Jaunimas 2021-04-09T22:06:47+00:00

Jaunimo reikalų koordinatorė Varėnos rajono savivaldybėje padeda formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės jaunimo politiką. Ji yra tarpininkė tarp Savivaldybės politikų, tarnautojų ir jaunimo. Siekiant įgyvendinti Varėnos rajono savivaldybės jaunimo politiką, jaunimo reikalų koordinatorė koordinuoja ir inicijuoja jos įgyvendinimui reikalingas priemones, pagal poreikius vykdo jaunimo situacijos tyrimus. Siekiant tinkamai bendradarbiauti jaunimo reikalų srityje, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybėje, bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu ir kitomis institucijomis, jaunimo organizacijomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis, dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su užsienio šalių atstovais, dirbančiais jaunimo politikos srityje.
Jaunimo reikalų koordinatorė siekdama tinkamai spręsti jaunimo politikos problemas kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones ir jaunimo organizacijas, koordinuoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, siekia pritraukti Europos Sąjungos ir Lietuvos fondų lėšas, inicijuoja jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus. Koordinuodama Savivaldybės teritorijoje vykstančius viešuosius renginius ir susirinkimus, teikia detalią informaciją apie skelbiamas naujienas.

Pačias karščiausias naujienas gali rasti apsilankęs „Jaunimas Varėnoje“ Facebook profilyje:

https://www.facebook.com/jaunimasvarenoje/

Turint klausimų:

  • dėl jaunimo organizacijos ar klubo steigimo;
  • dėl projektų ir finansavimo galimybių;
  • dėl savanoriškos veiklos;
  • dėl renginių organizavimo;
  • dėl Jaunimo reikalų tarybos veiklos;
  • dėl jaunimo veiklos viešinimo;
  • dėl įvairių idėjų ir pasiūlymų jaunimui

kviečiame kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorę – Gabiją Vidūnaitę-Juškevič (19 kab.).
Tel. (8 310) 207 07, el. p. jaunimas@varena.lt

Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas

2019 m. Jaunimo politikos įgyvendinimo reitingai Lietuvoje (Varėnos rajono savivaldybė III vietoje)

