/Inga Kudarauskienė

Inga Kudarauskienė

vyr. specialistė

Kontaktai

Telefonas (8 310) 32 017

El. paštas inga.kudarauskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 9, Vytauto g. 5

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
3. mokėti anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų kalbas ne žemesniu nei A2 lygiu;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
6. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
7. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
8. gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
9. žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. tiria ir vertina švietimo būklę Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) mokyklose, analizuoja, kaip tenkinami vaikų ir mokinių švietimo poreikiai;
2. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus, metinį savivaldybės administracijos veiklos planą, bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą, prisideda prie jų įgyvendinimo ir ataskaitų apie planų įgyvendinimą rengimo;
3. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą, rengia tikslinių švietimo programų projektus;
4. teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas;
5. rengia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės institucijoms;
6. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius ir tvarką, vykdo švietimo stebėseną Savivaldybės mokyklose, atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą;
7. vertina Savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų praktinę ir šių mokyklų vadovų vadybinę veiklą, rengia vertinimo dokumentus;
8. kuruoja Varėnos „Pasakos“, Varėnos „Žilvičio“, Senosios Varėnos „Nykštuko“ lopšelius-darželius, Varėnos specialiąją, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklas, Liškiavos ir Perlojos daugiafunkcius centrus, konsultuoja šių įstaigų vadovus, pedagogus, švietimo pagalbos specialistus, įstaigų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso planavimo ir organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo, švietimo pagalbos teikimo klausimais;
9. užsako mokyklinę dokumentaciją Savivaldybės mokykloms, rengia mokyklų įsigytų vadovėlių, literatūros, programinės įrangos ir mokymo priemonių metines ataskaitas;
10. vykdo išsilavinimo pažymėjimų užsakymą, išdavimą rajono mokykloms ir atsiskaitymą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
11. prižiūri profesinį orientavimą Savivaldybės mokyklose ir šių mokyklų bibliotekų veiklą, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, dailės, muzikos, pradinio ugdymo, tikybos ir etikos mokomųjų dalykų, specialiojo ugdymo programų įgyvendinimą Savivaldybės mokyklose ir įstaigose, rengia priežiūros dokumentus, organizuoja prižiūrimų dalykų ir veiklos sričių olimpiadas ir konkursus;
12. organizuoja Savivaldybės mokyklose besimokančių gabių vaikų ir mokinių atranką skatinimui ir studentų, baigusių Savivaldybės mokyklas, atranką paramai gauti;
13. tvarko Savivaldybės internetinės svetainės puslapį „Švietimas“;
14. dirba Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
15. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
16. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, Skyriui priskirtiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

2020-02-24T13:49:38+00:00