/Artūras Juškevič

Artūras Juškevič

Vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 014

El. paštas arturas.juskevic@varena.lt

Kabineto Nr. 18

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį sporto krypčių grupės išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sporto srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, žinoti sportą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
4. būti susipažinęs su valstybine ir Varėnos rajono sporto politika;
5. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programų paketu;
6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus sporto veiklos klausimais;
2. rengia informaciją Savivaldybės strateginio plėtros plano, Savivaldybės strateginio veiklos plano, metinio administracijos veiklos plano projektams ir prisideda prie jų įgyvendinimo;
3. rengia Savivaldybės strateginio veiklos plano ir strateginio plėtros plano, metinės veiklos programos, sporto statistinių duomenų ataskaitas;
4. rengia Savivaldybės fizinio aktyvumo ir sporto plėtros, visuomenės sveikatinimo programas, koordinuoja ir prižiūri jų vykdymą Savivaldybės teritorijoje;
5. organizuoja fizinio aktyvumo ir sporto programų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, konkursus, tvarko konkursų dokumentus;
6. kaupia, sistemina Savivaldybės sporto įstaigų metinius, ketvirtinius, mėnesio planus ir prisideda prie jų įgyvendinimo;
7. koordinuoja sporto renginius ir varžybas;
8. bendradarbiauja su Varėnos sporto centru fizinio aktyvumo ir sporto planavimo ir organizavimo, renginių organizavimo, projektų rengimo klausimais;
9. bendradarbiauja su sporto organizatoriais seniūnijose, sporto klubais, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis sportinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos, projektų rėmimo, rengia susitikimus su Savivaldybės atstovais;
10. rūpinasi Savivaldybės sporto sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
11. dirba Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
12. teikia metodinę pagalbą sporto organizatoriams organizuojant sportinę veiklą Savivaldybės teritorijoje;
13. renka, sistemina informaciją apie Savivaldybės teritorijoje vykstančius sporto renginius ir varžybas;
14. tvarko Savivaldybės interneto svetainės skiltį „Sportas“;
15. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus Skyriui priskirtiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

2020-07-27T09:41:47+00:00