/Dania Stalenienė

Dania Stalenienė

Buhalterė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 019

El. paštas dania.staleniene@varena.lt

Kabineto Nr. 4, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį buhalterinį išsilavinimą;
2. Turėti iki 2 metų ar didesnę finansininko, ekonomisto ar buhalterio profesinę darbo patirtį;
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą;
4. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais apskaičiuoja Skyriaus aptarnaujamų įstaigų – Varėnos rajono Valkininkų gimnazijos, Varėnos „Ryto“ progimnazijos, Valkininkų sanatorijos mokyklos, Matuizų ir Vydenių pagrindinių mokyklų, Liškiavos daugiafunkcio centro, „Pasakos“ ir „Nykštuko“ vaikų lopšelių-darželių, Merkinės krašto muziejaus ir Varėnos globos namų – darbuotojų darbo užmokestį, gyventojų pajamų mokestį, socialinio draudimo įmokas, sudaro gyventojų pajamų deklaracijas;
2. Laikydamasis nustatytų terminų, teikia gyventojų pajamų deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai, ataskaitas Valstybino socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui;
3. Laikydamasis nustatytų terminų, apskaičiuoja darbo užmokestį ir sudaro darbo užmokesčio priskaičiavimo žiniaraščius;
4. Pildo darbo užmokesčio priskaičiavimo korteles;
5. Teikia darbo užmokesčio pažymas aptarnaujamų įstaigų darbuotojams;
6. Darbo užmokesčiui skaičiuoti iš atsakingų darbuotojų priima tik visiškai ir teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus;
7. Saugo darbo užmokesčio apskaitai vykdyti reikiamus dokumentus, laikydamasis nustatytos tvarkos ir terminų perduoda dokumentus saugoti į archyvą;
8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

2018-04-17T13:14:57+00:00