//Teritorijų planavimas
Teritorijų planavimas 2019-09-16T09:11:20+00:00

Varėnos rajono savivaldybės bendrasis planas patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 208 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-V-403 „Dėl Varėnos rajono bendrojo plano tvirtinimo“.

Su Varėnos rajono bendrojo plano sprendiniai susipažinti galima čia:

Varėnos miesto bendrojo plano korektūra patvirtinta Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-VIII-427 „Dėl Varėnos miesto bendrojo plano korektūros tvirtinimo“.

Su Varėnos miesto bendrojo plano sprendiniai susipažinti galima čia.

Varėnos rajono kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-VII-987 „Dėl specialiojo plano tvirtinimo ir pripažinimo Varėnos rajono bendrojo plano sudedamąja dalimi“.

Su Varėnos rajono kraštovaizdžio specialiojo plano sprendiniais susipažinti galima čia.

Varėnos rajono kraštovaizdžio specialiojo plano sprendinius taip pat galima rasti interneto svetainėje www.regia.lt.

———————

Varėnos rajono turizmo ir rekreacijos specialusis planas patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-VII-875 „Dėl specialiųjų planų tvirtinimo“.

Su Varėnos rajono turizmo ir rekreacijos specialiojo plano sprendiniais susipažinti galima čia (Aiskinamojo rasto sprendiniai)

—————-

Varėnos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema patvirtinta Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.T-VI-905 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos tvirtinimo“. Su schemos sprendiniais susipažinti galima čia.

—————–

Degalinių išdėstymo Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-VI-420 „Dėl specialiojo plano tvirtinimo“. Su Degalinių išdėstymo specialiojo plano sprendiniais susipažinti galima čia.

——————

Varėnos rajono savivaldybės nuotėkų tvarkymo ir infrastruktūros plėtros specialusis planas patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-VI-735 „Dėl specialiojo plano tvirtinimo“.

Su specialiojo plano sprendiniais susipažinti galima čia.

——————–

2019-09-16 INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Ulbinų kaimas, Vydenių seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3883/0004:0418, plotas – 0,9202 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius R.T., R. T. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2019 m. rugsėjo 30 d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje varena@nzt.lt.

2019-08-13 INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Papiškių kaimas, Varėnos seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3808/0001:0290, plotas – 2,4714 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius: J.S. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2019 m. rugpjūčio 28 d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje varena@nzt.lt.

————————–

2019-08-12 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOREKTŪRĄ

Rengimo pagrindas: Detaliojo plano koregavimas rengiamas vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. DV-836 „Dėl kitos (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypų suformavimo, Pramonės g., Varėnoje, detaliojo plano koregavimo“, 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. DV-883 „Dėl kitos (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypų suformavimo, Pramonės g., Varėnoje, detaliojo plano korektūros planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Detaliojo plano koregavimo Organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-65184, Varėna, tel. 8 310 31500, faks. 8 310 51200, el.p. info@varena.lt.

Plano rengėjas: Marius Berulis, Viršuliškių g. 39-8, LT-05104 Vilnius, tel. 8 605 71 023, el. p. marius.berulis@gmail.com.

 Planuojama teritorija: Apie 10 ha teritorija, esanti Pramonės g., Varėna.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakeisti kitos (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypų, esančių Pramonės g., Varėnoje, naudojimo būdą, performuoti kitos paskirties žemės sklypus, atsižvelgiant į esamos miško žemės plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

 Planavimo darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2018 m. IV ketv., planavimo pabaiga – 2019 m. IV ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, skiriama 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir Varėnos rajono savivaldybės patalpose. Susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2019 m. rugpjūčio 19 d. ir baigiasi 2019 m. rugpjūčio 30 d.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano koregavimo laikotarpį iki 2019 m. rugpjūčio 30 d.

Teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo brezinys A0

—————–

2019-08-12 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RENGIMO SPRENDIMO PROJEKTĄ.

Informuojame, kad yra parengtas Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas( 4. 2019-07-22 Dėl 110 kv elektros linijos infrastruktūros vystymo plano), kuriuo nusprendžiama:

1. Rengti 110 kV elektros perdavimo linijos Griškonys–Varėna, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo planą (toliau – Planas).

2. Nustatyti Plano rengimo tikslus:

  • Užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą pietryčių Lietuvos elektros energijos vartotojams, įgyvendinant strateginį Baltijos šalių energetikos projektą „Sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais“;
  • Nustatyti tinkamiausią 110 kV elektros perdavimo oro linijos Griškonys–Varėna trasą, užtikrinant darnią elektros perdavimo tinklų plėtrą, ir rezervuoti teritorijas planuojamai oro linijai tiesti.

Planavimo organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna

Planavimo iniciatorius – Litgrid, AB, A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su aukščiau minėto Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektu galima pateikti iki 2019-08-26 Varėnos rajono savivaldybės Architektūros skyriui, Vytauto g. 12, Varėna.

____________________

2019-08-07 INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TINKLO IŠDĖSTYMO ŽEMĖTVARKOS SCHEMOS KOREKTŪRĄ

Vadovaujantis  Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-518/D1-490 „Dėl Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 21.3 punktu, informuojame apie pradedamą rengti Varėnos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos korektūrą.

Rengimo pagrindas – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. DV-1259 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos koregavimo“.

Planavimo organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. (8 310) 32 005, el. p. info@varena.lt.

Planavimas atliekamas vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. DV-24 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos korektūros planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Žemėtvarkos schemos keitimo rengėjas: UAB Kraštotvarka ir teritorijų planavimas, Gvazdikų g. 36, LT-10105 Vilnius, tel. 868318041, 865208297, el. paštas uabkrastotvarka@gmail.com., adresas korespondencijai: Užutėkio g. 26 – 13, LT-04127, Vilnius.

Planuojama teritorija – Varėnos rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – nekeičiant esmės patikslinti Varėnos rajono savivaldybės teritorijos kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos sprendinius atsižvelgiant į esamą Varėnos rajono kelių tinklą, ištaisyti technines klaidas.

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Varėnos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos koregavimo pradžios ir planavimo tikslų bei patvirtintą planavimo darbų programa skelbiama Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijų skelbimų lentose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui, žemėtvarkos schemos rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais bei pateikti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje http://www.tpdris.lt Teritorijų planavimo dokumento Nr. informacinėje sistemoje: S-RJ-38-19-104.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas ir koncepcija nerengiama. Apie parengtą schemos korektūrą, susipažinimo su ja bei svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus paviešinta vėliau.

_____________________

2019-07-02 INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Urkionių kaimas, Matuizų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3818/0001:20, plotas – 11,5432 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną; planavimo organizatorius: J.D. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2019 m. liepos 16 d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje varena@nzt.lt.

2019-05-31 INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ.Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Pirčiupių kaimas, Valkininkų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3850/0002:0220, plotas – 2,1150 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną; planavimo organizatorius: V.K. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2019 m. birželio 14 d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje varena@nzt.lt.

2019-05-09 INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Voriškių kaimas, Matuizų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3833/0008:316, plotas – 2,7721 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną; Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2019 m. gegužės 23 d. adresu J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje varena@nzt.lt.

2019-04-18 INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Meldų g. 10A, Barčių kaimas, Vydenių seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3883/0006:39, plotas – 9,7282 ha; planavimo tikslas: žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną; planavimo organizatorius: V.K.; Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2019 m. gegužės 6 d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje varena@nzt.lt.

2019-03-07 INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Kuršių kaimas, Valkininkų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3818/0007:314, plotas – 3.3069ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną; planavimo organizatorius: R. Č. Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2019 m. kovo 22 d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje varena@nzt.lt.

2019-01-09 INFORMUOJAME APIE RENGIAMĄ NAUDOJAMO KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO PRIE ESAMŲ PASTATŲ, J. BASANAVIČIAUS G. 39, VARĖNOJE, SUFORMAVIMO DETALIOJO PLANO KOREKTŪRĄ

 Rengimo pagrindas: Detaliojo plano koregavimas rengiamas vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. DV-389 „Dėl naudojamo kitos paskirties žemės sklypo prie esamu pastatų, J.Basanavičiaus g. 39, Varėnoje, suformavimo detaliojo plano koregavimo“, 2018 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. DV-520 „Dėl naudojamo kitos paskirties žemės sklypo prie esamų pastatų J.Basanavičiaus g. 39, Varėnoje, suformavimo detaliojo plano korektūros planavimo darbų programos tvirtinimo“.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-65184, Varėna, tel. 8 310 31500, faks. 8 310 51200, el.p. info@varena.lt.

