;
6. tikrina ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktai, pažymos ir kt.);
7. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
8. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
9. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui į archyvą;
10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.

Zita Daugėlienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 52 143

El. paštas zita.daugeliene@varena.lt

Kabineto Nr. 34

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos bei Savivaldybės administracijos darbo reglamentais, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. veda ilgalaikio turto apskaitą, skaičiuoja turto nusidėvėjimą ir amortizaciją, dalyvauja jo inventorizacijoje, tikrina nurašymo teisėtumą;
2. veda nebaigtos statybos ir esminių pagerinimo darbų apskaitą pagal kiekvieną objektą ir jam finansuoti skirtus lėšų šaltinius, dalyvauja jo inventorizacijoje, pagal pateiktus statybos baigimo aktus padidina ilgalaikio turto vertę;
3. sudaro ketvirtines ir metinę investicijų ataskaitas;
4. tikrina, ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktai, turto perdavimo–priėmimo dokumentai, pažymos ir kt.);
5. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
6. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
7. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui į archyvą.
8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.

Danutė Deviadienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 52 143

El. paštas danute.deviadiene@varena.lt

Kabineto Nr. 34

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos bei Savivaldybės administracijos darbo reglamentais, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. veda ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, perduoto naudotis kitiems subjektams panaudos arba nuomos pagrindais, apskaitą, esant būtinybei, dalyvauja jo inventorizacijoje, tikrina nurašymo teisėtumą;
2. veda įstaigos trumpalaikio turto, perduoto naudotis kitiems subjektams panaudos arba nuomos pagrindais, apskaitą, esant būtinybei, dalyvauja inventorizacijose ir tikrina nurašymo teisingumą;
3. pagal gautas iš komunalinių paslaugų tiekėjų sąskaitas faktūras paskirsto, išrašo sąskaitas faktūras už komunalines paslaugas panaudos ir nuomos pagrindais perduotų patalpų naudotojams ir kontroliuoja jų apmokėjimą;
4. išrašo sąskaitas faktūras už patalpų nuomą ir kontroliuoja jų apmokėjimą;
5. kiekvienų metų gruodžio 1 d. suderina likučius su paslaugų gavėjais;
6. kontroliuoja panaudos ir nuomos sutarčių terminus, jiems pasibaigus informuoja Turto valdymo skyrių;
7. veda gaunamos ir perduodamos labdaros ir paramos apskaitą;
8. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis, vykdo kasos operacijas;
9. išduoda vairuotojams kelionės lapus, kontroliuoja jų pildymo teisingumą, kuro sunaudojimo normas, transporto priemonių ridą;
10. veda numeruotų griežtos apskaitos blankų apskaitą, išduoda seniūnijoms grynųjų pinigų priėmimo kvitus ir kontroliuoja jų naudojimą;
11. veda lėšų, gautų už teikiamas paslaugas, sąskaitų bankuose apskaitą, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos registruose operacijas, susijusias su lėšų judėjimu;
12. tikrina ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai (turto panaudos ir nuomos sutartys, turto perdavimo–priėmimo dokumentai, pažymos ir kt.);
13. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
14. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
15. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui į archyvą;
16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.

Stasė Norkūnienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 008

El. paštas stase.norkuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 32

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Varėnos rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. pagal pirminius dokumentus priskaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį ir kitas išmokas;
2. tikrina, ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai (darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, atliktų darbų aktai, laikino nedarbingumo pažymėjimai ir kt.);
3. apskaičiuoja gyventojų pajamų mokestį ir valstybinio socialinio draudimo įmokas;
4. sudaro gyventojų pajamų mokesčių deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai, ataskaitas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir statistines ataskaitas Statistikos departamentui;
5. sudaro suvestines Savivaldybės administracijos mokesčių deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai ir ataskaitas Statistikos departamentui;
6. apskaičiuoja darbo užmokesčiui reikalingų lėšų poreikį ir kontroliuoja biudžeto programų sąmatų darbo užmokesčio lėšų panaudojimą;
7. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
8. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis darbo ar valstybės tarnybos tikslais, įstaigos, kaip duomenų valdytojo, teisėms ir prievolėms darbo teisės srityje įgyvendinti, darbo užmokesčiui ir kitoms, darbuotojams priklausančioms išmokoms, mokestinėms prievolėms ir mokestinėms lengvatoms apskaičiuoti;
9. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
10. vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
11. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui į archyvą;
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.

Vida Šedžiuvienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 008

El. paštas vida.sedziuviene@varena.lt

Kabineto Nr. 31

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ar ekonominio darbo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programų paketu, ir bent viena buhalterinės apskaitos programa;
5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6. mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. finansų valdymo ir mokesčių apskaitos sistemoje registruoja ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, griežtai laikydamasis buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų, Savivaldybės administracijos nustatytos apskaitos politikos ir kitų norminių dokumentų, užtikrina, kad duomenys finansų valdymo ir mokesčių apskaitos sistemoje būtų tikslūs, teisingi ir atitiktų ūkines operacijas ar ūkinius įvykius pateisinančius apskaitos dokumentus;
2. tvarko duomenis, reikalingus valstybinės žemės nuomos mokesčiui apskaičiuoti, apskaičiuoja valstybinės žemės nuomos mokestį ir kontroliuoja jo sumokėjimą, apskaičiuoja valstybinės žemės nuomos mokesčio delspinigius ir kontroliuoja jų sumokėjimą;
3. rengia ir teikia atsakingam Savivaldybės administracijos padaliniui dokumentus, reikalingus valstybinės žemės nuomos mokesčiui išieškoti;
4. registruoja buhalterinėje apskaitoje vietinių rinkliavų apskaitos operacijas;
5. veda valstybinės žemės nuomos mokesčio ir vietinių rinkliavų sąskaitos banke apskaitą, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos registruose operacijas, susijusias su lėšų judėjimu;
6. veda Savivaldybės specialiosios aplinkos apsaugos programos ir sveikatos programos lėšų apskaitą, rengia šių lėšų panaudojimo ataskaitas ir jas teikia už programų vykdymą atsakingiems valstybės tarnautojams;
7. tikrina Savivaldybės specialiosios aplinkos apsaugos programos ir Sveikatos programos lėšų, pervestų kitiems viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams programų vykdymui, panaudojimo teisėtumą, priima lėšų panaudojimo ataskaitas iš programų vykdytojų;
8. veda Savivaldybei nuosavybės teise, patikėjimo ir panaudos pagrindais valdomų žemės sklypų apskaitą, tvarko kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių ir biologinio turto apskaitą;
9. teikia apskaitos duomenis į Valstybės turto informacinę paieškos sistemą (VTIPS);
10. veda Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos buhalterinę apskaitą, rengia Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos žemesnio lygio biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkinius, veda duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) ir atlieka visas procedūras pagal Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašą;
11. pagal vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
12. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
13. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis darbo ar valstybės tarnybos tikslais, įstaigos, kaip duomenų valdytojo, teisėms ir prievolėms darbo teisės srityje įgyvendinti, darbo užmokesčiui ir kitoms darbuotojams priklausančioms išmokoms, mokestinėms prievolėms ir mokestinėms lengvatoms apskaičiuoti;
14. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl žemės mokesčio, valstybinės žemės nuomos mokesčio ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifų;
15. rengia Varėnos rajono savivaldybės finansų kontrolės būklės ataskaitą;
16. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pareigybės veiklos srities klausimais;
17. vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
18. pasibaigus metams, tinkamai įformina bylas ir perduoda tolesniam saugojimui į archyvą;
19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Loreta Verseckienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas 8 (310) 31 973

El. paštas loreta.verseckiene@varena.lt

Kabineto Nr. 31

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
4. būti susipažinęs su vietos savivaldą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos bei Savivaldybės administracijos darbo reglamentais, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, būti pareigingu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. apskaičiuoja Administracijos skyrių ir seniūnijų, kurios neturi finansinio savarankiškumo, biudžeto lėšų poreikį administracinėms (valdymo) išlaidoms;
2. vadovaujantis patvirtintu Savivaldybės strateginiu veiklos planu, sudaro biudžeto lėšų poreikio programų projektus pagal strateginio veiklos plano priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją;
3. patvirtinus Savivaldybės biudžetą, sudaro Administracijos skyrių ir seniūnijų, kurios neturi finansinio savarankiškumo, programų sąmatas, paskirsto lėšas ketvirčiais ir kontroliuoja jų vykdymą;
4. pasibaigus mėnesiui, nustatytais terminais sudaro biudžeto išlaidų įvykdymo mėnesio ataskaitą;
5. pasibaigus ketvirčiui, nustatytais terminais sudaro biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitas pagal patvirtintas formas;
6. rengia paraiškas finansavimui iš Savivaldybės biudžeto gauti;
7. veda gautinų ir gautų finansavimo sumų turtui, atsargoms ir kitoms išlaidoms apmokėti apskaitą;
8. tikrina, ar teisingai įforminti pirminiai apskaitos dokumentai;
9. pagal savo vykdomas funkcijas buhalterinės apskaitos sistemoje rengia mokėjimų pavedimus;
10. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, vykdo einamąją finansų kontrolę;
11. pasibaigus metams tinkamai įformina bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui į archyvą;
12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo nurodymus, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir laikino nedarbingumo atvejais.

Ona Guntulionienė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 997

El. paštas ona.guntulioniene@varena.lt

Kabineto Nr. 46

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityse;

3. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus auditą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, biudžeto sandarą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, strateginį planavimą ir programų vertinimą, kitą su savivalda susijusią veiklą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Skyriaus ir savo veiklą;

5. gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

6. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlyti tinkamas rekomendacijas, vidaus teisės aktus;

7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. savarankiškai organizuoja Skyriaus darbą pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus Skyriaus nuostatus, suderintą veiklos planą;

2. organizuoja Skyriaus tarnautojų funkcinį veiklos paskirstymą;

3. atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos veiklos specifiką, rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Skyriaus vidaus audito metodiką, parengtą vadovaujantis finansų ministro patvirtinta Pavyzdine vidaus audito metodika;

4. planuoja Skyriaus veiklą, sudaro veiklos planus, juos raštu suderina su Savivaldybės administracijos direktoriumi, metinio plano projektą teikia susipažinimui Savivaldybės kontrolieriui ir, vadovaudamasis Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, pateikia Valstybės kontrolei;

5. organizuoja ir tobulina Skyriaus darbą, pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui;

6. atstovauja Savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose vidaus audito klausimais;

7. pataria Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus kontrolės klausimais;

8. analizuoja viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo viešojo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;

9. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

10. prireikus atlieka vidaus auditus ir su tuo susijusias procedūras;

11. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su kitomis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

12. siekdamas išvengti darbų dubliavimo, koordinuoja Skyriaus veiklą bei keičiasi informacija su Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba;

13. užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą;

14. vykdydamas lyginamąją kontrolę, prižiūri Skyriaus specialistų atliekamą vidaus auditą ir įvertina jų darbo dokumentų ir ataskaitos kokybę; teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus specialistų tarnybinę veiklą;

15. stebėtojo teisėmis dalyvauja Savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose;

16. rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Skyriaus specialistų pareigybių aprašymus, teikia pasiūlymus dėl Skyriaus specialistų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;

17. vykdydamas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimus, parengia ir pateikia Finansų ministerijai, Savivaldybės administracijos direktoriui metinę Skyriaus veiklos ataskaitą, Savivaldybės tarybai metinę Skyriaus veiklos ataskaitą – jos prašymu;

18. organizuoja Skyriaus dokumentų tvarkymą ir apskaitą, užtikrina jų tinkamą saugojimą ir perdavimą archyvui nustatyta tvarka;

19. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis vidaus audito tikslais;

20. užtikrindamas Skyriaus tikslų įgyvendinimą, vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus administraciniais aktais nustatytas funkcijas, susijusias su vidaus auditu.

Vijoleta Lužytė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 997

El. paštas vijoleta.luzyte@varena.lt

Kabineto Nr. 46

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius vidaus audito veiklą ir procedūras, kitus norminius teisės aktus, reikalingus tinkamai vykdyti vyriausiojo specialisto pareigines funkcijas, mokėti juos taikyti praktiškai;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, vidaus auditą ir vidaus kontrolę, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės bei savivaldybių turto bei finansų valdymą, buhalterinę apskaitą ir kontrolę, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, darbo dokumentus, parengti vidaus audito programas, audito įrodymų pagrindu rengti vidaus audito ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas;

5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. atlikdamas vidaus auditus, tikrina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės administracijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:

1.1. audituojamos srities aplinką, nustatant joje rizikos sritis ir įvertinant jos laipsnį;

1.2. veiklos atitiktį nustatytiems tikslams ir uždaviniams, įstatymams ir kitiems teisės aktams;

1.3. vidaus kontrolės veikimą ir rizikų valdymą;

1.4. turto apsaugą, materialinių ir finansinių išteklių valdymą ir jų naudojimo ekonomiškumą, rezultatyvumą ir efektyvumą;

1.5. finansinių ir veiklos ataskaitų teisingumą;

1.6. strateginių arba kitų veiklos planų vykdymą, programų vykdymą;

1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą;

1.8. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos institucijų ar specialiųjų fondų, administravimą ir panaudojimą;

2. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

3. atlieka audituojamojo subjekto išankstinį tyrimą;

4. rengia vidaus audito programas ir teikia tvirtinti Skyriaus vedėjui;

5. rengia audito darbo dokumentus ir renka reikšmingus ir bei išvadoms pagrįsti tinkamus dokumentus;

6. vykdo poauditinę veiklą, vertina ir kontroliuoja vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą;

7. atlieka kontrolinius matavimus, stebėtojo teisėmis dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijose, atlieka kitus būtinus veiksmus savo funkcijoms vykdyti;

8. rengia audito ataskaitų projektus, ataskaitas;

9. organizuoja vidaus audito ataskaitų projektų aptarimus su audituojamųjų subjektų vadovais;

10. supažindina su vidaus audito ataskaitomis Skyriaus vedėją bei audituojamųjų subjektų vadovus;

11. užtikrina vidaus audito metu paimtų dokumentų bei kopijų saugumą ir informacijos konfidencialumą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

12. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis vidaus audito tikslais;

13. nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją apie vidaus audito metu nustatytus norminių teisės aktų pažeidimus;

14. tvarko vidaus audito ir kitus dokumentus, formuoja jų bylas archyviniam saugojimui;

15. pildo Skyriaus valstybės tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

16. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio nurodymus, susijusius su vidaus auditu;

17. pavaduoja Skyriaus vedėją jo komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti savo pareigų.

