/Atranka Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigoms eiti
2022 m. rugsėjo 20 d.

Atranka Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigoms eiti

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigoms eiti

Skelbimo Nr.: 11202
Skelbimo data: 2022-09-19
Atranką inicijuojanti ir organizuojanti įstaiga: Varėnos rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo)
Pareiginės algos koeficientas: 7,9

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. viešieji pirkimai.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. teisė.

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Teisės aktų vertinimas.

FUNKCIJOS

7. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
8. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
9. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
11. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
13. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
14. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
16. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
17. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
19. Tikrina, ar Varėnos rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (civilinei ir darbų saugai), Varėnos rajono savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) parengti savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektai atitinka galiojantiems teisės aktams ir teikia juos vizuoti skyriaus vedėjui.
20. Organizuoja, tvarko ir kontroliuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų verčių apskaitą.
21. Skelbia informaciją apie savivaldybės administracijos viešuosius pirkimus savivaldybės interneto svetainėje teisės aktų nustatyta tvarka.
22. Rengia, keičia ir pildo savivaldybės administracijos metinį viešųjų pirkimų planą.
23. Rengia pirkimų procedūrų ataskaitas, metinę mažos vertės pirkimų ataskaitą, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitas ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.2. studijų kryptis – teisė;
arba:
24.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.4. darbo patirties sritis – viešųjų pirkimų srities patirtis;
24.5. darbo patirtis srityje – 1 metai.

Dokumentai teikiami iki 2022 m. rugsėjo 26 d. el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS) adresu https://www.testavimas.vtd.lt/portal/login.zul
Asmenys, norėdami dalyvauti atrankoje į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas, per VATIS pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. Užpildytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimų deklaraciją;
4. Užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 1 priedas);
5. Diplomo kopiją;
6. Darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją.

Atranką organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Varėnos rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vedėja
Ilona Radzevičienė, telefonas: (8 310) 32 010, +37061282083, el. p. ilona.radzeviciene@varena.lt

2022-09-20T09:51:55+00:00