////Leidimas įrengti išorinę reklamą
Leidimas įrengti išorinę reklamą 2018-11-12T11:42:30+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 08-17
2. Administracinės paslaugos versija Antra
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Išduodami leidimai įrengti išorinę reklamą
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą  Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas;

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. DV-207 ,,Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;

Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T-VIII-560 dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 26d. sprendimas Nr. T-VII-436 ,,Dėl vietinių rinkliavų nuostatų ir vietinių rinkliavų dydžių tvirtinimo“ pakeitimo;

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 ,,Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas ,

  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-13 įsakymu Nr. ĮV-138 patvirtintos Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės;

Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. T-VII-56 ,,Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;.

Varėnos rajono administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. DV-221 „Dėl išorinės reklamos komisijos sudarymo“;

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Paraiška
2. Nuosavybę patvirtinantys dokumentai
3. Išorinės reklamos projektas
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) 1. Nustatytos formos paraišką;
2. Dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininko (bendraturčių) ar teisėto jų naudotojo (naudotojų) sutikimą, išskyrus atvejus, kai reklaminės veiklos subjektas pats yra šių objektų savininkas ar teisėtas naudotojas arba šie objektai priklauso savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant daugiabučio gyvenamojo namo – daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba (jeigu ši bendrija neįsteigta) gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą;
3. Nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją, kai reklaminės veiklos subjektas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;
4. Išorinės reklamos įrengimo projektą.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Erika Zaleskienė
Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 310) 32 025
erika.zaleskiene@varena.lt
9. Administracinės paslaugos vadovas Orinta Lakickienė
Architektūros skyriaus vedėja (vyriausioji architektė)
Tel. (8 310) 31 515,
orinta.lakickiene@varena.lt
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo dienų
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) 1. Vietinės rinkliavos dydis už reklamos leidimo išdavimą vieneriems metams, įrengiant iškabą:
1.1. kai įrengiama iškaba iki 0,5 kv. m reklamos ploto – 0,00 Eur;
1.2. kai įrengiama iškaba daugiau kaip 0,5 kv. m – 14,00 Eur. už visą iškabą.
1.3. Vietinės rinkliavos dydis už reklamos leidimo išdavimą vieneriems metams, įrengiant reklaminį įrenginį – 14,00 Eur. už 1 kv. m;
1.4. Trumpalaikei reklamai (iki 1 mėnesio) taikomas koeficientas K 2.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Forma patvirtinta Varėnos rajono administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. DV-207.
Prašymo formą galite rasti čia Paraiška išduoti leidimą įrengti reklamą
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Viešojoje Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formas (atsisiųsti ir atsispausdinti)
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtraukiamas į Varėnos rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Varėnos rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka