/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti
2019 m. gruodžio 30 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti

Konkursas į Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (pareiginės algos koeficientas – 7,0 BD).

PASKIRTIS

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal Skyriaus kompetenciją rengti teisės aktų projektus bei koordinuoti Savivaldybės sporto plėtros, visuomenės sveikatinimo programas, sporto įstaigų organizacinę ir vadybinę veiklą.

VEIKLOS SRITIS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – sporto veiklos Savivaldybėje koordinavimo – funkcijas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį universitetinį sporto krypčių grupės išsilavinimą;
2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sporto srityje;
3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, žinoti sportą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
4. Būti susipažinęs su valstybine ir Varėnos rajono sporto politika;
5. Mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programų paketu;
6. Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
7. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus sporto veiklos klausimais;
2. Rengia informaciją Savivaldybės strateginio plėtros plano, Savivaldybės strateginio veiklos plano, metinio administracijos veiklos plano projektams ir prisideda prie jų įgyvendinimo;
3. Rengia Savivaldybės strateginio veiklos plano ir strateginio plėtros plano, metinės veiklos programos, sporto statistinių duomenų ataskaitas;
4. Rengia Savivaldybės fizinio aktyvumo ir sporto plėtros, visuomenės sveikatinimo programas, koordinuoja ir prižiūri jų vykdymą Savivaldybės teritorijoje;
5. Organizuoja fizinio aktyvumo ir sporto programų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, konkursus, tvarko konkursų dokumentus;
6. Kaupia, sistemina Savivaldybės sporto įstaigų metinius, ketvirtinius, mėnesio planus ir prisideda prie jų įgyvendinimo;
7. Koordinuoja sporto renginius ir varžybas;
8. Bendradarbiauja su Varėnos sporto centru fizinio aktyvumo ir sporto planavimo ir organizavimo, renginių organizavimo, projektų rengimo klausimais;
9. Bendradarbiauja su sporto organizatoriais seniūnijose, sporto klubais, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis sportinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos, projektų rėmimo, rengia susitikimus su Savivaldybės atstovais;
10. Rūpinasi Savivaldybės sporto sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
11. Dirba Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
12. Teikia metodinę pagalbą sporto organizatoriams organizuojant sportinę veiklą Savivaldybės teritorijoje;
13. Renka, sistemina informaciją apie Savivaldybės teritorijoje vykstančius sporto renginius ir varžybas;
14. Tvarko Savivaldybės interneto svetainės skiltį „Sportas“;
15. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus Skyriui priskirtiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Dokumentai teikiami iki 2020 m. sausio 14 d. imtinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt. Konkurso į valstybės tarnautojo pareigas organizavimą bei dokumentų pateikimą numato Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2018 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1176 „Dėl priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo“. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 271 7561, el. p. migle.gyliene@vtd.lt.

 

2019-12-30T11:43:41+00:00