//Socialinė parama
Socialinė parama 2018-11-21T14:26:23+00:00

Socialinės paramos skyrius

• Priima ir konsultuoja gyventojus socialinės paramos skyrimo klausimais
• Priima gyventojų prašymus dėl įvairių socialinių išmokų ir kompensacijų bei socialinės paramos mokiniams skyrimo
• Skiria ir organizuoja socialines paslaugas
• Nustato sukakusiems senatvės pensijos amžių asmenims specialius poreikius ir išduoda jiems neįgaliojo pažymėjimus
• Tarpininkauja civilinėse bylose dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) skyrimo ir išvados pateikimo
• Administruoja socialinės veiklos ir socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektus
• Bendradarbiauja su neįgaliųjų asociacijomis
• Organizuoja būsto pritaikymą neįgaliesiems (kartu su kitais skyriais)
• Išduoda pažymas apie skyriaus išmokėtas išmokas
• Atlieka kitas skyriaus priskirtas funkcijas

Informuojame, kad visos paskirtos socialinės išmokos mokamos pareiškėjo pasirinktu mokėjimo būdu nuo einamo mėnesio 10 iki 24 dienos.

Gyventojai socialinių išmokų, kompensacijų ir kitais klausimais priimami:

Seniūnija/skyrius Adresas       Telefonas    El. paštas Kabinetas
Socialinės paramos skyrius  Vytauto g. 12, 65184 Varėna (8 310) 53 627
rupyba@varena.lt 
Jakėnų seniūnija  Žilinų k.,
Jakėnų sen., 65417 Varėnos r. sav.
(8 310) 45 047 julija.matuiziene@varena.lt
Kaniavos seniūnija Panočių k., Kaniavos sen., 65242 Varėnos r. sav. (8 310) 49 409 soc.kaniava@varena.lt
Marcinkonių seniūnija Miškininkų g. 1, Marcinkonių k.,
Marcinkonių sen., 65303 Varėnos  r. sav.
(8 310) 44 648 soc.marcinkonys@varena.lt
Matuizų seniūnija Kalno g. 8
Matuizų k.,
Matuizų sen., 65071 Varėnos r. sav.
(8 310) 40 544 onute.verbickiene@varena.lt
indre.parapinaviciute@varena.lt
Merkinės seniūnija Gardino g. 1,
Merkinės mstl.,
Merkinės sen., 65337 Varėnos r. sav.
(8 310) 57 146 silvestra.batuleviciene@varena.lt
soc.merkine@varena.lt
Valkininkų seniūnija Vilniaus g. 15,
Valkininkų mstl.,
Valkininkų sen., 65438 Varėnos r. sav.
(8 310) 56 146 soc.valkininkai@varena.lt
Varėnos seniūnija J. Basanavičiaus g. 40, 65182 Varėna (8 310) 31 991 ramune.jurgelevičiene@varena.lt
kristina.cesnulaitiene@varena.lt
gita.kazenevskiene@varena.lt
3
Vydenių seniūnija  Vydenių k., Vydenių sen., 65230 Varėnos r. sav.  (8 310) 33 083  soc.vydeniai@varena.lt  –

Darbo laikas
I-IV    8.00 – 17.00
V       8.00 – 15.45

Pietų pertrauka  12.00 – 12.45

Varėnos rajono savivaldybės socialines paslaugas teikiančios įstaigos

Varėnos socialinių paslaugų centras
M.K. Čiurlionio g. 61A
LT-65219 Varėna
Direktorė Dovilė Barčiukienė
Tel: (8 310) 53 662
Mob: + 370 684 40 026
El. paštas: direktore@varenosspc.lt

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai
Vytauto g. 12
LT-65184 Varėna
Direktorė Gita Miliauskienė
Mob: + 370 689 55 185
El. paštas: bvgn@varena.lt

Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Varėnos globos namai
Gedimino g. 6A
LT-65184  Varėna
Direktorė  Kristina Didikienė
Tel: (8 310) 31 661
El. paštas: varenos.gl.namai@zaibas.lt

Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Merkinės globos namai
J. Bakšio g. 10

LT-65336  Merkinė, Varėnos r. sav.
Tel./faks. (8 310) 57 181
Mob: + 370 677 24 125
El. paštas: info@merkinesglobosnamai.lt

Katalikų bendrija „Pilnų namų bendruomenė“
Parko g. 23

Panaros k., Merkinės sen.
LT-65320 Varėnos r. sav.
Kunigas Valerijus Rudzinskas
Mob: + 370 698 31 356
El. paštas: info@pnb.lt

