/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Kaniavos seniūnijos seniūno (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms eiti.
2022 m. lapkričio 23 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Kaniavos seniūnijos seniūno (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms eiti.

Skelbimo Nr.: 54080
Skelbimo data: 2022-11-23
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Kaniavos seniūnijos seniūnas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 10,1

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

FUNKCIJOS

3. Apdoroja seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją.
4. Atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
5. Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
6. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
7. Priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.
8. Rengia ir teikia informaciją su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
10. Rengia su seniūnijos veikla susijusius dokumentus.
11. Vadovauja seniūnijos veiklų vykdymui arba prireikus vykdo seniūnijos veiklas.
12. Valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
14. Neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus, tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus.
15. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba.
16. Teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano ir veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.
17. Šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, organizuoja jų darbą, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrintą informaciją teikia savivaldybės administracijos direktoriui.
18. Ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui.
19. Seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka organizuoja seniūnijos veiklą.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. darbo patirtis srityje – 5 metai;
21. Transporto priemonių pažymėjimai:
21.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Dokumentai teikiami iki 2022 m. gruodžio 7 d. (imtinai) el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS) adresu https://www.testavimas.vtd.lt/portal/login.zul

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, per VATIS pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimų deklaraciją;
4. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 1 priedas);
5. diplomo kopiją;
6. darbo patirtį patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us);
7. transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo (B kategorija) kopiją.

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus patarėja
Indrė Adomaitė
Telefono Nr.: +37052196814; +37067289351
El. paštas: indre.adomaite@vtd.lt

2022-11-23T09:33:03+00:00