/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Kaniavos seniūnijos seniūno pareigoms eiti
2019 m. lapkričio 15 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Kaniavos seniūnijos seniūno pareigoms eiti

Konkursas į Kaniavos seniūnijos seniūno (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (pareiginės algos koeficientas – 8,1 BD).

PASKIRTIS

Seniūnijos seniūno pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės ar vietos savivaldos institucijų priimtus teisės aktus, administruoti numatytas viešąsias paslaugas, vadovauti seniūnijai ir administruoti seniūnijai skirtus asignavimus.

VEIKLOS SRITIS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – vidaus administravimo, dokumentų valdymo, turto valdymo ir priežiūros, bei specialiosios veiklos srities – viešųjų paslaugų administravimo – funkcijas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
2. Turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje.
3. Būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, gyvenamosios vietos deklaravimą, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės administracijos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, seniūnijos veiklos nuostatais.
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
5. Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir seniūnijos veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
7. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Atlieka seniūnijos vidaus administravimą.
2. Administruoja seniūnijai skirtus asignavimus.
3. Teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba.
4. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų Savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir Savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą.
5. Seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu.
6. Išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais.
7. Išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą.
8. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą.
9. Pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas.
10. Kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo.
11. Nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose.
12. Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir Savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo.
13. Prireikus rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą.
14. Šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui.
15. Dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį.
16. Apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje.
17. Ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui.
18. Organizuoja seniūnijai priskirto turto eksploatavimą ir jo apsaugą.
19. Užtikrina racionalų ir tikslingą seniūnijos autotransporto panaudojimą.
20. Leidžia įsakymus seniūnijos veiklos klausimais.
21. Rengia darbuotojų pareigybių aprašymų projektus, užtikrina darbų saugą, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl seniūnijos darbuotojų darbo sąlygų, jų skatinimo ir nuobaudų skyrimo, rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu, kontroliuoja seniūnijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą.
22. Dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę.
23. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros, užimtumo rėmimo, informacinės visuomenės plėtros programas.
24. Prireikus rūpinasi seniūnijos teritorijoje gyvenančiomis socialiai remtinomis šeimomis, neįgaliaisiais, socialinės atskirties asmenimis, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl socialinės paramos teikimo seniūnijos gyventojams, organizuoja dokumentų rengimą ir socialinės paramos teikimą.
25. Dalyvauja įgyvendinant gyventojų užimtumo programas ir visuomenei naudingą veiklą.
26. Organizuoja ir vykdo seniūnijai priskirtas su žemės ūkio veikla susijusias funkcijas.
27. Pagal savo kompetenciją atstovauja seniūnijai kitose institucijose ir įstaigose.
28. Nagrinėja seniūnijos teritorijoje esančių įmonių, įstaigų, organizacijų, gyventojų prašymus ir skundus.
29. Vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus.
30. Įgyvendina Savivaldybės atliekų tvarkymo planą seniūnijos teritorijoje.
31. Organizuoja civilinę saugą seniūnijos teritorijoje.
32. Padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus, vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus bei seniūnaičių rinkimus.
33. Teikia Finansų ir investicijų skyriui informaciją apie Savivaldybės plėtros strateginio plano veiksmų, už kurių vykdymą ar organizavimą yra atsakinga seniūnija, įgyvendinimo pažangą, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo.
34. Kontroliuoja seniūnijos dokumentų tvarkymą, apskaitą, užtikrina dokumentų saugumą iki kol teisės aktų nustatyta tvarka perduoda saugoti į Savivaldybės administracijos archyvą.
35. Užtikrina informacijos saugojimą ir konfidencialumą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.
36. Dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai.
37. Dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis.
38. Vykdo įstatymais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas bei kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Seniūnas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

Dokumentai teikiami iki 2019 m. lapkričio 29 d. imtinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt. Konkurso į valstybės tarnautojo pareigas organizavimą bei dokumentų pateikimą numato Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2018 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1176 „Dėl priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo“. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 219 6829, el. p. arunas.bulota@vtd.lt.

2019-11-15T11:35:22+00:00