/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Ekonomikos ir turizmo skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 9 kategorijos valstybės tarnautojo) pareigoms eiti
2018 m. liepos 2 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Ekonomikos ir turizmo skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 9 kategorijos valstybės tarnautojo) pareigoms eiti

PASKIRTIS  

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti turizmo plėtros strategijos kūrimą ir įgyvendinimą Varėnos rajone, plėtoti ir stiprinti Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendradarbiavimą su užsienio šalimis, tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos Respublikos institucijomis bei kitais užsienio partneriais turizmo plėtros klausimais.

VEIKLOS SRITIS 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – tarptautinių ryšių, ir specialiosios veiklos srities – viešojo administravimo, plėtojant turizmą Varėnos rajone, funkcijas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų arba biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
 3. Gebėti:
  3.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
  3.2. priimti sprendimus;
  3.3. analizuoti ir teikti pasiūlymus;
  3.4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 4. Mokėti:
  4.1. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti vidaus teisės aktus, informaciją ir išvadas;
  4.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office“ programų paketu;
  4.3. anglų kalbą ne mažesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

 1. Dalyvauja kuriant Savivaldybės turizmo plėtros strategiją ir ją įgyvendina;
 2. Teikia siūlymus dėl turizmo plėtros Varėnos rajone;
 3. Teikia metodinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims turizmo klausimais Varėnos rajone;
 4. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos institucijomis bei užsienio partneriais turizmo plėtros klausimais;
 5. Dalyvauja Valstybinio turizmo departamento ir kitų Lietuvos Respublikos institucijų organizuojamuose turizmo renginiuose ir projektuose;
 6. Dalyvauja turizmo parodose, verslo misijose ir kituose renginiuose, skatinančiuose vietinį ir atvykstamąjį turizmą;
 7. Rengia siūlymus dėl naujų turizmo produktų kūrimo, turizmo renginių organizavimo;
 8. Rengia ir įgyvendina turizmo srities projektus;
 9. Rūpinasi teigiamo savivaldybės įvaizdžio stiprinimu Lietuvos ir užsienio turizmo rinkose;
 10. Organizuoja Varėnos krašto prekės ženklo viešinimo kampanijas;
 11. Rengia ir teikia informaciją apie turizmo plėtrą Varėnos rajone Savivaldybės interneto svetainėje;
 12. Prižiūri ir prireikus atnaujina informaciją turizmo svetainėje www.gamtosritmu.lt, kitose rajono turizmo sklaidai skirtose elektroninėse erdvėse;
 13. Analizuoja turizmo plėtros sąlygas ir kas pusmetį pateikia Skyriaus vedėjui informaciją;
 14. Padeda organizuoti Savivaldybės, užsienio miestų ir tarptautinių organizacijų delegacijų vizitus;
 15. Organizuoja asocijuotų turizmo verslo struktūrų susitikimus su Savivaldybės vadovais, specialistais ir įstaigų atstovais;
 16. Dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, kuriuose svarstomi Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;
 17. Dalyvauja ir atlieka supaprastintus viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais;
 18. Dalyvauja rengiant Varėnos rajono savivaldybės strateginį veiklos planą, strateginį plėtros planą ir ataskaitas apie jų vykdymą;
 19. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją;
 20. Pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;
 21. Atsako už patikėtos konfidencialios tarnybinės ar komercinės informacijos apsaugą;
 22. Verčia turizmo srities informaciją iš (į) anglų kalbos (-ą);
 23. Formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui Skyriaus bylas;
 24. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

2018-07-10T15:58:37+00:00