Ilona Kairevičiūtė

Vedėja (motinystės atostogose)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 999

El. paštas ilona.kaireviciute@varena.lt

Kabineto Nr. 36

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja ir atsako už Skyriaus darbą, paskirsto užduotis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojams), kontroliuoja jų vykdymą ir atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
2. analizuoja Skyriaus darbo rezultatus, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl klausimų, susijusių su Skyriaus veikla, svarstymo Savivaldybės taryboje;
3. rengia Skyriaus veiklos nuostatus, Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, teikia siūlymus dėl darbuotojų skatinimo, priedų ir priemokų, tarnybinių nuobaudų skyrimo;
4. įgyvendina Savivaldybės politiką turizmo ir verslo plėtros srityje;
5. kuruoja ir koordinuoja Savivaldybės bendradarbiavimo ryšius su užsienio partneriais ir tarptautinėmis organizacijomis;
6. palaiko bendradarbiavimo ryšius su asocijuotomis verslo struktūromis;
7. kuruoja Varėnos švietimo centro Turizmo ir verslo informacijos skyriaus veiklą;
8. analizuoja Varėnos rajono ekonominius ir socialinius rodiklius, verslo plėtros sąlygas, rengia ir įgyvendina verslumo bei verslo plėtros skatinimo priemones;
9. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą verslo plėtros klausimais, skatina ūkio subjektus naudotis veikiančiais paramos verslui fondais ir programomis bei mokesčių lengvatomis;
10. koordinuoja Varėnos krašto prekės ženklo viešinimo kampanijas;
11. inicijuoja, rengia ir vykdo projektus pagal Skyriaus veiklos sritis;
12. rengia ir teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčių dydžių nustatymo, rengia sprendimų projektus šiuo klausimu;
13. rengia ir teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl sezoninės prekybos, prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose organizavimo savivaldybės teritorijoje, rengia dokumentų projektus šiais klausimais;
14. bendradarbiauja su Varėnos miesto vietos veiklos grupe įgyvendinant Varėnos miesto 2016–2020 metų vietos plėtros strategiją ir teikia pasiūlymus dėl šios strategijos įgyvendinimo veiksmų plano;
15. organizuoja statistikos duomenų pagal Skyriaus kompetenciją teikimą;
16. yra atsakingas už išankstinę finansų kontrolę priimant sprendimus dėl išlaidų įvairioms programoms įgyvendinti pagal darbuotojų pareigybių aprašymuose patvirtintas funkcijas ir uždavinius;
17. dalyvauja darbo grupių, komisijų posėdžiuose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi Savivaldybės ekonomikos, turizmo ir verslo plėtros klausimai;
18. atlieka supaprastintus viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
19. analizuoja ir teikia informaciją apie verslo ir turizmo plėtros sąlygas Varėnos rajone Savivaldybės administracijos direktoriui;
20. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
21. rengia Skyriaus veiklos planą ir ataskaitą apie jo vykdymą;
22. dalyvauja rengiant Varėnos rajono savivaldybės strateginį veiklos planą, strateginį plėtros planą ir ataskaitas apie jų vykdymą;
23. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus;
24. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus;
25. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Rasa Varanauskaitė

L. e. Ekonomikos ir turizmo skyriaus vedėjo pareigas

Kontaktai

Telefonas 8 (310) 32016

El. paštas rasa.varanauskaite@varena.lt

Kabineto Nr. 40

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisę, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
4. gebėti:
4.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;
4.2. analizuoti ir teikti pasiūlymus;
4.3. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5. mokėti:
5.1. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti vidaus teisės aktus, informaciją ir išvadas;
5.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office“ programų paketu;
5.3. anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja ir atsako už Skyriaus darbą, paskirsto užduotis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojams), kontroliuoja jų vykdymą ir atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
2. analizuoja Skyriaus darbo rezultatus, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl klausimų, susijusių su Skyriaus veikla, svarstymo Savivaldybės taryboje;
3. rengia Skyriaus veiklos nuostatus, Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, teikia siūlymus dėl darbuotojų skatinimo, priedų ir priemokų, tarnybinių nuobaudų skyrimo;
4. įgyvendina Savivaldybės politiką turizmo ir verslo plėtros srityje;
5. kuruoja ir koordinuoja Savivaldybės bendradarbiavimo ryšius su užsienio partneriais ir tarptautinėmis organizacijomis;
6. palaiko bendradarbiavimo ryšius su asocijuotomis verslo struktūromis;
7. kuruoja Varėnos švietimo centro Turizmo ir verslo informacijos skyriaus veiklą;
8. analizuoja Varėnos rajono ekonominius ir socialinius rodiklius, verslo plėtros sąlygas, rengia ir įgyvendina verslumo bei verslo plėtros skatinimo priemones;
9. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą verslo plėtros klausimais, skatina ūkio subjektus naudotis veikiančiais paramos verslui fondais ir programomis bei mokesčių lengvatomis;
10. koordinuoja Varėnos krašto prekės ženklo viešinimo kampanijas;
11. inicijuoja, rengia ir vykdo projektus pagal Skyriaus veiklos sritis;
12. rengia ir teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčių dydžių nustatymo, rengia sprendimų projektus šiuo klausimu;
13. rengia ir teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl sezoninės prekybos, prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose organizavimo savivaldybės teritorijoje, rengia dokumentų projektus šiais klausimais;
14. bendradarbiauja su Varėnos miesto vietos veiklos grupe įgyvendinant Varėnos miesto 2016–2020 metų vietos plėtros strategiją ir teikia pasiūlymus dėl šios strategijos įgyvendinimo veiksmų plano;
15. organizuoja statistikos duomenų pagal Skyriaus kompetenciją teikimą;
16. yra atsakingas už išankstinę finansų kontrolę priimant sprendimus dėl išlaidų įvairioms programoms įgyvendinti pagal darbuotojų pareigybių aprašymuose patvirtintas funkcijas ir uždavinius;
17. dalyvauja darbo grupių, komisijų posėdžiuose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi Savivaldybės ekonomikos, turizmo ir verslo plėtros klausimai;
18. atlieka supaprastintus viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
19. analizuoja ir teikia informaciją apie verslo ir turizmo plėtros sąlygas Varėnos rajone Savivaldybės administracijos direktoriui;
20. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
21. rengia Skyriaus veiklos planą ir ataskaitą apie jo vykdymą;
22. dalyvauja rengiant Varėnos rajono savivaldybės strateginį veiklos planą, strateginį plėtros planą ir ataskaitas apie jų vykdymą;
23. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus;
24. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus;
25. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Viktorija Batūra

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas 8 (310) 32 016

El. paštas viktorija.batura@varena.lt

Kabineto Nr. 40

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą.
3. išmanyti tarptautinio ir diplomatinio protokolo reikalavimus;
4. gebėti:
4.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.2. priimti sprendimus;
4.3. analizuoti ir teikti pasiūlymus;
4.4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5. mokėti:
5.1. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti vidaus teisės aktus, informaciją ir išvadas;
5.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office“ programų paketu;
5.3. anglų, lenkų arba rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. užmezga ir plėtoja bendradarbiavimo ryšius su užsienio šalių savivaldybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;
2. nuolat analizuoja galimybes užmegzti konstruktyvius bendradarbiavimo ryšius su užsienio šalių savivaldybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis ir teikia siūlymus šiuo klausimu Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai ir struktūriniams padaliniams;
3. rengia bendradarbiavimo sutarčių su užsienio šalių miestais ir tarptautinėmis organizacijomis projektus;
4. rengia užsienio delegacijų, atvykstančių Varėnos rajono savivaldybės mero, administracijos kvietimu, programas, organizuoja jų vykdymą tam, kad būtų užtikrintas tinkamas valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimus atitinkantis svečių priėmimas ir aptarnavimas; sudaro vizitų programas, rengia dalykinius susitikimus, rūpinasi vizų bei kita vizitui būtina dokumentacija;
5. organizuoja Savivaldybės delegacijų išvykimą į užsienį, tvarko išvykimo dokumentus, derina vizitų programas, rengia informacinę medžiagą;
6. kartu su kitais Savivaldybės struktūriniais padaliniais, valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis inicijuoja, rengia ir vykdo tarptautinius projektus;
7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės struktūrinių padalinių projektus su užsienio šalių partneriais;
8. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos institucijomis bei užsienio partneriais turizmo plėtros klausimais;
9. dalyvauja turizmo parodose, verslo misijose ir kituose renginiuose, skatinančiuose vietinį ir atvykstamąjį turizmą;
10. organizuoja vertimus žodžiu ir raštu užsienio kalbomis;
11. pagal savo kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir rengia į juos atsakymus;
12. rengia ir įgyvendina turizmo srities projektus, teikia siūlymus dėl turizmo plėtros, naujų turizmo produktų kūrimo, turizmo renginių organizavimo Varėnos rajone;
13. dalyvauja kuriant Savivaldybės turizmo plėtros strategiją ir ją įgyvendina;
14. teikia siūlymus dėl turizmo plėtros Varėnos rajone;
15. konsultuoja, teikia metodinę ir teisinę pagalbą viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės klausimais;
16. rengia ieškinių ir kitų procesinių dokumentų (pareiškimų, atsiliepimų ir kt.) projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
17. dalyvauja ir atlieka supaprastintus viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
18. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
19. rengia ir skelbia informaciją, susijusią su atliekamomis funkcijomis, Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje;
20. dalyvauja rengiant Varėnos rajono savivaldybės strateginį veiklos planą, strateginį plėtros planą ir ataskaitas apie jų vykdymą;
21. pavaduoja skyriaus specialistą ir vyriausiąjį specialistą, kuris organizuoja licencijų išdavimą, jų atostogų, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;
22. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui Skyriaus bylas;
23. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Vaida Kaščiokaitienė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 016

El. paštas vaida.kasciokaitiene@varena.lt

Kabineto Nr. 40

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį;
3. mokėti anglų arba rusų (lenkų) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. teikia metodinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims verslo plėtros klausimais Varėnos rajone;
2. teikia informaciją ir skatina ūkio subjektus naudotis Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšomis;
3. administruoja Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšas:
3.1. priima verslo subjektų prašymus dėl finansinės paramos, teikia prašymus nagrinėti Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skirstymo komisijai, pagal komisijos nutarimus rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
3.2. rengia smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų pajamų ir išlaidų sąmatą bei vykdymo ataskaitą ir teikia svarstyti Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skirstymo komisijai bei tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
4. nuolat analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo krypčių aktualumo, rengia teisės aktų projektus dėl verslo rėmimo tvarkos pakeitimų;
5. organizuoja asocijuotų verslo struktūrų susitikimus su Savivaldybės vadovais, specialistais ir įstaigų atstovais;
6. sudaro Varėnos rajone esančių ir siūlomų privatizuoti objektų sąrašą ir organizuoja jo viešinimą;
7. organizuoja Savivaldybės reprezentacijai skirtų prekių ir paslaugų įsigijimą:
7.1. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir Savivaldybės vadovams šiuo klausimu;
7.2. vykdo Savivaldybės reprezentacijai skirtų prekių ir paslaugų užsakymus;
7.3. kontroliuoja ir fiksuoja žurnale reprezentacijai skirtų prekių dalinimą;
8. padeda organizuoti Savivaldybės mero, administracijos ir kitų organizacijų kvietimu atvykstančių oficialių užsienio valstybių, savivaldybių organizacijų delegacijų priėmimą;
9. organizuoja Varėnos miesto vietos veiklos grupės kolegialių organų posėdžius;
10. pagal kompetenciją rengia ir skelbia informaciją Savivaldybės interneto svetainėje;
11. dalyvauja Savivaldybės darbo grupių, komisijų posėdžiuose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;
12. dalyvauja ir atlieka supaprastintus viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
13. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
14. dalyvauja rengiant Varėnos rajono savivaldybės strateginį veiklos planą, strateginį plėtros planą ir ataskaitas apie jų vykdymą;
15. pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
16. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui Skyriaus bylas;
17. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Svetlana Griškevičienė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 983

El. paštas svetlana.griskeviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 20-1

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4. išmanyti teisės aktų projektų bei sutarčių rengimo metodiką ir pagrindinius principus, mokėti rengti norminius teisės aktus;
5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
7. mokėti anglų, lenkų ir rusų kalbą B1 lygiu.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą;
2. kontroliuoja užduočių ir pavedimų vykdymą, užtikrina kokybišką darbų atlikimą;
3. analizuoja Skyriaus darbo rezultatus, teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl darbo gerinimo;
4. koordinuoja Savivaldybės strateginio plėtros plano ir strateginio veiklos plano rengimą, vykdo jų įgyvendinimo kontrolę;
5. koordinuoja Savivaldybės administracijos metinio veiklos plano rengimą;
6. koordinuoja Savivaldybės projektų ir programų rengimą, vykdo jų stebėseną;
7. teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės strateginio planavimo sistemos tobulinimo;
8. koordinuoja biudžeto sudarymą, vykdymą ir apskaitą, teikia pasiūlymus dėl racionalaus biudžeto lėšų naudojimo;
9. teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą Savivaldybės struktūrinių padalinių tarnautojams bei Savivaldybės įstaigoms strateginio planavimo ir projektų rengimo klausimais;
10. renka, analizuoja informaciją bei teikia išvadas dėl Savivaldybės projektų bendrafinansavimo;
11. rengia ir teikia sprendimų projektus Savivaldybės tarybai, potvarkių projektus Savivaldybės merui, įsakymų projektus Administracijos direktoriui;
12. teikia informaciją Administracijai ir Savivaldybės politikams apie finansinės paramos galimybes;
13. nagrinėja įstatymų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia siūlymus rengėjams Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
14. konsultuoja Savivaldybės struktūrinius padalinius sutarčių, susijusių su projektų įgyvendinimu, rengimo klausimais;
15. koordinuoja bendradarbiavimą su nacionalinėmis ir regioninėmis plėtros institucijomis, dalyvauja ruošiant regioninės plėtros programas bei bendrus projektus su kitomis savivaldybėmis;
16. organizuoja mokymus, seminarus Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų pritraukimo, investicijų projektų rengimo ir strateginio planavimo klausimais;
17. koordinuoja bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio parteriais inicijuojant investicijų projektus;
18. vykdo išankstinę finansų kontrolę priimant sprendimus dėl Savivaldybės strateginio plano įgyvendinimo, investicinių projektų ir programų rengimo bei įgyvendinimo, projektų atitikimo Varėnos rajono savivaldybės numatytiems strateginiams tikslams įgyvendinti;
19. teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
20. paskyrus dalyvauja Savivaldybės komisijų veikloje, viešųjų įstaigų dalininkų susirinkimuose;
21. bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis institucijomis strateginio planavimo, investicijų projektų rengimo ir kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
22. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja visuomenę Savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo, projektų rengimo, Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų ir kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
23. pagal įgaliojimą atstovauja Savivaldybės interesus įvairiuose kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ar komisijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
24. rengia Skyriaus darbuotojų pareiginius nuostatus ir Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybės aprašymus, atlieka jų tarnybinės veiklos vertinimą;
25. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Administracijos direktoriaus pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Tatjana Švedienė

vedėjo pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 081

El. paštas tatjana.svediene@varena.lt

Kabineto Nr. 20

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais strateginį planavimą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Plėtros ir investicijų skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6. mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės strateginio plėtros plano rengimą, vykdo šio plano įgyvendinimo priežiūrą, rengia strateginio plėtros plano įgyvendinimo ataskaitas, pasiūlymus pakeisti šį planą;
2. rengia Savivaldybės strateginio veiklos plano projektą, vykdo šio plano įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, kasmet analizuoja ir apibendrina Savivaldybės strateginio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl šio plano keitimo;
3. koordinuoja atskirų Savivaldybės strateginio veiklos plano programų rengimą Savivaldybės struktūriniuose padaliniuose, analizuoja rengiamas programas ir teikia išvadas jų rengėjams;
4. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės administracijos metinio veiklos plano rengimą, rengia šio plano projektą;
5. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių planavimo bei rengia Skyriaus veiklos planą;
6. teikia pasiūlymus dėl Alytaus regiono plėtros plano rengimo ir jo pakeitimo, rengia ir teikia informaciją apie šio plano įgyvendinimą;
7. teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos darbuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims strateginių planų, programų, projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
8. analizuoja ir sistemina informaciją apie ekonominių, socialinių bei techninių aplinkos bei vidaus veiksnių, turinčių įtaką Varėnos rajono plėtrai, kitimą, teikia išvadas Skyriaus vedėjui;
9. organizuoja ir koordinuoja Varėnos rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos ir Strateginio planavimo darbo grupės veiklą;
10. bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis institucijomis strateginio planavimo, investicijų projektų rengimo ir kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
11. informuoja visuomenę apie strateginių planų rengimą ir įgyvendinimą, rengia informaciją Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo klausimais Savivaldybės interneto svetainei;
12. rengia pasiūlymus įtraukti investicijų projektus į planuojamų metų Valstybės investicijų programą;
13. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Varėnos rajono socialinę-ekonominę raidą, investicijų poreikį ir jų pritraukimo galimybes;
14. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl investicijų projektų rengimo;
15. vykdo projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Bendrijų iniciatyvų, Valstybės bei kitų finansinės paramos programų lėšomis, stebėseną ir kontrolę, vizuoja su projektų įgyvendinimu susijusius dokumentus;
16. paskyrus dalyvauja Savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje;
17. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
18. pavaduoja Skyriaus vedėją jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
19. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Jolita Bučinskienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 009

