/Skelbiamas konkursas į Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigas. Pareiginės algos koeficientas – 6,4 BD.
2019 m. balandžio 16 d.

Skelbiamas konkursas į Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigas. Pareiginės algos koeficientas – 6,4 BD.

PASKIRTIS

Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto (toliau – vyriausiasis specialistas) pareigybė reikalinga tvarkyti Savivaldybės iždo apskaitą, rengti finansinių ataskaitų rinkinius ir konsoliduoti teisės aktų nustatyta tvarka, užtikrinti ataskaitinių duomenų teisingumą ir ataskaitų pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir analizuoti bei planuoti mokymo lėšas.

VEIKLOS SRITIS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – Savivaldybės iždo apskaitos tvarkymo, finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo ir konsolidavimo, mokymo lėšų planavimo ir naudojimo analizavimo – funkcijas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų valdymo, mokesčių administravimo arba buhalterinės apskaitos srityje.
3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
5. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6. Mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vykdo einamąją finansų kontrolę.
2. Vykdo Savivaldybės iždo apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.
3. Priima ir tikrina Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų tarpinius ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius.
4. Rengia Savivaldybės iždo trečio lygio tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius.
5. Rengia metinį Savivaldybės antro lygio konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir teikia jį tvirtinti Savivaldybės tarybai.
6. Pildo Savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinį Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje.
7. Parengtus Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai jos nustatyta tvarka ir terminais.
8. Pagal kompetenciją pasirašo ataskaitas ir jų rinkinius, apskaitos ir kitus dokumentus (įskaitant dokumentus finansų valdymo ir apskaitos sistemoje) ir atsako už jų pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms valstybės ir Savivaldybės institucijoms.
9. Analizuoja mokymo lėšų naudojimą švietimo įstaigose ir teikia pasiūlymus dėl racionalaus jų naudojimo, rengia ir teikia Švietimo ir mokslo ministerijai mokymo lėšų panaudojimo ataskaitą.
10. Padeda rengti Savivaldybės biudžeto projektą, rengia mokymo lėšų paskirstymo projektą.
11. Tikslina mokymo lėšų paskirstymo projektą dėl sumažėjusio vaikų skaičiaus rugsėjo 1 d.
12. Derina Švietimo skyriaus parengtą Savivaldybės ugdymo įstaigų suvestinę ataskaitą apie mokymo lėšų poreikį.
13. pagal pateiktas asignavimų valdytojų paraiškas, neviršydamas patvirtintų biudžeto asignavimų ketvirčiais, rengia mokėjimo pavedimus asignavimų valdytojams Skyriaus vyresniojo specialisto, atsakingo už asignavimų valdytojų finansavimą, tarnybinių komandiruočių, atostogų, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų.
14. Užtikrina, kad tinkamai būtų saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įformintos bylos ir nustatyta tvarka perduodamos archyvui.
15. Rengia informaciją Skyriaus veiklos planui bei teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių planavimo.
16. Rengia informaciją Skyriaus veiklos ataskaitai parengti.
17. Rengia ir talpina informaciją Skyriaus darbo klausimais Savivaldybės interneto svetainėje.
18. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Dokumentai teikiami iki 2019 m. balandžio 23 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.

Konkurso į valstybės tarnautojo pareigas organizavimą bei dokumentų pateikimą numato Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2018 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1176 „Dėl priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo“.

Išsamesnė informacija telefonu (8 5) 219 6821, el. p. renatas.sriubas@vtd.lt.

 

2019-04-16T08:52:06+00:00