/Irma Krajauskienė

Irma Krajauskienė

Vedėja

Kontaktai

Telefonas 8 (310) 31 999

El. paštas irma.krajauskiene@varena.lt

Kabineto Nr. 41

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, visuomenės informavimą, vietos gyventojų apklausų organizavimą, archyvų veiklą, asmens duomenų teisinę apsaugą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Skyriaus nuostatais ir gebėti juos taikyti praktiškai;
4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
5. gebėti atlikti dokumentų vertės ekspertizę, teisės aktų projektų vertinimą ir jų atitikimą teisės aktais nustatytiems formos, struktūros, turinio ir kalbos reikalavimams;
6. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus;
7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gerai išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl veiklos tobulinimo skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2. pagal skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms metodinę pagalbą, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
3. nagrinėja Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių, kitų dokumentų projektus, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui informaciją apie Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo ir svarstymo eigą;
4. informuoja savivaldybės institucijų vadovus apie savivaldybės institucijų sprendimų, Savivaldybės tarybos narių paklausimų vykdymą;
5. koordinuoja Savivaldybės administracijos padalinių ir Savivaldybės įstaigų dokumentų valdymą ir apskaitą, vertinimą, atrinkimą saugoti, jų perdavimą į archyvą ir naikinimą;
6. koordinuoja Savivaldybei perduotų likviduojamų įmonių archyvinių dokumentų tvarkymą, saugojimą ir išdavimą laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
7. organizuoja Savivaldybės institucijų dokumentų ir bylų apskaitos dokumentų rengimą, derina juos su Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialu, derina Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir įmonių, neperduodančių dokumentų valstybės archyvui, dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus;
8. organizuoja Savivaldybės interneto svetainės struktūros ir turinio rengimą, keitimą ir kontroliuoja, kad informacija Savivaldybės interneto svetainėje būtų keičiama laiku ir kokybiškai;
9. kontroliuoja, kad oficiali informacija apie Savivaldybės institucijų veiklą visuomenei ir žiniasklaidai būtų teikiama laiku ir kokybiškai, apie tai informuoja Savivaldybės administracijos direktorių ir Savivaldybės merą;
10. teikia asmens prašomą informaciją apie Skyriaus veiklą ir kitą asmens pageidaujamą gauti informaciją, kuria disponuoja Savivaldybė ir kurią asmuo turi teisę gauti pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą;
11. organizuoja Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašomų sutarčių registraciją;
12. organizuoja Savivaldybės mero, Savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų ir Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos direktoriaus veiklos ataskaitų rengimą pagal pateiktas Savivaldybės administracijos padalinių ir į padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų, Savivaldybei pavaldžių įmonių ir įstaigų metų veiklos ataskaitas;
13. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;
14. teikia Finansų ir investicijų skyriui informaciją apie Varėnos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimą ir pasiūlymus dėl šio plano pakeitimo;
15. dalyvauja rengiant Varėnos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programas ir rengia bei teikia informaciją Finansų ir investicijų skyriui apie šių programų įgyvendinimą;
16. rengia Skyriaus veiklos planą ir ataskaitą apie jo vykdymą;
17. dalyvauja rengiant Respublikos Prezidento, Seimo, Savivaldybių tarybų ir Europos Parlamento rinkimus, gyventojų apklausas ir referendumus ir teikia informaciją, pasiūlymus ir pastabas rinkimų klausimais atitinkamoms valstybės institucijoms ar įstaigoms;
18. tvirtina dokumentų kopijų ir nuorašų tikrumą;
19. koordinuoja Savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžių transliavimą internete, informacijos apie posėdžiuose dalyvaujančius ir nedalyvaujančius Savivaldybės tarybos narius viešinimą, informacijos apie priimtus, nepriimtus ir atidėtus klausimus publikavimą;
20. užtikrina asmenų, atvykusių į Savivaldybės administraciją, kokybišką aptarnavimą ir administracinių paslaugų teikimą vieno langelio principu;
21. inicijuoja naujų informacinių technologijų įsigijimą ir diegimą;
22. tvarko Savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenis tinkamų darbo sąlygų darbuotojui sudarymo ir darbo funkcijų vykdymo tikslais;
23. užtikrina asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
24. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užduotis ir nurodymus.

2019-04-26T10:56:06+00:00