/Genė Palevičienė

Genė Palevičienė

Vyr. specialistė (kalbos tvarkytoja)

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 020

El. paštas genute.paleviciene@varena.lt

Kabineto Nr. 44

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;
2. išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, administracinę teisę, Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas ir gebėti juos taikyti praktiškai;
3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį viešojo administravimo srityje;
4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. kontroliuoja, kaip savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą;
2. kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose, organizacijose dokumentai tvarkomi taisyklinga valstybine kalba, ar įstaigos, įmonės, organizacijos susirašinėja valstybine kalba;
3. kontroliuoja, ar taisyklinga valstybinė kalba vartojama įmonių, įstaigų, organizacijų viešuosiuose užrašuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose, interneto svetainėse;
4. kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančių valstybės, Savivaldybės ir kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai ir darbuotojai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas, ar jie vartoja valstybinę kalbą atlikdami tarnybines pareigas;
5. kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose, organizacijose gyventojai aptarnaujami valstybine kalba;
6. kontroliuoja, ar oficialios, sunormintos Lietuvos Respublikos vietovardžių lytys savivaldybės teritorijoje rašomos valstybine kalba, ar jos taisyklingos, derina naujų gatvių pavadinimus;
7. kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje visuomenės informavimo priemonės laikosi taisyklingos lietuvių kalbos reikalavimų;
8. tikrina, ar pateikti derinti įmonių, įstaigų, organizacijų bei asmenų skelbiamų viešųjų užrašų ir reklamos projektai atitinka valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus;
9. prireikus rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, direktoriaus įsakymų projektus kalbos ir kitais klausimais;
10. konsultuoja savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis valstybinės kalbos vartojimo klausimais;
11. pagal savo kompetenciją rengia metodinius patarimus, straipsnius valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais, skelbia aktualią informaciją Savivaldybės interneto svetainės skyrelyje „Valstybinė kalba“;
12. įspėja įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus, savininkus dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų nesilaikymo, kalbos normų pažeidimų, reikalauja juos ištaisyti per nurodytą terminą;
13. įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių nusižengimų protokolus, pagal savo įgaliojimus nagrinėja administracinių nusižengimu bylas ir skiria nuobaudas;
14. rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl savo veiklos srities priemonių tobulinimo;
15. kasmet nustatytu laiku ir tvarka parengia ir atiduoda Savivaldybės archyvui suformuotas dokumentų bylas;
16. vykdo Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos atsakingojo sekretoriaus funkcijas;
17. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo ir veiklos tobulinimo.

2019-09-02T09:21:32+00:00