/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Varėnos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pakaitinio valstybės tarnautojo pareigoms eiti
2021 m. sausio 8 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Varėnos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pakaitinio valstybės tarnautojo pareigoms eiti

Konkursas į Varėnos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas (pareiginės algos koeficientas – 7,0 BD).

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

VEIKLOS SRITIS

Sprendimų įgyvendinimas.

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

Jaunimo politikos savivaldybės teritorijoje administravimas ir įgyvendinimas.

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
5. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
6. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
9. Užtikrina tinkamą jaunimo interesų atstovavimą savivaldybėje.
10. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, socialinės apsaugos ir darbo ministro įgaliota jaunimo politiką įgyvendinančia institucija ir kitomis institucijomis jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje klausimais.
11. Inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei patirties, sukauptos įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje, perdavimą užsienio šalims.
12. Vykdo kitas Tipiniame savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – komunikacija arba vadyba;
arba
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – jaunimo politikos ar programų įgyvendinimo srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų, prancūzų arba vokiečių;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

KOMPETENCIJOS

1. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
1.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
1.2. organizuotumas – 3;
1.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
1.4. analizė ir pagrindimas – 4;
1.5. komunikacija – 3.
2. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
2.1. įžvalgumas – 3;
2.2. dalykinių ryšių tinklo kūrimas – 3.
3. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
3.1. veiklos planavimas – 3.

Dokumentai teikiami iki 2021 m. sausio 22 d. imtinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://portalas.vtd.lt/lt/administracijos-specialistai-varenos-rajono-savivaldybes-jaunimo-reikalu-koordinatorius-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;43897.html. Konkurso į valstybės tarnautojo pareigas organizavimą bei dokumentų pateikimą numato Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2018 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1176 „Dėl priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo“. Išsamesnė informacija tel. (8 5) 271 8248, el. p. dagne.padegime@vtd.lt.

2021-01-11T11:10:12+00:00