/Gintautas Sereičikas

Gintautas Sereičikas

vedėjo pavaduotojas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 512

El. paštas gintautas.sereicikas@varena.lt

Kabineto Nr. 26

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties ar lygiavertį aukštąjį universitetinį architektūrinį išsilavinimą arba technologijų mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
3. būti susipažinę su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis ir nuostatais, Architektūros skyriaus nuostatais, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja savo darbą ir atsako už priskirtų funkcijų įgyvendinimą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir valdymą;
2. dalyvauja Varėnos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos darbe tikrinant ir derinant savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus;
3. tikrina teritorijų planavimo dokumentų sprendinių dokumentacijos atitikimą nustatytiems teisės aktų reikalavimams ir derina teritorijų planavimo dokumentus;
4. derina žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų dokumentus bei kitus žemėtvarkos projektų rengimo dokumentus;
5. derina teritorijų planavimo dokumentus naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (TPDRIS) ir žemėtvarkos projektus naudodamasis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);
6. dalyvauja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų viešinime, dalyvauja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstyme su visuomene ir kitų subjektų organizuojamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, dalyvauja gyventojų skundų ir pasiūlymų dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų sprendinių nagrinėjime, organizuoja statybos projektų ir statybos projektinių pasiūlymų nagrinėjimą, rengia dokumentaciją ir konsultuoja sprendžiant ginčus;
7. nagrinėja prašymus išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus;
8. nustato, parengia ir išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus;
9. nagrinėja paraiškas dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo, rengia ir pateikia skyriaus vedėjui pasirašyti pagrįstas išvadas dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimo;
10. Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka pagal kompetenciją tikrina statybos, rekonstravimo ir kitų statybos rūšių projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimas, priima sprendimus dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo ar neišdavimo naudodamasis informacine sistema IS „Infostatyba“;
11. rengia pritarimus arba nepritarimus statybą leidžiančio dokumento išdavimui;
12. paskelbia pritarimą ar nepritarimą statybos projektui IS „Infostatyba“, rengia ir išduoda statybą leidžiančius dokumentus;
13. parengia ir pateikia statybą leidžiantį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu;
14. nagrinėja prašymus išduoti pažymą apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų)) ar (statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį ir išduoda arba neišduoda šios pažymos;
15. nagrinėja viešojo administravimo subjektų pateiktus prašymus ir pagal kompetenciją išduoda nustatytos formos pažymas apie patalpų ar pastatų naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį;
16. dalyvauja rengiant rajono teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;
17. dalyvauja ir teikia pasiūlymus vykdant savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną;
18. nagrinėja pateiktas projektinių pasiūlymų užduotis ir ar statybos galimos konkrečiame sklype, teikia išvadas skyriaus vedėjui dėl pritarimo ar nepritarimo pateiktai užduočiai;
19. dalyvauja Varėnos rajono savivaldybės išorinės reklamos komisijos darbe tikrinant išorinės reklamos projektus ir teikiant pritarimus (nepritarimus) dėl išorinės reklamos leidimų išdavimo;
20. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis teritorijų planavimo, nustatomų specialiųjų architektūrinių reikalavimų, statinių projektavimo, statybos, žemėtvarkos ir kitais klausimais, susijusiais su vykdomomis funkcijomis;
21. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus kompetencijos klausimais;
22. dalyvauja rengiant savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
23. rengia informaciją skyriaus veiklos planui ir skyriaus veiklos kasmetinei ataskaitai;
24. rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo;
25. pavaduoja skyriaus vedėją atostogų, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;
26. tiria administracinius nusižengimus ir surašo administracinių nusižengimų protokolus vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 144 straipsnio 1,4, 5 dalimis, 359 straipsniu, 360 straipsniu, 589 straipsnio 82, 84 dalimi, 608 straipsniu, 609 straipsniu ir 610 straipsniu;
27. tvarko šiai pareigybei priskirtų sričių dokumentaciją ir ją perduoda skyriaus specialistui atsakingam už skyriaus suarchyvuotų dokumentų perdavimą Savivaldybės archyvui;
28. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


2019-01-04T08:28:40+00:00