/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Finansų ir investicijų skyriaus specialisto pareigoms eiti (terminuota darbo sutartis iki 2 m.)
2018 m. rugsėjo 27 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Finansų ir investicijų skyriaus specialisto pareigoms eiti (terminuota darbo sutartis iki 2 m.)

Finansų ir investicijų skyriaus specialisto pareigybės grupė – specialistų, pareigybės lygis – A2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,3 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. Vykdo einamąją finansų kontrolę.
 2. Vykdo Savivaldybės iždo apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.
 3. Priima ir tikrina Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų tarpinius ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius.
 4. Rengia Savivaldybės iždo trečio lygio tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius.
 5. Rengia metinį Savivaldybės antro lygio konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir teikia jį tvirtinti Savivaldybės tarybai.
 6. Pildo Savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinį Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje.
 7. Parengtus Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai jos nustatyta tvarka ir terminais.
 8. Pagal kompetenciją pasirašo ataskaitas ir jų rinkinius, apskaitos ir kitus dokumentus (įskaitant dokumentus finansų valdymo ir apskaitos sistemoje) ir atsako už jų pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms valstybės ir Savivaldybės institucijoms.
 9. Analizuoja Mokymo lėšų naudojimą švietimo įstaigose ir teikia pasiūlymus dėl racionalaus jų naudojimo, rengia ir teikia Švietimo ir mokslo ministerijai Mokymo lėšų panaudojimo ataskaitą.
 10. Padeda rengti Savivaldybės biudžeto projektą, rengia Mokymo lėšų paskirstymo projektą.
 11. Tikslina Mokymo lėšų paskirstymo projektą dėl sumažėjusio vaikų skaičiaus rugsėjo 1 d.
 12. Derina Švietimo skyriaus parengtą Savivaldybės ugdymo įstaigų suvestinę ataskaitą apie Mokymo lėšų poreikį.
 13. Užtikrina, kad tinkamai būtų saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įformintos bylos ir nustatyta tvarka perduodamos archyvui.
 14. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijų veikloje.
 15. Rengia informaciją Skyriaus veiklos planui bei teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių planavimo.
 16. Rengia informaciją Skyriaus veiklos ataskaitai parengti.
 17. Rengia ir talpina informaciją Skyriaus darbo klausimais Savivaldybės interneto svetainėje.
 18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.
 2. Turėti iki 5 metų ar didesnę profesinę darbo patirtį.
 3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
 5. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 6. Mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.

Atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją).
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (kopiją).
 4. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami iki 2018-10-11 imtinai Varėnos rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje (48 kabinetas, II aukštas, Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna), tiesiogiai, el. paštu arba registruotu laišku. Išsamesnė informacija tel. (8 310) 33 085 arba el. p. ilona.radzeviciene@varena.lt.

2018-09-27T12:42:25+00:00