/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus specialisto pareigoms eiti
2019 m. liepos 5 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus specialisto pareigoms eiti

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus specialisto pareigoms eiti (koeficientas – 9,5 BD, terminuota darbo sutartis (1 m.), 20 val./sav.)

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jiems prilygintą teisės krypties išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje.
3. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir tvarkymą, civilinę, civilinio proceso teisę, asmens duomenų teisinę apsaugą, viešuosius pirkimus ir kitais teisės aktais pagal šiame pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas.
5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. Organizuoja Savivaldybės administracijos viešojo pirkimo konkursus darbams, paslaugoms bei prekėms įsigyti, dalyvauja viešojo pirkimo komisijos darbe, surašo komisijos posėdžių protokolus.
2. Derina Savivaldybės administracijos skyrių parengtas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas viešojo pirkimo paraiškas prekėms, paslaugoms, darbams įsigyti.
3. Rengia viešųjų pirkimų skelbimus ir juos perduoda Viešųjų pirkimų tarnybai per centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą, rengia viešųjų pirkimų dokumentus.
4. Rengia Savivaldybės administracijos atliekamiems darbams, paslaugoms bei prekėms pirkti viešojo pirkimo konkursus, viešojo pirkimo prekių, paslaugų ir darbų sutarčių projektus.
5. Rengia, keičia ir pildo Savivaldybės administracijos metinį viešųjų pirkimų planą.
6. Rengia pirkimų procedūrų ataskaitas, metinę mažos vertės pirkimų ataskaitą, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitas ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai.
7. Skelbia informaciją apie Savivaldybės administracijos viešuosius pirkimus Savivaldybės interneto svetainėje teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Organizuoja, tvarko ir kontroliuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų verčių apskaitą.
9. Vykdo kitas viešųjų pirkimų procedūras teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Nagrinėja įmonių, įstaigų, kitų juridinių bei fizinių asmenų skundus, pretenzijas, raštus viešųjų pirkimų klausimais, bendrauja ir keičiasi informacija su tiekėjais teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui.
12. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, papildomą kompetenciją, ir šių dokumentų kopijas.
4. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
Dokumentų pateikimas:
Pretendentas dokumentus teikia 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://portalas.vtd.lt/.
Išsamesnė informacija:
Ilona Radzevičienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vedėja, tel. (8 310) 32 010, el. p. ilona.radzeviciene@varena.lt.
2019-07-05T10:18:05+00:00