El. paštas jolita.bucinskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 28

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. vykdo einamąją finansų kontrolę;
2. vykdo Savivaldybės iždo apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
3. priima ir tikrina Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų tarpinius ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius;
4. rengia Savivaldybės iždo trečio lygio tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius;
5. rengia metinį Savivaldybės antro lygio konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir teikia jį tvirtinti Savivaldybės tarybai;
6. pildo Savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinį Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;
7. parengtus Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai jos nustatyta tvarka ir terminais:
8. pagal kompetenciją pasirašo ataskaitas ir jų rinkinius, apskaitos ir kitus dokumentus (įskaitant dokumentus finansų valdymo ir apskaitos sistemoje) ir atsako už jų pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms valstybės ir Savivaldybės institucijoms;
9. analizuoja Mokinio krepšelio lėšų naudojimą švietimo įstaigose ir teikia pasiūlymus dėl racionalaus jų naudojimo, rengia ir teikia Švietimo ir mokslo ministerijai Mokinio krepšelio lėšų panaudojimo ataskaitą;
10. padeda rengti Savivaldybės biudžeto projektą, rengia Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo projektą;
11. tikslina Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo projektą dėl sumažėjusio vaikų skaičiaus rugsėjo 1 d.;
12. derina Švietimo skyriaus parengtą Savivaldybės ugdymo įstaigų suvestinę ataskaitą apie Mokinio krepšelio lėšų poreikį;
13. pagal pateiktas asignavimų valdytojų paraiškas, neviršydamas patvirtintų biudžeto asignavimų ketvirčiais, rengia mokėjimo pavedimus asignavimų valdytojams Skyriaus vyresniojo specialisto, atsakingo už asignavimų valdytojų finansavimą, tarnybinių komandiruočių, atostogų, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
14. užtikrina, kad tinkamai būtų saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įformintos bylos ir nustatyta tvarka perduodamos archyvui;
15. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų veikloje;
16. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui bei teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių planavimo;
17. rengia informaciją Skyriaus veiklos ataskaitai parengti;
18. rengia ir talpina informaciją Skyriaus darbo klausimais Savivaldybės interneto svetainėje;
19. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Ona Pekorienė

vyresn. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 009

El. paštas ona.pekoriene@varena.lt

Kabineto Nr. 28

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, išmanyti teisės aktus reglamentuojančius biudžeto sandarą, biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybės sudarymą;
3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. vykdo išankstinę finansų kontrolę;
2. veda Savivaldybės biudžeto asignavimų apskaitą;
3. sudaro Savivaldybės biudžeto asignavimų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius;
4. atlieka Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo analizę;
5. analizuoja Savivaldybės piniginių srautų judėjimą biudžeto sąskaitoje ir kitose Skyriaus administruojamose sąskaitose;
6. tvarko Savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir paskolų apskaitą;
7. veda Savivaldybės biudžeto pajamų apskaitą pagal rūšis;
8. pagal pateiktas asignavimų valdytojų paraiškas, neviršydamas patvirtintų biudžeto asignavimų ketvirčiais, rengia mokėjimo pavedimus asignavimų valdytojams;
9. veda Savivaldybės biudžeto asignavimų apskaitą, sudaro apyvartos žiniaraščius kasinėms išlaidoms apskaityti;
10. priima ir tikrina Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinius;
11. rengia Savivaldybės biudžeto vykdymo mėnesines ataskaitas;
12. rengia Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius (ketvirtinius ir metinį) ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
13. rengia Savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų panaudojimo ataskaitas ir teikia jas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
14. priima ir tikrina Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaitas, rengia Varėnos rajono savivaldybės Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaitą ir kiekvieną mėnesį ją teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
15. kiekvieną mėnesį rengia Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitas ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai;
16. sudaro ir nustatytais terminais teikia Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ataskaitas, pavestas sudaryti Skyriui;
17. tvirtina Varėnos rajono savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir Varėnos rajono savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinį Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;
18. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės asignavimų valdytojams biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos klausimais;
19. užtikrina, kad tinkamai būtų saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įformintos bylos ir nustatyta tvarka perduodamos archyvui;
20. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui bei teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių planavimo;
21. rengia ir talpina informaciją Skyriaus darbo klausimais Savivaldybės interneto svetainėje;
22. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
23. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Rasa Nenartavičienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 981

El. paštas rasa.nenartaviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 21

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Europos Sąjungos paramą, investicijų projektų rengimą, viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo, statybos procesus, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3. mokėti anglų ir rusų kalbas pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. nagrinėja ir teikia informaciją apie galimybes dalyvauti Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų bei Lietuvos Respublikos institucijų ir įstaigų inicijuojamuose bei finansuojamuose projektuose;
2. inicijuoja, koordinuoja ir/ar rengia projektus, paraiškas finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės investicijų programos bei kitų finansavimo šaltinių;
3. rengia ir teikia išvadas dėl parengtų dokumentų finansinei paramai gauti;
4. dalyvauja rengiant projektus, susijusius su Savivaldybės statiniais ir infrastruktūros objektais (infrastruktūros objektų modernizavimo, pastatų atnaujinimo, energiją taupančių investicinių projektų ir kt.), kontroliuoja jų įgyvendinimą;
5. dalyvauja rengiant Savivaldybės pastatų, statinių, infrastruktūros objektų projektavimo sąlygas;
6. dalyvauja rengiant rangos darbų ir inžinerinių paslaugų viešųjų pirkimų konkurso sąlygas;
7. sudaro ir/ar tikrina statybos darbų sąmatas informaciniu programiniu kompleksu „SĄMATA“;
8. rengia metodinę medžiagą Savivaldybės struktūriniams padaliniams dėl projektų ir/ar paraiškų rengimo;
9. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
10. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui bei teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių planavimo;
11. rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
12. rengia informaciją Skyriaus veiklos ataskaitai parengti;
13. palaiko ryšius su valstybinėmis ir privačiomis institucijomis bei kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis investicijų klausimais;
14. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, Savivaldybės įsteigtoms įstaigoms bei įmonėms rengiant projektus ir paraiškas;
15. renka ir sistemina informaciją bei rengia ataskaitas valstybės institucijoms apie Savivaldybės investicinių projektų įgyvendinimą;
16. rengia informaciją investicijų klausimais Savivaldybės internetiniam puslapiui;
17. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
18. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Liudvikas Lūžys

Statybos inžinierius

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 015

El. paštas liudvikas.luzys@varena.lt

Kabineto Nr. 29

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinę darbo patirtį;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais projektavimo, statybos procesus, statinių užbaigimo procedūras ir statinių teisinę registraciją, vietos savivaldą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą;
4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas;
5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
6. mokėti dirbti UAB ,,Sistela“ informaciniu-programiniu kompleksu SĄMATA;
7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia statinių projektų technines užduotis planuojamiems atlikti statybos darbams, priskiriamiems atitinkamai statybos rūšiai – naujai statybai, rekonstravimui, remontui, griovimui – arba planuojamiems atlikti kultūros paveldo statinio tvarkomiesiems statybos darbams ar tvarkomiesiems paveldosaugos darbams, arba kitam rengėjui surenka / pateikia informaciją statinių projektų techninėms užduotims parengti;
2. nustato žemės sklypo ir statinių nuosavybės bei jų teisinės registracijos, planavimo dokumentų parengimo būtinumą projektuojamiems statiniams;
3. pagal kompetenciją derina / tikrina rengiamus projektus, nustato rengiamų projektų ekspertizės, statinio statybos techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros būtinumą;
4. kai statinio projektui yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, derina / tikrina jo turinį, o kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas – tikrina, kad projekto sudėtyje ar atskirai būtų visų suinteresuotų subjektų sutikimai (susitarimai), reikalingi projektui įgyvendinti;
5. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauja administraciją įgyvendinamų statinių projektų statybos procese – perduoda statybvietę rangovui arba dalyvauja jos perdavime, derina statybos dalyvių tarpusavio veiksmus, kontroliuoja proceso atitikimą projektiniams sprendiniams ir statybos rangos sutarčiai, inicijuoja statybos dalyvių veiksmus dėl projektinių sprendinių keitimo, kontroliuoja projektinių sprendinių keitimų procedūros atitikimą teisės aktų reikalavimams ir keičiamų projektinių sprendinių atitiktį faktiškoms aplinkybėms, seka projekto įgyvendinimo pažangą ir derina atliktų darbų aktus, inicijuoja statybos dalyvių veiksmus dėl statybos darbų užbaigimo dokumentų, laiku parengia statinių statybos užbaigimo dokumentus bei dalyvauja organizuojant statinių užbaigimo procedūras ir statinių teisinę registraciją;
6. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, nesudėtingų statinių visų statybos rūšių atvejais bei neypatingų ir ypatingų statinių paprastojo remonto atveju vykdo statybos darbų techninę priežiūrą teisės aktuose nustatyta tvarka, perduoda statybvietę rangovui arba dalyvauja jos perdavime, priima atliktus darbus ir pasirašo arba vizuoja atliktų darbų aktus, organizuoja darbų priėmimą, rengia statybos užbaigimo procedūroms reikalingą dokumentaciją, organizuoja arba dalyvauja organizuojant statybos užbaigimo procedūras ir statinių teisinę registraciją;
7. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, dalyvauja nustatant esamų statinių techninę būklę ir statinio galimos avarinės būklės požymius;
8. įgyvendindamas Skyriui pavestus uždavinius, rengia dokumentus planuojamiems atlikti statybos darbams – nustato statybos skaičiuojamąją kainą (sąmatas) ir / ar parengia darbų kiekių žiniaraščius, o Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, šiuos dokumentus rengia Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir Savivaldybės įsteigtoms įstaigoms;
9. dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų konkursų sąlygas;
10. teikia konsultacijas ir metodinę inžinerinę pagalbą Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir Savivaldybės įsteigtoms įstaigoms rengiant visų rūšių statinių projektus ir projektų paraiškas;
11. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Eglė Čapkovskienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 081

El. paštas egle.capkovskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 20

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Europos Sąjungos paramą, investicijų projektų rengimą, viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. kaupia, sistemina, analizuoja ir teikia informaciją investicijų klausimais;
2. nagrinėja ir kaupia informaciją apie Europos Sąjungos struktūrinius fondus, Bendrijų iniciatyvas ir kitas finansinės paramos programas;
3. teikia informaciją apie galimybes dalyvauti Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų bei Lietuvos Respublikos institucijų ir įstaigų inicijuojamuose bei finansuojamuose projektuose;
4. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl investicijų projektų rengimo;
5. inicijuoja, koordinuoja ir/ar rengia projektus, paraiškas gauti finansinę paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės investicijų programos bei kitų finansavimo šaltinių;
6. koordinuoja projektų paraiškų teikimą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės paramai gauti;
7. rengia ir teikia išvadas dėl parengtų dokumentų finansinei paramai gauti;
8. rengia metodinę medžiagą Savivaldybės struktūriniams padaliniams dėl projektų ir/ar paraiškų rengimo;
9. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
10. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui bei teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių planavimo;
11. rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
12. rengia informaciją Skyriaus veiklos ataskaitai parengti;
13. palaiko ryšius su valstybinėmis ir privačiomis institucijomis bei kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis investicijų klausimais;
14. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, Savivaldybės įsteigtoms įstaigoms bei įmonėms rengiant projektus ir paraiškas;
15. renka ir sistemina informaciją bei rengia ataskaitas valstybės institucijoms apie Savivaldybės investicinių projektų įgyvendinimą;
16. rengia informaciją investicijų klausimais Savivaldybės interneto svetainei;
17. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Dalia Balevičiūtė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 981

El. paštas dalia.baleviciute@varena.lt

Kabineto Nr. 21

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais strateginį planavimą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti komandinio darbo įgūdžius;
5. mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
6. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. inicijuoja, koordinuoja ir/ar rengia projektus, paraiškas finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės investicijų programos bei kitų finansavimo šaltinių;
2. palaiko glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos ir užsienio partneriais inicijuojant tarptautinius projektus;
3. nagrinėja ir kaupia informaciją apie Europos Sąjungos struktūrinius fondus, Bendrijų iniciatyvas ir kitas finansinės paramos programas;
4. teikia informaciją apie galimybes dalyvauti Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų bei Lietuvos Respublikos institucijų ir įstaigų inicijuojamuose bei finansuojamuose projektuose;
5. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl investicijų projektų rengimo;
6. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją bei teikia išvadas ir pasiūlymus dėl investicinių projektų įgyvendinimo taikant viešosios ir privačios partnerystės principus;
7. rengia ir teikia išvadas dėl parengtų dokumentų finansinei paramai gauti;
8. renka ir sistemina informaciją bei rengia ataskaitas valstybės institucijoms apie Savivaldybės investicinių projektų įgyvendinimą;
9. rengia informaciją investicijų klausimais Savivaldybės internetiniam puslapiui;
10. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
11. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui bei teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių planavimo;
12. rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
13. rengia informaciją Skyriaus veiklos ataskaitai parengti;
14. atlieka investicinių projektų galimybių analizę;
15. rengia savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
16. pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
17. dalyvauja rengiant medžiagą informaciniams, pažintiniams leidiniams apie rajoną;
18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Vytautė Karpienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 981

