/Agnė Šiaučiūnienė

Agnė Šiaučiūnienė

Vedėjo pavaduotoja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 999

El. paštas agne.siauciuniene@varena.lt

Kabineto Nr. 41

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – komunikacija, sociologija, informacijos sistemos arba teisė;
arba:
1.3. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – dokumentų valdymo srityje;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
6. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
7. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
8. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
9. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
10. Užtikrina asmenų, atvykusių į įstaigą, kokybišką aptarnavimą ir administracinių paslaugų teikimą vieno langelio principu.
11. Koordinuoja teikiamų paslaugų sąrašo ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimą, jų tvirtinimą, skelbia ir nuolat atnaujina paslaugų sąrašą ir jų teikimo aprašymus.
12. Organizuoja vietos gyventojų apklausas.
13. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant įstaigos projektus.
14. Tvirtina dokumentų kopijų ir nuorašų tikrumą.
15. Pavaduoja struktūrinio padalinio vedėją jo atostogų, komandiruočių, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

2020-07-02T08:59:59+00:00