/Agnė Šiaučiūnienė

Agnė Šiaučiūnienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 500

El. paštas agne.siauciuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 37

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą, archyvų darbą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Skyriaus nuostatais;
4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
6. žinoti tarnybinio protokolo ir etiketo pagrindus;
7. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti pateiktą informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. tvarko savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų dokumentus prieš posėdžius ir po jų, parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų kopijas ir kitą posėdžių medžiagą išdalina ir išsiunčia elektroniniu paštu Savivaldybės tarybos nariams, Vyriausybės atstovui Alytaus apskrityje, atitinkamiems Savivaldybės administracijos darbuotojams;
2. informuoja savivaldybės tarybos narius apie rengiamus Savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžius, juose dalyvauja ir rašo posėdžių protokolus, saugo posėdžių protokolus iki perdavimo archyvui;
3. sudaro svarstyti parengtų ir dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ įregistruotų sprendimų projektų sąrašą, posėdžių darbotvarkės projektą;
4. užtikrina, kad savivaldybės tarybos nariams laiku būtų pateikta posėdžių medžiaga ir kiti reikalingi dokumentai;
5. registruoja savivaldybės tarybos sprendimus ir juos įformina teisės aktų nustatyta tvarka;
6. registruoja Teisės aktų informacinėje sistemoje ir Teisės aktų registre Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir Savivaldybės tarybos priimtus norminius teisės aktus;
7. prireikus tvirtina savivaldybės tarybos sprendimų bei Savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžių protokolų, išrašų, nuorašų, kopijų tikrumą;
8. prireikus surenka pasiūlymus ir sudaro Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės mero susitikimų su rinkėjais grafiką;
9. prireikus padeda organizuoti Savivaldybės tarybos narių susitikimus su gyventojais;
10. renka reikiamą medžiagą ir savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka iš jos sudaro Savivaldybės tarybos ir komitetų darbo plano projektą ir jį pateikia Skyriaus vedėjui;
11. kiekvienais metais iki kovo 1 d. parengia informaciją apie Savivaldybės tarybos, komitetų veiklą;
12. kiekvieną einamųjų metų ketvirtį parengia informaciją apie Savivaldybės tarybos narių dalyvavimą Savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžiuose;
13. tvarko Savivaldybės tarybos narių darbo laiko apskaitą;
14. rengia jo kompetencijai priskirtų Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus;
15. registruoja Savivaldybės tarybos, jos komitetų dokumentus teisės aktų publikavimo sistemoje „Infolex“ ir dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“, norminius teisės aktus skelbia Teisės aktų registre;
16. rengia Savivaldybės tarybos metų veiklos ataskaitą;
17. koordinuoja teikiamų paslaugų sąrašo ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimą, jų tvirtinimą;
18 teikia Savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms bei Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams konsultacijas bei metodinę pagalbą dokumentų valdymo, administracinių paslaugų teikimo bei interesantų aptarnavimo klausimais;
19. skelbia ir nuolat atnaujina informaciją apie Savivaldybės tarybą, jos komitetus, komisijas ir kt. Savivaldybės interneto svetainėje;
20. kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir perduoda Savivaldybės archyvui suformuotas Skyriaus dokumentų bylas;
21. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
22. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo;
23. pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, komandiruočių, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais.


2019-03-06T16:07:48+00:00