El. paštas vytaute.karpiene@varena.lt

Kabineto Nr. 21

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos vyriausybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos biudžetinės sandaros įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,
5. mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. vykdo išankstinę finansų kontrolę;
2. rengia Savivaldybės biudžeto projektą ir teikia svarstyti Savivaldybės tarybai;
3. rengia Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinį ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai;
4. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl biudžeto lėšų skyrimo ir perskirstymo;
5. nagrinėja prašymus dėl lėšų skyrimo ir teikia svarstyti Savivaldybės tarybai;
6. kas ketvirtį analizuoja biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymą bei teikia šią informaciją Savivaldybės tarybai ir talpina ją Savivaldybės interneto svetainėje;
7. vykdo Savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio ir Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinio stebėtojo funkciją Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;
8. pagal kompetenciją pasirašo ataskaitas ir jų rinkinius, apskaitos ir kitus dokumentus (įskaitant dokumentus finansų valdymo ir apskaitos sistemoje) ir atsako už jų pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms valstybės ir Savivaldybės institucijoms jų nustatyta tvarka ir terminais;
9. kas mėnesį teikia Skyriaus vedėjui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės merui informaciją apie biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymą;
10. organizuoja paskolų ėmimą iš bankų ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos investicijų projektams finansuoti bei laikinam biudžeto pajamų trūkumui padengti;
11. rengia dokumentus konkursams dėl paskolų iš banko ėmimo;
12. atlieka Savivaldybės paskolų analizę;
13. derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir/ar raštų projektus finansų valdymo klausimais;
14. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės struktūriniams padaliniams ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams;
15. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
16. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui bei teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių planavimo;
17. rengia informaciją Skyriaus veiklos ataskaitai parengti;
18. rengia ir talpina informaciją Skyriaus darbo klausimais Savivaldybės interneto svetainėje;
19. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginio veiklos plano programas;
20. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais ir teikia juos derinti Skyriaus vedėjui;
21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Jolanta Juonienė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 981

El. paštas jolanta.juoniene@varena.lt

Kabineto Nr. 21

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
2. turėti iki 5 metų ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, biudžeto sudarymą bei vykdymą ir paskolų ėmimą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6. mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. vykdo išankstinę finansų kontrolę;
2. padeda rengti Savivaldybės biudžeto projektą;
3. priima ir tikrina Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų sąmatas;
4. sudaro Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų suvestines sąmatas ir nustatyta tvarka pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
5. sudaro Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų paskirstymą ketvirčiais ir teikia jį tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
6. rengia pažymas-pranešimus Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams dėl programų sąmatų planinių rodiklių pasikeitimo;
7. analizuoja iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio fondą, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl mokėjimų iš specialiųjų tikslinių dotacijų;
8. analizuoja iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų piniginių ir natūrinių išlaidų normas ir limitus;
9. vykdo lėšų poreikio valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti planavimo kontrolę;
10. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl mokesčių (žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamo turto, paveldimo turto) lengvatų teikimo ir rengia Savivaldybės tarybai sprendimo projektus svarstyti fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl mokesčių lengvatų teikimo;
11. teikia duomenis Valstybės pagalbos registrui apie suteiktą valstybės pagalbą arba nereikšmingą (de minimis) pagalbą;
12. Rengia Skyriaus dokumentacijos plano projektą, archyvuoja dokumentus ir perduoda juos saugoti Savivaldybės administracijos archyvui;
13. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
14. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, sudarant savo programų sąmatų projektus;
15. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui bei teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių planavimo;
16. rengia informaciją Skyriaus veiklos ataskaitai parengti;
17. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Vilija Kuklytė

STATYBOS INŽINIERĖ

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 015

El. paštas vilija.kuklyte@varena.lt

Kabineto Nr. 29

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinę darbo patirtį;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais projektavimo, statybos procesus, statinių užbaigimo procedūras ir statinių teisinę registraciją, vietos savivaldą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą;
4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas;
5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
6. mokėti dirbti UAB ,,Sistela“ informaciniu-programiniu kompleksu SĄMATA;
7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia statinių projektų technines užduotis planuojamiems atlikti statybos darbams, priskiriamiems atitinkamai statybos rūšiai – naujai statybai, rekonstravimui, remontui, griovimui – arba planuojamiems atlikti kultūros paveldo statinio tvarkomiesiems statybos darbams ar tvarkomiesiems paveldosaugos darbams, arba kitam rengėjui surenka/pateikia informaciją statinių projektų techninėms užduotims parengti;
2. nustato žemės sklypo ir statinių nuosavybės bei jų teisinės registracijos, planavimo dokumentų parengimo būtinumą projektuojamiems statiniams;
3. pagal kompetenciją derina/tikrina rengiamus projektus, nustato rengiamų projektų ekspertizės, statinio statybos techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros būtinumą;
4. kai statinio projektui yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, derina/tikrina jo turinį, o kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas – tikrina, kad projekto sudėtyje ar atskirai būtų visų suinteresuotų subjektų sutikimai (susitarimai), reikalingi projektui įgyvendinti;
5. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauja administraciją įgyvendinamų statinių projektų statybos procese – perduoda statybvietę rangovui arba dalyvauja jos perdavime, derina statybos dalyvių tarpusavio veiksmus, kontroliuoja proceso atitikimą projektiniams sprendiniams ir statybos rangos sutarčiai, inicijuoja statybos dalyvių veiksmus dėl projektinių sprendinių keitimo, kontroliuoja projektinių sprendinių keitimų procedūros atitikimą teisės aktų reikalavimams ir keičiamų projektinių sprendinių atitiktį faktiškoms aplinkybėms, seka projekto įgyvendinimo pažangą ir derina atliktų darbų aktus, inicijuoja statybos dalyvių veiksmus dėl statybos darbų užbaigimo dokumentų, laiku parengia statinių statybos užbaigimo dokumentus bei dalyvauja organizuojant statinių užbaigimo procedūras ir statinių teisinę registraciją;
6. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, nesudėtingų statinių visų statybos rūšių atvejais bei neypatingų ir ypatingų statinių paprastojo remonto atveju vykdo statybos darbų techninę priežiūrą teisės aktuose nustatyta tvarka, perduoda statybvietę rangovui arba dalyvauja jos perdavime, priima atliktus darbus ir pasirašo arba vizuoja atliktų darbų aktus, organizuoja darbų priėmimą, rengia statybos užbaigimo procedūroms reikalingą dokumentaciją, organizuoja arba dalyvauja organizuojant statybos užbaigimo procedūras ir statinių teisinę registraciją;
7. organizuoja ir vadovauja statybos dalyvių susitikimams statybvietėje ir juos įformina protokoluose;
8. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, dalyvauja nustatant esamų statinių techninę būklę ir statinio galimos avarinės būklės požymius;
9. įgyvendindamas Skyriui pavestus uždavinius, rengia dokumentus planuojamiems atlikti statybos darbams – nustato statybos skaičiuojamąją kainą (sąmatas) ir/ar parengia darbų kiekių žiniaraščius, o Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, šiuos dokumentus rengia Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir Savivaldybės įsteigtoms įstaigoms;
10. dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų konkursų sąlygas;
11. teikia konsultacijas ir metodinę inžinerinę pagalbą Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir Savivaldybės įsteigtoms įstaigoms rengiant visų rūšių statinių projektus ir projektų paraiškas;
12. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Laura Vaisietaitė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 009

El. paštas laura.vaisietaite@varena.lt

Kabineto Nr. 28

Regina Svirskienė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 998

El. paštas regina.svirskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 16

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti 2 metų patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo bei teisės aktų rengimo taisyklėmis, žinoti kultūros, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos, jaunimo ir sporto veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
5. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, planuoti ir organizuoti skyriaus darbą; sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, gebėti analizuoti ir apibendrinti pateiktą informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus;
6. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) A1 lygiu.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja Skyriaus darbą Skyriaus nuostatuose numatytiems uždaviniams įgyvendinti ir vykdyti nustatytas funkcijas;
2. rengia Skyriaus veiklos nuostatus ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;
3. organizuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą;
4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Varėnos rajono savivaldybės strateginį veiklos planą ir strateginį plėtros planą;
5. organizuoja skyriaus metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos apie jo vykdymą rengimą;
6. organizuoja informacijos Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais parengimą;
7. organizuoja išlaidų, reikalingų Skyriaus veiklai vykdyti, sąmatų projektų rengimą;
8. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą kultūros, jaunimo, kultūros paveldo ir sporto programoms įgyvendinti;
9. organizuoja Savivaldybei pavaldžių kultūros ir sporto įstaigų vadovų informavimą apie savivaldybėje priimtus teisės aktus reglamentuojančius šių įstaigų veiklą;
10. koordinuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų programų rengimą ir įgyvendinimą;
11. inicijuoja Savivaldybės interneto svetainės puslapių Kultūra, Sportas, Jaunimas, Paveldas turinio rengimą ir atnaujinimą;
12. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
13. koordinuoja Religinių bendruomenių rėmimo programą;
14. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;
15. teikia pasiūlymus savivaldybės Tarybai dėl savivaldybės kultūros, kultūros paveldo, jaunimo, sporto politikos formavimo ir įgyvendinimo, kultūros, sporto įstaigų tinklo optimizavimo, jų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo teisės aktų nustatyta tvarka;
16. inicijuoja savivaldybės kultūros įstaigų akreditaciją, dalyvauja šių įstaigų akreditacinių komisijų darbe;
17. inicijuoja kultūros įstaigų vadovų ir kultūros specialistų atestaciją, dalyvauja šių įstaigų atestacinių komisijų darbe;
18. derina savivaldybės kultūros ir sporto įstaigų metines kultūrinės, sporto veiklos programas, inicijuoja jų įgyvendinimą;
19. analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros klausimais, teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją savivaldybės Tarybai, Kultūros ministerijai, kitoms institucijoms apie kultūros, jaunimo, sporto, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos politikos įgyvendinimo būklę savivaldybėje.
20. bendradarbiauja su Varėnos rajone veikiančiomis kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę, sportinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų projektų rėmimo, renginių organizavimo, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos, jaunimo užimtumo;
21. atstovauja Savivaldybę regione, šalyje, užsienyje kultūrinio bendradarbiavimo srityje;
22. derina kultūros ir sporto įstaigų vadovų ir skyriaus specialistų prašymus administracijos direktoriui dėl atostogų, komandiruočių;
23. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

Saulius Korocejus

vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 014

El. paštas saulius.korocejus@varena.lt

Kabineto Nr. 18

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities istorijos studijų krypties išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus ir kultūros vertybių apsaugą ir tvarkymą, pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą, Savivaldybės administracijos nuostatais ir darbo tvarkos taisyklėmis, Kultūros ir sporto skyriaus nuostatais, išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir kitomis specializuotomis programomis;
4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti bendrauti, identifikuoti, įvertinti ir apibrėžti problemas, pateikti jų sprendimo būdus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu:
5. turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. vykdo ir kontroliuoja kultūros paveldo objektų tvarkybą ir priežiūrą;
2. nagrinėja kultūros paveldo valdytojų skundus ir prašymus;
3. tikrina, kaip vykdomas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir kiti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, kontroliuoja, ar nepažeidžiami šie teisės aktai;
4. rengia savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoja jų vykdymą;
5. inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą savivaldybės saugomais, teikia jų duomenis Kultūros vertybių registru;
6. bendradarbiauja su kitų savivaldybių paveldosaugos padaliniais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje;
7. teikia kitiems savivaldybės padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo išaiškinimo, saugojimo, pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir kitais šiai pareigybei priskirtų sričių klausimais;
8. ne rečiau kaip kartą per penkerius metus, apžiūri kiekvieną kultūros paveldo objektą ir fiksuoja jo būklę, kaupia su tuo susijusią informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas);
9. ne rečiau kaip kartą per metus atlieka saugomų objektų būklės vertinimą, stebėsenos apibendrinimą ir prognozavimą savivaldybės teritorijos mastu ir informaciją teikia Skyriaus vedėjui;
10. skelbia nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsenos duomenis savivaldybės internetiniame puslapyje;
11. organizuoja Savivaldybei priklausančių, taip pat Savivaldybės teritorijoje esančių, bet konkrečių savininkų neturinčių, nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimą, konservavimą, restauravimą ir apsaugos priemonių įrengimą; dalyvaują viešųjų pirkimų procedūrose organizuojant kultūros paveldo objektų remontą, restauraciją, tyrimą ir kitus darbus;
12 tarpininkauja tarp valdytojų ir Departamento: priima valdytojų prašymus, perduoda juos kultūros Departamentui su savo pasiūlymais ir teikia valdytojams atsakymus;
13. informuoja Departamentą apie savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų bei vietovių;
14. teikia valdytojams Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis pagrįstus reikalavimus;
15. įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;
16. priima kitus sprendimus ir atlieka veiksmus pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus Departamento suteiktus įgaliojimus;
17. teikia Valstybinei kultūros paveldo komisijai ir Kultūros ministerijai metines nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos ir kontrolės programų vykdymo ataskaitas, taip pat šias institucijas informuoja apie užfiksuotus šio įstatymo pažeidimus;
18. teikia Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims;
19. rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pareigybės aprašymo kompetencijai priskirtais klausimais;
20. rengia informaciją skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių vykdymo, rengia ataskaitas apie veiklos planų įvykdymą;
21. atstovauja skyriaus pareigybės aprašyme priskirtoms funkcijoms vykdyti strateginio plano rengimą, koregavimą ir vykdymą, bei dalyvauja projektų, finansuojamų ne iš Savivaldybės biudžeto lėšų rengime ir vykdyme, teikia Finansų ir investicijų skyriui informaciją apie Varėnos rajono savivaldybės plėtros strateginio plano veiksmų vykdymą, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
22. vykdo Religinių bendruomenių programos administravimą;
23. tvarko šiai pareigybei priskirtų sričių dokumentaciją ir ją priduoda tolesniam saugojimui į savivaldybės archyvą;
24. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, užduotis ir nurodymus, Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

Giedrė Jablonskienė

vyr. specialistė (motinystės atostogose)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 972

El. paštas giedre.jablonskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 15

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, žinoti kultūrą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kultūros ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;
3. būti susipažinusiam su valstybine ir rajono kultūros politika.
4. turėti projektų vadybos žinių ir įgūdžių;
5. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programinio paketo „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“, „Microsoft Power Point“ programomis;
6. mokėti anglų kalbą B2 lygiu. Mokėjimo lygis nustatomas vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas);
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. tiria ir vertina kultūros būklę analizuodamas, kaip tenkinami visuomenės kultūros poreikiai Savivaldybės kultūros įstaigose;
2. dalyvauja tikslinių kultūros programų projektų rengimo procese;
3. rengia Savivaldybės kultūros strateginio plano ir metinės veiklos programos projektus, Skyriaus veiklos planus ir prisideda prie jų įgyvendinimo;
4. organizuoja Savivaldybės kultūros įstaigų specialistų atestaciją, tvarko jos dokumentus, rūpinasi šių specialistų bei meno mėgėjų kolektyvų vadovų kvalifikacijos tobulinimu;
5. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
6. kuruoja Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos teritorinių struktūrinių padalinių, Varėnos kultūros centro ir jo teritorinių struktūrinių padalinių, Merkinės krašto muziejaus ir jo teritorinių struktūrinių padalinių veiklą, konsultuoja šių įstaigų vadovus ir specialistus, kultūros proceso planavimo ir organizavimo, renginių organizavimo, projektų rengimo klausimais;
7. dirba Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
8. organizuoja kultūros ir leidybos programų (projektų) konkursus, tvarko konkursų dokumentus;
9. dalyvauja kvalifikacijos kėlimo programose;
10. Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Kultūros ir sporto skyrių kitose įstaigose, organizacijose savo kompetencijos klausimais;
11. koordinuoja ir kontroliuoja kultūros įstaigų meninę veiklą, viešuosius renginius;
12. kaupia, sistemina Savivaldybės kultūros įstaigų metinius, ketvirtinius, mėnesio planus ir kontroliuoja jų vykdymą;
13. rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa savivaldybės teritorijoje;
14. koordinuoja kultūros įstaigų dalyvavimą respublikinėse ir tarptautinėse programose;
15. dalyvauja rengiant Varėnos rajono dainų šventes, festivalius, konkursus, liaudies meno parodas ir kitus renginius;
16. rūpinasi Savivaldybės kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
17. rūpinasi profesionalaus meno sklaida savivaldybės teritorijoje;
18. tvarko Kultūros ir sporto skyriaus archyvo dokumentaciją, susijusią su kultūra;
19. nustatyta tvarka savo kompetencijos ribose rengia raštų projektus;
20. tvarko Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainės puslapį „Kultūra“;
21. teikia visokeriopą informaciją savo kompetencijos klausimais Kultūros ir sporto skyriaus vedėjui;
22. vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus Skyriui priskirtiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

