/Irma Krajauskienė

Irma Krajauskienė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas (8 310) 31 999

El. paštas irma.krajauskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 41

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – viešasis administravimas, teisė, vadyba arba informacijos paslaugos;
arba:
1.3. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – dokumentų valdymo srityje;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Koordinuoja įstaigos struktūrinių padalinių ir įstaigos institucijų dokumentų valdymą ir apskaitą, vertinimą, atrinkimą saugoti, jų perdavimą į archyvą ir naikinimą. tvirtina dokumentų kopijų ir nuorašų tikrumą.
11. Užtikrina asmenų, atvykusių į įstaigą, kokybišką aptarnavimą ir administracinių paslaugų teikimą vieno langelio principu.
12. Kontroliuoja, kad oficiali informacija apie įstaigos ir jos institucijų veiklą visuomenei ir žiniasklaidai būtų teikiama laiku ir kokybiškai.
13. Inicijuoja naujų informacinių technologijų įsigijimą ir diegimą, organizuoja įstaigos interneto svetainės struktūros ir turinio rengimą ir keitimą.
14. Dalyvauja rengiant Respublikos Prezidento, Seimo, Savivaldybių tarybų ir Europos Parlamento rinkimus, gyventojų apklausas ir referendumus ir teikia informaciją, pasiūlymus ir pastabas rinkimų klausimais atitinkamoms valstybės institucijoms ar įstaigoms.
15. Dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

2020-07-02T08:57:16+00:00