/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Viešosios įstaigos Varėnos ligoninės direktoriaus pareigoms eiti (5 m. kadencija, mėnesinės algos pastovioji dalis – 2728 Eur)
2020 m. liepos 31 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Viešosios įstaigos Varėnos ligoninės direktoriaus pareigoms eiti (5 m. kadencija, mėnesinės algos pastovioji dalis – 2728 Eur)

Viešosios įstaigos Varėnos ligoninės kodas 190126626, buveinės adresas M. K. Čiurlionio g. 61, LT-65219 Varėna.
Darbo pobūdis – vadovauti įstaigai, organizuoti Viešosios įstaigos Varėnos ligoninės darbą, užtikrinti nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMUI PRETENDENTUI:

1. Būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
2. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.
3. Turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMUI PRETENDENTUI:

1. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą.
2. Išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą.
3. Žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir plėtra.
4. Gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius.
5. Išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus.
6. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.
7. Turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos Įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę, atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:

1. Asmens dokumento kopiją.
2. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
4. Užpildytą pretendento anketą.
5. Pretendento, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.
6. Privačių interesų deklaracijos nuorašą.
7. Vadovaujamo darbo patirtį pagrindžiančius dokumentus.

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS:

Pretendentas dokumentus teikia 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu (iki 2020-08-13) http://portalas.vtd.lt/lt/viesosios-istaigos-varenos-ligonines-direktorius-menesines-algos-pastovioji-dalis-2728-eur-322;658170.html .

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA:

Gintarė Juonytė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 310) 33 085, el. p. gintare.juonyte@varena.lt.

2020-07-31T09:43:55+00:00