Daiva Grigėnė

vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 972

El. paštas daiva.grigene@varena.lt

Kabineto Nr. 15

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. išmanyti ir gebėti vadovautis jaunimo politiką reglamentuojančiais teisės aktais, turėti žinių apie Lietuvos jaunimo politiką, Europos Sąjungos jaunimo politikos kryptis;
3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, interneto naršykle ir elektroniniu paštu);
4. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
5. turėti bendravimo ir organizavimo įgūdžių, reikalingų bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovais, jaunimo organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, neorganizuotu jaunimu;
6. turėti projektų vadybos žinių ir įgūdžių.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. koordinuoja visų su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą savivaldybėje;
2. renka ir sistemina duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;
3. pagal kompetenciją teikia siūlymus savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje;
4. inicijuoja ilgalaikių savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių planų rengimą, užtikrina jų įgyvendinimą ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje;
5. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą;
6. teikia siūlymus dėl socialinių paslaugų plėtros jaunimui savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams;
7. inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje rengimą, siekdamas įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą bei skatindamas jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas aktyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatytas funkcijas;
8. teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas;
9. teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos, jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais;
10. koordinuoja savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą;
11. organizuoja savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais;
12. dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais ir teikia jaunimo interesus atitinkančius pasiūlymus;
13. bendradarbiauja su savivaldybės administracijos tarnautojais, savivaldybės jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, regionine jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis;
14. dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo savivaldybėje klausimais;
15. bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis jaunimo politikos formavimo savivaldybėje klausimais;
16. inicijuoja ir dalyvauja vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei analizuoja jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius;
17. inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei savivaldybės jaunimo politikos patirties perdavimą užsienio šalims;
18. pagal kompetenciją atlieka kitus darbus ir vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Eglė Radžiuvienė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 972

El. paštas egle.radziuviene@varena.lt

Kabineto Nr. 15

Ilona Radzevičienė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 010

El. paštas ilona.radzeviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 47

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje.
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisę, asmens duomenų teisinę apsaugą, Administracijos veiklos nuostatais, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis.
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
5. Sugebėti planuoti ir organizuoti darbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, savarankiškai priimti sprendimus, būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą ir atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.
2. Padeda Savivaldybės administracijos direktoriui formuoti personalo mokymo prioritetus, kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas.
3. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus tiria tarnybinius nusižengimus ir teikia išvadas.
4. Rengia Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus.
5. Konsultuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo.
6. Rengia Skyriaus veiklos nuostatus, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, teikia siūlymus dėl darbuotojų skatinimo, priemokų, tarnybinės atsakomybės taikymo.
7. Atlieka Savivaldybės administracijos personalo sudėties analizę, padeda Savivaldybės administracijos direktoriui formuoti personalo sudėtį.
8. Vertina pavaldžių valstybės tarnautojų (darbuotojų) tarnybinę veiklą.
9. Padeda Savivaldybės administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, jeigu įstaigos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip.
10. Pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja informaciją ir teikia ataskaitas, statistinius ir kitus duomenis.
11. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų įstaigos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus.
12. Pasirašo pažymas dėl Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų darbinės veiklos.
13. Koordinuoja užimtumo didinimo programose dalyvaujančių asmenų įdarbinimą / atleidimą Savivaldybės administracijos padaliniuose.
14. Pagal Skyriaus kompetenciją atsako už išankstinę finansų kontrolę.
15. Rengia Skyriaus veiklos planą ir ataskaitą apie jo vykdymą, dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį veiklos planą.
16. Pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus.
17. Tvarko darbuotojų ir su jais susijusių trečiųjų asmenų (darbuotojų šeimos narių) duomenis vidaus administravimo tikslais (darbo santykių įgyvendinimo, darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos).
18. Užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
19. Koordinuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų konkursų (atrankų) organizavimą.
20. Pretendentų anketose tvirtina, ar atitinka (neatitinka) konkursų (atrankų) bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, pasirašo pranešimus pretendentams bei kitus raštus pagal skyriaus kompetenciją.
21. Vykdo kitus Skyriaus kompetencijai priskirtus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Asta Daukšytė-Stasiulienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 085

El. paštas asta.dauksyte@varena.lt

Kabineto Nr. 48

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.
2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisę, asmens duomenų teisinę apsaugą.
3. Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
5. Mokėti planuoti, organizuoti savo darbą, savarankiškai priimti sprendimus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Kaupia, analizuoja, sistemina informaciją, susijusią su Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų priėmimu, atleidimu, atostogomis, komandiruotėmis, tarnybos Lietuvos valstybei stažu, kvalifikacijos kėlimu, priedais ir priemokomis prie tarnybinių atlyginimų, atostogomis, bei teikia ją Skyriaus vedėjui.
2. Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl valstybės tarnautojų arba darbuotojų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų priėmimo, darbo sąlygų pakeitimo, perkėlimo, atleidimo, visų rūšių atostogų suteikimo, komandiruočių, materialinių pašalpų, priedų ir priemokų prie tarnybinių atlyginimų, nuobaudų skyrimo ir kitais personalo valdymo klausimais.
3. Pagal kompetenciją ir įgaliojimus rengia bei teikia informaciją, statistinius ir kitus duomenis.
4. Pildo su darbuotojais sudaromas darbo sutartis (susitarimus), pranešimus apie darbo sąlygas, įrašo darbo sutarčių sąlygų pakeitimus bei įformina darbo santykių su darbuotojais pasibaigimą, registruoja darbo sutartis Darbo sutarčių registre.
5. Skaičiuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo stažą, už kurį skiriamos papildomos atostogos, priedai prie tarnybinio atlyginimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.
6. Formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui Skyriaus bylas.
7. Tvarko Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų duomenis Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų registre, kitose Savivaldybės administracijos duomenų bazėse.
8. Teikia pranešimus Sodrai apie Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimą, atleidimą, nedraudiminius laikotarpius, vaiko priežiūros atostogas ir kt..
9. Konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų rengimo klausimais.
10. Tvarko valstybės tarnautojų (darbuotojų) tarnybinės veiklos vertinimo dokumentus, organizuoja tarnybinės veiklos vertinimo posėdžius.
11. Organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimą į pareigas, rengia konkursų valstybės tarnautojų pareigoms eiti dokumentus.
12. Atlieka Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) tarnybinio nusižengimo tyrimus, rengia išvadas.
13. Rengia dokumentus leidimui dirbti kitą darbą administracijos valstybės tarnautojams išduoti.
14. Inicijuoja Savivaldybės administracijos darbuotojų mokymą.
15. Rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių.
16. Tvarko darbuotojų ir su jais susijusių trečiųjų asmenų (darbuotojų šeimos narių) duomenis vidaus administravimo tikslais (darbo santykių įgyvendinimo, darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos), užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.
17. Sudaro Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) kasmetinių atostogų eilę (grafiką) ir koordinuoja bei kontroliuoja šios eilės (grafiko) laikymąsi.
18. Pavaduoja Skyriaus vedėją atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais.
19. Pagal kompetenciją vykdo kitus su personalo valdymo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Gintarė Juonytė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 085

El. paštas gintare.juonyte@varena.lt

Kabineto Nr. 48

Dalia Stankevičiūtė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32011

El. paštas dalia.stankeviciute@varena.lt

Kabineto Nr. 10

Irma Liaudanskytė

Vedėjo pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 990

El. paštas irma.liaudanskyte@varena.lt

Kabineto Nr. 7

Vilma Naujūnienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31990

El. paštas vilma.naujuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 7

Aušra Blėdienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31986

El. paštas ausra.blediene@varena.lt

Kabineto Nr. 8

Vesta Čaplikaitė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31989

El. paštas vesta.caplikaite@varena.lt

Kabineto Nr. 14

Irena Jankeliūnienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 988

El. paštas irena.jankeliuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 13

Milda Jonienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 988

El. paštas milda.joniene@varena.lt

Kabineto Nr. 13

Ilona Rameikienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 987

El. paštas ilona.rameikiene@varena.lt

Kabineto Nr. 12

Jurgita Labukienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 20506

El. paštas jurgita.labukiene@varena.lt

Kabineto Nr. 9

Irma Krištapavičienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31989

El. paštas irma.kristapaviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 14

Agnė Ivanauskienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 987

El. paštas agne.ivanauskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 12

Vida Blėdienė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 20506

El. paštas vida.blediene@varena.lt

Kabineto Nr. 9

Inga Videikaitė

Socialinių išmokų specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 087

El. paštas inga.videikaite@varena.lt

Kabineto Nr. 11

Stasė Bingelienė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 012

El. paštas stase.bingeliene@varena.lt

Kabineto Nr. 19

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
3. mokėti anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
7. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
8. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
9. turėti ne mažesnę kaip 3 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje, arba 3 metų vadovaujamo darbo patirtį pareigybėje, kurią einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu;
10. gebėti planuoti ir organizuoti padalinio darbą, vykdant nuostatuose nustatytas funkcijas;
11. žinoti švietimo sistemą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja Skyriaus darbą Skyriaus nuostatuose numatytiems uždaviniams įgyvendinti ir vykdyti nustatytas funkcijas;
2. rengia Skyriaus veiklos nuostatus ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;
3. organizuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą;
4. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, metinį savivaldybės administracijos veiklos planą, organizuoja skyriaus mėnesio ir ketvirtinių planų rengimą, prisideda prie jų įgyvendinimo ir ataskaitų apie planų įgyvendinimą rengimo;
5. organizuoja Skyriaus veiklos plano ir metinės veiklos ataskaitos rengimą;
6. organizuoja informacijos Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais parengimą;
7. organizuoja išlaidų, reikalingų Skyriaus veiklai vykdyti, sąmatų projektų rengimą;
8. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą švietimo programoms įgyvendinti;
9. organizuoja Savivaldybės švietimo įstaigų vadovų informavimą apie savivaldybėje priimtus teisės aktus reglamentuojančius šių įstaigų veiklą;
koordinuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų programų rengimą ir įgyvendinimą;
10. organizuoja Savivaldybės interneto svetainės puslapių Švietimas turinio rengimą ir atnaujinimą;
11. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
12. organizuoja gyventojų priėmimą, prašymų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą;
13. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;
14. organizuoja Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo bendrojo plano įgyvendinimo priežiūrą ir šio plano pakeitimo projektų parengimą;
15. koordinuoja Savivaldybės mokyklų vadovų atestaciją;
16. dirba Savivaldybės mero ar administracijos direktoriaus sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
17. koordinuoja Savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų atestaciją;
18. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;
19. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

Liudas Tamulevičius

vedėjo pavaduotojas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 017

El. paštas liudas.tamulevicius@varena.lt

Kabineto Nr. 17

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
3. mokėti anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
7. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
8. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
9. turėti ne mažesnę kaip 3 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje, arba 3 metų vadovaujamo darbo patirtį pareigybėje, kurią einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu;
10. gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
11. žinoti švietimo sistemą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja švietimo būklės tyrimą ir vertinimą Varėnos rajono savivaldybės mokyklose (toliau - Savivaldybės mokyklose), analizuoja, kaip tenkinami vaikų ir mokinių švietimo poreikiai;
2. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, metinį savivaldybės administracijos veiklos planą, rengia Skyriaus mėnesio ir ketvirtinius planus, prisideda prie jų įgyvendinimo ir ataskaitų apie planų įgyvendinimą rengimo;
3. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą;
4. teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas;
5. rengia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės institucijoms;
6. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius ir tvarką vykdo švietimo stebėseną Savivaldybės mokyklose, atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą;
7. konsultuoja mokyklų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso planavimo ir organizavimo, švietimo pagalbos teikimo klausimais;
8. organizuoja brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymą ir priežiūrą Savivaldybėje;
9. vertina Savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų praktinę ir mokyklų vadovų vadybinę veiklą, rengia vertinimo dokumentus;
10. vykdo Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo bendrojo plano įgyvendinimo priežiūrą, rengia šio plano pakeitimo projektus;
11. prižiūri Savivaldybės mokyklose fizikos, matematikos, informacinių technologijų, ekonomikos ir verslumo programų įgyvendinimą, rengia priežiūros dokumentus, organizuoja prižiūrimų dalykų rajonines olimpiadas, konkursus;
12. dirba su Švietimo informacine valdymo sistema, konsultuoja mokyklų Švietimo informacinės valdymo sistemos vartotojus, rengia ir teikia statistines ataskaitas Švietimo informacinių technologijų centrui;
13. pavaduoja Skyriaus vedėją atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;
14. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
15. rengia informaciją Varėnos rajono savivaldybės internetinei svetainei;
16. dirba Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
17. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, Skyriui priskirtiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

Inga Kudarauskienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 017

El. paštas inga.kudarauskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 17

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
3. mokėti anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų kalbas ne žemesniu nei A2 lygiu;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
6. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
7. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
8. gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
9. žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. tiria ir vertina švietimo būklę Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) mokyklose, analizuoja, kaip tenkinami vaikų ir mokinių švietimo poreikiai;
2. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, metinį savivaldybės administracijos veiklos planą, bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą, prisideda prie jų įgyvendinimo ir ataskaitų apie planų įgyvendinimą rengimo;
3. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą, rengia tikslinių švietimo programų projektus;
4. teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas;
5. rengia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės institucijoms;
6. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius ir tvarką, vykdo švietimo stebėseną Savivaldybės mokyklose, atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą;
7. vertina Savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų praktinę ir šių mokyklų vadovų vadybinę veiklą, rengia vertinimo dokumentus;
8. kuruoja Varėnos „Pasakos“, Varėnos „Žilvičio“, Senosios Varėnos „Nykštuko“ lopšelius-darželius, Varėnos specialiąją, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklas, Liškiavos ir Perlojos daugiafunkcius centrus, konsultuoja šių įstaigų vadovus, pedagogus, švietimo pagalbos specialistus, įstaigų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso planavimo ir organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo, švietimo pagalbos teikimo klausimais;
9. užsako mokyklinę dokumentaciją Savivaldybės mokykloms, rengia mokyklų įsigytų vadovėlių, literatūros, programinės įrangos ir mokymo priemonių metines ataskaitas;
10. vykdo išsilavinimo pažymėjimų užsakymą, išdavimą rajono mokykloms ir atsiskaitymą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
11. prižiūri profesinį orientavimą Savivaldybės mokyklose ir šių mokyklų bibliotekų veiklą, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, dailės, muzikos, pradinio ugdymo, tikybos ir etikos mokomųjų dalykų, specialiojo ugdymo programų įgyvendinimą Savivaldybės mokyklose ir įstaigose, rengia priežiūros dokumentus, organizuoja prižiūrimų dalykų ir veiklos sričių olimpiadas ir konkursus;
12. organizuoja Savivaldybės mokyklose besimokančių gabių vaikų ir mokinių atranką skatinimui ir studentų, baigusių Savivaldybės mokyklas, atranką paramai gauti;
13. tvarko Savivaldybės internetinės svetainės puslapį „Švietimas“;
14. dirba Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
15. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
16. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, Skyriui priskirtiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