Kontaktinis asmuo: Varėnos rajono savivaldybės Architektūros skyriaus vyr.specialistė Jurgita Skirevičiūtė, tel. +370 310 31 570, el.p. jurgita.skireviciute@varena.lt.

Plano iniciatoriai: UAB „Miškinta“, UAB „Lieruva“.

Plano rengėjas: Marius Berulis, Viršuliškių g. 39-8, LT-05104 Vilnius, tel. 8 605 71 023, el. p. marius.berulis@gmail.com.

 Planuojama teritorija: Apie 2,89 ha teritorija, esanti adresu Spaustuvės g. 8 (žemės sklypo kad. Nr. 3875/0002:322), J. Basanavičiaus g. 39 (žemės sklypo kad. Nr. 3875/0002:399), Varėna.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3875/0002:399), esančio J. Basanavičiaus g. 39, Varėnoje, ir kitos paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3875/0002:322), esančio Spaustuvės g. 8, Varėnoje, tarpusavio ribą, padalinti kitos paskirties žemės sklypus, J. Basanavičiaus g. 39, Varėnoje ir Spaustuvės g. 8, Varėnoje.

Planavimo darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2018 m. III ketv., planavimo pabaiga – 2019 m. I ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, skiriama 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir Varėnos rajono savivaldybės patalpose. Susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2019 m. sausio 17 d. ir baigiasi 2019 m. vasario 4 d.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano koregavimo laikotarpį iki 2019 m. vasario 4 d.

—————————

2018-12-19 INFORMUOJAME APIE NUMATOMĄ PRIIMTI SPRENDIMĄ DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame apie parengtą trijų žemės sklypų , esančių Mančiagirės k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., detaliojo plano rengimo sprendimo projektą.

Planavimo tikslas – Sujungti tris žemės ūkio paskirties žemės sklypus, esančius Mančiagirės k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu galima 121. 2018-12-18 Dėl detaliojo plano rengimo Mančiagirės k

Arba Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus skelbimų lentoje, esančioje Vytauto g. 12, Varėna, II aukšte,  bei Marcinkonių seniūnijos skelbimų lentoje, Miškininkų g. 1, Marcinkonys.

Su čia informacija susipažinti bei pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl detaliojo plano planavimo tikslo galima iki 2019 m. sausio 10 d.

—————————-

2018-12-06 INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Kuršių kaimas, Valkininkų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3818/0007:411, plotas – 1,6500 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną; planavimo organizatorius: V.M. (duomenys neskelbiami).

Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2018 m. gruodžio 20 d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

2018-11-12  INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Kuršių kaimas, Valkininkų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3818/0007:411, plotas – 1,6500 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną; planavimo organizatorius: V.M. (duomenys neskelbiami). Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2018 m. gruodžio 20  d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

———————–

2018-10-31 INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Senosios Varėnos kaimas, Varėnos seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3863/0008:0263, plotas – 3,4577 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną; planavimo organizatorius: Vilma Staševskienė, Morkavo g. 25, Avižienių k., Šlavantų sen., Lazdijų r. sav.

Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2018 m. lapkričio 15  d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

———————–

2018-09-07 INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustato kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Žagarių kaimas, Matuizų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro  Nr. 3833/0010:0258, plotas – 5,9781 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną; planavimo organizatorius: Onutė Grigaitė, Tilto g. 2, Musteikos k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav.

Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2018 m. rugsėjo 21  d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

———————————

2018-08-31 INFORMUOJAME APIE RENGIAMĄ 9,4011 HA ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO PAVARDAUNIO K., VARĖNOS R. SAV., (KADASTRINIS NR. 3868/0006:56), PADALIJIMO Į KETURIS SKLYPUS IR TRIJŲ IŠ TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO Į KITĄ DETALIOJO PLANO KEITIMĄ.

