/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,5 pareiginės algos baziniais dydžiais)
2020 m. liepos 31 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,5 pareiginės algos baziniais dydžiais)

Biudžetinės įstaigos Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro kodas 305583200, buveinės adresas Miškininkų g. 53, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., 65303 Varėnos r.
Darbo pobūdis – vadovauti įstaigai, organizuoti Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro darbą, užtikrinti nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PRETENDENTUI:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535, patirtį.
3. Gerai mokėti lietuvių kalbą ir atitikti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
5. Turėti strateginio planavimo, pokyčių valdymo ir finansinių išteklių planavimo bei dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, gebėti organizuoti ir planuoti Centro darbą, rinkti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus.
6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, viešąjį administravimą, finansavimo tvarką, darbo saugą ir sveikatą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą.

PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:

1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
2. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
4. Užpildytą pretendento anketą.
5. Pretendento, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.
6. Privačių interesų deklaracijos nuorašą.

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS:

Pretendentas dokumentus teikia 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu (iki 2020-08-13) http://portalas.vtd.lt/lt/varenos-r-marcinkoniu-daugiafunkcio-centro-direktorius-322;658130.html .

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA:

Gintarė Juonytė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 310) 33 085, el. p. gintare.juonyte@varena.lt.

2020-07-31T10:45:22+00:00