/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Projekto „Daryk su džiaugsmu“ veiklų koordinatoriaus (renginių organizatoriaus) pareigoms eiti
2019 m. gegužės 28 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Projekto „Daryk su džiaugsmu“ veiklų koordinatoriaus (renginių organizatoriaus) pareigoms eiti

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Projekto „Daryk su džiaugsmu“ veiklų koordinatoriaus (renginių organizatoriaus) pareigoms eiti

(koeficientas – 4 BD, terminuota darbo sutartis (5 mėn.), 16 val./sav.)

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį kultūros veiklos vadybos srities išsilavinimą;
2. Mokėti organizuoti kultūrinius renginius;
3. Mokėti kūrybiškai dirbti su mėgėjų meno kolektyvais;
4. Turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
5. Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu bei žodžiu;
6. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti kultūringai bendrauti.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. Organizuoja Projekte numatytus darbo grupės posėdžius;
2. Rengia Projekte numatytų renginių planus;
3. Derina su paslaugų teikėjais renginių programas, datas ir kitus renginių organizavimui aktualius klausimus;
4. Informuoja visuomenę apie Projekto veiklas;
5. Įtraukia dalyvius į Projekto renginius;
6. Vykdo Projekto renginių stebėseną,
7. Sistemina ir kaupia informaciją apie renginius Projekto ataskaitoms;
8. Vykdo kitus Administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Projekto veiklas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, papildomą kompetenciją, ir šių dokumentų kopijas.
  4. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

Dokumentų pateikimas:

Pretendentas dokumentus teikia 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://portalas.vtd.lt/.

Išsamesnė informacija:

Ilona Radzevičienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vedėja, tel. (8 310) 32 010, el. p. ilona.radzeviciene@varena.lt.

2019-05-28T09:15:10+00:00