/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Finansų ir investicijų skyriaus specialisto pareigoms eiti
2018 m. sausio 12 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Finansų ir investicijų skyriaus specialisto pareigoms eiti

Finansų ir investicijų skyriaus specialisto pareigybės lygis – A2, pareigybės grupė – specialistų. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,6 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. Vykdo išankstinę finansų kontrolę.
 2. Rengia Savivaldybės biudžeto projektą.
 3. Rengia Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinį.
 4. Nagrinėja prašymus dėl lėšų skyrimo.
 5. Kas ketvirtį analizuoja biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymą bei teikia šią informaciją Skyriaus vedėjui ir talpina ją Savivaldybės interneto svetainėje.
 6. Pagal kompetenciją pasirašo ataskaitas ir jų rinkinius, apskaitos ir kitus dokumentus (įskaitant dokumentus finansų valdymo ir apskaitos sistemoje) ir atsako už jų pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms valstybės ir Savivaldybės institucijoms jų nustatyta tvarka ir terminais.
 7. Kas mėnesį teikia Skyriaus vedėjui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės merui informaciją apie biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymą.
 8. Organizuoja paskolų ėmimą iš bankų ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos investicijų projektams finansuoti bei laikinam biudžeto pajamų trūkumui padengti.
 9. Rengia dokumentus konkursams dėl paskolų iš banko ėmimo.
 10. Atlieka Savivaldybės paskolų analizę.
 11. Teikia metodinę pagalbą Savivaldybės struktūriniams padaliniams ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams.
 12. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.
 13. Rengia informaciją Skyriaus veiklos ataskaitai parengti.
 14. Rengia ir talpina informaciją Skyriaus darbo klausimais Savivaldybės interneto svetainėje.
 15. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais ir teikia juos derinti Skyriaus vedėjui.
 16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.
 2. Turėti iki 5 metų ar didesnę profesinę darbo patirtį.
 3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, biudžeto sudarymą bei vykdymą ir paskolų ėmimą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
 5. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 6. Mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.

Atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją).
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (kopiją).
 4. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami nuo 2018-01-05 iki 2018-01-18 imtinai Varėnos rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje (48 kabinetas, III aukštas, Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna), tiesiogiai, elektroniniu arba registruotu laišku. Išsamesnė informacija tel. (8 310) 33 085 arba el. p. ilona.radzeviciene@varena.lt.

2018-01-12T11:23:45+00:00