/Danguolė Steiblienė

Danguolė Steiblienė

vyresn. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 51 574

El. paštas danguole.steibliene@varena.lt

Kabineto Nr. 19, J.Basanavičiaus g. 40

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštąjį koleginį ar jiems prilygintą išsilavinimą;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, žemės ūkio ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. konsultuoja seniūnijų specialistus ir žemės ūkio veiklos subjektus pasėlių laukų įbraižymo klausimais;
2. kontroliuoja seniūnijų specialistų, priimančių paraiškas, darbą, jo kokybę, konsultuoja seniūnijų specialistus ir žemės ūkio veiklos subjektus paraiškų pildymo klausimais;
3. teisės aktų nustatyta tvarka priima paraiškas gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, susietąsias tiesiogines išmokas už pasėlius bei gyvulius, braižo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukų ribas;
4. teikia informaciją, konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus žemės ūkio rėmimo klausimais ir priima paraiškas gauti paramą;
5. konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones;
6. priima pieno gamybos ir realizavimo metines deklaracijas;
7. priima bičių laikytojų paraiškas gauti paramą už papildomą bičių maitinimą;
8. priima iš žemės ūkio veiklos subjektų dokumentus dėl pasėlių draudimo įmokų kompensavimo, atlieka skaičiavimus ir suveda duomenis į Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS);
9. dalyvauja Skyriaus viešųjų pirkimų komisijos darbe, analizuoja rangovų pateiktus pasiūlymus, tvarko dokumentaciją;
10. priima iš žemės ūkio veiklos subjektų dokumentus dėl palūkanų už gautus investicinius kreditus kompensavimo, atlieka skaičiavimus ir suveda duomenis į Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS);
11. elektroniniu paštu perduoda Skyriaus informaciją su žemės ūkio veikla susijusiais klausimais įvairioms institucijoms ir įstaigoms ir priima jų informaciją;
12. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui Skyriaus bylas;
13. vykdo ūkininkų ūkių registravimą ir atnaujinimą Ūkininkų ūkių registre;
14. vykdo žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registravimą ir atnaujinimą Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre.
15. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms įgyvendinti;
16. pagal savo kompetenciją nagrinėja piliečių pareiškimus, prašymus, skundus ir rengia į juos atsakymus;
17. pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
18. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


2019-02-20T13:36:29+00:00