Arvydas Skliutas

vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 017

El. paštas arvydas.skliutas@varena.lt

Kabineto Nr. 17

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
3. mokėti anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų kalbas ne žemesniu nei A2 lygiu;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
6. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
7. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
8. gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
9. žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. tiria ir vertina švietimo būklę Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) mokyklose, analizuoja kaip tenkinami vaikų ir mokinių švietimo poreikiai;
2. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, metinį savivaldybės administracijos veiklos planą, bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą, prisideda prie jų įgyvendinimo ir ataskaitų apie planų įgyvendinimą rengimo;
3. teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas;
4. rengia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės institucijoms;
5. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius ir tvarką vykdo švietimo stebėseną Savivaldybės mokyklose; atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą;
6. vertina Savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų praktinę ir šių mokyklų vadovų vadybinę veiklą, rengia vertinimo dokumentus;
7. kuruoja Merkinės Vinco Krėvės gimnaziją, Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio, Matuizų, Panočių pagrindines mokyklas, Varėnos „Ryto“ progimnaziją, konsultuoja šių įstaigų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso planavimo ir organizavimo, švietimo pagalbos teikimo klausimais;
8. tvarko Savivaldybės mokyklų, kitų švietimo įstaigų registrą;
9. prižiūri lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, pilietiškumo pagrindų, geografijos, žmogaus saugos ir saugaus eismo mokomųjų dalykų programų įgyvendinimą, jaunimo ir suaugusiųjų formalųjį, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, rengia priežiūros dokumentus, organizuoja prižiūrimų dalykų rajonines olimpiadas, konkursus;
10. vykdo vadovų atestacijos dokumentavimą;
11. organizuoja Smurto ir nusikalstamumo prevencijos, Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos, Socializacijos programų konkursus, programoms pateiktų paraiškų finansavimo atranką, prižiūri šių programų įgyvendinimą; organizuoja paraiškų svarstymą;
12. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
13. dirba Savivaldybės mero ar administracijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
14. rengia informaciją Varėnos rajono savivaldybės internetinei svetainei švietimo klausimais;
15. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, Skyriui priskirtiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

Danutė Mazaliauskienė

vyr. specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 017

El. paštas danute.mazaliauskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 17

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Pareigybei keliami reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, visuomenės sveikatos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
2. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų, Švietimo, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros, Socialinių paslaugų, Visuomenės sveikatos priežiūros, Vietos savivaldos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Vaiko gerovės užtikrinimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą ir įstaigos vidaus tvarką;
3. būti susipažinusiam su Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Teisės aktų rengimo rekomendacijomis, gebėti jas taikyti praktiškai;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti planuoti, organizuoti savo darbą, savarankiškai priimti sprendimus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su Vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos Vaikui ir / ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo, arba nustato Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;
2. priima ir nagrinėja Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo prašymus / informaciją dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;
3. nagrinėja skundus ir pranešimus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;
4. teikia sprendimų dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus savivaldybės administracijos direktoriui;
5. bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis (teikėjais), kurios, bendradarbiaudamos tarpusavyje, teikia Koordinuotai teikiamas paslaugas, institucijų paskirtais specialistais atlikti Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininko funkcijas (atvejo vadybininkais), atsakingais asmenimis, rengiančiais ir įgyvendinančiais Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planą Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už Vaiko gerovės užtikrinimą;
6. teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, Koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;
7. organizuoja savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdžius;
8. atlieka savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas;
9. atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose nustatytas funkcijas;
10. vykdo kitus savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.

Aivaras Batūra

Vedėjas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 084

El. paštas aivaras.batura@varena.lt

Kabineto Nr. 5

Toma Prakopimienė

vyr. specialistė (motinystės atostogose)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 800

El. paštas toma.prakopimiene@varena.lt

Kabineto Nr. 4

Evelina Šimukonienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 995

El. paštas evelina.simukoniene@varena.lt

Kabineto Nr. 4

Laura Karlonaitė

Vedėjo pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 982

El. paštas laura.karlonaite@varena.lt

Kabineto Nr. 2

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, švietimą, civilinę, civilinio proceso, administracinę, darbo teisę, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą fiziniams asmenims, būti susipažinęs su Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

6.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;

6.5. sugebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo) ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus Savivaldybės gyventojams;

7.2. įvertina pareiškėjo keliamų reikalavimų pagrįstumą ir padeda surašyti prašymą antrinei teisinei pagalbai gauti bei užpildo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti;

7.3. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia sutarčių projektus, tikrina Savivaldybės administracijos padalinių parengtų sutarčių projektų atitikimą galiojantiems teisės aktams ir teikia jas vizuoti Skyriaus vedėjui;

7.4. tikrina, ar Architektūros skyriaus, Personalo skyriaus, Švietimo skyriaus, Kultūros ir sporto skyriaus, Centralizuoto vidaus audito skyriaus parengti Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektai atitinka galiojantiems teisės aktams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;

7.5. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;

7.6. konsultuoja Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos padalinius bei tarnautojus (darbuotojus) teisės taikymo klausimais;

7.7. konsultuoja Savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovus teisės taikymo ir teisės aktų rengimo klausimais;

7.8. atstovauja pagal įgaliojimą Savivaldybės institucijų interesus visų lygių teismuose ir kitose institucijose;

7.9. rengia procesinių dokumentų projektus visų lygių teismams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;

7.10. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, teikia siūlymus dėl juose keliamų problemų sprendimo būdų, rengia atsakymus;

7.11. dalyvauja komisijų, darbo grupių, į kurių sudėtį įrašytas, veikloje;

7.12. atlieka antikorupcinį teisės aktų projektų vertinimą;

7.13. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių;

7.14. vykdo kitus su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus;

7.15. pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, laikinojo nedarbingumo ir kt. atvejais.


Rūta Aganauskienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 555

El. paštas ruta.aganauskiene@varena.lt

Kabineto Nr. I a., Parko g. 8

Jolanta Mulskienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 800

El. paštas jolanta.mulskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 3

Egidijus Zaleskis

Vedėjas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 994

El. paštas egidijus.zaleskis@varena.lt

Kabineto Nr. 52

Violeta Valūnienė

vedėjo pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 992

El. paštas violeta.valuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 50

Vytautas Jotautas

vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 086

El. paštas vytautas.jotautas@varena.lt

Kabineto Nr. 54

Vytautas Čiurlevičius

vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 803

El. paštas vytautas.ciurlevicius@varena.lt

Kabineto Nr. 51

Alma Tamulevičienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 993

El. paštas alma.tamuleviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 49

Antanas Labanauskas

vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 996

El. paštas antanas.labanauskas@varena.lt

Kabineto Nr. 57

Valdas Tamulevičius

vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 996; Mob. 8 619 12186

El. paštas valdas.tamulevicius@varena.lt

Kabineto Nr. 57

Dovilė Saulevičė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 974

El. paštas dovile.saulevice@varena.lt

Kabineto Nr. 56

Laimis Gaurys

Vedėjas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 027

El. paštas laimis.gaurys@varena.lt

Kabineto Nr. 6

Valdas Čiras

vairuotojas

Kontaktai

Telefonas 8 697 77359

Kabineto Nr. 53

Liudas Milius

vairuotojas

Kontaktai

Telefonas 8 697 77359

Kabineto Nr. 53

Juozas Valūnas

vairuotojas

Kontaktai

Telefonas 8 697 77359

Kabineto Nr. 53

Girmantas Žėkas

Darbininkas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 802

El. paštas girmantas.zekas@varena.lt

Kabineto Nr. 55

Sigitas Sereičikas

budėtojas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 001 po 17 val.

Kabineto Nr. 1

Algis Česnulis

budėtojas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 001 po 17 val.

Kabineto Nr. 1

Ernestas Valangevičius

budėtojas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 001 po 17 val.

Kabineto Nr. 1

Irmantas Laniauskas

Vedėjas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 970

El. paštas irmantas.laniauskas@varena.lt

Kabineto Nr. 19, J.Basanavičiaus g. 40

Alė Baniūnienė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 51 262

El. paštas ale.baniuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 18, J.Basanavičiaus g. 40

Rimvydas Navickas

vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 51 363

El. paštas rimas.navickas@varena.lt

Kabineto Nr. 17, J.Basanavičiaus g. 40

Adolfas Kancevičius

vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 971

El. paštas adolfas.kancevicius@varena.lt

Kabineto Nr. 16, J.Basanavičiaus g. 40

Danguolė Steiblienė

vyresn. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 51 574

El. paštas danguole.steibliene@varena.lt

Kabineto Nr. 19, J.Basanavičiaus g. 40

Vytautas Baublys

Specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 971

El. paštas baublys.vytautas@varena.lt

Kabineto Nr. 16, J.Basanavičiaus g. 40

Dainius Junevičius

Seniūnas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 45 136; Mob. 8 616 49137

El. paštas dainius.junevicius@varena.lt

Angelė Devyžienė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 45 136

El. paštas angele.devyziene@varena.lt

Julija Matuizienė

Socialinio darbo organizatorė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 45 047; Mob. 8 611 09962

El. paštas julija.matuiziene@varena.lt

Loreta Šarkienė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 45 007

El. paštas zus.jakenai@varena.lt

Edvinas Grikšas

Seniūnas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 49 331; Mob. 8 682 68390

El. paštas edvinas.griksas@varena.lt

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, gyvenamosios vietos deklaravimą, Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės administracijos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, seniūnijos veiklos nuostatais, seniūno pareigybės aprašymu;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir seniūnijos veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;
3. teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;
4. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų Savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir Savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
5. seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
6. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
7. išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;
8. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
9. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;
10. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
11. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
12. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir Savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
13. prireikus rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
14. šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui;
15. dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
16. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
17. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;
18. organizuoja seniūnijai priskirto turto eksploatavimą ir jo apsaugą;
19. užtikrina racionalų ir tikslingą seniūnijos autotransporto panaudojimą;
20. leidžia įsakymus seniūnijos veiklos klausimais;
21. rengia darbuotojų pareigybių aprašymų projektus, užtikrina darbų saugą, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl seniūnijos darbuotojų darbo sąlygų, jų skatinimo ir nuobaudų skyrimo, rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu, kontroliuoja seniūnijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą;
22. dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;
23. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros, užimtumo rėmimo, informacinės visuomenės plėtros programas;
24. prireikus rūpinasi seniūnijos teritorijoje gyvenančiomis socialiai remtinomis šeimomis, neįgaliaisiais, socialinės atskirties asmenimis, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl socialinės paramos teikimo seniūnijos gyventojams, organizuoja dokumentų rengimą ir socialinės paramos teikimą;
25. dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;
26. organizuoja ir vykdo seniūnijai priskirtas su žemės ūkio veikla susijusias funkcijas;
27. pagal savo kompetenciją atstovauja seniūnijai kitose institucijose ir įstaigose;
28. nagrinėja seniūnijos teritorijoje esančių įmonių, įstaigų, organizacijų, gyventojų prašymus ir skundus;
29. vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus;
30. įgyvendina Varėnos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planą seniūnijos teritorijoje;
31. organizuoja civilinę saugą seniūnijos teritorijoje;
32. padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus, vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus bei seniūnaičių rinkimus;
33. teikia Finansų ir investicijų skyriui informaciją apie Savivaldybės plėtros strateginio plano veiksmų, už kurių vykdymą ar organizavimą yra atsakinga seniūnija, įgyvendinimo pažangą, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
34. kontroliuoja seniūnijos dokumentų tvarkymą, apskaitą, užtikrina dokumentų saugumą iki kol teisės aktų nustatyta tvarka perduoda saugoti į Savivaldybės administracijos archyvą;
35. užtikrina informacijos saugojimą ir konfidencialumą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
36. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai;
37. vykdo įstatymais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas bei kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Janina Liudkevičienė

vyresn. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 49 332

El. paštas janina.liudkeviciene@varena.lt

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą specialų vidurinį išsilavinimą;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, gyvenamosios vietos deklaravimą, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Seniūnijos veiklos nuostatais, Dokumentų rengimo taisyklėmis bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, priimti sprendimus ir daryti išvadas, sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia Seniūnijos gyventojams pažymas apie šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
2. teikia informaciją ir konsultuoja Seniūnijos gyventojus Seniūnijos kompetencijai priskirtais klausimais;
3. registruoja gautus, siunčiamus ir kitus Seniūnijos dokumentus, tvirtina Seniūnijos gautų ir sudarytų dokumentų kopijas;
4. pagal reikalavimus įformina dokumentų bylas, sudaro nuolat bei ilgai saugomų bylų apyrašus ir kitus dokumentų valdymo apskaitos dokumentus, tvarko Seniūnijos archyvą;
5. renka, sistemina statistinius duomenis, teikia statistines ataskaitas;
6. renka ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;
7. tvarko asmenų mirties įrašus;
8. įteikia Seniūnijos gyventojams (nuomojantiems valstybinę žemę) valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas;
9. registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui;
10. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų duomenų apskaitą;
11. renka rinkliavą už prekybą viešose vietose;
12. seniūno pavedimu rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir Seniūnijos seniūno įsakymų projektus Seniūnijos veiklos klausimais;
13. pildo Seniūnijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
14. pavaduoja Seniūnijos seniūną atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;
15. vykdo kitus Seniūnijos seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Seniūnijai pavestus uždavinius ir funkcijas.