Rengimo pagrindas: Detaliojo plano keitimas rengiamas vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. DV-147 „Dėl detaliojo plano keitimo“, 2018 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. DV-161 „Dėl detaliojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo Organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-65184, Varėna, tel. 8 310 31500, faks. 8 310 51200, el.p. info@varena.lt.

Planavimo iniciatorių pagrindinis atstovas: Gintarė Belous, Virginijus Malinauskas, Inga Malinauskienė, Marius Malinauskas, Edvinas Blėda, Stasė Degutienė, Kazys Degutis.

Plano rengėjas: Marius Berulis, Viršuliškių g. 39-8, LT-05104 Vilnius, tel. 8 605 71 023, el. p. marius.berulis@gmail.com.

Planuojama teritorija: 9,4011 ha teritorija, esanti Vardaunios g., Pavardaunio k., Varėnos sen., Varėnos r. sav.

Detaliojo plano keitimo tikslai ir uždaviniai:

  • Suformuoti papildomą kitos (susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridorių teritorijos) paskirties žemės sklypą;
  • Performuoti kitos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų pastatų teritorijos) paskirties žemės sklypą (kadastrinis Nr. 3868/0006:153), esantį Vardaunios g. 1C, Pavardaunio k., Varėnos sen., Varėnos r. sav.;
  • Performuoti kitos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų pastatų teritorijos) paskirties žemės sklypą (kadastrinis Nr. 3868/0006:151), esantį Vardaunios g. 1B, Pavardaunio k., Varėnos sen., Varėnos r. sav.;
  • Performuoti kitos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų pastatų teritorijos) paskirties žemės sklypą (kadastrinis Nr. 3868/0006:150), esantį Vardaunios g. 1A, Pavardaunio k., Varėnos sen., Varėnos r. sav.;
  • Performuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kadastrinis Nr. 3868/0006:149), esantį Pavardaunio k., Varėnos sen., Varėnos r. sav.

 

Detaliojo plano keitimo tvarka: bendra.

Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas SPAV atrankos dokumentas.

Planavimo darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2018 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2018 m. IV ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Su rengiamu „9,4011 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, esančio Pavardaunio k., Varėnos r. sav., (kadastrinis Nr. 3868/0006:56), padalijimo į keturis sklypus ir trijų iš tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo į kitą detaliojo plano keitimu“ ir jo sprendiniais galima susipažinti nuo 2018 m. rugsėjo 12 d. iki 2018 m. rugsėjo 26 d. imtinai pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais, Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vieša detaliojo plano keitimo sprendinių ekspozicija vyks Varėnos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna) nuo 2018 m. rugsėjo mėn. 19 d. iki 2018 m. rugsėjo mėn. 26 d. Viešas svarstymas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir detaliojo plano keitimo sprendiniams aptarti vyks 2018 m. rugsėjo 26 d. 16.00 val. Varėnos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna).

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano koregavimo laikotarpį iki 2018 m. rugsėjo 26 d. bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

————————

2018-08-10 INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Varėnos rajono savivaldybės administracija pradeda rengti kitos (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypų suformavimo, Pramonės g., Varėnoje, detaliojo plano korektūrą

Planavimo pagrindas  – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. DV-836 „Dėl kitos (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypų suformavimo Pramonės g., Varėnoje, detaliojo plano koregavimo “.

Planavimo organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna. Tel., +370 310 32 001, el. p. info@varena.lt.

Planuojama teritorija – ~10 ha Varėnos miesto kvartalas, esantis Pramonės g. Varėnos m.

Planavimo tikslas – pakeisti kitos (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypų, esančių Pramonės g., Varėnoje, naudojimo būdą į atskirųjų želdynų teritorijas, performuoti kitos paskirties žemės sklypus, atsižvelgiant į esamos miško žemės plotus.

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su šio teritorijų planavimo dokumento rengimu, planavimo organizatoriui galima teikti visu teritorijų planavimo dokumento rengimo metu.

