/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterio pareigoms eiti (laikinai, terminuota darbo sutartis)
2018 m. spalio 3 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterio pareigoms eiti (laikinai, terminuota darbo sutartis)

Biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterio pareigybės lygis – B, pareigybės grupė – specialistų. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,42 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterio pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, organizuoja ir tvarko Varėnos rajono Valkininkų gimnazijos, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos, Varėnos Moksleivių kūrybos centro lėšų, gautų iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, taip pat iš kitų šaltinių, buhalterinę apskaitą.
 2. Vykdo aptarnaujamos įstaigos vadovo patvirtintą apskaitos politiką.
 3. Vykdo kasos operacijas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.
 4. Tvarko griežtos atskaitomybės dokumentų apskaitą, išduoda griežtos atskaitomybės dokumentus atskaitingiems asmenims, kontroliuoja jų naudojimą.
 5. Tvarko ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, skaičiuoja nusidėvėjimą, tikrina materialinių vertybių nurašymo teisėtumą.
 6. Tvarko gautų savivaldybės biudžeto asignavimų, kitų pajamų, kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą, lėšas apskaito pagal funkcinę klasifikaciją, finansavimo šaltinius, programas, priemones, tikslus, uždavinius ir ekonominę klasifikaciją.
 7. Tvarko atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais ir atskaitingais asmenimis apskaitą, laiku atsiskaito su kreditoriais.
 8. Priima tik visiškai ir teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus, užtikrina visų materialinių vertybių apskaitą.
 9. Kontroliuoja, kaip naudojamos biudžeto ir kitos lėšos, informuoja aptarnaujamos įstaigos vadovą apie lėšų naudojimą, sąmatų vykdymą.
 10. Laikydamasis nustatytų terminų, sudaro finansinę atskaitomybę (mėnesinę, ketvirtinę, metinę) ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui.
 11. Rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus.
 12. Sudaro ir laikydamasis nustatytų terminų pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų programas. Pasikeitus finansiniams rodikliams, tikslina biudžeto išlaidų sąmatų programas.
 13. Teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
 14. Analizuoja skirtų biudžeto ir įstaigų pajamų panaudojimą. Užtikrina, kad skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį, taupiai ir racionaliai, laikantis išlaidoms patvirtintų limitų ir normatyvų.
 15. Saugo buhalterinės apskaitos dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus saugoti į Varėnos rajono Valkininkų gimnazijos, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos ir Varėnos moksleivių kūrybos centro archyvą.
 16. Vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis.
 17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą.
 2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį.
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą.
 4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
 5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.
 6. Mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą.

Atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją).
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (kopiją).
 4. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami iki 2018-10-17 imtinai Varėnos rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje (48 kabinetas, Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna), tiesiogiai arba registruotu laišku. Išsamesnė informacija tel. (8 310) 33 085 arba el. p. ilona.radzeviciene@varena.lt.

2018-10-03T10:36:13+00:00