/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Merkinės seniūnijos specialisto pareigoms eiti
2018 m. birželio 18 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Merkinės seniūnijos specialisto pareigoms eiti

Merkinės seniūnijos specialisto pareigybės grupė – specialistų, pareigybės lygis – B, pareigybės užimtumas – 1 etatas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 3,32 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. Teisės aktų nustatyta tvarka priima paraiškas ir kitus dokumentus gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, susietąją paramą už mėsinius galvijus, mėsines avis, pienines karves, pieninių veislių bulius, pienines ožkas ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, padeda jas užpildyti.
 2. Vykdo tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų (K10) priėmimą.
 3. Priima prašymus dėl žemės ūkio ir kaimo valdų įregistravimo arba duomenų atnaujinimo Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, padeda juos užpildyti, įveda duomenis į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro kompiuterinę duomenų bazę.
 4. Įbraižo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių sklypus žemėlapių fragmentuose ir įveda duomenis į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro kompiuterinę duomenų bazę.
 5. Atlieka kitus veiksmus, reglamentuotus Bendradarbiavimo sutartimis tarp Savivaldybės ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bei VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro.
 6. Suveda duomenis į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą ir atspausdina paramos paraišką.
 7. Surenka duomenis iš žemės naudotojų apie augalų nuimto derliaus ir augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekį, jų ūkyje, ir užpildo atitinkamas ataskaitas.
 8. Teikia konsultacijas žemdirbiams pagal Bendrojo programavimo dokumento ir Kaimo plėtros plano programų priemones.
 9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Seniūnijos seniūno pavedimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.
 2. Turėti iki 2 m. ar didesnę profesinę darbo patirtį.
 3. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
 4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, savivaldybės veiklą, žemės ūkio ir kaimo plėtrą, pasėlių deklaravimą, pieno kvotų, žemės ūkio ir kaimo verslo registro tvarkymą, Bendrojo programavimo dokumento, Kaimo plėtros plano programų priemonių administravimą.
 5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, išmanyti žemės ūkio problemas ir specifiką.
 6. Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.

Atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją).
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (kopiją).
 4. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami iki 2018-07-02 imtinai Varėnos rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje (48 kabinetas, II aukštas, Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna), tiesiogiai arba registruotu laišku. Išsamesnė informacija tel. (8 310) 33 085 arba el. p. ilona.radzeviciene@varena.lt.

2018-06-18T12:12:39+00:00