/Konkursas Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti
2022 m. liepos 27 d.

Konkursas Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto, karjeros valstybės tarnautojo, pareigoms eiti.

Skelbimo Nr.: 52552
Skelbimo data: 2022-07-26
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 8,4

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis – priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma veiklos sritis – stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija – švietimo įstaigų veiklos priežiūra.
6. Papildomos veiklos srities specializacija – švietimo proceso stebėsena ir vertinimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
11. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
12. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
13. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
16. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
17. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
18. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
19. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
20. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
21. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
22. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.2. darbo patirtis – turėti pedagoginio darbo stažą;
24.3. darbo patirties trukmė – 3 metai.
25. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
25.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų arba rusų;
25.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
26. Atitikimas kitiems reikalavimams:
26.1. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta institucijos vadovo patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše;
26.2. atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakyme Nr. ISAK-1717 nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (išskyrus 5 p.).
27. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:
27.1. turėti pedagogo kvalifikaciją.

Dokumentai teikiami iki 2022 m. rugpjūčio 9 d. imtinai el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS) adresu https://www.testavimas.vtd.lt/portal/login.zul

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, per VATIS pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. Užpildytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimų deklaraciją;
4. Užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 1 priedas);
5. Diplomo kopiją;
6. Darbo patirtį, pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. Užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją.

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė
Miglė Gylienė, telefonas: +37052717561; +37067286093, el. p.  migle.gyliene@vtd.lt

2022-07-27T09:10:38+00:00