Įvertinta Varėnos rajono jaunimo reikalų koordinatorė

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, atsižvelgdamas į 2019 m. Varėnos rajono savivaldybei rekomenduotų ir kitų sričių veiklos įgyvendinimą, planuotus ir pasiektus rezultatus, išskyrė 10 savivaldybių ir jų jaunimo reikalų koordinatorių, kurių veiklą vertina kaip reikšmingai prisidėjusią kuriant teigiamą pokytį jaunimui ir jaunimo politikai Lietuvoje. Padėkos įteiktos šių metų rugsėjo 18 d. Lietuvos jaunimo reikalų koordinatorių tinklo kasmetiniame susitikime.
Jaunimo reikalų departamentas dėkoja Varėnos rajono savivaldybės administracijai ir ypač jaunimo reikalų koordinatorei Daivai Grigėnei už aktyvią ir nuoseklią veiklą, įdėtas pastangas ir pasiektus rezultatus įgyvendinant jaunimo politiką 2019 m. Daivos Grigėnės veikla prisidėjo prie jaunimui palankesnės aplinkos kūrimo, atvirojo darbo su jaunimu veiklos kokybės, mobiliojo darbo su jaunimu įgyvendinimo, jaunimo savanoriškos veiklos plėtros, jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo skatinimo bei jaunimo interesų atstovavimo stiprinimo Varėnos rajono savivaldybėje.
Reikšmingą įvertinimą gavusi Varėnos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Daiva Grigėnė tikina, kad šiuo įvertinimu gali džiaugtis kartu su visais, nuoširdžiai dirbančiais rajone su jaunimu, o ypač su Varėnos atviruoju jaunimo centru (veikia Varėnos švietimo centre), Varėnos atvirąja jaunimo erdve (veikia Varėnos viešojoje bibliotekoje) bei Varėnos jaunimo reikalų taryba.
Jaunimo reikalų tarybos pirmininkė Laima Denutienė taip pat džiaugėsi jaunimo reikalų koordinatorės įvertinimu: „Su Daivute Jaunimo reikalų taryboje dirbu jau ne pirmus metus. Su ja man labai malonu dirbti, nes ji puikiai geba komunikuoti ir palaikyti glaudų ryšį su jaunimu bei savivaldos atstovais. Rajono jaunimas džiaugiasi turėdamas tokią kūrybišką ir iniciatyvią koordinatorę. Ji verta tokio ir dar didesnio įvertinimo.“
Varėnos rajono savivaldybė pasiekė puikių rezultatų prioritetinėse jaunimo politikos srityse.
Inicijuota ir sėkmingai įgyvendinama nauja darbo su jaunimu forma – mobilusis darbas. Jaunimo darbuotojų komanda 2019 m. reguliariai lankėsi Matuizose, Valkininkuose ir Žilinuose, kur įvyko 23 išvažiuojamieji susitikimai, juose dalyvavo 233 jaunuoliai.
Savivaldybėje buvo pradėta įgyvendinti jaunimo savanoriška tarnyba. Tam reikėjo atlikti apklausas, rengti informacinius renginius savanorius priimančioms organizacijoms, parengti reikalingus dokumentus, akredituoti 4 organizacijas, priimančias savanorius.
Ekonomikos ir turizmo skyriui rengiant Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programą, pasiūlyta nauja finansavimo priemonė – „Jaunuolių nuo 14 iki 18 metų darbo užmokesčio kompensavimas“ ir prisidėta rengiant direktoriaus įsakymą Nr. DV-245 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“. Jaunuolių darbo užmokesčiui kompensuoti skirta 6 000 Eur.
Siekiant sudaryti sąlygas atvirųjų jaunimo centrų / atvirųjų jaunimo erdvių veiklai ir jos plėtrai, sumaketuotos ir užsakytos reklaminės iškabos Atvirajam jaunimo centrui (Varėnos švietimo centre) ir Atvirajai jaunimo erdvei (Varėnos viešojoje bibliotekoje).
„Žinoma, lygiagrečiai įgyvendintos visos Jaunimo politikos plėtros programos 2019 metų priemonės: jaunimo veiklos projektai, jaunimo renginiai, mokymai, konkursai, atstovavimas jaunimui nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose, tarpžinybinis bendradarbiavimas ir kita. Labai svarbus Savivaldybės tarybos ir vadovų palaikymas – programai įgyvendinti skiriamos lėšos, jaunimo darbuotojams – etatai, todėl nuoširdžiai noriu padėkoti ir Savivaldybei“, – kalbėjo jaunimo reikalų koordinatorė Daiva Grigėnė.
Pasak D. Grigėnės, ateityje būtina užtikrinti visų darbų tęstinumą: kuo daugiau jaunų žmonių suteikti galimybę atlikti fiksuotą ilgalaikę savanorišką tarnybą, plėtoti organizacijų, priimančių savanorius, akreditaciją, vystyti mobilųjį darbą su jaunimu labiausiai nutolusiose nuo Varėnos miesto vietovėse, skatinti jaunuolių įdarbinimą, jiems įgyjant naudingos darbo patirties, kompensuojant darbdaviui dalį darbo užmokesčio, užtikrinti Varėnos jaunimo reikalų tarybos narių įsitraukimą į jaunimui aktualių klausimų diskusijas bei priimamų sprendimų procesus.

Varėnos rajono savivaldybės informacija

Skelbiamas jaunimo veiklos finansavimo konkursas

Varėnos rajono savivaldybės administracija nuo balandžio 7 d. iki balandžio 30 d. skelbia Varėnos rajono jaunimo veiklos finansavimo konkursą. Priimami jaunimo organizacijų projektai gauti finansavimą iš 2021 m. Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Finansavimo prioritetai:
● kelti jaunimo ir su jaunimu dirbančių žmonių kompetenciją, mokyti juos efektyvių darbo su jaunimu metodų;
● skatinti jaunų žmonių grupių, su jaunimu dirbančių specialistų, jaunimo organizacijų bendradarbiavimą su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, bendradarbiavimo tinklų kūrimą sprendžiant jaunimui aktualius klausimus konkrečiose vietos bendruomenėse;
● skatinti jaunimo pilietines iniciatyvas;
● skatinti prasmingą jaunimo laisvalaikio užimtumą ir saviraišką, socialinių įgūdžių ugdymą(si), neįgaliųjų, neturinčių darbo, nesimokančių ir/ar jaunimo organizacijoms nepriklausančio jaunimo įsitraukimą į visuomeninę veiklą;
● sudaryti sąlygas dalytis gerąja patirtimi jaunimo verslumo srityje projekto įgyvendinimo metu jaunimui įgyjant praktinės verslumo patirties.