Irena Pyšinskienė

Socialinio darbo organizatorė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 49 409; Mob. 8 611 09947

El. paštas soc.kaniava@varena.lt

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. būti įgijęs kitą aukštesnįjį išsilavinimą ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar būti baigęs socialinio darbo studijų programą, ar Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka būti baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksu, Seniūnijos veiklos nuostatais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės paramos teikimą;
4. sugebėti taikyti socialinio darbo metodus, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja socialinį darbą, vykdo prevencinę socialinę veiklą bei šiai veiklai telkia kitus specialistus ir bendruomenę;
2. palaiko glaudžius ryšius su Seniūnijos gyventojais, renka informaciją, analizuoja ir nustato gyventojų poreikius socialinei paramai gauti;
3. nustatytomis dienomis Seniūnijoje konsultuoja gyventojus, priima prašymus ir dokumentus išmokoms, pašalpoms, kompensacijoms, paslaugoms, lengvatoms ir kitiems socialiniams klausimams spręsti, suformuoja paramos gavėjų prašymus (bylas), juos pateikia Socialinės paramos skyriaus atsakingiems specialistams arba Varėnos socialinių paslaugų centrui;
4. naudojasi Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) registrų duomenų bazėmis ir surenka informaciją pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
5. tiria Seniūnijos gyventojų sąlygas, surašo gyvenimo ir buities tyrimo aktus ir išvadas dėl piniginės socialinės paramos, lengvatų taikymo, paslaugų skyrimo, veiksnumo ribojimo, rūpybos / globos gyventojams ar kitų socialinių problemų;
6. vertina Seniūnijoje gyvenančio neįgalaus asmens specialiuosius poreikius;
7. gavus informacijos apie būtinybę asmeniui (šeimai) gauti pagalbą, inicijuoja šios pagalbos teikimą;
8. organizuoja socialinę paramą Seniūnijos senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, neįgaliesiems, kitiems asmenims:
8.1. informuoja ir konsultuoja socialinių paslaugų klausimais;
8.2. tarpininkauja teikiant paramą (materialinę, techninės pagalbos priemonių ir kt.);
8.3. bendradarbiauja su asmeniu ar šeima, analizuoja galimus problemos sprendimo būdus, vertina asmens ar šeimos motyvaciją ir galimybes patiems spręsti savo socialines problemas;
8.4. vertina asmens savarankiškumą, pirminį socialinių paslaugų poreikį, teikia išvadas apie asmens fizinį ir socialinį savarankiškumą bei socialinių paslaugų skyrimo tikslingumą Socialinės paramos skyriui;
8.5. tarpininkauja Seniūnijoje gyvenančiam asmeniui skiriant bendrąsias ar specialiąsias paslaugas, globos pinigus ar apgyvendinant stacionarioje socialinės globos įstaigoje;
8.6. teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
8.7. konsultuoja ir padeda asmeniui naudotis piniginėmis lėšomis;
8.8. reguliariai lanko kiekvieną neįgalųjį, vienišą senyvo amžiaus asmenį, kuriam nustatyti specialieji poreikiai ar nuolatinės slaugos (priežiūros) poreikis, asmenis, kuriems yra apribotas veiksnumas, tam tikrose srityse skirta rūpyba ar globa, bei kitus asmenis, kuriems gali iškilti pagalbos poreikis ir teikia apie tai informaciją Seniūnijos seniūnui ir Socialinės paramos skyriui;
8.9. rengia ir teikia informaciją Socialinės paramos skyriui apie vienišus pensininkus, neįgaliuosius bei kitus socialiai remtinus asmenis;
9. organizuoja reikiamų dokumentų socialinei paramai skirti surinkimą iš besikreipiančių asmenų ir kitų atsakingų institucijų darbuotojų;
10. pareiškėjo vardu užpildo prašymo formą, kai akivaizdu, kad pareiškėjas to pats padaryti negali;
11. teikia konsultacijas gyventojams apie Savivaldybės vykdomas socialines programas ir organizuoja jų įgyvendinimą;
12. padeda išdalinti Seniūnijoje gautą labdarą / paramą;
13. derina savo veiklą su Seniūnijoje socialines paslaugas teikiančiais lankomosios priežiūros darbuotojais ir socialiniais darbuotojais, dirbančiais su socialinės rizikos šeimomis;
14. lankosi Seniūnijos teritorijoje gyvenančiose socialiai remtinose ir probleminėse šeimose. Apie pastebėtą smurto prieš vaiką atvejį nedelsiant informuoja Policijos komisariatą ir Vaiko teisių apsaugos skyrių;
15. bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis valstybinėmis, visuomeninėmis, nevyriausybinėmis institucijomis, kitomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis socialinės paramos teikimo Seniūnijos gyventojams klausimais;
16. dalyvauja Seniūnijos komisijų ir darbo grupių veikloje;
17. rengia informaciją apie socialinės paramos teikimą Seniūnijos veiklos planui ir teikia siūlymus dėl jo veiklos priemonių;
18. teikia siūlymus Socialinės paramos skyriui dėl socialinės paramos planavimo, vystymo, tobulinimo bei socialinių paslaugų masto nustatymo, konsultuojasi su Socialinės paramos skyriaus specialistais dėl socialinio darbo metodų taikymo;
19. pavaduoja Seniūnijos socialinį darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;
20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio seniūno pavedimus, siekiant organizuoti socialinės paramos teikimą Seniūnijos gyventojams.

Lina Valackaitė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 49 332

El. paštas zus.kaniava@varena.lt

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, savivaldybės veiklą, žemės ūkio ir kaimo plėtrą, pasėlių deklaravimą, pieno kvotų, žemės ūkio ir kaimo verslo registro tvarkymą, Bendrojo programavimo dokumento, Kaimo plėtros plano programų priemonių administravimą;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, išmanyti žemės ūkio problemas ir specifiką;
6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. teisės aktų nustatyta tvarka priima paraiškas ir kitus dokumentus gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, susietąją paramą už mėsinius galvijus, mėsines avis, pienines karves, pieninių veislių bulius, pienines ožkas ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, padeda jas užpildyti;
2. vykdo tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų (K10) priėmimą;
3. priima prašymus dėl žemės ūkio ir kaimo valdų įregistravimo arba duomenų atnaujinimo Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, padeda juos užpildyti, įveda duomenis į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro kompiuterinę duomenų bazę;
4. įbraižo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių sklypus žemėlapių fragmentuose ir įveda duomenis į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro kompiuterinę duomenų bazę;
5. atlieka kitus veiksmus, reglamentuotus Bendradarbiavimo sutartimis tarp Savivaldybės ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bei VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro;
6. suveda duomenis į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą ir atspausdina paramos paraišką;
7. surenka duomenis iš žemės naudotojų apie augalų nuimto derliaus ir augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekį ir užpildo atitinkamas ataskaitas;
8. teikia konsultacijas žemdirbiams pagal Bendrojo programavimo dokumento ir Kaimo plėtros plano programų priemones;
9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Seniūnijos seniūno pavedimus.

Vilius Petraška

Seniūnas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 44 403; 8 616 49140

El. paštas vilius.petraska@varena.lt

Ramunė Jazukevičienė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 44 632

El. paštas ramune.jazukeviciene@varena.lt

Žaneta Kirdeikienė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 44 632

El. paštas zus.marcinkonys@varena.lt

Danutė Stankūnienė

Socialinio darbo organizatorė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 44 648; Mob. 8 611 09967

El. paštas soc.marcinkonys@varena.lt

Mindaugas Matuiza

Seniūnas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 40 703; 8 612 78599

El. paštas mindaugas.matuiza@varena.lt

Rima Taraškevičienė

vyresn. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 40 632

El. paštas rima.taraskeviciene@varena.lt

Ona Verbickienė

Socialinio darbo organizatorė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 40 544; Mob. 8 611 09948

El. paštas onute.verbickiene@varena.lt

Jadvyga Apanavičienė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 40 632

El. paštas zus.matuizos@varena.lt

Gintautas Tebėra

Seniūnas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 57 131; Mob. 8 686 05823

El. paštas gintas.tebera@varena.lt

Kabineto Nr. 4

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, gyvenamosios vietos deklaravimą, Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Seniūnijos veiklos nuostatais, seniūno pareigybės aprašymu;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir seniūnijos veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;
3. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus;
4. seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
5. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
6. seniūnijoje, kurios aptarnaujamoje teritorijoje nėra civilinės metrikacijos įstaigų, registruoja mirtis;
7. išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;
8. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
9. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;
10. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
11. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
12. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir Savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
13. prireikus rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
14. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;
15. dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją;
16. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
17. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;
18. organizuoja seniūnijai priskirto turto eksploatavimą ir jo apsaugą;
19. užtikrina racionalų ir tikslingą seniūnijos autotransporto panaudojimą;
20. leidžia potvarkius seniūnijos veiklos klausimais;
21. rengia darbuotojų pareigybių aprašymų ir pareiginių nuostatų projektus, užtikrina darbų saugą, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl seniūnijos darbuotojų darbo sąlygų, jų skatinimo ir nuobaudų skyrimo, rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu, kontroliuoja seniūnijos tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą;
22. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant socialinės paramos, vaikų teisių apsaugos, gyventojų užimtumo, poilsio ir kitas priemones;
23. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros, užimtumo rėmimo programas;
24. prireikus rūpinasi seniūnijos teritorijoje gyvenančiomis socialiai remtinomis šeimomis, neįgaliaisiais, socialinės atskirties asmenimis, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl socialinės paramos teikimo seniūnijos gyventojams, organizuoja dokumentų rengimą ir socialinės paramos teikimą;
25. organizuoja seniūnijos teritorijoje viešuosius darbus, telkia gyventojus visuomenei naudingiems darbams;
26. organizuoja ir vykdo seniūnijai priskirtas su žemės ūkio veikla susijusias funkcijas;
27. pagal savo kompetenciją atstovauja seniūnijai kitose institucijose ir įstaigose;
28. nagrinėja seniūnijos teritorijoje esančių įmonių, įstaigų, organizacijų, gyventojų prašymus ir skundus;
29. vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus;
30. įgyvendina Varėnos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planą seniūnijos teritorijoje;
31. organizuoja civilinę saugą seniūnijos teritorijoje;
32. padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, rinkimus į Europos parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus, referendumus, apklausas bei seniūnaičių rinkimus;
33. teikia Finansų ir investicijų skyriui informaciją apie Savivaldybės plėtros strateginio plano veiksmų, už kurių vykdymą ar organizavimą yra atsakinga seniūnija, įgyvendinimo pažangą, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
34. kontroliuoja seniūnijos dokumentų tvarkymą, apskaitą, užtikrina dokumentų saugumą iki kol teisės aktų tvarka perduoda saugoti į Savivaldybės administracijos archyvą;
35. užtikrina informacijos saugojimą ir konfidencialumą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
36. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai;
37. vykdo įstatymais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas bei kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Ieva Balukonienė

Seniūno pavaduotoja (motinystės atostogose)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 57 132

El. paštas ieva.balukoniene@varena.lt

Kabineto Nr. 1

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Savivaldybės administracijos ir Seniūnijos veiklos nuostatais, Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, priimti sprendimus ir daryti išvadas, sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;
5. turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. teikia informaciją ir konsultuoja Seniūnijos gyventojus Seniūnijos kompetencijai priskirtais kausimais;
2. renka, apibendrina ir teikia duomenis seniūnui Seniūnijos veiklos programai sudaryti;
3. padeda organizuoti Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymą, kapinių ir želdinių priežiūrą Seniūnijos teritorijoje;
4. padeda organizuoti Seniūnijos gyventojų susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;
5. padeda organizuoti viešuosius darbus Seniūnijoje, telkia gyventojus visuomenei naudingiems darbams;
6. renka, sistemina statistinius duomenis, teikia statistines ataskaitas;
7. nagrinėja Seniūnijos teritorijoje esančių įmonių, įstaigų, organizacijų, gyventojų prašymus ir skundus;
8. vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus;
9. padeda organizuoti civilinę saugą Seniūnijoje;
10. padeda įgyvendinti Savivaldybės atliekų tvarkymo planą Seniūnijoje;
11. apibendrina Seniūnijos bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia Seniūnijos seniūnui;
12. seniūno pavedimu rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir seniūno potvarkių projektus Seniūnijos veiklos klausimais, siekiant įgyvendinti Seniūnijos nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius;
13. seniūno pavedimu dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su Seniūnijos bendruomene susiję klausimai;
14. seniūno pavedimu atstovauja Seniūnijai kitose institucijose ir įstaigose;
15. užtikrina informacijos saugojimą ir konfidencialumą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
16. pavaduoja Seniūnijos seniūną atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;
17. vykdo įstatymais ir kitais teisės aktais pavestas funkcijas bei kitus Seniūnijos seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

Aurimas Rapečka

Seniūno pavaduotojas

Kontaktai

Telefonas 8 (310) 57 132

El. paštas aurimas.rapecka@varena.lt

Kabineto Nr. 1

Vilma Sinkevičienė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 57 132

El. paštas vilma.sinkeviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 3

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ir didesnę profesinę darbo patirtį;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Specialistas vykdo šias funkcijas:
1. rengia seniūnijos gyventojams pažymas apie šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
2. teikia informaciją ir konsultuoja Seniūnijos gyventojus Seniūnijos kompetencijai priskirtais klausimais;
3. registruoja gaunamus, siunčiamus ir kitus seniūnijos dokumentus, tvirtina seniūnijos gautų ir sudarytų dokumentų kopijas;
4. pagal reikalavimus įformina dokumentų bylas;
5. renka, sistemina statistinius duomenis, teikia statistines ataskaitas;
6. renka ir teikia Administracijos direktoriui duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;
7. registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui;
8. išduoda leidimus laidoti;
9. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų duomenų apskaitą;
10. seniūno pavedimu rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir seniūno įsakymų projektus Seniūnijos veiklos klausimais, siekiant įgyvendinti seniūnijos nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius;
11. pavaduoja Seniūnijos specialistą atostogų, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;
12. vykdo kitus seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Seniūnijai pavestus uždavinius ir funkcijas.

