/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Architektūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti
2019 m. spalio 16 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Architektūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti

Konkursas į Architektūros skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (pareiginės algos koeficientas – 7,0 BD).

PASKIRTIS

Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal skyriaus kompetenciją kontroliuoti teritorijų planavimą, statinių architektūros ir statybos procesus.

VEIKLOS SRITIS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – teritorijų planavimo statinių architektūros ir statybos – funkcijas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį universitetinį architektūros krypties arba inžinerijos mokslų studijų krypčių išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teritorijų planavimo arba teritorijų planavimo priežiūros srityse.
3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir teritorijų planavimą, žemėtvarką, geoinformacinių sistemų duomenų tvarkymą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis ir nuostatais, Architektūros skyriaus nuostatais, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu ir specializuotomis GIS programomis.
5. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Nagrinėja prašymus išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus ir prie jų pridėtų dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams.
2. Nustato ir parengia specialiuosius architektūros reikalavimus bei juos išduoda.
3. Tikrina prašymus išduoti statybą leidžiantį dokumentą ir prie jo pridėtus dokumentus pagal teisės aktų reikalavimus naudodamasis informacine sistema IS „Infostatyba“.
4. Registruoja prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą naudodamasis informacine sistema IS „Infostatyba“, jeigu jis visiškai užpildytas ir prie jo pridėti dokumentai atitinka teisės aktų reikalavimus.
5. Neregistruoja prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą naudodamasis informacine sistema IS „Infostatyba“, jeigu jis nevisiškai užpildytas ir prie jo pridėti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų, pateikdamas neįregistravimo išvadą.
6. Tikrina statybos projektus naudodamasis informacine sistema IS „Infostatyba“ ir rengia pritarimus arba nepritarimus statybą leidžiančio dokumento išdavimui bei šioje sistemoje pateikia šią išvadą, priima sprendimą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, suformuoja statybą leidžiantį dokumentą, nurodo pasirašantį asmenį ir registruoja šiuos dokumentus bei pateikia pareiškėjui prašomą statybą leidžiantį dokumentą.
7. Derina teritorijų planavimo dokumentus naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (TPDRIS) ir žemėtvarkos projektus naudodamasis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS).
8. Dalyvauja Varėnos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos darbe tikrinant ir derinant savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus.
9. Tikrina teritorijų planavimo dokumentų sprendinių dokumentacijos atitikimą nustatytiems teisės aktų reikalavimams ir derina teritorijų planavimo dokumentus.
10. Dalyvauja rengiant rajono teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus.
11. Dalyvauja vykdant savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną ir teikia pasiūlymus.
12. Dalyvauja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstyme su visuomene ir kitų subjektų organizuojamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, organizuoja gyventojų skundų ir pasiūlymų dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų sprendinių nagrinėjimą, dalyvauja statybos projektų ir statybos projektinių pasiūlymų nagrinėjime, rengia dokumentaciją ir konsultuoja sprendžiant ginčus.
13. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl teritorijų planavimo, nustatomų specialiųjų architektūrinių reikalavimų, statinių projektavimo, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo ir kitais klausimais, susijusiais su vykdomomis funkcijomis.
14. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus pagal kompetenciją.
15. Dalyvauja rengiant savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus.
16. Rengia informaciją skyriaus veiklos planui ir skyriaus veiklos kasmetinei ataskaitai.
17. Rengia informaciją apie Savivaldybės strateginių planų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo.
18. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas.
19. Tvarko šiai pareigybei priskirtų sričių dokumentaciją ir ją perduoda skyriaus specialistui, atsakingam už skyriaus dokumentų perdavimą Savivaldybės archyvui.
20. Pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Dokumentai teikiami iki 2019 m. spalio 30 d. imtinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt. Konkurso į valstybės tarnautojo pareigas organizavimą bei dokumentų pateikimą numato Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2018 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1176 „Dėl priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo“. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 271 7382, el. p. kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt.

2019-10-16T14:21:11+00:00