/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Personalo skyriaus specialisto pareigoms eiti (koeficientas – 6,0 BD)
2020 m. gegužės 19 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Personalo skyriaus specialisto pareigoms eiti (koeficientas – 6,0 BD)

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jiems prilygintą išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinę darbo patirtį.
3. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, darbo teisę, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą.
5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. Organizuoja užimtumo didinimo programose dalyvaujančių asmenų įdarbinimą / atleidimą Savivaldybės administracijos padaliniuose.
2. Pagal kompetenciją renka, sistemina, analizuoja ir vertina informaciją personalo administravimo klausimais bei teikia ją Skyriaus vedėjui.
3. Rengia kasmetinę atostogų planavimo eilę pagal Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų pateiktus prašymus, patikrina pateiktų planuojamų atostogų dienų teisingumą.
4. Rengia kasmetinę atostogų planavimo eilę pagal Savivaldybės administracijos padalinių pateiktus atostogų planavimo grafikus, tikrina pateiktus duomenis su atostogų likučiais, patikrina pateiktų planuojamų atostogų dienų teisingumą.
5. Organizuoja konkursus (atrankas) į valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų pareigas, atlieka konkursų (atrankų) posėdžių sekretoriaus funkcijas.
6. Pildo su darbuotojais sudaromas darbo sutartis, įrašo darbo sutarčių sąlygų pakeitimus bei įformina darbo santykių su darbuotojais pasibaigimą, registruoja darbo sutartis Darbo sutarčių registre.
7. Teikia pranešimus Sodrai apie Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir užimtumo didinimo programose dalyvaujančių asmenų priėmimą, atleidimą, nedraudiminius laikotarpius, tikslines atostogas ir kt.
8. Vidaus administravimo tikslais nuolat tvarko Savivaldybės administracijos, Savivaldybės tarybos, Kontrolės ir audito tarnybos personalo duomenis:
8.1. valstybės tarnautojų registre (VATARAS ir VATIS) tvarko darbuotojų priėmimą ir atleidimą, kasmetines, tikslines atostogas, leidimus dirbti kitą darbą, informaciją apie darbo užmokestį, komandiruotes, mokymus, veiklos vertinimą, perkėlimą, pareigybių aprašymų įregistravimą ir jų keitimą, duomenis apie pareigybių sąrašo pokyčius, kitą informaciją, susijusią su personalo valdymu;
8.2. informacinėje sistemoje Labbis Bonus60 tvarko darbuotojų kasmetines, tikslines atostogas.
9. Rengia pažymas dėl Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų darbinės veiklos.
10. Organizuoja studentų priėmimą mokomosios praktikos Savivaldybės administracijoje, rengia sutarčių dėl mokomosios praktikos atlikimo projektus.
11. Formuoja, tvarko ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda archyvui Skyriaus bylas.
12. Renka duomenis Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos (forma FR0002) pildymui ir teikia Buhalterinės apskaitos skyriui.
13. Skelbia informaciją Savivaldybės interneto puslapyje Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
14. Pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
15. Registruoja vidaus dokumentus personalo valdymo klausimais DVS „Kontora“.
16. Dalyvauja įgyvendinant projektus, susijusius su dokumentų valdymo procesų tobulinimu, naujų dokumentų valdymo sistemų diegimu.
17. Rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo.
18. Tvarko darbuotojų ir su jais susijusių trečiųjų asmenų (darbuotojų šeimos narių) duomenis vidaus administravimo tikslais (darbo santykių įgyvendinimo, darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos), užtikrina Skyriaus valdomos informacijos saugumą ir konfidencialumą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.
19. Vykdo kitus su personalo valdymo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, papildomą kompetenciją, ir šių dokumentų kopijas.
4. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
5. Darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS:

Pretendentas dokumentus teikia 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://portalas.vtd.lt/lt/personalo-skyriaus-specialistas-322;646120.html.

Išsamesnė informacija:

Ilona Radzevičienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vedėja, tel. (8 310) 32 010, el. p. ilona.radzeviciene@varena.lt.

2020-05-19T09:59:14+00:00