/Evelina Šimukonienė

Evelina Šimukonienė

vyr. specialistė (motinystės atostogose)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 995

El. paštas evelina.simukoniene@varena.lt

Kabineto Nr. 4

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti 1 metų teisinio darbo patirtį;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, civilinę, civilinio proceso teisę, administracinę, darbo teisę, asmens duomenų teisinę apsaugą, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą fiziniams asmenims, viešuosius pirkimus, kitus teisės aktus pagal šiame pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas, būti susipažinęs su Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. mokėti planuoti, organizuoti savo darbą, savarankiškai priimti sprendimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
2. derina Savivaldybės administracijos skyrių parengtas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas viešojo pirkimo paraiškas prekėms, paslaugoms, darbams įsigyti;
3. rengia viešųjų pirkimų skelbimus ir juos perduoda Viešųjų pirkimų tarnybai per centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą, rengia viešųjų pirkimų pirkimo dokumentus;
4. rengia Savivaldybės administracijos atliekamiems darbams, paslaugoms bei prekėms pirkti viešojo pirkimo konkursus, viešojo pirkimo prekių, paslaugų ir darbų sutarčių projektus;
5. rengia, keičia ir pildo Savivaldybės administracijos metinį viešųjų pirkimų planą;
6. rengia pirkimų procedūrų ataskaitas, metinę mažos vertės pirkimų ataskaitą, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitas ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai;
7. skelbia informaciją apie Savivaldybės administracijos viešuosius pirkimus Savivaldybės interneto svetainėje teisės aktų nustatyta tvarka;
8. organizuoja, tvarko ir kontroliuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų verčių apskaitą;
9. vykdo kitas viešųjų pirkimų procedūras teisės aktų nustatyta tvarka;
10. tikrina ar Varėnos rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (civilinei ir darbų saugai), Savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) parengti Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektai atitinka galiojantiems teisės aktams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
11. rengia procesinių dokumentų projektus, tame tarpe dėl juridinio fakto nustatymo, dėl bešeimininkio turto pripažinimo klausimų, visų lygių teismams ir teikia juos vizuoti Skyriaus vedėjui;
12. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
13. teikia teisinę informaciją, teisines konsultacijas, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo) ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus Savivaldybės gyventojams;
14. įvertina pareiškėjo keliamų reikalavimų pagrįstumą ir padeda surašyti prašymą antrinei teisinei pagalbai gauti bei užpildo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti
15. pagal savo kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus;
16. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją jo nesant.
17. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas.


2020-05-08T09:47:37+00:00