/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti
2019 m. lapkričio 4 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti

Konkursas į Personalo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (pareiginės algos koeficientas – 7,0 BD).

PASKIRTIS

Personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal Skyriaus kompetenciją rengti teisės aktų projektus, darbo sutarčių (susitarimų) projektus, organizuoti optimalų informacijos teikimą kuriant ir palaikant efektyvų ir kokybišką personalo valdymą.

VEIKLOS SRITIS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – personalo valdymo – funkcijas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą.
2. Turėti 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje.
3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisę, asmens duomenų teisinę apsaugą.
4. Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.
5. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
6. Mokėti planuoti, organizuoti savo darbą, savarankiškai priimti sprendimus.
7. Turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. Kaupia, analizuoja, sistemina informaciją, susijusią su Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų priėmimu, atleidimu, atostogomis, komandiruotėmis, tarnybos Lietuvos valstybei stažu, kvalifikacijos kėlimu, priedais ir priemokomis prie tarnybinių atlyginimų, atostogomis, bei teikia ją Skyriaus vedėjui.
2. Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl valstybės tarnautojų arba darbuotojų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų priėmimo, darbo sąlygų pakeitimo, perkėlimo, atleidimo, visų rūšių atostogų suteikimo, komandiruočių, materialinių pašalpų, priedų ir priemokų prie tarnybinių atlyginimų, nuobaudų skyrimo ir kitais personalo valdymo klausimais.
3. Pagal kompetenciją ir įgaliojimus rengia bei teikia informaciją, statistinius ir kitus duomenis.
4. Pildo su darbuotojais sudaromas darbo sutartis (susitarimus), pranešimus apie darbo sąlygas, įrašo darbo sutarčių sąlygų pakeitimus bei įformina darbo santykių su darbuotojais pasibaigimą.
5. Skaičiuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo stažą, už kurį skiriamos papildomos atostogos, priedai prie tarnybinio atlyginimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.
6. Tvarko Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų duomenis Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų registre, kitose Savivaldybės administracijos duomenų bazėse.
7. Teikia pranešimus Sodrai apie Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimą, atleidimą, nedraudiminius laikotarpius, vaiko priežiūros atostogas ir kt.
8. Tvarko valstybės tarnautojų (darbuotojų) tarnybinės veiklos vertinimo dokumentus, organizuoja tarnybinės veiklos vertinimo posėdžius.
9. Organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimą į pareigas, rengia konkursų valstybės tarnautojų pareigoms eiti dokumentus.
10. Prireikus atlieka Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) tarnybinio nusižengimo tyrimus, rengia išvadas.
11. Rengia dokumentus leidimui dirbti kitą darbą administracijos valstybės tarnautojams išduoti.
12. Rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių.
13. Tvarko darbuotojų ir su jais susijusių trečiųjų asmenų (darbuotojų šeimos narių) duomenis vidaus administravimo tikslais (darbo santykių įgyvendinimo, darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos), užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Sudaro Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) kasmetinių atostogų eilę (grafiką) ir koordinuoja bei kontroliuoja šios eilės (grafiko) laikymąsi.
15. Atlieka už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingo asmens funkcijas personalo patikimumo užtikrinimo srityje.
16. Pavaduoja Skyriaus vedėją atostogų, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais.
17. Pagal kompetenciją vykdo kitus su personalo valdymo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Dokumentai teikiami iki 2019 m. lapkričio 18 d. imtinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt. Konkurso į valstybės tarnautojo pareigas organizavimą bei dokumentų pateikimą numato Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2018 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1176 „Dėl priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo“. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 271 8216, el. p. jovita.rupsyte@vtd.lt.

2019-11-04T14:05:03+00:00