Ona Marcinkonienė

Socialinio darbo organizatorė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 57 146; Mob. 8 611 09969

El. paštas soc.merkine@varena.lt

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. būti įgijęs kitą aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar būti baigęs socialinio darbo studijų programą, ar Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka būti baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais, Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksu, seniūnijos veiklos nuostatais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės paramos teikimą;
4. sugebėti taikyti socialinio darbo metodus, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja socialinį darbą, vykdo prevencinę socialinę veiklą bei šiai veiklai telkia kitus specialistus ir bendruomenę;
2. palaiko glaudžius ryšius su seniūnijos gyventojais, renka informaciją, analizuoja ir nustato gyventojų poreikius socialinei paramai gauti;
3. nustatytomis dienomis seniūnijoje konsultuoja gyventojus, priima prašymus ir dokumentus išmokoms, pašalpoms, kompensacijoms, paslaugoms, lengvatoms ir kitiems socialiniams klausimams spręsti, suformuoja paramos gavėjų prašymus (bylas), juos pateikia Socialinės paramos skyriaus atsakingiems specialistams arba Varėnos socialinių paslaugų centrui;
4. naudojasi Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) registrų duomenų bazėmis ir surenka informaciją pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
5. tiria seniūnijos gyventojų sąlygas, surašo gyvenimo ir buities tyrimo aktus ir išvadas dėl piniginės socialinės paramos, lengvatų taikymo, paslaugų skyrimo, veiksnumo ribojimo, rūpybos/globos gyventojams ar kitų socialinių problemų;
6. vertina seniūnijoje gyvenančio neįgalaus asmens specialiuosius poreikius;
7. gavus informacijos apie būtinybę asmeniui (šeimai) gauti pagalbą, inicijuoja šios pagalbos teikimą;
8. organizuoja socialinę paramą seniūnijos senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, neįgaliesiems, kitiems asmenims:
9. informuoja ir konsultuoja socialinių paslaugų klausimais;
10. tarpininkauja teikiant paramą (materialinę, techninės pagalbos priemonių ir kt.);
11. bendradarbiauja su asmeniu ar šeima, analizuoja galimus problemos sprendimo būdus, vertina asmens ar šeimos motyvaciją ir galimybes patiems spręsti savo socialines problemas;
12. vertina asmens savarankiškumą, pirminį socialinių paslaugų poreikį, teikia išvadas apie asmens fizinį ir socialinį savarankiškumą bei socialinių paslaugų skyrimo tikslingumą Socialinės paramos skyriui;
13. tarpininkauja seniūnijoje gyvenančiam asmeniui skiriant bendrąsias ar specialiąsias paslaugas, globos pinigus ar apgyvendinant stacionarioje socialinės globos įstaigoje;
14. teikia išvadas dėl socialinės paramos, paslaugų skyrimo ir taikymo;
15. konsultuoja ir padeda asmeniui naudotis piniginėmis lėšomis;
16. reguliariai lanko kiekvieną neįgalųjį, vienišą senyvo amžiaus asmenį, kuriam nustatyti specialieji poreikiai ar nuolatinės slaugos (priežiūros) poreikis, asmenis, kuriems yra apribotas veiksnumas, tam tikrose srityse skirta rūpyba ar globa, bei kitus asmenis, kuriems gali iškilti pagalbos poreikis ir teikia apie tai informaciją seniūnijos seniūnui ir Socialinės paramos skyriui;
17. rengia ir teikia informaciją Socialinės paramos skyriui apie vienišus pensininkus, neįgaliuosius bei kitus socialiai remtinus asmenis;
18. organizuoja reikiamų dokumentų socialinei paramai skirti surinkimą iš besikreipiančių asmenų ir kitų atsakingų institucijų darbuotojų;
19. pareiškėjo vardu užpildo prašymo formą, kai akivaizdu, kad pareiškėjas to pats padaryti negali;
20. priima prašymus iš seniūnijos gyventojų Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramai gauti ir organizuoja jos išdalinimą;
21. teikia konsultacijas gyventojams apie Savivaldybės vykdomas socialines programas ir organizuoja jų įgyvendinimą;
22. padeda išdalinti seniūnijoje gautą labdarą / paramą;
23. derina savo veiklą su seniūnijoje socialines paslaugas teikiančiais lankomosios priežiūros darbuotojais ir socialiniais darbuotojais, dirbančiais su socialinės rizikos šeimomis;
24. lankosi seniūnijos teritorijoje gyvenančiose socialiai remtinose ir probleminėse šeimose. Apie pastebėtą smurto prieš vaiką atvejį nedelsiant informuoja Policijos komisariatą ir Vaiko teisių apsaugos skyrių;
25. bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis valstybinėmis, visuomeninėmis, nevyriausybinėmis institucijomis, kitomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis socialinės paramos teikimo seniūnijos gyventojams klausimais;
26. dalyvauja seniūnijos komisijų ir darbo grupių veikloje;
27. rengia informaciją apie socialinės paramos teikimą seniūnijos veiklos planui ir teikia siūlymus dėl jo veiklos priemonių;
28. teikia siūlymus Socialinės paramos skyriui dėl socialinės paramos planavimo, vystymo, tobulinimo bei socialinių paslaugų masto nustatymo, konsultuojasi su Socialinės paramos skyriaus specialistais dėl socialinio darbo metodų taikymo;
29. pavaduoja seniūnijos socialinį darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;
30. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio seniūno pavedimus, siekiant organizuoti socialinės paramos teikimą seniūnijos gyventojams.

Silvestra Batulevičienė

Socialinio darbo organizatorė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 57 146; Mob. 8 611 09971

El. paštas silvestra.batuleviciene@varena.lt

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. būti įgijęs kitą aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar būti baigęs socialinio darbo studijų programą, ar Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka būti baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais, Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksu, seniūnijos veiklos nuostatais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės paramos teikimą;
4. sugebėti taikyti socialinio darbo metodus, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja socialinį darbą, vykdo prevencinę socialinę veiklą bei šiai veiklai telkia kitus specialistus ir bendruomenę;
2. palaiko glaudžius ryšius su seniūnijos gyventojais, renka informaciją, analizuoja ir nustato gyventojų poreikius socialinei paramai gauti;
3. nustatytomis dienomis seniūnijoje konsultuoja gyventojus, priima prašymus ir dokumentus išmokoms, pašalpoms, kompensacijoms, paslaugoms, lengvatoms ir kitiems socialiniams klausimams spręsti, suformuoja paramos gavėjų prašymus (bylas), juos pateikia Socialinės paramos skyriaus atsakingiems specialistams arba Varėnos socialinių paslaugų centrui;
4. naudojasi Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) registrų duomenų bazėmis ir surenka informaciją pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
5. tiria seniūnijos gyventojų sąlygas, surašo gyvenimo ir buities tyrimo aktus ir išvadas dėl piniginės socialinės paramos, lengvatų taikymo, paslaugų skyrimo, veiksnumo ribojimo, rūpybos/globos gyventojams ar kitų socialinių problemų;
6. vertina seniūnijoje gyvenančio neįgalaus asmens specialiuosius poreikius;
7. gavus informacijos apie būtinybę asmeniui (šeimai) gauti pagalbą, inicijuoja šios pagalbos teikimą;
8. organizuoja socialinę paramą seniūnijos senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, neįgaliesiems, kitiems asmenims:
9. informuoja ir konsultuoja socialinių paslaugų klausimais;
10. tarpininkauja teikiant paramą (materialinę, techninės pagalbos priemonių ir kt.);
11. bendradarbiauja su asmeniu ar šeima, analizuoja galimus problemos sprendimo būdus, vertina asmens ar šeimos motyvaciją ir galimybes patiems spręsti savo socialines problemas;
12. vertina asmens savarankiškumą, pirminį socialinių paslaugų poreikį, teikia išvadas apie asmens fizinį ir socialinį savarankiškumą bei socialinių paslaugų skyrimo tikslingumą Socialinės paramos skyriui;
13. tarpininkauja seniūnijoje gyvenančiam asmeniui skiriant bendrąsias ar specialiąsias paslaugas, globos pinigus ar apgyvendinant stacionarioje socialinės globos įstaigoje;
14. teikia išvadas dėl socialinės paramos, paslaugų skyrimo ir taikymo;
15. konsultuoja ir padeda asmeniui naudotis piniginėmis lėšomis;
16. reguliariai lanko kiekvieną neįgalųjį, vienišą senyvo amžiaus asmenį, kuriam nustatyti specialieji poreikiai ar nuolatinės slaugos (priežiūros) poreikis, asmenis, kuriems yra apribotas veiksnumas, tam tikrose srityse skirta rūpyba ar globa, bei kitus asmenis, kuriems gali iškilti pagalbos poreikis ir teikia apie tai informaciją seniūnijos seniūnui ir Socialinės paramos skyriui;
17. rengia ir teikia informaciją Socialinės paramos skyriui apie vienišus pensininkus, neįgaliuosius bei kitus socialiai remtinus asmenis;
18. organizuoja reikiamų dokumentų socialinei paramai skirti surinkimą iš besikreipiančių asmenų ir kitų atsakingų institucijų darbuotojų;
19. pareiškėjo vardu užpildo prašymo formą, kai akivaizdu, kad pareiškėjas to pats padaryti negali;
20. priima prašymus iš seniūnijos gyventojų Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramai gauti ir organizuoja jos išdalinimą;
21. teikia konsultacijas gyventojams apie Savivaldybės vykdomas socialines programas ir organizuoja jų įgyvendinimą;
22. padeda išdalinti seniūnijoje gautą labdarą / paramą;
23. derina savo veiklą su seniūnijoje socialines paslaugas teikiančiais lankomosios priežiūros darbuotojais ir socialiniais darbuotojais, dirbančiais su socialinės rizikos šeimomis;
24. lankosi seniūnijos teritorijoje gyvenančiose socialiai remtinose ir probleminėse šeimose. Apie pastebėtą smurto prieš vaiką atvejį nedelsiant informuoja Policijos komisariatą ir Vaiko teisių apsaugos skyrių;
25. bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis valstybinėmis, visuomeninėmis, nevyriausybinėmis institucijomis, kitomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis socialinės paramos teikimo seniūnijos gyventojams klausimais;
26. dalyvauja seniūnijos komisijų ir darbo grupių veikloje;
27. rengia informaciją apie socialinės paramos teikimą seniūnijos veiklos planui ir teikia siūlymus dėl jo veiklos priemonių;
28. teikia siūlymus Socialinės paramos skyriui dėl socialinės paramos planavimo, vystymo, tobulinimo bei socialinių paslaugų masto nustatymo, konsultuojasi su Socialinės paramos skyriaus specialistais dėl socialinio darbo metodų taikymo;
29. pavaduoja seniūnijos socialinį darbuotoją atostogų, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;
30. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio seniūno pavedimus, siekiant organizuoti socialinės paramos teikimą seniūnijos gyventojams.

Roma Sinkevičienė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 39 137

El. paštas zus.merkine@varena.lt

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ir didesnę profesinę darbo patirtį;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, savivaldybės veiklą, žemės ūkio ir kaimo plėtrą, pasėlių deklaravimą, pieno kvotų, žemės ūkio ir kaimo verslo registro tvarkymą, Bendrojo programavimo dokumento, Kaimo plėtros plano programų priemonių administravimą;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, išmanyti žemės ūkio problemas ir specifiką;
6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. teisės aktų nustatyta tvarka priima paraiškas ir kitus dokumentus gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, susietąją paramą už mėsinius galvijus, mėsines avis, pienines karves, pieninių veislių bulius, pienines ožkas ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, padeda jas užpildyti;
2. vykdo tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų (K10) priėmimą;
3. priima prašymus dėl žemės ūkio ir kaimo valdų įregistravimo arba duomenų atnaujinimo Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, padeda juos užpildyti, įveda duomenis į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro kompiuterinę duomenų bazę;
4. įbraižo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių sklypus žemėlapių fragmentuose ir įveda duomenis į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro kompiuterinę duomenų bazę;
5. atlieka kitus veiksmus, reglamentuotus bendradarbiavimo sutartimis tarp Savivaldybės ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bei VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro;
6. suveda duomenis į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą ir atspausdina paramos paraišką;
7. surenka duomenis iš žemės naudotojų apie augalų nuimto derliaus ir augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekį jų ūkyje, ir užpildo atitinkamas ataskaitas;
8. teikia konsultacijas žemdirbiams pagal Bendrojo programavimo dokumento ir Kaimo plėtros plano programų priemones;
9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Seniūnijos seniūno pavedimus.

Rita Janulevičienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 57 132

El. paštas rita.januleviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 2

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“. „LABBIS IV“ ir „BONUS 6.0“ programų paketais;
4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo teisę, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Seniūnijos nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinės įstaigos buhalterinę apskaitą, darbo užmokesčio skaičiavimą;
5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais, organizuoja ir tvarko Merkinės seniūnijos buhalterinę apskaitą;
2. tvarko griežtos atskaitomybės dokumentų apskaitą, išduoda griežtos atskaitomybės dokumentus atskaitingiems asmenims, kontroliuoja jų naudojimą;
3. laikydamasis nustatytų terminų, pildo Seniūnijos darbo laiko apskaitos žiniaraščius, apskaičiuoja darbo užmokestį ir sudaro darbo užmokesčio priskaičiavimo žiniaraščius;
4. tvarko ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą;
5. pildo darbo užmokesčio priskaičiavimo korteles;
6. teikia darbo užmokesčio pažymas darbuotojams;
7. priima tik visiškai ir teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus, užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą;
8. tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, priemones, tikslus, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją;
9. tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais;
10. kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir kitos lėšos, informuoja Seniūnijos seniūną apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą;
11. laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui;
12. rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus;
13. sudaro ir nustatytais terminais pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas;
14. teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
15. analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigos pajamų panaudojimą, užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų;
16. saugo darbo užmokesčio apskaitai vykdyti reikiamus dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų, perduoda dokumentus saugoti į archyvą;
vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Seniūnijos seniūno pavedimus, siekdamas įgyvendinti Seniūnijai pavestas funkcijas.

Antanas Juknevičius

Seniūnas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 56 131; Mob. 8 616 56 585

El. paštas antanas.juknevicius@varena.lt

Kristina Žundienė

vyresn. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 20 500

El. paštas kristina.zundiene@varena.lt

Regina Klinovskienė

Socialinio darbo organizatorė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 56 146; Mob. 8 611 09960

El. paštas regina.klinovskiene@varena.lt

Gintarė Česnulevičiūtė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 56 100

El. paštas zus.valkininkai@varena.lt

Dalius Lukminas

Seniūnas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32029; Mob. 8 612 70 503

El. paštas dalius.lukminas@varena.lt

Kabineto Nr. 21

Petras Grigas

Seniūno pavaduotojas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32028; Mob. 8 682 35601

El. paštas petras.grigas@varena.lt

Kabineto Nr. 9

Petras Keršys

Seniūno pavaduotojas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32028; Mob. 8 662 26989

El. paštas petras.kersys@varena.lt

Kabineto Nr. 9

Rita Petraškienė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32029

El. paštas rita.petraskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 22

Kristina Česnulaitienė

Socialinio darbo organizatorė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31991; Mob. 8 611 09964

El. paštas kristina.cesnulaitiene@varena.lt

Kabineto Nr. 3

Ramunė Jurgelevičienė

Socialinio darbo organizatorė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31991; Mob. 8 672 19808

El. paštas ramune.jurgeleviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 3

Danguolė Čeikienė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas 831031805

El. paštas zus.varena@varena.lt

Kabineto Nr. 4

Gita Kaženevskienė

Socialinio darbo organizatorė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 20 501

El. paštas gita.kazenevskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 2

Irena Juškevičienė

Aplinkos tvarkymo darbininkė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 028

El. paštas irena.juskeviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 8

Genė Ramaškienė

Seniūnė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 157; Mob. 8 612 92133

El. paštas vydeniai@varena.lt

Genė Skamarakaitė

Socialinio darbo organizatorė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 083

El. paštas gene.skamarakaite@varena.lt

Lina Parapinavičienė

Specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 082

El. paštas zus.vydeniai@varena.lt

Gintarė Mališauskienė

vyresn. specialistė (motinystės atostogose)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 082

El. paštas gintare.malisauskiene@varena.lt

Akvilė Steiblienė

vyresn. specialistė

Kontaktai

Telefonas 8 (310) 33 082

El. paštas akvile.steibliene@varena.lt

Varėnos autobusų parkas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 637, (8 310) 31 033

El. paštas varauto@takas.lt

Puslapis http://www.varenosap.lt/

UAB „Varėnos knyga“

Kontaktai

Telefonas (8 310) 52 324

El. paštas varknyga@zaibas.lt

Puslapis http://www.varenos-knyga.lt/

UAB „Varėnos komunalinis ūkis“

Kontaktai

Telefonas (8 310) 52 485

El. paštas komunalinis@zaibas.lt

Puslapis http://www.vkomunalinis.lt/

UAB „Varėnos šiluma“

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31031

El. paštas info@vsiluma.lt

Puslapis http://vsiluma.lt/

UAB „Varėnos vandenys“

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 662; (8 310) 31 674

El. paštas info@varenosvandenys.lt

Puslapis http://www.varenosvandenys.lt/