/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 9 kategorijos pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigoms eiti.
2018 m. spalio 22 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 9 kategorijos pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigoms eiti.

PASKIRTIS

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga stebėti ir vertinti kultūros procesą kultūros įstaigose, koordinuoti kultūros įstaigų organizacinę ir vadybinę veiklą.

VEIKLOS SRITIS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – kultūros būklės vertinimo, viešų renginių koordinavimo – funkcijas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, žinoti kultūrą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kultūros ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
 3. Būti susipažinusiam su valstybine ir Varėnos rajono kultūros politika.
 4. Turėti projektų vadybos žinių ir įgūdžių.
 5. Mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programų paketu.
 6. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 7. Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 8. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. Tiria ir vertina kultūros būklę analizuodamas, kaip tenkinami visuomenės kultūros poreikiai Savivaldybės kultūros įstaigose.
 2. Dalyvauja tikslinių kultūros programų projektų rengimo procese.
 3. Rengia Savivaldybės kultūros strateginio plano ir metinės veiklos programos projektus, Skyriaus veiklos planus ir prisideda prie jų įgyvendinimo.
 4. Teikia informaciją Savivaldybės kultūros įstaigų vadovams, specialistams ir meno mėgėjų kolektyvų vadovams kvalifikacijos tobulinimo klausimais.
 5. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus.
 6. Koordinuoja Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos struktūrinių teritorinių padalinių, Varėnos kultūros centro ir jo struktūrinių teritorinių padalinių, Merkinės krašto muziejaus ir jo teritorinių struktūrinių padalinių veiklą, konsultuoja šių įstaigų vadovus ir specialistus, kultūros proceso planavimo ir organizavimo, projektų rengimo klausimais.
 7. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.
 8. Organizuoja kultūros ir leidybos programų (projektų) konkursus, tvarko konkursų dokumentus.
 9. Skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Kultūros ir sporto skyrių kitose įstaigose, organizacijose savo kompetencijos klausimais.
 10. Koordinuoja ir kontroliuoja kultūros įstaigų meninę veiklą, viešuosius renginius.
 11. Kaupia, sistemina Savivaldybės kultūros įstaigų metinius, ketvirtinius, mėnesio planus ir kontroliuoja jų vykdymą.
 12. Rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa Savivaldybės teritorijoje.
 13. Koordinuoja kultūros įstaigų dalyvavimą respublikinėse ir tarptautinėse programose.
 14. Dalyvauja rengiant Varėnos rajono dainų šventes, festivalius, konkursus, liaudies meno parodas ir kitus renginius.
 15. Rūpinasi Savivaldybės kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje.
 16. Rūpinasi profesionalaus meno sklaida Savivaldybės teritorijoje.
 17. Tvarko Skyriaus archyvo dokumentaciją, susijusią su kultūra.
 18. Tvarko Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainės puslapį „Kultūra“.
 19. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus Skyriui priskirtiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Dokumentai teikiami iki 2018 m. spalio 29 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija.
 2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.
 3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
 4. Kitus specialiuosius reikalavimus patvirtinančius dokumentus.

Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimą bei dokumentų pateikimą numato Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2012 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1344 „Dėl Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Asmenys, išlaikę bendrųjų ir vadovavimo gebėjimų testus, atitinkantys bendruosius ir pareigybės aprašyme nurodytus specialiuosius reikalavimus, galės dalyvauti atrankoje.

Atranka vyks žodžiu (gali būti pateikta ir praktinė užduotis).

Išsamesnė informacija telefonu (8 310) 33 085, (8 310) 32 010 el. p. ilona.radzeviciene@varena.lt; asta.dauksyte@varena.lt.

2018-10-22T08:34:17+00:00