/Dovilė Saulevičė

Dovilė Saulevičė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 974

El. paštas dovile.saulevice@varena.lt

Kabineto Nr. 56

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais, Lietuvos Respublikos Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais numatytų pareigybės aprašyme funkcijų vykdymą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymų projektus dėl Savivaldybės būsto nuomos asmenims ir šeimoms, turinčioms teisę į paramą įsinuomoti išsinuomoti būstą, dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo asmenims ir šeimoms, dėl palūkanų dengimo socialiai remtiniems asmenims už gautus lengvatinius kreditus būstui įsigyti;
2. kontroliuoja lengvatų išlikimą socialiai remtiniems asmenims, gavusiems lengvatinius kreditus būstui įsigyti;
3. sudaro ir tikslina asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, organizuoja jų paskelbimą kartą per mėnesį Savivaldybės tinklalapyje;
4. tikrina bei registruoja asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, bei socialinio būsto nuomininkų duomenis socialinės paramos bei tvarko kitus duomenis, susijusius su vykdomomis funkcijomis, Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje;
5. ne vėliau kaip likus mėnesiui iki einamųjų metų gegužės 1 dienos parengia ir išsiunčia paramą būstui išsinuomoti pageidaujantiems gauti asmenims ir šeimoms bei socialinio būsto nuomininkams apie prievolę Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas);
6. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją apie paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimą asmenims ir šeimoms;
7. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo ir Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją apie paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimą asmenims ir šeimoms;
8. konsultuoja gyventojus dėl valstybės paramos (kredito) gavimo būstui įsigyti ir kredituojančiam bankui nustatyta tvarka rengia pažymas apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti;
9. išduoda pažymas dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms;
10. organizuoja gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių administravimą, Savivaldybės gyvenamųjų patalpų perdavimą ir priėmimą, duomenų komunalines paslaugas teikiančioms įmonėms perdavimą;
11. vykdo savivaldybės būsto nuomos administravimo paslaugų teikimo kontrolę ir priežiūrą, kontroliuoja nuomininkų, gyvenančių Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose, skolas už suteiktas komunalines paslaugas, imasi priemonių dėl gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo ir nuomininkų iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų dėl įsiskolinimo;
12. dalyvauja komisijos, kontroliuojančios, ar pagal paskirtį ir tinkamai nuomininkai naudojasi Savivaldybės gyvenamosiomis patalpomis, veikloje. Nustačius grubių pažeidimų, imasi veiksmų dėl gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo ir nuomininkų iškeldinimo iš jų;
13. dalyvauja Savivaldybės būsto ir socialinio būsto būklės gerinimo darbų vykdymo komisijos veikloje, teikia pasiūlymus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų remonto;
14. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus;
15. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginio veiklos plano programas, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo;
16. dalyvauja Savivaldybės ir kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus pagal savo veiklos sritį;
17. rengia pagal kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
18. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ar jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.


2019-05-16T07:06:06+00:00