Vaikų dienos centras „Versmė“
Dzūkų  g. 11

LT-65173 Varėna
Asta Žmuidinavičienė
Mob: + 370 612 26 912
El. paštas: astutezmuidinaviciene@gmail.com

Varėnos dekanato Varėnos parapijos visuomeninė labdaros organizacija „Caritas“
Laisvės g. 2

LT-65183 Varėna
Kunigas Justinas Aleknavičius
Tel: (8 310) 51 620
Mob: + 370 699 68 401

Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijos ,,Carito“ vaikų ir paauglių dienos centras ,,Svajonė“
M.K. Čiurlionio g. 61A

LT-65219  Varėna
Vadovė  Dalia Višinskienė
Mob: + 370 628 16 384
El. paštas: daluze@gmail.com

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis” Varėnos padalinys
M.K. Čiurlionio g. 61A

LT-65219  Varėna
Pirmininkė Nijolė Versockienė
Mob: + 370 696 05 073
El. paštas: viltis@varena.lt

Varėnos rajono neįgaliųjų draugija
M.K. Čiurlionio g. 61A

LT-65219  Varėna
Pirmininkas  Algis Ulbinas
Mob: + 370 685 41 187
El. paštas: varenand@gmail.com

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Varėnos filialas
Laisvės g. 16

LT-65185  Varėna
Nijolė Mortūnienė
Tel. (8 310) 51 183
Mob: + 370 674 52 958
El. paštas: varena@lass.lt

Diabeto klubas „Riba“
M.K. Čiurlionio g. 61A

LT-65219  Varėna
Pirmininkas Donatas Gavėnas
Mob: + 370 610 40 324

Varėnos anoniminių alkoholikų grupė „Bitė“
M.K. Čiurlionio g. 61A

LT-65219  Varėna

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Varėnos skyrius
M.K. Čiurlionio g. 61A

Lt-65219  Varėna
Janina Čepulienė
Tel. (8 310) 51 080
Mob: + 370 610 35 800

Varėnos miesto sveikatingumo klubas „Ropė“
J. Basanavičiaus g. 40

LT-65182  Varėna
Aldona Stramkauskienė
Tel: (8 310) 51 492
Mob: + 370 682 68 688

Lėšų paskirstymas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti 2018 m.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti 2018 m. skirta:

 1. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių bendrijos „ Viltis“ padaliniui – 8 202 Eur.
 2. Varėnos neįgaliųjų draugijai – 16 240 Eur.
 3. VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centrui – 13 360 Eur.

Papildomai skirtos lėšos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti 2018 m.

 1. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių bendrijos „ Viltis“ padaliniui – 693 Eur.
 2. Varėnos neįgaliųjų draugijai – 1372 Eur.
 3. VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centrui – 1128 Eur.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D551BD1FA5DE?faces-redirect=true

Dėl būsto pritaikymo neįgaliems vaikams su sunkia negalia 2018 metams

     Savivaldybės administracija organizuoja būsto pritaikymą neįgaliems vaikams vadovaudamasi  Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A1-360 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Būstas ir aplinka gali būti pritaikoma visiems vaikams, turintiems sunkią negalią (slauga nėra būtina). Taip pat pagal šią programą šeimoms sudaryta galimybė įsigyti sensorinės pagalbos priemonių, t. y. visko, kas sunkios negalios vaikams gali palengvinti sensorinius, fizinius ar emocinius poreikius. Šių priemonių įsigijimui būtina pateikti gydytojo pažymą.
Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti vienas iš tėvų, globėjas (rūpintojas) ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas.  Prašyme turi būti nurodyta, kad neįgalaus vaiko atstovas pagal įstatymą sutinka leisti savivaldybės administracijai naudoti neįgalaus vaiko duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu. Pareiškėjas taip pat turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo pritaikyti būstą tam pačiam neįgaliam vaikui.

Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentu ar jų kopijas:
1.vaiko su sunkia negalia neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
2. vaiko su sunkia negalia ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jei prašoma vaiko su negalia specialiesiems poreikiams pritaikyti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus;
4. išrašą iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas“, kad vaikui su negalia reikalingos sensorinės pagalbos priemonės (esant vaiko sensorinės sistemos sutrikimų).

     Vieno būsto pritaikymo išlaidoms dengti gali būti skiriama ne didesnė nei 140 bazinės socialinės išmokos dydžio suma (šiuo metu tai yra 5320 eurų).
     Pareiškėjas prašymą pateikia savivaldybės administracijai pagal gyvenamąją vietą iki einamųjų metų spalio 31 dienos.
Dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliems vaikams prašome kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistę Vilmą Naujūnienę, tel. (8 310) 31 988.Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems

     Būsto (aplinkos) pritaikymas – gyvenamųjų patalpų (aplinkos) žmonėms su negalia pritaikymas panaudojant specialius elementus, koreguojant šiems žmonėms neprieinamas erdves ir statybos sprendimus. Būsto pritaikymas sudaro sąlygas neįgaliajam laisviau judėti patalpose, aplinkoje bei naudotis būtiniausiais prietaisais buityje.

