/Gintarė Juonytė

Gintarė Juonytė

Vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 33 085

El. paštas gintare.juonyte@varena.lt

Kabineto Nr. 48

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jiems prilygintą išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinę darbo patirtį.
3. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisę, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą.
5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. Organizuoja užimtumo didinimo programose dalyvaujančių asmenų įdarbinimą / atleidimą Savivaldybės administracijos padaliniuose.
2. Pagal kompetenciją renka, sistemina, analizuoja ir vertina informaciją personalo administravimo klausimais bei teikia ją Skyriaus vedėjui.
3. Savivaldybės mero nustatyta tvarka sudaro Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų kasmetinių atostogų eilę (grafiką) ir koordinuoja bei kontroliuoja šios eilės (grafiko) laikymąsi.
4. Organizuoja konkursus (atrankas) į valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų pareigas, atlieka konkursų (atrankų) posėdžių sekretoriaus funkcijas.
5. Pildo su darbuotojais sudaromas darbo sutartis, pranešimus apie darbo sąlygas, įrašo darbo sutarčių sąlygų pakeitimus darbo sutartyse bei įformina darbo santykių su darbuotojais pasibaigimą, registruoja darbo sutartis Darbo sutarčių registre.
6. Teikia pranešimus Sodrai apie Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir užimtumo didinimo programose dalyvaujančių asmenų priėmimą, atleidimą, nedraudiminius laikotarpius, vaiko priežiūros atostogas ir kt..
7. Tvarko Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, duomenis Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų registre, kitose Savivaldybės administracijos duomenų bazėse.
8. Rengia pažymas dėl Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų darbinės veiklos.
9. Organizuoja studentų priėmimą mokomosios praktikos Savivaldybės administracijoje, rengia sutarčių dėl mokomosios praktikos atlikimo projektus.
10. Formuoja, tvarko ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda archyvui Skyriaus bylas.
11. Skelbia informaciją Savivaldybės interneto puslapyje Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
12. Pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
13. Dalyvauja darbo grupėse ir komisijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
14. Užtikrina Skyriaus valdomos informacijos saugumą ir konfidencialumą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Rengia informaciją Skyriaus veiklos planui, teikia siūlymus dėl jo veiklos srities priemonių.
16. Tvarko darbuotojų ir su jais susijusių trečiųjų asmenų (darbuotojų šeimos narių) duomenis vidaus administravimo tikslais (darbo santykių įgyvendinimo, darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos).
17. Pagal kompetenciją vykdo kitus su personalo valdymo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.


2020-03-02T13:55:20+00:00