/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Turto valdymo skyriaus statybos inžinieriaus pareigoms eiti
2022 m. lapkričio 22 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Turto valdymo skyriaus statybos inžinieriaus pareigoms eiti

Atranka į Turto valdymo skyriaus statybos inžinieriaus pareigas (pareiginės algos koeficientas – 10,0 BD).

Varėnos rajono savivaldybės administracijos kodas 188773873, buveinės adresas: Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna, darbo vietos adresas: Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinę darbo patirtį;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais projektavimo, statybos procesus, statinių užbaigimo procedūras ir statinių teisinę registraciją, vietos savivaldą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti dirbti UAB ,,Sistela“ informaciniu-programiniu kompleksu SĄMATA;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia statinių projektų technines užduotis planuojamiems atlikti statybos darbams, priskiriamiems atitinkamai statybos rūšiai – naujai statybai, rekonstravimui, remontui, griovimui – arba planuojamiems atlikti kultūros paveldo statinio tvarkomiesiems statybos darbams ar tvarkomiesiems paveldosaugos darbams, arba kitam rengėjui surenka/pateikia informaciją statinių projektų techninėms užduotims parengti;
2. nustato žemės sklypo ir statinių nuosavybės bei jų teisinės registracijos, planavimo dokumentų parengimo būtinumą projektuojamiems statiniams;
3. pagal kompetenciją derina/tikrina rengiamus projektus, nustato rengiamų projektų ekspertizės, statinio statybos techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros būtinumą;
4. kai statinio projektui yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, derina/tikrina jo turinį, o kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas – tikrina, kad projekto sudėtyje ar atskirai būtų visų suinteresuotų subjektų sutikimai (susitarimai), reikalingi projektui įgyvendinti;
5. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauja administraciją įgyvendinamų statinių projektų statybos procese – perduoda statybvietę rangovui arba dalyvauja jos perdavime, derina statybos dalyvių tarpusavio veiksmus, kontroliuoja proceso atitikimą projektiniams sprendiniams ir statybos rangos sutarčiai, inicijuoja statybos dalyvių veiksmus dėl projektinių sprendinių keitimo, kontroliuoja projektinių sprendinių keitimų procedūros atitikimą teisės aktų reikalavimams ir keičiamų projektinių sprendinių atitiktį faktiškoms aplinkybėms, seka projekto įgyvendinimo pažangą ir derina atliktų darbų aktus, inicijuoja statybos dalyvių veiksmus dėl statybos darbų užbaigimo dokumentų, laiku parengia statinių statybos užbaigimo dokumentus bei dalyvauja organizuojant statinių užbaigimo procedūras ir statinių teisinę registraciją;
6. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, vykdo statybos darbų techninę priežiūrą teisės aktuose nustatyta tvarka, perduoda statybvietę rangovui arba dalyvauja jos perdavime, priima atliktus darbus ir pasirašo arba vizuoja atliktų darbų aktus, organizuoja darbų priėmimą, rengia statybos užbaigimo procedūroms reikalingą dokumentaciją, organizuoja arba dalyvauja organizuojant statybos užbaigimo procedūras ir statinių teisinę registraciją;
7. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, dalyvauja nustatant esamų statinių techninę būklę ir statinio galimos avarinės būklės požymius;
8. rengia dokumentus planuojamiems atlikti statybos darbams: paprastojo remonto aprašus, darbų kiekių žiniaraščius, nustato statybos skaičiuojamąją kainą (sąmatas), o Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, šiuos dokumentus rengia Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir Savivaldybės įsteigtoms įstaigoms;
9. dalyvauja rengiant konkurso sąlygas vykdyti viešuosius pirkimus;
10. teikia konsultacijas ir metodinę inžinerinę pagalbą Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir Savivaldybės įsteigtoms įstaigoms rengiant visų rūšių statinių projektus ir projektų paraiškas;
11. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.

PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ar jų kopijas;
4. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, kitą informaciją.

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

Dokumentai priimami iki 2022-12-06 imtinai Varėnos rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje (Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna), elektroniniu paštu arba registruotu laišku. Išsamesnė informacija tel. (8 310) 20 712, arba el. p. viktorija.batura@varena.lt.

2022-11-22T14:15:10+00:00