/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Kaniavos seniūnijos specialisto pareigoms eiti
2019 m. rugsėjo 4 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Kaniavos seniūnijos specialisto pareigoms eiti

Atranka į Kaniavos seniūnijos specialisto pareigas (pareiginės algos koeficientas – 5,7 BD) (terminuota darbo sutartis).
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

PAREIGYBĖ

1. Kaniavos seniūnijos (toliau – Seniūnija) specialistas yra Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – specialistų, pareigybės lygis – B.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. būti įgijęs kitą aukštesnįjį išsilavinimą ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar būti baigęs socialinio darbo studijų programą, ar Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka būti baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus.
2. Turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį.
3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksu, Seniūnijos veiklos nuostatais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės paramos teikimą.
4. Sugebėti taikyti socialinio darbo metodus, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
5. Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas.
6. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
7. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. Organizuoja socialinį darbą, vykdo prevencinę socialinę veiklą bei šiai veiklai telkia kitus specialistus ir bendruomenę.
2. Palaiko glaudžius ryšius su Seniūnijos gyventojais, renka informaciją, analizuoja ir nustato gyventojų poreikius socialinei paramai gauti.
3. Nustatytomis dienomis Seniūnijoje konsultuoja gyventojus, priima prašymus ir dokumentus išmokoms, pašalpoms, kompensacijoms, paslaugoms, lengvatoms ir kitiems socialiniams klausimams spręsti, suformuoja paramos gavėjų prašymus (bylas), juos pateikia Socialinės paramos skyriaus atsakingiems specialistams arba Varėnos socialinių paslaugų centrui.
4. Naudojasi Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) registrų duomenų bazėmis ir surenka informaciją pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti.
5. Tiria Seniūnijos gyventojų sąlygas, surašo gyvenimo ir buities tyrimo aktus ir išvadas dėl piniginės socialinės paramos, lengvatų taikymo, paslaugų skyrimo, veiksnumo ribojimo, rūpybos / globos gyventojams ar kitų socialinių problemų.
6. Vertina Seniūnijoje gyvenančio neįgalaus asmens specialiuosius poreikius.
7. Gavus informacijos apie būtinybę asmeniui (šeimai) gauti pagalbą, inicijuoja šios pagalbos teikimą.
8. Organizuoja socialinę paramą Seniūnijos senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, neįgaliesiems, kitiems asmenims:
8.1. informuoja ir konsultuoja socialinių paslaugų klausimais;
8.2. tarpininkauja teikiant paramą (materialinę, techninės pagalbos priemonių ir kt.);
8.3. bendradarbiauja su asmeniu ar šeima, analizuoja galimus problemos sprendimo būdus, vertina asmens ar šeimos motyvaciją ir galimybes patiems spręsti savo socialines problemas;
8.4. vertina asmens savarankiškumą, pirminį socialinių paslaugų poreikį, teikia išvadas apie asmens fizinį ir socialinį savarankiškumą bei socialinių paslaugų skyrimo tikslingumą Socialinės paramos skyriui;
8.5. tarpininkauja Seniūnijoje gyvenančiam asmeniui skiriant bendrąsias ar specialiąsias paslaugas, globos pinigus ar apgyvendinant stacionarioje socialinės globos įstaigoje;
8.6. teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
8.7. konsultuoja ir padeda asmeniui naudotis piniginėmis lėšomis;
8.8. reguliariai lanko kiekvieną neįgalųjį, vienišą senyvo amžiaus asmenį, kuriam nustatyti specialieji poreikiai ar nuolatinės slaugos (priežiūros) poreikis, asmenis, kuriems yra apribotas veiksnumas, tam tikrose srityse skirta rūpyba ar globa, bei kitus asmenis, kuriems gali iškilti pagalbos poreikis ir teikia apie tai informaciją Seniūnijos seniūnui ir Socialinės paramos skyriui;
8.9. rengia ir teikia informaciją Socialinės paramos skyriui apie vienišus pensininkus, neįgaliuosius bei kitus socialiai remtinus asmenis.
9. Organizuoja reikiamų dokumentų socialinei paramai skirti surinkimą iš besikreipiančių asmenų ir kitų atsakingų institucijų darbuotojų.
10. Pareiškėjo vardu užpildo prašymo formą, kai akivaizdu, kad pareiškėjas to pats padaryti negali.
11. Teikia konsultacijas gyventojams apie Savivaldybės vykdomas socialines programas ir organizuoja jų įgyvendinimą.
12. Padeda išdalinti Seniūnijoje gautą labdarą / paramą.
13. Derina savo veiklą su Seniūnijoje socialines paslaugas teikiančiais lankomosios priežiūros darbuotojais ir socialiniais darbuotojais, dirbančiais su socialinės rizikos šeimomis.
14. Lankosi Seniūnijos teritorijoje gyvenančiose socialiai remtinose ir probleminėse šeimose. Apie pastebėtą smurto prieš vaiką atvejį nedelsiant informuoja Policijos komisariatą ir Vaiko teisių apsaugos skyrių.
15. Bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis valstybinėmis, visuomeninėmis, nevyriausybinėmis institucijomis, kitomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis socialinės paramos teikimo Seniūnijos gyventojams klausimais.
16. Dalyvauja Seniūnijos komisijų ir darbo grupių veikloje.
17. Rengia informaciją apie socialinės paramos teikimą Seniūnijos veiklos planui ir teikia siūlymus dėl jo veiklos priemonių.
18. Teikia siūlymus Socialinės paramos skyriui dėl socialinės paramos planavimo, vystymo, tobulinimo bei socialinių paslaugų masto nustatymo, konsultuojasi su Socialinės paramos skyriaus specialistais dėl socialinio darbo metodų taikymo.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio seniūno pavedimus, siekiant organizuoti socialinės paramos teikimą Seniūnijos gyventojams.

PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, papildomą kompetenciją, ir šių dokumentų kopijas.
4. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

Dokumentai priimami iki 2019-09-18 imtinai Varėnos rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje (47,48 kabinetai, III aukštas, Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna), tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku. Išsamesnė informacija tel. (8 310) 32 010, (8 310) 33 085, arba el. p. ilona.radzeviciene@varena.lt, gintare.juonyte@varena.lt.

 
2019-09-04T14:45:50+00:00