Parama mokiniams 2018-07-03T15:25:41+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

     Socialinė parama skiriama vaikams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau vadinama – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas), ar priešmokyklinio ugdymo programą.
     Socialinė parama neskiriama vaikams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas, taip pat vaikams, kurie yra išlaikomi valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka. 
     Nustatomos dvi socialinės paramos mokiniams rūšys:

 • mokinių nemokamas maitinimas;
 • parama mokinio reikmenims įsigyti.

     Savivaldybės administracija priima sprendimą, kurią nemokamo maitinimo rūšį (rūšis) – pietus; maitinimą mokykloje organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio  stovykloje; ypatingais atvejais pusryčius ar pavakarius – prioriteto tvarka mokiniui skirti.
     Priklausomai nuo gaunamų pajamų:

 • Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (toliau – VRP) dydžio (183 Eur);
 • Savivaldybės tarybos nustatytais atvejai, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (244 Eur);
 • Mokiniams, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui mažesnės nei 1,5 VRP dydžio (atskirais atvejais – 2 VRP dydžiai), gali būti skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

     Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 1,5 BSI dydžio (57 Eur) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.
     Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti nuo mokslo metų pradžios, galima kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

Paslaugos kategorija Socialinė parama mokiniams
Paslaugos suteikimo trukmė     Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams  (nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti ) priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui       Dokumentai, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti:

 • tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti;
 • vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;
 • pažymos apie pajamas;
 • įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
 • žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopija;
 • santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtinantys dokumentai;
 • kiti.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė tel. (8 310) 31 986
Paslaugos vykdytojas Socialinių išmokų specialistė:
Vesta Čaplikaitė tel. (8 310)   31 990
Prašymo forma (-os) Prašymas ;  SP-1 ;  SP-2
Reglamentuojantys teisės aktai Lietuvos Respublikos socialinės paramos įstatymas