///Vietinės rinkliavos už komunalines atliekas kompensavimas
Vietinės rinkliavos už komunalines atliekas kompensavimas 2018-06-19T13:17:38+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

     Kompensacija skiriama gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Varėnos rajono savivaldybėje, kurių gyvenamasis būstas yra Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje.
     Pareiškėjas užpildo prašymo – paraiškos formą ir prideda, Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimą.
     Pareiškėjas privalo:

 • Pateikti visą teisingą informaciją, reikalingą teisei į kompensaciją nustatyti;
 • Sudaryti Socialinės paramos skyriaus darbuotojams galimybę tikrinti gyvenimo sąlygas ir surašyti buities tyrimo aktą;
 • Informuoti apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į kompensaciją.

     Kompensacijos skiriamos pareiškėjams, kurių šeimos ar vieno gyvenančio asmens mėnesio pajamos neviršija 4 valstybės remiamų pajamų dydžio.
     Kompensacija skiriama jei dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sąskaitos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą gavimo.
     Kompensacija skiriama 3 mėnesiams. Gali būti skiriama ilgesniam (iki 12 mėnesių) laikotarpiui, jei nesikeičia šeimos sudėtis ir šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamos.
     Kompensacijos dydis yra lygus per mėnesį patirtų išlaidų už komunalinių atliekų surinkimą bei atliekų tvarkymą ir šeimos ar vieno gyvenančio asmens 1% mėnesio pajamų skirtumui. Ji nemokama, kai jos dydis yra mažesnis nei 0,14 Eur per mėnesį.
     Pareiškėjas dėl kompensacijos skyrimo kreipiasi pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į seniūnijos socialinio darbo organizatorių, o Varėnos miesto gyventojas – į Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.

Paslaugos suteikimo trukmė      Per 30 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas).
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Aprašymas interesantui      Skiriant kompensaciją, įskaitomos visų šeimos narių arba vieno gyvenančio asmens gaunamos pajamos:

 • Su darbo santykiais susijusios pajamos.
 • Pensijos ir (ar) pensijų išmokos, šalpos išmokos, transporto, slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas.
 •  Dividendai, palūkanos.
 • Individualios veiklos pajamos, įskaitant pajamas, gautas verčiantis veikla pagal verslo liudijimą.
 •  Pajamos iš žemės ūkio veiklos, išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 hektaro.
 •  Išmokos žemės ūkio veiklai.
 • Piniginės lėšos, gautos vaikui išlaikyti (alimentai).
 •  Kas mėnesį gaunamos socialinio pobūdžio pajamos (išmoka vaikui, socialinė pašalpa ir pan.).
 • Išeitinės išmokos ( nutraukiant darbo sutartį, atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui).
 • Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpa.
 • Turtinės ar neturtinės žalos atlyginimas (įskaitant vienkartinę netekto darbingumo kompensaciją).
 • Labdara piniginėmis lėšomis, kurios bendra suma viršija 4 valstybės remiamų pajamų dydžius.
 •  Gautos dovanų piniginės lėšos.
 • Paveldėtos piniginės lėšos.
 • Užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos piniginės lėšos.
 • Turto pardavimo ar nuomos pajamos.
 • Loterijų ar kitų žaidimų laimėjimai, prizai.
 • Kitos faktiškai gaunamos pajamos.
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė  tel. (8 310) 31 986
Paslaugos vykdytojas Socialinių išmokų specialistai:
Aušra Blėdienė tel. (8 310)  31 989
Jurgita Labukienė tel. (8 310)  31 989
Vida Blėdienė tel. (8 310)  20 506
Irena Jankeliųnienė tel. (8 310) 31 988
Milda Jonienė tel. (8 310)  31 988
Vilma Naujūnienė tel. (8 310)  31 988
Agnė Ivanauskienė tel. (8 310)  31 987
Ilona Rameikienė tel. (8 310)  31 987
Prašymo forma (-os)
Reglamentuojantys teisės aktai      Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 28 d. sprendimas  Nr. T-VI-372 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kompensavimo Varėnos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“

Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 28 d. sprendimo  Nr. T-VI-372 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kompensavimo Varėnos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ Pakeitimo“
T-VII-1064  2014-10-29