///Antrojo laipsnio valstybinė pensija
Antrojo laipsnio valstybinė pensija 2018-07-20T13:03:48+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 101-2018, 2013 Nr. 130-6620), teisę gauti Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybines pensijas turi Lietuvos Respublikos pilietės – motinos, pagimdžiusios, išauginusios ir gerai išauklėjusios iki 8 metų 5 ir daugiau vaikų, jei jos yra sulaukusios Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžiaus arba yra pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ar II grupės invalidėms).

     Nuo 2018 m. sausio 1 d. pagal priimtus pakeitimus galės kreiptis ir daugiavaikis tėvas (įtėvis) antrojo laipsnio valstybinės pensijos, bet tik tuo atveju, kai nėra daugiavaikės motinos (įmotės) arba kai daugiavaikė motina (įmotė) neatitinka šiame įstatyme  nustatytų antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo sąlygų.
Antrojo laipsnio valstybinė pensija yra dviejų valstybinių pensijų bazių dydžio (t. y. 116,00 Eur)
Dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo teikimo asmuo kreipiasi nustatyta tvarka į savivaldybės administraciją (Varėnos Socialinės paramos skyrių).

Paslaugos kategorija      Motinos, pagimdžiusios (įvaikinusios) ir išauginusios iki 8 metų bei gerai išauklėjusios 5 ir daugiau vaikų.
Paslaugos suteikimo trukmė      Pateikti svarstyti teikimus Lietuvos Respublikos valstybinių pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri nagrinėja savivaldybių administracijų teikimus, priima sprendimus skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas.
Priima sprendimus dėl paskirtų antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo panaikinimo 60 dienų.
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Pateikiami šie dokumentai:
Prašymas dėl antrojo laipsnio pensijos skyrimo (pridedama).

  •  Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
  • Gyvenimo aprašymas;
  • Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotas invalidumo pažymas, jeigu asmuo nėra sulaukęs Valstybinių pensijų įstatyme nustatytos senatvės pensijos amžiaus;
  • Visų vaikų charakteristikos, pateiktos mokymo įstaigų arba darbdavių, jeigu nedirba ir nesimoko – iš seniūnijų;
  • Visų vaikų gimimo liudijimai asmens dokumentų ir jų kopijos;
  • Mirusių vaikų mirties liudijimai ir jų kopijos;
  • Kiti dokumentai, įrodantys giminystės ryšius (pvz. santuokos liudijimai) ir jų kopijos.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė  tel. (8 310) 31 986
Paslaugos vykdytojas Socialinių išmokų specialistai:
Aušra Blėdienė tel. (8 310)  31 989
Jurgita Labukienė tel. (8 310)  31 989
Irma Krištapavičienė,tel. (8 310)  33 087
Prašymo forma
(-os)
Prašymo forma
Reglamentuojantys teisės aktai 1.  Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007-03-14 nutarimas Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 33-1198; aktuali redakcija)