———————————————

2018-08-10 INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Varėnos rajono savivaldybės administracija pradeda rengti Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp          J. Basanavičiaus g., M.K. Čiurlionio g., Žaliosios g. ir Spaustuvės g. detalųjį planą.

Planavimo pagrindas  – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. DV-837 „Dėl Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp J. Basanavičiaus g., M.K. Čiurlionio g., ir Žaliosios g. ir Spaustuvės g., detaliojo plano rengimo “.

Planavimo organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna. Tel., +370 310 32 001, el. p. info@varena.lt.

Planuojama teritorija – ~2,5 ha Varėnos miesto kvartalas, esantis tarp J. Basanavičiaus g., M.K. Čiurlionio g., Žaliosios g. ir Spaustuvės g.

Planavimo tikslas – suformuoti kitos paskirties žemės sklypus prie naudojamų statinių, pakeisti esamų kitos paskirties žemės sklypų ribas, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus.

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su šio teritorijų planavimo dokumento rengimu, planavimo organizatoriui galima teikti visu teritorijų planavimo dokumento rengimo metu.

——————————

2018-08-10 INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Informuojame apie parengtą „0,39 ha ploto kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos, mažaaukščiams gyvenamiesiems namams statyti) žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3853/0007:22), esančio Pamerkių k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., padalijimo į dvi dalis ir statybos reglamentų nustatymo detaliojo plano koregavimą.

Planavimo pagrindas: Detaliojo plano koregavimas rengiamas vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. DV-1219 „Dėl 0,39 ha ploto kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos, mažaaukščiams gyvenamiesiems namams statyti) žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3853/0007:22), esančio Pamerkių k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., padalijimo į dvi dalis ir statybos reglamentų nustatymo detaliojo plano koregavimo“, 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. DV-1254 „Dėl 0,39 ha ploto kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos, mažaaukščiams gyvenamiesiems namams statyti) žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3853/0007:22), esančio Pamerkių k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., padalijimo į dvi dalis ir statybos reglamentų nustatymo detaliojo plano korektūros planavimo darbų programos tvirtinimo“.

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-65184, Varėna, tel. 8 310 31500, faks. 8 310 51200, el.p. info@varena.lt.

Plano iniciatoriai: Stanislava Marcinkonienė, Bronius Marcinkonis.

Plano rengėjas: Marius Berulis, Viršuliškių g. 39-8, LT-05104 Vilnius, tel. 8 605 71 023, el. p. marius.berulis@gmail.com.

Planuojama teritorija: 0,39 ha teritorija, esanti Pamerkių k., Matuizų sen., Varėnos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

  • Pakeisti ir panaikinti detaliuoju planu nustatytus kelio bei inžinerinės infrastruktūros servitutus.

Planavimo darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2018 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2018 m. IV ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, skiriama 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir Varėnos rajono savivaldybės patalpose. Susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2018 m. rugpjūčio 23 d. ir baigiasi 2018 m. rugsėjo 6 d.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano koregavimo laikotarpį iki 2018 m. rugsėjo 6 d.

Pamerkiu k. DPL koregavimo aiskinamasis rastas,Sprendiniai. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo brezinys

———————————

2018-08-10 INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Informuojame apie parengtą 2,6521 ha kitos (komercinės paskirties objektų teritorijos) paskirties žemės sklypo, esančio Mechanizatorių g. 24, Varėna, padalijimo į dvi dalis ir statybos reglamentų nustatymo detaliojo plano koregavimą.

Planavimo organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna, LT-65184, tel. (8 310) 932001, el.paštas: info@varena.lt.

Plano rengėjas – UAB „Atkulos konsultacijos“  Savanorių pr. 11A-83, 03116 Vilnius, tel. (85)2162869, el. paštas atkuloskonsultacijos@gmail.com

Planavimo tikslas – pakeisti kitos (komercinės paskirties objektų teritorijos) paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3875/0002:291), esančio Mechanizatorių g. 24, Varėnoje, naudojimo būdą į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 06 19 įsakymas Nr. DV-675.

Detaliojo plano lygmuo – vietovės.

