///Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija
Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija 2018-07-24T15:01:41+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

1 Teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją turi neįgalieji, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (forma SP):
1. Vaikai, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas;
2. Nedarbingi ar iš dalies darbingi asmenys, netekę 60 ir daugiau proc. darbingumo, pripažinti tokiais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 ir daugiau proc. darbingumo, po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai;
3. Netekę 60 proc. ir daugiau darbingumo asmenys, nenurodyti 2 punkte;
4. Senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys.
Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos tik tais atvejais, kai neįgalieji slaugomi ar prižiūrimi namuose.

     Tikslinės kompensacijos dydžio matas yra tikslinių kompensacijų bazė. Jos dydis negali būti mažesnis negu 112 eurų. Tikslinių kompensacijų bazę tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
      Dėl slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos asmuo kreipiasi nustatyta tvarka į savivaldybės administraciją (Varėnos rajono kaimo vietovės gyventojai – į Seniūniją, o Varėnos miesto gyventojai – į Socialinės paramos skyrių).

Paslaugos kategorija Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija
Paslaugos suteikimo trukmė      Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos mokamos nuo teisės gauti kompensaciją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų pašalpos išmokai skirti gavimo dienos.
Per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas).
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
1. 1. Prašymas tikslinei kompensacijai gauti, kurio forma SP-6 (2) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. A1-497 redakcija) (pridedama).

1.2. Prašymas(1 priedas);
2. Asmens, turinčio teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją, vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo asmens dokumentai;
3. Vaiko gimimo liudijimas;
4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad neįgaliam vaikui nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas;
5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
6. Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą.

     Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija mokamos už praėjusį mėnesį, nuo einamo mėnesio 10 iki 24 d.

Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė  tel. (8 310) 31 986
Paslaugos vykdytojas Socialinių išmokų specialistai:
Aušra Blėdienė tel. (8 310)  31 989
Jurgita Labukienė tel. (8 310)  31 989
Irma Krištapavičienė tel. (8 310)  33 087
Prašymo forma
(-os)
Prašymo forma SP-6(2)
Reglamentuojantys teisės aktai 1.Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas, 2016-06-29 Nr. XII-2507

2. Dėl šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo 2017 m. kovo 1 d. Nr. 139

3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. A1-174 ,,Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo“

4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakyme Nr. A1-333 „Dėl neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašas“