/Arvydas Skliutas

Arvydas Skliutas

vyr. specialistas

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 017

El. paštas arvydas.skliutas@varena.lt

Kabineto Nr. 9, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
3. mokėti anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų kalbas ne žemesniu nei A2 lygiu;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
6. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
7. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
8. gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
9. žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. tiria ir vertina švietimo būklę Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) mokyklose, analizuoja kaip tenkinami vaikų ir mokinių švietimo poreikiai;
2. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, metinį savivaldybės administracijos veiklos planą, bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą, prisideda prie jų įgyvendinimo ir ataskaitų apie planų įgyvendinimą rengimo;
3. teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas;
4. rengia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės institucijoms;
5. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius ir tvarką vykdo švietimo stebėseną Savivaldybės mokyklose; atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą;
6. vertina Savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų praktinę ir šių mokyklų vadovų vadybinę veiklą, rengia vertinimo dokumentus;
7. kuruoja Merkinės Vinco Krėvės gimnaziją, Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio, Matuizų, Panočių pagrindines mokyklas, Varėnos „Ryto“ progimnaziją, konsultuoja šių įstaigų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso planavimo ir organizavimo, švietimo pagalbos teikimo klausimais;
8. tvarko Savivaldybės mokyklų, kitų švietimo įstaigų registrą;
9. prižiūri lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, pilietiškumo pagrindų, geografijos, žmogaus saugos ir saugaus eismo mokomųjų dalykų programų įgyvendinimą, jaunimo ir suaugusiųjų formalųjį, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, rengia priežiūros dokumentus, organizuoja prižiūrimų dalykų rajonines olimpiadas, konkursus;
10. vykdo vadovų atestacijos dokumentavimą;
11. organizuoja Smurto ir nusikalstamumo prevencijos, Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos, Socializacijos programų konkursus, programoms pateiktų paraiškų finansavimo atranką, prižiūri šių programų įgyvendinimą; organizuoja paraiškų svarstymą;
12. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
13. dirba Savivaldybės mero ar administracijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse;
14. rengia informaciją Varėnos rajono savivaldybės internetinei svetainei švietimo klausimais;
15. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, Skyriui priskirtiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

2020-02-24T13:50:19+00:00