/Agnė Šiaučiūnienė

Agnė Šiaučiūnienė

Vedėjo pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 999

El. paštas agne.siauciuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 41

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, administracinių paslaugų teikimą, dokumentų valdymą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, visuomenės informavimą, vietos gyventojų apklausų organizavimą, archyvų veiklą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Skyriaus nuostatais ir gebėti juos taikyti praktiškai;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. gebėti atlikti dokumentų vertės ekspertizę, teisės aktų projektų vertinimą ir jų atitikimą teisės aktais nustatytiems formos, struktūros, turinio ir kalbos reikalavimams;
6. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus;
7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gerai išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2. užtikrina asmenų, atvykusių į Savivaldybės administraciją, kokybišką aptarnavimą ir administracinių paslaugų teikimą vieno langelio principu;
3. koordinuoja teikiamų paslaugų sąrašo ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimą, jų tvirtinimą;
4. skelbia ir nuolat atnaujina paslaugų sąrašą ir jų teikimo aprašymus Savivaldybės interneto svetainėje ir kitose informacinėse sistemose;
5. kontroliuoja teisės aktų, reguliuojančių administracinių paslaugų teikimą, pasikeitimus ir atitinkamai tikslina teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymus;
6. rengia į Savivaldybę besikreipiančių asmenų srautų kiekybės analizę, informaciją, analitinę medžiagą asmenų aptarnavimo klausimais;
7. organizuoja vietos gyventojų apklausas;
8. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės projektus;
9. pagal Skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, teikia Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms metodinę pagalbą, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
10. teikia Savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms bei Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams konsultacijas bei metodinę pagalbą dokumentų valdymo, administracinių paslaugų teikimo bei interesantų aptarnavimo klausimais;
11. nagrinėja Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių, kitų dokumentų projektus, teikia Skyriaus vedėjui informaciją apie Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo ir svarstymo eigą;
12. organizuoja Savivaldybės interneto svetainės struktūros ir turinio rengimą, keitimą ir kontroliuoja, kad informacija Savivaldybės interneto svetainėje būtų keičiama laiku ir kokybiškai;
13. kontroliuoja, kad oficiali informacija apie Savivaldybės institucijų veiklą visuomenei ir žiniasklaidai būtų teikiama laiku ir kokybiškai, apie tai informuoja Skyriaus vedėją;
14. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planą ir ataskaitą apie jo vykdymą;
15. tvirtina dokumentų kopijų ir nuorašų tikrumą;
16. pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, komandiruočių, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais;
17. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
18. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus.

2019-08-09T07:48:36+00:00