/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Varėnos kultūros centro direktoriaus pareigoms eiti (5 m. kadencija, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 12,0 pareiginės algos baziniais dydžiais).
2021 m. birželio 9 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Varėnos kultūros centro direktoriaus pareigoms eiti (5 m. kadencija, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 12,0 pareiginės algos baziniais dydžiais).

Biudžetinės įstaigos Varėnos kultūros centro kodas 188207010, buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2, Varėna.
Darbo pobūdis – vadovauti įstaigai, organizuoti Varėnos kultūros centro darbą, užtikrinti nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų, socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūros srityje.
3. Turėti ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
5. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei kitus su kultūros centro administravimu ir kultūros politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje.
6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, Savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais.
7. Turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse.
8. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
9. Išmanyti Dzūkijos regiono kultūros savitumą.
10. Mokėti vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas – projektus.
11. Išmanyti ir taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas.
12. Mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką.
13. Mokėti organizuoti ir planuoti kultūros centro darbą, gebėti dirbti komandoje.
14. Žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas.
15. Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
16. Būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam ir pareigingam.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
2. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
4. Užpildytą pretendento anketą.
5. Pretendento, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.
6. Privačių interesų deklaracijos nuorašą.
7. Darbo ir vadovaujamo darbo patirtį pagrindžiančius dokumentus.
8. Užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją.

Dokumentų pateikimas:
Pretendentas dokumentus teikia 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu https://portalas.vtd.lt/lt/varenos-kulturos-centro-direktorius-322;713640.html.

Išsamesnė informacija:
Ilona Radzevičienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vedėja, tel. (8 310) 32 010, el. p. ilona.radzeviciene@varena.lt.

2021-06-09T09:56:33+00:00