Parama mokiniams 2021-01-20T15:13:24+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

     Socialinė parama skiriama vaikams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau vadinama – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas), ar priešmokyklinio ugdymo programą.
     Socialinė parama neskiriama vaikams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas, taip pat vaikams, kurie yra išlaikomi valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka. 
     Nustatomos dvi socialinės paramos mokiniams rūšys:

  • mokinių nemokamas maitinimas;
  • parama mokinio reikmenims įsigyti.

     Savivaldybės administracija priima sprendimą, kurią nemokamo maitinimo rūšį (rūšis) – pietus; maitinimą mokykloje organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio  stovykloje; ypatingais atvejais pusryčius ar pavakarius – prioriteto tvarka mokiniui skirti.
     Priklausomai nuo gaunamų pajamų:

  • Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (toliau – VRP) dydžio (192 Eur);
  • Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžio (256 Eur.), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.
  • Savivaldybės tarybos nustatytais atvejais, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir/ar paramą mokinio reikmenims įsigyti išimtie atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys patiriantys socialinę riziką, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžiai (320 Eur).

     Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 2 BSI dydžio (80 Eur) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.
     Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti nuo mokslo metų pradžios, galima kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

Paslaugos kategorija Socialinė parama mokiniams
Paslaugos suteikimo trukmė    Per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui       Dokumentai, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti:

  • tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti;
  • pažymos apie pajamas;
  • įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
  • kiti.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė tel. (8 310) 32 011
Paslaugos vykdytojas Socialinių išmokų specialistės:
Svajūnė Juknevičienė tel. (8 310) 31 989
Prašymo forma (-os) SP-1 forma
SP-2 forma
SP-11 forma
Reglamentuojantys teisės aktai  Lietuvos respublikos paramos mokiniams įstatymas, 2006 m. birželio 13 d. Nr. X-686.