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:

1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
2.
bet kokio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
3.
kitų techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

Reikalavimai pritaikomam būstui:
1.
būstas yra neįgalaus asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta;
2.
būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką;
3.
būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos;
4.
dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla (dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.);
5.
naujos statybos būstas baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti;
6.
būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
7.
būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį būstą);
8.
būstas turi priklausyti nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei (socialinis būstas).

     Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ar jam atstovaujantis asmuo – tėvas, vaikas, globėjas (rūpintojas), sutuoktinis ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas (toliau – pareiškėjas). Prašyme taip pat pažymima, kad pareiškėjas sutinka leisti savivaldybės administracijai naudoti neįgaliojo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu. Savivaldybės administracija organizuoja būsto pritaikymą neįgaliesiems vadovaudamasi  Būsto pritaikymo neįgaliesiems  tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A1-460.
     Pareiškėjas prašymą pateikia savivaldybės administracijai pagal gyvenamąją vietą iki einamųjų metų spalio 31 dienos.
     Dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo prašome kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistę Vilmą Naujūnienę, tel. (8 310) 31 988.

Atmintinės:
Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016-2018 m. aprašo įgyvendinimo atmintinė
Būsto pritaikymo neįgaliajam byloje esantys dokumentai
Prašymo forma dėl būsto pritaikymoDėl išmokos vaikui mokėjimo

     Nuo 2018 m. sausio 1 d. yra mokama universali išmoka (vaiko pinigai). Primename, kad išmoka vaikui (30,02 Eur) skiriama ir mokama kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai.

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu, išmoka vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų išmokai skirti pateikimo savivaldybės administracijai dienos. Tėvelius, kurie dar 2018 metais nesikreipė dėl išmokos vaikui, raginame kuo skubiau pateikti prašymus, kad išmoka vaikui būtų paskirta už visus priklausančius 12 mėnesių, t. y. nuo 2018 m. sausio 1 d.

     Prašymą galima teikti: elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt,  Varėnos r. savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriuje, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą seniūnijose. Kartu reikia pateikti asmens dokumentą ir asmeninės sąskaitos banke, į kurią bus pervedama išmoka, numerį.Skelbiamas konkursas 2019 metų Nevyriausybinių organizacijų,
teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektams remti

     Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektams remti 2019 metais iš savivaldybės biudžeto.

     Konkurso tikslas – plėtoti įvairias socialinių paslaugų teikimo formas, kurti socialinių paslaugų tinklą savivaldybės teritorijoje; skatinti nevyriausybines organizacijas dalyvauti socialinių paslaugų teikimo procese; materialiai remti nevyriausybines organizacijas, kurios teikia socialines paslaugas.
      Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos, kurių viena iš pagrindinių sričių yra socialinių paslaugų bendruomenėje teikimas.
Projekto paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. DV – 367 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektų rėmimo“.

      Projektų paraiškos priimamos nuo 2018 m. lapkričio 1 d. iki 2018 metų lapkričio 30 d. 17 val.  Konkursui pateikiama: užpildytos projekto paraiškos formos originalas (1 priedas). Paraiška gali būti pateikta registruotu paštu, įteikta pašto kurjerio ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip nurodyta konkurso skelbime.

     Informaciją teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Inga Videikaitė, telefonu (8 310) 33087, el. p. inga.videikaite@varena.lt, darbo dienomis nuo 8 val. 00 min. iki 17 val. 00 min. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) arba atvykus į  Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių adresu  Vytauto g. 12, Varėna (11 kab.).

     Varėnos rajono savivaldybės 2019 metų Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektams remti iš savivaldybės biudžeto planuojama skirti 10 000 Eur.

PRIDEDAMA:

 1. Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektų rėmimo tvarkos aprašas ;
 2. Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos rėmimo projekto paraiška (1 priedas).


Skelbiamas konkursas 2019 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektams finansuoti

     Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2019 metais iš valstybės ir savivaldybės biudžeto.
     Konkurso tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, finansavimo ir administravimo procesus savivaldybių administracijas bei skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą bei galimybes gyventi bendruomenėje savarankiškai.
     Projektų paraiškas gali teikti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Varėnos r. savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis šiuos reikalavimus:
1. Pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:
1.1. jis yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
1.2. paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems (socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime didinimo);
2. į projekto veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;
3. turi projekto buhalterį arba už buhalterinę apskaitą atsakingą asmenį ( jei buhalterinės apskaitos paslaugas pareiškėjui teikia buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo);
4. projekto veikloms vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nustatytas veiklas, kurioms vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., palydint, pavežant neįgalųjį į konsultacijas, įstaigas ir kt.), veikloms vykdyti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).
     Projekto paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais.
     Projektų paraiškos priimamos nuo 2018 m. spalio 9 d. iki 2018 metų lapkričio 5 d. 17 val.  Projektų paraiškos savivaldybės administracijai pateikiamos tiesiogiai arba paštu registruotu laišku, per pašto kurjerį ar kitaip. Ant voko su paraiška turi būti nurodyta:
     Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo 2019 metais konkursui
     Varėnos rajono savivaldybės administracija (priimamasis)
     Vytauto g. 12, LT – 65184 Varėna
     Informaciją teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Naujūnienė, telefonu (8 310) 31 990, el. p. vilma.naujuniene@varena.lt, darbo dienomis nuo 8 val. 00 min. iki 17 val. 00 min. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) arba atvykus į  Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių adresu  Vytauto g. 12, Varėna (7 kab.).
     Varėnos rajono savivaldybės 2019 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų planuojama skirti 41000 Eur.

Pridedama:

 1. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai.
 2. Projektų paraiškos forma (1 priedas).
 3. Projekto įgyvendinimo sąmata (2 priedas).
 4. Deklaracija (5 priedas).


Informacija apie mokinių nemokamą maitinimą mokyklose
bei paramą mokinio reikmenims įsigyti

     Varėnos rajono savivaldybės administracija primena, kad nuo liepos 1 d. šeimos jau gali teikti prašymus dėl mokinių nemokamo maitinimo mokykloje bei paramos mokinio reikmenims įsigyti.

     Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti (57 Eur), jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (183 Eur). Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją pagal bendrojo ugdymo programas ar priešmokyklinio ugdymo programą.

     Prašymą pateikti gali vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas. Prie prašymo pridedamos pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio) ir priklausomai nuo aplinkybių kiti reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti dokumentai. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki spalio 5 d., dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus.

     Dėl socialinės paramos mokiniams reikia kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į savivaldybės, kurioje gyvenama, administraciją. Varėnos rajono savivaldybėje prašymai teikiami Socialinės paramos skyriuje, seniūnijose ir internetu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt.


Senjoro – socialinių paslaugų teikimas pagyvenusio amžiaus asmenims jų namuose


Kviečiame tapti socialiniais globėjais!

Socialinis globėjas – tai šeima ar asmuo, kuris savo šeimoje ne ilgiau kaip 12 mėnesių globoja 1-3 vaikus, kurių amžius nuo 0 iki 18 m., kol jie sugrįš pas savo biologinius tėvus arba atsiras nuolatiniai globėjai ar įvaikintojai.

Ketinantys dirbti socialiniais globėjais turi:

 • būti išklausę globėjų ir įtėvių mokymus ir gauti teigiamą išvadą tapti globėjais (mokymai vyksta Varėnos socialinių paslaugų centre);
 • būti sudarę darbo arba tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su Varėnos socialinių paslaugų centru (t. y. būti pasirašę darbo sutartį arba veiklą vykdyti pagal individualios veiklos pažymą).

Siūlome:

 • darbo užmokestį globojant vaiką (-us) savo namuose;
 • nuolatines specialistų konsultacijas;
 • atokvėpio paslaugas;
 • pagalbą globojant vaiką (-us).

Globos trukmė – iki 12 mėn.
Vaiko amžius 0-18 m.
Veiklos forma – darbo sutartis arba individualios veiklos pažyma.

Darbo užmokestis socialiniam globėjui:
globojant vieną vaiką – 450,05 Eur („į rankas“),
globojant du vaikus – 504,50 Eur („į rankas“),
globojant tris vaikus – 558,96 Eur („į rankas“).

Socialinis globėjas, įgyvendindamas vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, gauna vaiko globos (rūpybos) išmoką (152 Eur), globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą (152 Eur), išmoką vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą. Socialinis globėjas turi teisę gauti ir kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose.

Išsamią informaciją suteiks globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistės Lina Kvitkauskienė, tel. 8 679  21 690, Agnė Steiblienė, tel. 8 608  04 363, arba globos koordinatorė Ramunė Pilelienė, tel. 8 310  51 080; 8 616  36 231.