Planuojama teritorija sutampa su šiuo metu galiojančio detaliojo plano planuojama teritorija ir apima du sklypus – kadastrinis Nr. 3875/0002:291 (projekte pažymėtas Nr. 1) ir 3875/0002:213 (projekte pažymėtas Nr. 2). Planuojamos teritorijos plotas 2,6521 ha.

Informuojame, kad detaliojo plano koregavimo metu koncepcija ir SPAV nebuvo rengta.

Susipažinti su parengtai detaliojo plano koregavimo sprendiniais  galima nuo 2018 m. rugpjūčio 13d. iki 2018 m. rugpjūčio 27 d. imtinai pas plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Taip pat susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui ar rengėjui teikiami raštu (anksčiau nurodytu adresu) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki 2018 08 27. Pasiūlymo teikėjas planavimo organizatoriaus atsakymą gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo jo gavimo dienos.

Aiškinamasis raštas 2018-08-09 sprendiniai

—————————————

2018-07-23 INFORMUOJAME APIE NUMATOMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo, nuostatų patvirtinimo“ informuojame, apie numatomą rengti kitos (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypų suformavimo, Pramonės g., Varėnoje, detaliojo plano korektūrą.

Pastabas dėl Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus projekto nuo 2018-07-23 iki 2018-08-06 galima teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vytauto g. 12, Varėna.

Susipažinti su Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu galima čia (2018-07-23 dėl detaliojo plano koregavimo)

———————————

2018-07-23 INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo, nuostatų patvirtinimo“ informuojame, apie numatomą rengti Varėnos miesto kvartalo, esančio tarp J. Basanavičiaus g., M. K. Čiurlionio g., Žaliosios g. ir Spaustuvės g., detalųjį planą.

Pastabas dėl Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus projekto nuo 2018-07-23 iki 2018-08-06 galima teikti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vytauto g. 12, Varėna.

Su Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu susipažinti galima čia (dėl detaliojo plano rengimo)

——————————–

2018- 06-19 INFORMACIJĄ APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Informuojame apie pradedamą rengti 2,6521 ha kitos (komercinės paskirties objektų teritorijos) paskirties žemės sklypo, esančio Mechanizatorių g. 24, Varėna, padalijimo į dvi dalis ir statybos reglamentų nustatymo detaliojo plano korektūrą.

Planavimo pagrindas: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. DV-675 „Dėl 2,6521 ha kitos (komercinės paskirties objektų teritorijos) paskirties žemės sklypo, Mechanizatorių g. 24, Varėnoje, padalijimo į dvi dalis ir statybos reglamentų nustatymo, detaliojo plano koregavimo “

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, Varėna, tel. 8 310 32 001, el.p. info@varena.lt. Kontaktiniai asmenys: Architektūros skyriaus vedėja Orinta Lakickienė, tel. 8 310 31 515, el.p. orinta.lakickiene@varena.lt, Architektūros skyriaus vyr.specialistė Jurgita Skirevičiūtė, ttel. 8 310 31 570, el.p. jurgita.skireviciute@varena.lt.

Planavimo iniciatorius: Uždaroji akcinė bendrovė „Tandemus“, Mechanizatorių g. 24, Varėna, tel. 8 310 31 041, el.p. info@tandemus.eu.

Plano rengėja: uždaroji akcinė bendrovė „Atkulos konsultacijos“, Savanorių pr. 11A-83, Vilnius, tel. 8 613 20443, el.p. zemesekspertai@gmail.com

Planuojama teritorija: kitos (komercinės paskirties objektų teritorijos) paskirties žemės sklypas, esantis Mechanizatorių g. 24, Varėna.

Planavimo tikslai: pakeisti kitos paskirties žemės sklypo, esančio Mechanizatorių g. 24, Varėna, naudojimo būdą į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Pastabas ir pasiūlymus susijusius su detaliojo plano korektūra galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjai aukščiau nurodytais adresais.

——————————

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustatė kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Barčių kaimas, Vydenių seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3883/0006:278, plotas – 0,8039 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną; planavimo organizatorius: Ona Galagūz, M. K. Čiurlionio g. 3-8, Varėna.

Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2018 m. birželio 19 d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius nustatė kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Ūtos kaimas, Varėnos seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3860/0006:108, plotas – 4,0600 ha; planavimo tikslas: ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai vietai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną; planavimo organizatorius: Rimutis Truncė, Pamiškės g. 2, Ūtos k., Varėnos r. sav., tel. Nr. 8 699 08 015.

Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2018 m. gegužės 30 d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius n u s t a t o kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžią ir planavimo tikslus, kurio: planuojama teritorija: Samanų g. 59, Urkionių kaimas, Matuizų seniūnija, Varėnos rajonas, kadastro Nr. 3818/0002:207, plotas – 10,8000 ha; planavimo tikslas: žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną; planavimo organizatorius: Vidmantas Balkė, Naujanerių sodų 1-oji 53, Vilnius.

Su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2018 m. gegužės 21 d. adresu J.Basanavičiaus g. 7, Varėna, tel. Nr. (8 706) 86 062, arba Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus interneto tinklalapyje  varena@nzt.lt. Priimtas sprendimas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir tikslų bei visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informaucinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt.

2018-06-06 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

 

            INFORMACIJA APIE PAKARTOTINAI VIEŠINAMĄ PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ:

 Informuojame, kad pakartotinai viešinamas parengtas Glūko kaimo dalies detalusis planas.

Planuojamos teritorijos adresas: Grybautojų g. 13A, Grybautojų . 13B, Grybautojų g. 13C, Glūko k., Varėnos sen., Varėnos r. sav.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės;

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis;

Planavimo pagrindas: 2017-04-18 d. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DV-383 “ Dėl detaliojo plano rengimo“;

Planavimo iniciatorius: Justinas Biekša, Vardaunios g. 48, Pavardaunio k., Varėnos r. sav, vadovaujantis 2017 m. balandžio 27 d. teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi  Nr. S-137;

Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, Varėna 65182, atsakingi asmenys: Orinta Lakickienė, Architektūros skyriaus vedėja (vyriausioji architektė), Jurgita Skirevičiūtė, Architektūros skyriaus vyr. specialistė;

Detaliojo plano rengėja Elvyra Tarasauskienė, individualios architektūros veiklos pažymos Nr. 644230, Jotvingių g. 14-2, 62116 Alytus, +370 618-54475, t.elvyra@gmail.com;

Detaliojo plano rengimo vadovė Ineta Bartasevičiūtė,  kvalifikacijos atestato Nr. ATP 1280;

Planavimo objektas: kitos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypai, esantys Grybautojų g. 13A, Grybautojų g. 13B, Grybautojų g. 13C, Glūko k., Varėnos sen., Varėnos r. sav.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: detalizuoti Varėnos rajono bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsiais žemės naudojimo sąlygas.

Planavimo procesą sudaro trys etapas: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas.

Teritorijų planavimo dokumentų  viešinimo procedūrų tvarka – bendra.

Susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento, viešinamo bendraja tvarka, sprendiniais galima nuo  2018-06-14 iki 2018-06-28    (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS)  (www.tpdris.lt, rengiamo teritorijų planavimo dokumento numeris  K-VT-38-17-201), Varėnos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje (www.varena.lt), Varėnos rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriuje (Vytauto g. 12, Varėna, 23 kabinete darbo dienomis nuo 8 iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 17 val., penktadieniais nuo 8 val iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 15 val 45 min.).
Vieša ekspozicija veiks Varėnos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Vytauto g. 12, Varėna) ir Varėnos seniūnijos skelbimų lentoje J. Basanavičiaus g. 40, Varėna,  nuo 2018-06-21 iki 2018-06-28 dienos.
Viešas svarstymas vyks 2018 m. birželio mėn. 28 d. 17 val. plano rengėjos patalpose (Jotvingių g. 14-2, Alytuje).
Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo dokumento galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) arba planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

Gauti atsakymai, kad į pateiktus pasiūlymus nebuvo atsižvelgta, gali būti skundžiami valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per 10 darbo nuo atsakymo gavimo dienos.

———————–

Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-VIII-1085 patvirtinta „Visuomenės dalyvavimo formuojant Varėnos rajono savivaldybės kraštovaizdį programa”. Programa parengta įgyvendinant projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (II etapas)“.