/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 9 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms eiti.
2018 m. spalio 29 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 9 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms eiti.

PASKIRTIS

 Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo priežiūrai vykdyti, Savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumui užtikrinti, teisinei informacijai teikti, užtikrinti efektyvų viešųjų pirkimų organizavimą, atstovauti Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos interesus visų lygių teismuose ginčuose dėl viešųjų pirkimų.

VEIKLOS SRITIS

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – teisinių išvadų teikimo bei atstovavimo teisminiuose ginčuose dėl viešųjų pirkimų, viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo – funkcijas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą.
 2. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, civilinę, civilinio proceso teisę, administracinę, darbo teisę, asmens duomenų teisinę apsaugą, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą fiziniams asmenims, viešuosius pirkimus, būti susipažinęs su Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis.
 3. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
 4. Sugebėti planuoti ir organizuoti darbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, savarankiškai priimti sprendimus, būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

 1. Priima ir derina Savivaldybės administracijos skyrių parengtas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas viešojo pirkimo paraiškas prekėms, paslaugoms, darbams įsigyti.
 2. 2. Rengia skelbimus ir informacinius pranešimus apie numatomus vykdyti viešuosius pirkimus, juos perduoda Viešųjų pirkimų tarnybai per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą, skelbia techninių specifikacijų projektus, pagal kompetenciją rengia Savivaldybės administracijos vykdomų viešųjų pirkimų konkursų dokumentus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų viešųjų pirkimų klausimais projektus.
 3. Organizuoja Savivaldybės administracijos viešojo pirkimo konkursus darbams, paslaugoms bei prekėms įsigyti, dalyvauja viešojo pirkimo komisijos darbe, surašo komisijos posėdžių protokolus.
 4. Teikia metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos specialistams, Savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų vadovams viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, užtikrindamas viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą.
 5. Rengia viešųjų pirkimų ataskaitas bei per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai, teikia skelbimus apie sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį, projekto konkurso rezultatus.
 6. Nagrinėja įmonių, įstaigų, kitų juridinių bei fizinių asmenų skundus, pretenzijas, raštus viešųjų pirkimų klausimais, bendrauja ir keičiasi informacija su tiekėjais teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. Rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Savivaldybės administracijos, kaip perkančiosios organizacijos, interesus teisminiuose ginčuose, kylančiuose dėl viešųjų pirkimų procedūrų.
 8. Pagal kompetenciją derina ir vizuoja viešųjų pirkimo sutarčių projektus.
 9. Analizuoja viešųjų pirkimų praktiką ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Savivaldybės administracijos parengtų, pirkimus reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų įgyvendinimą.
 10. Teikia privalomą informaciją apie Savivaldybės administracijos pirkimus viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančioms valstybės institucijoms pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus.
 11. Tikrina, ar Buhalterinės apskaitos skyriaus, Biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos skyriaus, Finansų ir investicijų skyriaus, Turto valdymo skyriaus, Ūkio skyriaus, seniūnijų parengti Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektai atitinka galiojantiems teisės aktams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui.
 12. Esant reikalui, teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo) ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, Savivaldybės gyventojams.
 13. Įvertina pareiškėjo keliamų reikalavimų pagrįstumą ir padeda surašyti prašymą antrinei teisinei pagalbai gauti bei užpildo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti.
 14. Vykdo kitus su Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Dokumentai teikiami iki 2018 m. lapkričio 19 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija.
 2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.
 3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Konkurso į valstybės tarnautojo pareigas organizavimą bei dokumentų pateikimą numato Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2002 m. birželio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Asmenys, išlaikę bendrųjų gebėjimų testą, atitinkantys specialiuosius pareigybės aprašyme nurodytus reikalavimus, galės dalyvauti konkurse. Konkursas vyks žodžiu (gali būti pateikta ir praktinė užduotis).

Išsamesnė informacija telefonu (8 310) 33085, (8 310) 32010 el. p. ilona.radzeviciene@varena.lt; asta.dauksyte@varena.lt.

2018-10-29T09:42:21+00:00