///Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija 2019-07-17T09:37:07+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

Teisę gauti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją turi asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos tik tais atvejais, kai neįgalieji slaugomi ar prižiūrimi namuose.Fizinis asmuo, neįgalieji, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos poreikis;
1. Vaikai, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas;
2. Nedarbingi ar iš dalies darbingi asmenys, netekę 60 ir daugiau proc. darbingumo, pripažinti tokiais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 ir daugiau proc. darbingumo, po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai;
3. Netekę 60 proc. ir daugiau darbingumo asmenys, nenurodyti 3 punkte;
4. Senatvės pensijos amžių sulaukusiam asmeniui.

Tikslinės kompensacijos dydžio matas yra tikslinių kompensacijų bazė. Jos dydis negali būti mažesnis negu 114 eurų. Tikslinių kompensacijų bazę tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:

1)      asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis – (ir kuriam nustatytas 0-25 proc. ar 30-40 proc. ar 45-55 proc. darbingumo lygis /senatvės pensijos amžių sukakusiam asmeniui) mokasi – 1,1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio – 125,40 Eur

2)      asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (senatvės pensijos amžių sukakusiam asmeniui) mokasi – 0,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio – 68,40 Eur ( įsigaliojus Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymui naujai redakcijai 2019-01-01)

3)       Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija (sukakusiam senatvės pensijos amžių) mokasi – 57,00 Eur

4)      Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija (sunkaus neįgalumo vaikui iki 18 metų) mokasi – 114,00 Eur

5)      Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija (vidutinio neįgalumo vaikui iki 18 metų)  mokasi – 57,00 Eur

6)      (vaikui, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis) ir nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis mokasi  – 1,1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio – 125,40 Eur

7)      (vaikui, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis) ir nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis mokasi – 68,40 Eur

8)      asmeniui, kuriam nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ( ir kuriam nustatytas 0-25 proc. ar 30-40 proc. ar 45-55 proc. darbingumo lygis) mokasi – 68,40 Eur

Dėl priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos asmuo kreipiasi nustatyta tvarka į savivaldybės administraciją (Varėnos rajono kaimo vietovės gyventojai – į Seniūniją, o Varėnos miesto gyventojai – į Socialinės paramos skyrių).

Paslaugos kategorija Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija
Paslaugos suteikimo trukmė Tikslinės kompensacijos mokamos nuo teisės gauti kompensaciją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų pašalpos išmokai skirti gavimo dienos.
Per 15 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas).
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas tikslinę kompensaciją gauti, kurio forma SP-6  patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. A1-13 redakcija)(pridedama).
2. Reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Asmens, turinčio teisę gauti priežiūros išlaidų tikslinę kompensaciją, vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo asmens dokumentai (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
4. Vaiko gimimo liudijimas;
5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad neįgaliam vaikui nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas;
6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims nustatytas specialusis priežiūros (pagalbos) poreikis.
7. Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą.
8. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija mokamos už praėjusį mėnesį, nuo einamo mėnesio 10 iki 24 d.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė  tel. (8 310) 32 011
Paslaugos vykdytojas Socialinių išmokų specialistės:
Irma Krištapavičienė  tel. (8 310) 31 989
Svajūnė Juknevičienė tel. (8 310) 31 989
Prašymo forma (-os) SP-6 forma
Reglamentuojantys teisės aktai  Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas, 2016-06-29 Nr. XII-2507 (2019-01-01 nauja redakcija

 Dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 2019 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. A1-39

 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas 1991 m. lapkričio 28 d. Nr. I-2044 Vilnius (20 straipsnis. Specialiųjų poreikių rūšys, specialiųjų poreikių ir specialiųjų poreikių lygio nustatymo KEISTA:2018 06 14 įstatymu Nr.XIII-1261 (nuo 2019 01 01) (TAR, 2018, Nr. 2018-10487)