Taip pat priimami prašymai iš dalies kompensuoti jaunimo organizacijos registracijos išlaidas.
Paraiškos formą ir nuostatus, atsiskaitymo tvarką, sutarties formą rasite žemiau, Jaunimo veiklos finansavimo tvarkos apraše.

Informaciją apie konkursą teikia Gabija Vidūnaitė-Juškevič, tel. 8 665 98 137

Užpildytas paraiškas galima teikti įmetant į Varėnos rajono savivaldybės administracijos pašto dėžutę (prie pagrindinių durų) Vytauto g. 12, Varėnoje arba siųsti adresu: Varėnos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorei, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, iki balandžio 30 d. imtinai (galioja balandžio 30 d. pašto spaudas). Pateikti dokumentai negrąžinami.

Jaunimo veiklos finansavimo tvarkos aprašas

Jaunimo veiklos finansavimo komisija – svarsto pateiktas Jaunimo projektų paraiškas, jaunimo organizacijų prašymus kompensuoti registravimo išlaidas ir teikia siūlymus Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriui dėl:

  • lėšų skyrimo jaunimo projektams finansuoti
  • lėšų skyrimo jaunimo organizacijų įregistravimo išlaidoms kompensuoti.

Komisiją sudaro pirmininkas, sekretorius ir 3 komisijos nariai.

Jaunimo veiklos finansavimo komisijos sudėtis

Jaunimo veiklos finansavimas 2020 m.

Jaunimo veiklos finansavimas 2019 m.

Jaunimo veiklos finansavimas 2018 m.

AKREDITUOTOS SAVANORIUS PRIIMANČIOS ORGANIZACIJOS VARĖNOJE

Priimančių akredituotų organizacijų sąrašas nuolat atnaujinamas, tad naujausią informaciją rasite šiuo adresu: https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/organizaciju-paieska?municipality=Var%C4%97nos%20rajono%20savivaldyb%C4%97&type=&organizer=&accredited=

Skelbiama registracija dalyvauti Jaunimo savanoriškoje tarnyboje 2021 m. I-ąjį pusmetį. Registracija atvira iki vasario 10 d. 18:00 val.

Registruokitės paspaudę šią nuorodą: https://jst.jrd.lt/newCandidate

Užsiregistravusiųjų kontaktai perduodami apskritį kuruojančios savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų mentoriams, į programą savanoriai kviečiami iš eilės pagal registracijos laiką ir laisvų vietų programoje skaičių toje savivaldybėje, į kurią savanoris(ė) registravosi. Savivaldybėse programos vietų skaičius ribotas, todėl užsiregistravusieji, tačiau nepatekusieji į programą savanoriai bus pakviesti atlikti tarnybą atsiradus galimybei. Atkreipiame dėmesį, jog labai svarbu įvesti teisingą telefono numerį bei el. pašto adresą. Taip pat nepamirškite tikrinti elektroninio pašto, kuriuo registravotės!

Daugiau informacijos apie programą: https://jrd.lt/savanoryste/jst
Savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų mentorių kontaktus galite rasti štai čia: https://jrd.lt/…/svo-a…/akredituotu-svo-organizaciju-sarasas
Dažniausiai užduodami klausimai apie programą: https://jrd.lt/savanoryste/jst/d-u-k

* tarnybos pradžiai įtakos gali turėti karantino sąlygos šalyje

http://www.jtba.lt/ – Europos Sąjungos programa „Veiklus jaunimas“, Erasmus+

http://www.jrd.lt/ – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

http://www.lijot.lt/ – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

http://www.zinauviska.lt/lt/ – Jaunimo informavimas ir konsultavimas

http://www.moksleiviai.lt/ – Lietuvos moksleivių sąjunga

http://www.bendruomenes.lt/ – Bendruomenių portalas

http://www.nisc.lt/ – NVO informacijos ir paramos centras

http://www.manoteises.lt/ – Mano teisės

http://www.europa.eu/youth – Europos jaunimo portalas

http://www.unicef.org/voy/ – UNICEF jaunimo balsas

www.moksleiviai.lt – Lietuvos moksleivių sąjunga

www.emokykla.lt

http://erasmus-plius.lt/

www.javakis.lt – jaunimo ir vaikų moderni konsultavimo ir informavimo sistema

https://www.smpf.lt/lt/ Švietimo mainų paramos fondas

https://www.pagalbasau/.lt galima rasti informacijos apie psichologinę pagalbą ir emocinę sveikatą COVID pandemijos paveiktiems