/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto (pareiginės algos koeficientas nuo 2019 m. sausio 1 d. – 6,4 (baziniais dydžiais) pareigoms eiti
2018 m. gruodžio 19 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto (pareiginės algos koeficientas nuo 2019 m. sausio 1 d. – 6,4 (baziniais dydžiais) pareigoms eiti

PASKIRTIS

Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Skyriaus specialistų apskaičiuotų išmokų ir kompensacijų teisėtumo kontrolę, koordinuoti ir kontroliuoti duomenų suvedimą į Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę, duomenų teikimą Buhalterinės apskaitos skyriui, Socialinės paramos informacinei sistemai, organizuoti vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymą, pratęsimą ir pasibaigimą.

 VEIKLOS SRITIS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, kitų socialinių išmokų ir kompensacijų patikros, pagalbos vaikui organizavimo – funkcijas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinės paramos teikimo srityje;
 3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis.
 4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
 5. Mokėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir dirbti komandoje, bendrauti su klientais, mokėti išklausyti, valdyti konfliktines situacijas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. Priima prašymus dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo.
 2. Kreipiasi į globos centrą dėl budinčio globotojo ar globėjo (rūpintojo) vaikui parinkimo šeimoje ar šeimynoje.
 3. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatuose numatyta tvarka ir terminais organizuoja vaikui laikinosios globos (rūpybos) nustatymą, pratęsimą ir (ar) pasibaigimą:

3.1. rengia savivaldybės administracijos direktoriui teikimą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo;

3.2. rengia dokumentus ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo; globos (rūpybos) pabaigos, globos (rūpybos) išmokos ir (ar)        globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimo bei mokėjimo  šeimai; budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) šeimų, šeimynų ir vaikų socialinės globos institucijų, galinčių priimti vaiką bet        kuriuo paros metu, sąrašo  sudarymo;

3.3. tarpininkauja ieškant galimybių likusius be tėvų globos vaikus globoti (jais rūpintis) šeimos aplinkoje – šeimoje, globos centre, šeimynoje;

3.4. bendradarbiauja su kitų savivaldybių administracijomis, siekiant pasiūlyti fiziniams asmenims, pasirengusiems globoti vaikus (jais rūpintis), tačiau savo gyvenamosios vietos savivaldybėje        dar nepaskirtiems vaikų globėjais (rūpintojais), globoti kitoje savivaldybėje likusius be tėvų globos vaikus ar vaikų globos institucijoje globojamus (rūpinamus) vaikus.

 1. Pasirinktinai tikrina Skyriuje gautus dokumentus išmokoms, pašalpoms ir kompensacijoms skirti, išmokos apskaičiavimą ir duomenų suvedimą į Skyriaus kompiuterinę duomenų bazę.
 2. Formuoja ir Buhalterinės apskaitos skyriui teikia dokumentus pašalpoms, išmokoms, kompensacijoms išmokėti.
 3. Formuoja ir pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui statistinėms ataskaitoms parengti reikalingus duomenis iš Skyriaus duomenų bazės.
 4. Pagal Skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, atsakymus pareiškėjams, siunčiamus dokumentus.
 5. Pagal kompetenciją konsultuoja asmenis socialinių išmokų, vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo klausimais, nagrinėja jų prašymus ir skundus, rengia atsakymus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms įstaigoms, įmonėms bei organizacijoms.
 6. Bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis gaunant bei tikrinant informaciją, reikalingą pavestoms funkcijoms atlikti.
 7. Bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų rajonų Socialinės paramos skyrių darbuotojais.
 8. Tarpininkauja organizuojant socialinių paslaugų ir kitos pagalbos teikimą šeimai.
 9. Dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti ir padeda Skyriaus vedėjui užtikrinti Savivaldybės plėtros programos įgyvendinimą savo kompetencijos klausimais.
 10. Formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui Skyriaus bylas.
 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Dokumentai teikiami iki 2019 m. sausio 14 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija.
 2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.
 3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Konkurso į valstybės tarnautojo pareigas organizavimą bei dokumentų pateikimą numato Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2002 m. birželio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Asmenys, išlaikę bendrųjų gebėjimų testą, atitinkantys bendruosius ir pareigybės aprašyme nurodytus specialiuosius reikalavimus, galės dalyvauti konkurse.

Konkursas vyks žodžiu (gali būti pateikta ir praktinė užduotis).

Išsamesnė informacija telefonu (8 310) 33 085, el. p. ilona.radzeviciene@varena.lt; gintare.juonyte@varena.lt.

2018-12-19T10:47:33+00:00